English Version |   |   |   |   |   |   |  -  |    

18/11/2021  17:10:11

Παρακαλονται οι τεταρτοετες και τελειφοιτοι φοιτητς που επιθυμον να υποβλλουν ατηση για το πργραμμα "Πρακτικ σκηση του Τμματος Φυσικς" για το ακ. τος 2021-2022 να εγγραφον στο eclass του μαθματος και να ενημερνονται και απ εκε για θματα που τους αφορον.

Η προκρυξη των νων θσεων για το ακ. τος 2021-2022 θα ανακοινωθε τις επμενες ημρες.

Μ. Φακς

 ...

2021 23/08/2021  14:04:16

Οι φοιτητς που επιθυμον να συμμετσχουν στις εξετσεις Σεπτεμβρου 2021 στο μθημα της Κυματικς παρακαλονται να εγγραφον στην αντστοιχη ομδα του e-class του μαθματος μχρι και 26-8-2021.

https://eclass.upatras.gr/modules/group/?course=PHY2004

 Οι εξετσεις θα γνουν την 31-8-2021 δια ζσης, σμφωνα με τις οδηγες που βρσκονται στο σνδεσμο:

https://www.physics.upatras.gr/ypochreoseis-foititon-gia-symmetochi-stis-dia-zosis-exetaseis-tou-septemvriou-2021/

 Θα ακολουθσουν οδηγες για την αθουσα, θση και ρα εξτασης κθε φοιτητ στο e-class.

 

Ο διδσκων Γ. Λευθεριτης

 ...

2021 06/07/2021  09:51:09

           Καλονται οι φοιτητς/τριες που χουν ολοκληρσει τις σπουδς τους και επιθυμον να συμμετσχουν στην απονομ πτυχων Αυγοστου 2021, να αποστελουν μεσα με υπηρεσα ταχυμεταφορν τα απαρατητα δι­και­ολογητικ στη Γραμ­­μα­­τεα, στε να χουν παραληφθε το αργ­τε­ρο μχρι την Πμπτη 15/07/2021. Ο τρπος και η ακριβς ημερομηνα απονομς πτυχων θα ανακοινωθε αργτερα.

Παρακαλομε τους ενδιαφερμενους να μην εξαντλον τις προθεσμες, καθς, λγω των συνθηκν, η πα­ραλαβ των δικαιολογητικν μπορε να καθυστερσει σημαντικ και η συμμετοχ τους να μην εναι εφικτ.

Φοιτητς/τριες που χουν δη καταθσει δικαιολογητικ, παρακαλονται να προχωρσουν στις επιπλον ενργειες (βμα 4) που απαιτονται προκειμνου να συμμετσχουν στην προσεχ απονομ.

Οι απφοιτοι ΔΕΝ θα παραλβουν τους ττλους σπουδν δια ζσης,

παρ θα τους αποσταλε ο σχετικς φκελος με courier μετ την ημερομηνα ορκωμοσας.

 

            Οι φοιτητς/τριες πρπει να συμπεριλβουν στο φκελο:

 

 1. συμπληρωμνη ατηση συμμετοχς στην απονομ (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 2. την ακαδημακ τους ταυττητα (εφσον χουν παραλβει). Σε περπτωση μη παραλαβς κατατθεται υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση), εν σε περπτωση απλειας προ­σκο­μ­ζεται σχετικ βεβα­ωση απ την Αστυνομα,
 3. σε περπτωση που δεν εχαν στιση και στγαση απ το Πανεπιστμιο Πα­τρν, συμπληρωμνη την ανλογη υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση). Στην περπτωση που εχαν στιση στγαση, θα πρπει να επικοινωνσουν με την Φοιτητικ Μριμνα για την τακτοποηση εκκρεμοττων.

 

Επσης, θα πρπει:

 

4. να αποστελουν ηλεκτρονικ μνυμα στο secrphysics@upatras.gr απ το ακαδημακ τους email με συνημμνα τα παρακτω :

 


Α. Ηλεκτρονικ Υπεθυνη Δλωση την οποα μπορε να εκδσει ο ενδιαφερμενος ηλεκτρονικ μσω της εφαρμογς www.gov.gr (επιλογ: με ελεθερο κεμενο) που θα αναγρφει:


ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Παρακαλ να μου αποστελετε τον πρωττυπο ττλο σπουδν μου (πτυχο) με τα λοιπ προβλεπμενα πιστο­ποι­ητικ που τον συνοδεουν, με αποκλειστικ μου ευθνη, μσω της εταιρας ταχυμεταφορν επιλογς μου ………... (Επωνυμα), με δικ μου οικονομικ επιβρυνση. χω Α.Μ Φοιτητ ………….. και ολοκλρωσα τις σπουδς μου στην εξεταστικ περοδο ………………………. (π.χ Σεπτεμβρου 2020).Επισυνπτω στην παροσα ΥΔ αρχεο με τις δο ψεις της αστυνομικς μου ταυττητας ( ελλεψει ταυττητας, φωτοαντγραφο των κρσιμων σελδων του διαβατηρου, που αναφρονται ο αριθμς και τα στοιχεα ταυττητς μου).

 

Β. Αρχεο με τις δο ψεις της Αστυνομικς ταυττητας ( ελλεψει ταυττητας, του διαβατηρου ).

 

Εφιστομε ιδιαιτρως την προσοχ στους ενδιαφερμενους για την διαδικασα που προη­γεται της κδοσης πτυχων. Βσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απφασης της Συγκλτου του Πανεπιστημου, «οι φοιτητς/τριες θα πρπει να δηλσουν εγγρφως τι επιβεβαινουν τα προσωπικ στοιχεα που τηρονται στη μερδα τους και λαβαν γνση του τελικο βαθμο πτυχου τους». Ως εκ τοτου, θα πρπει εντς εξαιρετικ περιορισμνης προθεσμας να απαντσουν σε ηλεκτρονικ μνυμα που θα τους αποσταλε μετ την ολοκλρωση του ελγχου της καρτλας τους, επιβεβαινοντας τα ως νω αναφερθντα προσωπικ στοιχεα τους, καθς και τον βαθ­­μ πτυχου.

 

Στην περπτωση που η Γραμματεα δεν λβει σχετικ επιβεβαωση απ τον ενδιαφερμενο,

η διαδικασα κδοσης πτυχου δεν θα ολοκληρωθε.

 

Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.

 ...

22/06/2021  10:37:04

Καλονται οι φοιτητς που ενδιαφρονται να εκπονσουν διπλωματικ εργασα στις Ανανεσιμες Πηγς Ενργειας με επιβλποντα τον κο Λευθεριτη να υποβλουν σε ηλεκτρονικ μορφ στο glefther@physics.upatras.gr το συνημμνο ντυπο εκδλωσης ενδιαφροντος, καθς και τη σελδα «ακαδημακ ργο» απ το progress.upatras.gr στην οποα να φανεται ο μσος ρος βαθμολογας.

Προθεσμα εκδλωσης ενδιαφροντος: 5/7/2021

Θα δοθον 2 3 διπλωματικς, ετε πειραματικς φσης στο εργαστριο με θμα τη μελτη υλικν και διατξεων για ενεργειακς εφαρμογς ετε θεωρητικς- υπολογιστικς φσης, με χρση λογισμικο για την προσομοωση υβριδικν συστημτων με χρση ανανεσιμων και συμβατικν πηγν.

Γ. Λευθεριτης

 ...

( ) 17/06/2021  13:16:04

Σας υπενθυμζουμε τι η Σγκλητος και η Συνλευση του Τμματος χουν εγκρνει ρθμιση για την επανεξταση φοιτητν σε μθημα/τα στα οποα χουν εξετασθε επιτυχς και επιθυμον να βελτισουν τη βαθμολογα τους, με την ακλουθη διαδικασα:

• Μετ απ αιτιολογημνη ηλεκτρονικ ατηση (email) του ενδιαφερμενου φοιτητ προς τη Γραμματεα του Τμματος εναι δυνατ η επανεξτασ του με σκοπ τη βελτωση της βαθμολογας του (προακτου βαθμο) σε να (1) μθημα αν εξμηνο σπουδν. Απ τη διαδικασα εξαιρονται τα υποχρεωτικ Εργαστρια Φυσικς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V.

• Η επανεξταση επιτρπεται μα φορ κατ την επαναληπτικ εξταση Σεπτεμβρου του διου ακαδημακο τους και μνον.

• Μεταξ των βαθμν εξτασης και επανεξτασης υπολογζεται ο μεγαλτερος.

• Οι δυο βαθμο καταχωρονται κανονικ στα βαθμολγια των αντστοιχων εξεταστικν περιδων (Χειμερινο Εαρινο και Σεπτεμβρου) και εμφανζονται στην αναλυτικ βαθμολογα του φοιτητ με σχετικ νδειξη και επεξγηση για το βαθμ που υπολογζεται στο βαθμ πτυχου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασα αφορ φοιτητς/τριες που φοιτον ως και το 8ο εξμηνο σπουδν και μαθματα που εξετζονται στο εξμηνο που ανκουν και χι για μαθματα που οφελονται απ προηγομενα εξμηνα σπουδν. Οι αιτσεις γνονται αποκλειστικ εντς ενς μηνς απ την βαθμολγηση του μαθματος.

 ...

_ 16/06/2021  21:31:05
"Το δρυμα Κρατικν Υποτροφιν πρκειται να δημοσιεσει Πρσκληση Υποβολς Αιτσεων στο πλασιο της Πρξης «Πργραμμα οικονομικς ενσχυσης επιμελν φοιτητν που ανκουν σε ευπαθες κοινωνικς ομδες για το ακαδημακ τος 2019-2020», που συγχρηματοδοτεται απ τηνΕλλδα και την Ευρωπακ νωση (Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο) μσω του ΕπιχειρησιακοΠρογρμματος «Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δι Βου Μθηση 2014-2020».
Το πργραμμα στοχεει στη χοργηση 2.150 υποτροφιν σε επιμελες φοιτητς για το ακαδημακ τος 2019-2020 που ανκουν σε κοινωνικ και εισοδηματικ ευπαθες ομδες προκειμνου να υποστηριχτον οικονομικ στην ολοκλρωση των σπουδν τους. Σε σγκριση με τα αντστοιχα προγενστερα προγρμματα, βασικς γνμονας του τρχοντος εναι η επιβρβευση των φοιτητν εκενων που σημεινουν υποδειγματικ επδοση φοτησης και οι οποοι με βση συγκεκριμνων κριτηρων μοριοδτησης δνανται να εναι δικαιοχοι της υποτροφας.
Ειδικτερα η μοριοδτηση θα αφορ στα εξς κριτρια:
Το ποσοστ ολοκλρωσης των ακαδημακν υποχρεσεων του υποψηφου
Ο μσος ρος βαθμολογας στα υποχρεωτικ μαθματα του προγρμματος Σπουδν
Μρια εισαγωγς στις Πανελλνιες Εξετσεις."
 
 ...

04/06/2021  08:26:00

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Στα πλασια του θεσμο του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ καλονται οι φοιτητς που θα θελαν να ρθουν σε επικοινωνα μαζ μου να χρησιμοποιον το link:

https://upatras-gr.zoom.us/j/93562144590?pwd=SCtxOFVYZDBPdHptN2xFSTNGWjlnQT09

Διαθσιμες ρες κθε Δευτρα 12:30-14:00 κατπιν συννενησης στο email: chkron@upatras.gr χρησιμοποιντας το διο link.

-- 
Χ. Κροντηρς
Καθηγητς

 ...

- 01/06/2021  09:26:50
Ενημερνουμε τους/τις "επ πτυχω" φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα χει ανοξει για δηλσεις μαθημτων χειμερινο εξαμνου και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την 13/06/2021 προκειμνου να δηλωθον μαθματα για την διπλ εξεταστικ Ιουνου 2021.
 
Υπενθυμζουμε τι απαρατητη προπθεση για τη δλωση μαθματος για την διπλ εξεταστικ εναι αυτ να χει δηλωθε τουλχιστον μα φορ στο παρελθν. Δηλσεις νων μαθημτων ΔΕΝ γνονται δεκτς.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 ...

21/05/2021  10:38:51

Η διαδικασα της ηλεκτρονικς συμπλρωσης των ερωτηματολογων απ φοιτητς θα πραγματοποιηθε απ τη Δευτρα 26 Απριλου 2021 ως και την Κυριακ 13 Ιουνου 2021.

Δυναττητα συμπλρωσης των ηλεκτρονικν ερωτηματολογων για τα προπτυχιακ, εργαστηριακ και μεταπτυχιακ μαθματα, χουν οι φοιτητς που χουν δηλσει τα εν λγω μαθματα μσω της ηλεκτρονικς γραμματεας του ενιαου πληροφοριακο συστματος του Ψηφιακο λματος εντς της περιδου υποβολς των δηλσεων αλλ και των τοπικν συστημτων που λειτουργον σα Τμματα δεν χουν ενταχθε πλρως στο Ψηφιακ λμα.

Η ηλεκτρονικ συμπλρωση των ερωτηματολογων απ τους φοιτητς συμβλλει στη βελτωση του εκπαιδευτικο ργου και υλοποιεται με τρπο που διασφαλζεται η ανωνυμα τους. Η εσοδος στο ηλεκτρονικ σστημα γνεται μνο με τους προσωπικος κωδικος του κθε φοιτητ.

Για τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για περισστερες πληροφορες συνδεθετε στο https://ps.modip.upatras.gr/.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για τη συμπλρωση του ηλεκτρονικο ερωτηματολογου ακολουθετε τα παρακτω βματα:

 • Εσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr/
 • Σνδεση με τη χρση του UPnet ID και του προσωπικο κωδικο σας.
 • Επιλογ μαθματος απ τη λστα των μαθημτων που εμφανζεται.
 • Συμπλρωση του ερωτηματολογου
 • Επιλογ «Υποβολ» στε να υποβλετε το ερωτηματολγιο για το συγκεκριμνο μθημα.
 • Συνεχζετε, σε χρνο της επιλογς σας, τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για τα υπλοιπα μαθματα της λστας.

Σε περπτωση που αντιμετωπσετε οποιοδποτε πρβλημα, παρακαλομε επικοινωνστε με τη Γραμματεα της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο modipsecr@upatras.gr

 

 ...

18/05/2021  12:13:52

Στα πλασια του θεσμο του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ καλονται οι φοιτητς που θα θελαν να ρθουν σε επικοινωνα μαζ μου να χρησιμοποιον το link:

https://upatras-gr.zoom.us/j/93021995596?pwd=TWhWaGNUNTdhei9lcldENnV2ZmFqZz09

Διαθσιμες ρες κθε Πμπτη 11:30-13:00 κατπιν συνεννησης στο email: pkara@upatras.gr χρησιμοποιντας το διο link.

Π. Καραχλιου
 

 ...

17/05/2021  12:51:40

Οι προπτυχιακς διπλωματικς εργασες σε θματα Θεωρητικς και Υπολογιστικς Αστροφυσικς που θα προσφερθον κατ το ακαδημακ τος 2021-2022 θα κινηθον στις εξς θεματικς εντητες:

•Μελτη αστρων νετρονων - λευκν ννων (μαγνητικ, θερμικ και περιστροφικ εξλιξη).

•Αστροφυσικο πδακες – δσκοι – κοιλτητες (θεωρητικ και αριθμητικ προσγγιση). 

Παρακαλονται οι φοιτητς και οι φοιττριες που ενδιαφρονται για τη πραγματοποηση διπλωματικς εργασας σε θματα Θεωρητικς και Υπολογιστικς Αστροφυσικς να εκφρσουν το ενδιαφρον τους μσω email στο kngourg@upatras.gr ως την 1η Ιουνου 2021.

Κ.Ν. Γουργουλιτος

 ...

/ . 2020-2021 - 13/05/2021  12:28:25

Σμφωνα με το υπ’ αριθ. 52077/Ζ1/11.05.2021 γγραφο  του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων με θμα " Κατ' εξαρεση μετεγγραφς/μετακινσεις ακαδ. τους 2020-2021 - β' φση", θα ανοξει την επμενη εβδομδα η πλατφρμα του ΥΠΑΙΘ για την υποβολ της β’ φσης αιτσεων κατ’ εξαρεση μετεγγραφς/μετακνησης απ τους δικαιοχους φοιτητς.

χει καταβληθε κθε δυνατ προσπθεια στε τα στοιχεα των φοιτητν του Ιδρματς μας να εναι διαθσιμα, ηλεκτρονικ, στην εν λγω πλατφρμα.

Σε περπτωση προβλημτων που προκπτουν κατ την υποβολ αιτσεων μετεγγραφς (αδυναμα σνδεσης στο Ηλεκτρονικ Σστημα Μετεγγραφν του Υπουργεου επειδ τα απαρατητα στοιχεα εναι ανεπαρκ μη γκυρα δεν περιλαμβνονται στα διαθσιμα αρχεα) οι δικαιοχοι φοιτητς θα απευθνονται στη Γραμματεα του Τμματος.

 ...

2021-2022 10/05/2021  15:19:42
Το Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας ανακοιννει την ναρξη αιτσεων για προπτυχιακς διπλωματικς εργασες κατ το επμενο ακαδημακ τος (2021-2022).
Η ανακονωση εναι διαθσιμη στο σνδεσμο: https://www.atmosphere-upatras.gr/news/bachelor-thesis-2021-2022/
 ...

2020-2021 - 27/04/2021  13:00:00

Ενημερνουμε τους/τις ενδιαφερμενους/νες φοιτητ/τριες τι για τους εισακτους του ακαδ. τους 2020-2021 οι Σμβουλοι Καθηγητς ορστηκαν ως κτωθι:

ΑΜ Σμβουλος Καθηγητς
1086970 Αναστασπουλος Βασλειος
1086986
1086442
1089895
1086901
1088511
1086881 Αναστασπουλος Δημτριος
1086870
1086454
1086889
1086804
1088512
1086905
1086732 Αναστπουλος Χαρλαμπος
1086964
1086895
1086965
1086694
1086848
1086726
1086873 Ανδρικπουλος Κωνσταντνος
1088293
1086801
1086959
1086702
1089891
1086535
1086691 Αργυρου Αθανσιος
1086897
1086708
1089867
1086540
1086899
1086713
1089877 Βιτωρτος Ευγγελος
1089883
1086844
1086962
1086461
1086761
1089871
1086697 Βλσσης Σπυρδων
1089881
1086966
1086891
1086628
1088289
1086755
1089861 Γουργουλιτος Κωνσταντνος Νεκτριος
1086883
1086982
1086945
1089873
1086757
1089885
1086935 Καζαντζδης Ανδρας
1086903
1078154
1086921
1086527
1089856
1086743
1086652 Καραχλιου Παναγιτα
1086941
1088297
1086973
1086736
1086980
1086919
1086984 Κιουτσιοκης Ιωννης
1086563
1086972
1086682
1086979
1086956
1086774
1086551 Κουρς Στυλιανς
1088296
1086951
1086648
1086492
1086877
1089893
1086943 Κροντηρς Χριστφορος
1086963
1086731
1089119
1086826
1089863
1088292
1086656 Λευθεριτης Γεργιος
1086839
1080034
1086978
1086923
1086909
1086955
1086907 Λουκπουλος Βασλειος
1086510
1086875
1089879
1086988
1086947
1086780
1089868 Λλα Σμαργδα
1086778
1086593
1086574
1089859
1086820
1089875
1086596 Μπακλης Δημτριος
1086814
1086917
1086958
1086617
1086512
1086952
1086488 Οικονμου Γεργιος
1089606
1086975
1086765
1086911
1086879
1086894
1086520 Παλλης Λεωνδας
1086852
1086707
1086977
1086451
1086633
1086435
1086987 Σκαρλτος Δημτριος
1086887
1086543
1086912
1086974
1086485
1086670
1086939 Σπηλιπουλος Νικλαος
1086954
1073993
1086507
1086868
1086515
1086858
1089889 Τερζς Ανδρας
1089887
1086797
1086861
1086482
1086865
1086523 Τοπρακτσογλου Χρστος
1086584
1086723
1086503
1086567
1086983
1086796 Φακς Μιχαλ
1086929
1075593
1086721
1086981
1086641
1086557 Χριστοπολου Παναγιτα Ελευθερα
1086808
1086817
1086477
1089865
1086885
1086985 Ψυλλκης Ζαχαρας
1086957
1088300
1086915
1086666
1086927
1086961 Ψυχαλνος Κωνσταντνος
1086571
1088298
1086637
1086600
1086662

 

 ...

2019-2020 - 27/04/2021  12:58:40

Ενημερνουμε τους/τις ενδιαφερμενους/νες φοιτητ/τριες τι για τους εισακτους του ακαδ. τους 2019-2020 οι Σμβουλοι Καθηγητς ορστηκαν ως κτωθι:

ΑΜ Σμβουλος Καθηγητς
1073581 Αναστασπουλος Βασλειος
1073609
1080375
1073573
1073476
1073558
1073527
1079602 Αναστασπουλος Δημτριος
1080370
1073539
1073503
1073511
1067126
1073541
1073492 Αναστπουλος Χαρλαμπος
1073462
1073487
1073470
1073620
1080378
1080371
1081294 Ανδρικπουλος Κωνσταντνος
1073466
1073469
1073588
1073591
1073473
1073480
1073583
1080880 Αργυρου Αθανσιος
1080355
1073574
1073499
1080367
1073552
1073582
1075249 Βιτωρτος Ευγγελος
1073567
1073551
1073483
1073490
1073454
1073592
1073500 Βλσσης Σπυρδων
1073509
1073528
1075252
1073457
1075551
1073510
1075548 Γουργουλιτος Κωνσταντνος Νεκτριος
1073548
1073516
1073452
1073594
1073501
1073569
1080878
1073544 Καζαντζδης Ανδρας
1073526
1080364
1073590
1073508
1073455
1073563
1073520 Καραχλιου Παναγιτα
1073447
1060724
1080357
1073498
1073491
1073610
1080379 Κιουτσιοκης Ιωννης
1075545
1073570
1073557
1073494
1075247
1073561
1075246 Κουρς Στυλιανς
1073605
1080356
1073603
1073608
1080918
1073542
1073562 Κροντηρς Χριστφορος
1073507
1073577
1073468
1079556
1060998
1080376
1073522 Λευθεριτης Γεργιος
1065330
1073535
1073448
1080374
1073536
1073461
1078805 Λουκπουλος Βασλειος
1073525
1073602
1066348
1073576
1073547
1073550
1073518 Λλα Σμαργδα
1075248
1073505
1073611
1073566
1073497
1073512
1073568 Μπακλης Δημτριος
1073482
1073580
1073533
1073523
1075251
1073467
1073618 Οικονμου Γεργιος
1073459
1075241
1073617
1073575
1073564
1075242
1073619 Παλλης Λεωνδας
1069747
1073593
1073479
1073553
1073555
1073538
1080353 Σκαρλτος Δημτριος
1073458
1073549
1073540
1073519
1080363
1073529
1073585 Σπηλιπουλος Νικλαος
1080368
1073606
1065273
1080362
1073604
1069746
1073481 Τερζς Ανδρας
1067039
1073517
1073578
1073233
1073446
1078806
1073595 Τοπρακτσογλου Χρστος
1073572
1073486
1080361
1073465
1073560
1073565
1073456 Φακς Μιχαλ
1073451
1073607
1080372
1073472
1073484
1073559
1080369 Χριστοπολου Παναγιτα Ελευθερα
1073478
1069744
1073546
1073587
1075543
1073599
1073586 Ψυλλκης Ζαχαρας
1080377
1080359
1075250
1073475
1073485
1065320
1073556 Ψυχαλνος Κωνσταντνος
1073513
1073495
1073506
1075243
1073460
1073579

 

 ...

- . 2020-2021 - ( 2012-2013 ) 24/04/2021  13:06:45

Καλονται οι προπτυχιακο φοιτητς/τριες εκτς Ηλεκτρονικς Γραμματεας να ανα­νε­σουν την εγγραφ τους, και να δηλσουν μαθματα για το εαριν εξμηνο του ακαδη­μακο τους 2020 - 2021 απ  26.04 μχρι και 17.05.2021

Η ανανωση εγγραφς γνεται αποκλειστικ και ΜΟΝΟ ηλεκτρονικ στην δι­εθυνση secrphysics@upatras.gr

Παρακαλονται οι φοιτητς/τριες να επιλξουν τη κατλληλη φρμα απ τις επισυναπτμενες στην ανακονωση και να την αποστελουν ετε σε μορφ εγγρφου (doc, txt κλπ.), ετε σε μορφ pdf. Επισυναπτμενα αρχεα σε οποιαδποτε λλη μορφ (εικνες, rar, zip  κλπ.) δεν θα γνονται δεκτ. Επσης, οι ενδιαφερμενοι μπορον μσω των ρυθμσεων του ηλεκτρονικο τους ταχυδρομεου να ζητσουν να τους αποσταλε αυτματα αποδεικτικ ανγνωσης, αν το επιθυμον.

 

Δηλσεις γνονται δεκτς μνο απ το e-mail

που χει χορηγσει στους φοιτητς το Πανεπιστμιο.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Ο φοιτητς υποχρεοται να ανανενει την εγγραφ του και να δηλνει μαθματα στην αρχ κθε εξαμνου. Εν δεν ανανεσει την  εγγραφ του και δεν δηλσει μαθματα σε δο συνεχμενα εξμηνα δεν μπορε να κνει ανανωση εγγραφς – δλωση μαθημτων για το τρχον εξμηνο σπουδν. Κατ την επανεγγραφ του θα πρπει να δικαιολογσει εγγρφως στην Γ.Σ. του Τμματος την απουσα του.

 

 • Οι φοιτητς οφελουν να δηλσουν λα τα μαθματα που χρωστον, υποχρεωτικ και επιλογς, λων των προηγομενων εξαμνων σπουδν και χι μνο του εξαμνου στο οποο φοιτον αυτ τη στιγμ.

 

 • Αιτσεις εκπρθεσμης εγγραφς και δλωσης μαθημτων θα εγκρνονται απο­κλειστικς μνον εν ο αιτν τεκμηρινει εξαιρετικ ανγκη (π.χ. πα­ρα­τε­ταμνη θεομηνα, σοβαρ ασθνεια, στρτευση) και μνο εφ' σον υποβλλει τα σχετικ δικαιολογητικ εντς προθεσμας 30 ημε­ρο­λογιακν ημερν απ την εκστοτε λξη της προθεσμας εγγραφς - δλωσης μαθημτων.
 ...

. 2020-2021 - 23/04/2021  12:39:04
Ενημερνουμε τους/τις φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα θα ανοξει την Δευτρα 26/04 για δηλσεις μαθημτων εαρινο εξαμνου σπουδν και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την Δευτρα 17/05/2021.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι φοιτητς/τριες που δεν χουν κνει ανανωση εγγραφς στις προβλεπμενες ημερομηνας, παρακαλονται να προβον σε αυτ τη διαδικασα πριν τη δλωση μαθημτων.

- Οι φοιτητς/τριες θα πρπει πρτα να δηλσουν τα μαθματα που χρωστον απ προηγομενα εξμηνα και μετ να προχωρσουν στη δλωση μαθημτων του τρχοντος εξαμνου σπουδν τους.

- Οι δηλσεις μαθημτων χειμερινο εξαμνου σπουδν για την διπλ εξεταστικ του Ιουνου 2021 (αφορ μνο φοιτητς "επ πτυχω") θα πραγματοποιηθε σε μεταγενστερο χρνο.

 ...

Erasmus - 2021-2022 02/04/2021  20:52:39

Με αφορμ την προκρυξη για υποβολ αιτσεων στο πργραμμα Erasmus για πρακτικ σκηση που λγει στις 24/5, το Τμμα Φυσικς διοργαννει ενημερωτικ εκδλωση την Πμπτη 15/4, στις 19:00, στο σνδεσμο:

 https://upatras-gr.zoom.us/j/94355117204?pwd=Q01CbEVQVEJvQ3Ercm5mc2h4SzdqQT09

Παρακαλονται οι φοιτητς/φοιττριες που ενδιαφρονται να δουν τις σχετικς ανακοινσεις (π.χ. https://www.upatras.gr/el/node/10056). Στη συνντηση θα γνει γενικ ενημρωση για το τι πρπει να προσεχθε κατ την ατηση και θα λυθον απορες.

Εκ μρους του Τμματος,

Ανδρας Καζαντζδης, Καθηγητς

Συντονιστς Erasmus 

 ...

- Erasmus+ KA103 2021-2022 26/03/2021  20:36:44

Θα θλαμε να σας ενημερσουμε τι ανακοινθηκαν στους παρακτω συνδσμους οι Προκηρξεις:

1) για το Πργραμμα "Erasmus+ για Πρακτικ σκηση στην Ευρπη ακαδ. τους 2021-2022"στο https://www.upatras.gr/el/node/10056 και 

2) για "Πρακτικ σκηση σε Ελληνικς Αρχς του Υπουργεου Εξωτερικν ακαδ. τους 2021-2022" στο https://www.upatras.gr/el/node/10054 

Τμμα Διεθνν Σχσεων
Πανεπιστμιο Πατρν 
τηλ.: 2610-969036 / 969029
email: llp.placements@upatras.gr

 ...

2020-21 23/03/2021  08:57:40

Σας ενημερνουμε τι η διανομ των διδακτικν συγγραμμτων προς λους τους δικαιοχους φοιτητς των Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (Α.Ε.Ι.) και Αντατων Εκκλησιαστικν Ιδρυμτων (Α.Ε.Α.) για το εαριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2020-21, λγω των κτακτων μτρων για αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19, θα πραγματοποιηθε με κατ' οκον διανομ αυτν κατ παρκκλιση της παραγρφου 5 του ρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απφασης.

Σμφωνα με την εκδοθεσα εγκκλιο του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf), οι δηλσεις συγγραμμτων των φοιτητν ξεκινον σμερα, Δευτρα 22 Μαρτου 2021 και θα ολοκληρωθον την Δευτρα 05 Απριλου 2021. Επισημανεται τι μετ την παρλευση της ως νω προθεσμας *δεν* θα εναι δυνατ να υποβληθε καμα να δλωση να τροποποιηθε κποια δη υποβληθεσα.

Στη δλωσ τους οι φοιτητς, θα πρπει να συμπληρσουν λα τα απαιτομενα πεδα της "Υποχρεωτικς Δλωσης Διεθυνσης" για την κατ' οκον παρδοση των συγγραμμτων που θα επιλξουν.
Η κατ'οκον παρδοση των δηλωθντων συγγραμμτων απ τους εκδοτικος οκους, μσω εταιρειν ταχυμεταφορς /και με δικ τους μσα θα ξεκινσει την Τρτη 06 Απριλου 2021 και θα ολοκληρωθε την Δευτρα 24 Μαου 2021.
 
Ειδικ για το εαριν εξμηνο 2020-21, σμφωνα με την προαναφερθεσα ΚΥΑ και Εγκκλιο του Υπουργεου Παιδεας, αλλ και με το γγραφο του Υπουργεου (https://eudoxus.gr/files/Odhgies_Pros_Eudoxus_Earino_2020.pdf) οι φοιτητς δικαιονται να παραλβουν την τρχουσα περοδο συγγρμματα για τα μαθματα εκενα τα οποα χουν συμπεριλβει στη δλωσ τους ετε στο χειμεριν εξμηνο 2020-21 ετε στο εαριν εξμηνο 2020-21, ακμα και αν χουν εξεταστε επιτυχς σε αυτ, αλλ πντοτε με την προπθεση να μην χουν παραλβει σγγραμμα για τα εν λγω μαθματα.

Επισημανεται τι βσει της ισχουσας νομοθεσας, οι φοιτητς που χουν υπερβε τα ν+2 τη σπουδν δεν δικαιονται δωρεν διδακτικ συγγρμματα.

Για περαιτρω διευκρινσεις απορες μπορετε πντα να απευθνεστε στο Γραφεο Αρωγς Χρηστν του Ευδξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).
 

 ...

Erasmus+ 103 & 2021-2022 06/03/2021  10:42:22

Στο πλασιο των προκηρξεων που πρκειται να ανακοινωθον αναφορικ με τη συμμετοχ των φοιτητν/τριν στις δρσεις του Προγρμματος _Erasmus+ ΚΑ103 για σπουδς & πρακτικ σκηση ακαδ. τους 2021-2022, σας στλνουμε συνημμνα τα χρονοδιαγρμματα των ενεργειν που αφορον στην πορεα των συγκεκριμνων προκηρξεων.

Επσης, θα θλαμε να σας ενημερσουμε τι σε συνχεια του ενημερωτικο webinar Erasmus+ 2021-2022, αναρτθηκαν οι σχετικς διαφνειες των παρουσισεων στον ακλουθο σνδεσμο: http://www.upatras.gr/el/node/9980.

Στον σνδεσμο (http://www.upatras.gr/el/node/9980) οι ενδιαφερμενοι μπορον να πληροφορηθον σχετικ με την δρση του Προγρμματος _Erasmus+ ΚΑ103 για σπουδς & πρακτικ σκηση ακαδ. τους 2021-2022

Σας ενημερνουμε τι στον ακλουθο σνδεσμο http://www.upatras.gr/el/node/9983 χει ανακοινωθε η πρσκληση για τη συμμετοχ των φοιτητν στο Πργραμμα _Erasmus+ ΚΑ103 για Σπουδς 2021-2022.

Τλος, αναφορικ με την προκρυξη της δρσης Erasmus+ για σπουδς ακαδ. τους 2021-2022, η σχετικ ανρτηση θα γνει την Παρασκευ 05/03/2021 στον ακλουθο σνδεσμο: http://www.upatras.gr/el/announcements-erasmus.

Ανδρας Καζαντζδης, Καθηγητς
Συντονιστς Erasmus

 ...

01/03/2021  12:00:57

Παρακαλονται οι φοιτητς που ενδιαφρονται να παρακολουθσουν το μθημα  "Εργαστριο Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας" (EEC424) να εγγραφον στο e-class του μαθματος.

Η πρτη συνντηση για το χωρισμ σε ομδες θα γνει την Τρτη 09/03/2021 στις 11:00, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα διδασκαλας

To link του μαθματος στο webex εναι διαθσιμο στις ανακοινσεις του μαθματος στο eclass.

 ...

Erasmus+ Webinar 28/02/2021  15:01:34

Zoom webinar: Τρτη 02/03/2021 στις 11.00 π.μ.

Topic: Erasmus+ ΚΑ103 κινητικτητα για σπουδς & πρακτικ σκηση, ακαδ.τους 2021-2022

link: https://upatras-gr.zoom.us/j/92653296005

Στοιχεα επικοινωνας:

Erasmus+ KA103 δρση "εξερχμενη κινητικτητα για σπουδς"
Υπεθυνη: κα Νατσσα Αναγνωστοπολου, τηλ.: 2610-996613/969029, e-mail: llp.outgoing@upatras.gr

Erasmus+ KA103 δρση "εξερχμενη κινητικτητα για πρακτικ σκηση"
Υπεθυνη: κα Πολυξνη Χριστι, τηλ.: 2610-969036, e-mail: llp.placements@upatras.gr

 ...

26/02/2021  11:36:39

Παρακαλονται οι φοιτητς που ενδιαφρονται να παρακολουθσουν το μθημα επιλογς "Συστματα Ηλιακς Ενργειας" (PHY1995) να εγγραφον στο e-class του μαθματος.

Οι παραδσεις θα ξεκινσουν την Τρτη 02/03/2021 (14:00 - 15:00).

To link του μαθματος στο webex εναι διαθσιμο στις ανακοινσεις του μαθματος στο eclass.

 ...

16 2021 24/02/2021  14:27:00

Καλονται οι φοιτητς/τριες που χουν ολοκληρσει τις σπουδς τους και επιθυμον να συμμετσχουν στην απονομ πτυχων της 16ης Απριλου 2021, να αποστελουν μεσα με υπηρεσα ταχυμεταφορν τα απαρατητα δι­και­ολογητικ στη Γραμ­­μα­­τεα, στε να χουν παραληφθε το αργ­τε­ρο μχρι την Δευτρα 15/03/2021.

Παρακαλομε τους ενδιαφερμενους να μην εξαντλον τις προθεσμες, καθς, λγω των συνθηκν, η πα­ραλαβ των δικαιολογητικν μπορε να καθυστερσει σημαντικ και η συμμετοχ τους να μην εναι εφικτ.

Φοιτητς/τριες που χουν δη καταθσει δικαιολογητικ, παρακαλονται να προχωρσουν στις επιπλον ενργειες (βμα 4) που απαιτονται προκειμνου να συμμετσχουν στην προσεχ απονομ.

 

Οι απφοιτοι ΔΕΝ θα παραλβουν τους ττλους σπουδν δια ζσης,

παρ θα τους αποσταλε ο σχετικς φκελος με courier μετ την 16/04/2021.

 

Οι φοιτητς/τριες πρπει να συμπεριλβουν στο φκελο:

 1. συμπληρωμνη ατηση συμμετοχς στην απονομ (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 2. την ακαδημακ τους ταυττητα (εφσον χουν παραλβει). Σε περπτωση μη παραλαβς κατατθεται υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση), εν σε περπτωση απλειας προ­σκο­μ­ζεται σχετικ βεβα­ωση απ την Αστυνομα,
 3. σε περπτωση που δεν εχαν στιση και στγαση απ το Πανεπιστμιο Πα­τρν, συμπληρωμνη την ανλογη υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση). Στην περπτωση που εχαν στιση στγαση, θα πρπει να επικοινωνσουν με την Φοιτητικ Μριμνα για την τακτοποηση εκκρεμοττων.

 

Επσης, θα πρπει:

 1. να αποστελουν ηλεκτρονικ μνυμα στο secrphysics@upatras.gr απ το ακαδημακ τους email με συνημμνα τα παρακτω :


Α. Ηλεκτρονικ Υπεθυνη Δλωση την οποα μπορε να εκδσει ο ενδιαφερμενος ηλεκτρονικ μσω της εφαρμογς www.gov.gr (επιλογ: με ελεθερο κεμενο) που θα αναγρφει:


ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Παρακαλ να μου αποστελετε τον πρωττυπο ττλο σπουδν μου (πτυχο) με τα λοιπ προβλεπμενα πιστο­ποι­ητικ που τον συνοδεουν, με αποκλειστικ μου ευθνη, μσω της εταιρας ταχυμεταφορν επιλογς μου ………... (Επωνυμα), με δικ μου οικονομικ επιβρυνση. χω Α.Μ Φοιτητ ………….. και ολοκλρωσα τις σπουδς μου στην εξεταστικ περοδο ………………………. (π.χ Σεπτεμβρου 2020).Επισυνπτω στην παροσα ΥΔ αρχεο με τις δο ψεις της αστυνομικς μου ταυττητας ( ελλεψει ταυττητας, φωτοαντγραφο των κρσιμων σελδων του διαβατηρου, που αναφρονται ο αριθμς και τα στοιχεα ταυττητς μου).

 

Β. Αρχεο με τις δο ψεις της Αστυνομικς ταυττητας ( ελλεψει ταυττητας, διαβατηρου ).

 

Εφιστομε ιδιαιτρως την προσοχ στους ενδιαφερμενους για την διαδικασα που προη­γεται της κδοσης πτυχων. Βσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απφασης της Συγκλτου του Πανεπιστημου, «οι φοιτητς/τριες θα πρπει να δηλσουν εγγρφως τι επιβεβαινουν τα προσωπικ στοιχεα που τηρονται στη μερδα τους και λαβαν γνση του τελικο βαθμο πτυχου τους». Ως εκ τοτου, θα πρπει εντς εξαιρετικ περιορισμνης προθεσμας να απαντσουν σε ηλεκτρονικ μνυμα που θα τους αποσταλε μετ την ολοκλρωση του ελγχου της καρτλας τους, επιβεβαινοντας τα ως νω αναφερθντα προσωπικ στοιχεα τους, καθς και τον βαθ­­μ πτυχου.

 

Στην περπτωση που η Γραμματεα δεν λβει σχετικ επιβεβαωση απ τον ενδιαφερμενο,

η διαδικασα κδοσης πτυχου δεν θα ολοκληρωθε.

 

Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.

 ...

2018-2019 - 24/02/2021  12:58:56

Ενημερνουμε τους/τις ενδιαφερμενους/νες φοιτητ/τριες τι για τους εισακτους του ακαδ. τους 2018-2019 οι Σμβουλοι Καθηγητς ορστηκαν ως κτωθι:

Α/Α Α.Μ.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
1 1052518 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2 1054151
3 1055564
4 1055569
5 1055597
6 1055604
7 1055654 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8 1056439
9 1058756
10 1059700
11 1060647
12 1060775
13 1060789 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14 1060811
15 1061043
16 1061092
17 1061318
18 1068612
19 1068613 ΑΡΓΥΡΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20 1068614
21 1068615
22 1068616
23 1068617
24 1068618
25 1068619 ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
26 1068621
27 1068622
28 1068623
29 1068624
30 1068626
31 1068627 ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
32 1068628
33 1068630
34 1068631
35 1068632
36 1068634
37 1068635 ΓΕΩΡΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
38 1068636
39 1068637
40 1068639
41 1068640
42 1068641
43 1068643 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ
44 1068645
45 1068646
46 1068647
47 1068648
48 1068649
49 1068650 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
50 1068651
51 1068653
52 1068656
53 1068658
54 1068659
55 1068661 ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
56 1068664
57 1068665
58 1068668
59 1068669
60 1068670
61 1068671 ΚΟΥΡΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
62 1068673
63 1068674
64 1068675
65 1068676
66 1068678
67 1068679 ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
68 1068680
69 1068681
70 1068682
71 1068685
72 1068687
73 1068688 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
74 1068689
75 1068690
76 1068692
77 1068696
78 1068697
79 1068698 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
80 1068699
81 1068703
82 1068704
83 1068707
84 1068708
85 1068710 ΛΩΛΑ  ΣΜΑΡΑΓΔΑ
86 1068711
87 1068712
88 1068713
89 1068714
90 1068715
91 1068716 ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
92 1068717
93 1068718
94 1068719
95 1068720
96 1068721
97 1068722 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
98 1068723
99 1068724
100 1068725
101 1068726
102 1068727
103 1068728 ΠΑΛΙΛΗΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
104 1068729
105 1068730
106 1068732
107 1068733
108 1068734
109 1068735 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
110 1068736
111 1068737
112 1068738
113 1068739
114 1068740
115 1068741 ΣΟΥΡΛΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
116 1068742
117 1068743
118 1068744
119 1068745
120 1068747
121 1068749 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
122 1068750
123 1068751
124 1068753
125 1068754
126 1068755
127 1068756 ΤΕΡΖΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 
128 1068757
129 1068758
130 1068759
131 1068760
132 1068761
133 1068762 ΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
134 1068763
135 1068764
136 1068769
137 1068770
138 1068772
139 1068773 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
140 1068774
141 1068776
142 1068777
143 1068779
144 1068782
145 1068783 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
146 1068784
147 1068785
148 1068787
149 1068788
150 1069100
151 1069127 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
152 1069460
153 1069462
154 1069463
155 1069468
156 1069469
157 1069471
158 1070679 ΨΥΧΑΛΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
159 1070680
160 1070681
161 1070682
162 1070683
163 1071016
164 1071017

 

 ...

, 24/02/2021  08:53:17

Παρακαλονται οι φοιτητς που ενδιαφρονται να παρακολουθσουν το μθημα επιλογς "Φυσικ των Πολυμερν, Σνθετων και ΥΚ Υλικν" να εγγραφον στο e-class του μαθματος.

Οι παραδσεις θα ξεκινσουν την Δευτρα 1/3/2021, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

To link του μαθματος στο zoom εναι διαθσιμο στο eclass.

 ...

_ 23/02/2021  11:47:28

Εγγραφς σε Ομδες στο μθημα Πειρματα Επδειξης. Φυσικς ΙΙ

Τρτη 23/2/2021-

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Οι εγγραφς στο μθημα:  ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ,  θα γνουν αποκλειστικ μσω της πλατφρμας e-class! 

Οι εγγραφς αρχζουν την Πμπτη 25 Φεβρουαρου ρα 12 μ.  και εφσον δεν συμπληρωθε ο αριθμς 40, θα διαρκσουν μχρι την  Παρασκευ 26/2, ρα 8.00 μμ.

Δικαωμα εγγραφς χουν σοι φοιτητς/ριες χουν εξασφαλσει τις απαρατητες διδακτικς μονδες για την εγγραφ τους στο 8ο εξμηνο Σπουδν!  Σημεωση: «Πρπει να κνετε δηλσεις μαθημτων!

Οι εγγραφς γνονται ηλεκτρονικ στη διεθυνση:  eclass.upatras.gr : εργαλεο «Ομδα χρηστν», στο μθημα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ  (Εκπαιδευτς: Ευγγελος Βιτωρτος,  Νικλαος  Ξανθπουλος), σμφωνα με τις παρακτω οδηγες:

1) Προκειμνου να γραφτε νας φοιτητς θα πρπει να εναι δη εγγεγραμμνος ως εκπαιδευμενος στο μθημα «ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ» στο eclass.

2) Οι δη εγγεγραμμνοι στο μθημα μπορον να μπουν στο χαρτοφυλκιο χρστη που διαθτουν στο eclass, να επιλξουν το μθημα «ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙI» και στη σελδα που εμφανζεται, να πατσουν στη στλη αριστερ το πεδο «Ομδες Χρηστν».

Λγω της καταστσεως «Covid” η ομδα χρηστν εναι ενιαα.

3) Τα μαθματα θα ξεκινσουν την ερχμενη βδομδα την Τρτη 2 Μαρτου 2021, ρα 5μμ ως τις 8μμ.  

Η δυναττητα εγγραφς σε ομδες χρηστν (Τμματα) θα "ανοξει" τη ΠΕΜΠΤΗ 25/2,  ρα 12μ και θα "κλεσει"  την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/2,  στις 8:00 μ.μ.). Η ηλεκτρονικ εγγραφ θα "κλεσει" με τη συμπλρωση των 40 φοιτητν.

Παρακαλεσθε να λβετε υπψη σας το ΩΡΟΛΟΓΙΟ πργραμμα και να ΜΗΝ γραφετε αν υπρχουν συμπτσεις με λλα μαθματα που ενδιαφρεστε να παρακολουθσετε. Λβετε υπψη σας τι «αν γραφτετε στο μθημα και αποχωρσετε μετ απ κποιες βδομδες, χετε αποκλεσει κποιον συνδελφ σας που θα εχε πρει το μθημα αν δεν βρισκε πλρη την λστα των 40 ατμων».

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ στο μθημα αυτ.

Για  οποιοδποτε τεχνικ πρβλημα  σχετικ  με  την  ηλεκτρονικ  εγγραφ  μπορετε  να επικοινωνσετε με τον κ. Ξανθπουλο nijoxan@upatras.gr.

 ...

22/02/2021  17:13:40

Παρακαλονται οι φοιτητς που προτθενται να παρακολουθσουν το μθημα επιλογς επιλογς "Ειδικ Θματα Στατιστικς Φυσικς" να εγγραφον στο e-class του μαθματος : https://eclass.upatras.gr/courses/PHY2027/ ως την Παρασκευ 26/2/2021.

Οι παραδσεις θα ξεκινσουν την Τρτη 2/3/2021 στις 4μμ., σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα. Ο σνδεσμος στην πλατφρμα Zoom για τις εξ' αποστσεως διαλξεις θα αποσταλε με ανακονωση στους φοιτητς που θα εγγραφον στο e-class.

Ο Διδσκων
Λεωνδας Παλλης

 ...

22/02/2021  12:55:41
Παρακαλονται οι φοιτητς που προτθενται να παρακολουθσουν το μθημα επιλογς επιλογς "Ειδικ Θματα Στατιστικς Φυσικς" να εγγραφον στο e-class του μαθματος : https://eclass.upatras.gr/courses/PHY2027/ ως την Παρασκευ 26/2/2021.
Οι παραδσεις θα ξεκινσουν την Τρτη 2/3/2021 στις 4μμ., σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα. Ο σνδεσμος στην πλατφρμα Zoom για τις εξ'αποστσεως διαλξεις θα αποσταλε με ανακονωση στους φοιτητς που θα εγγραφον στο e-class.
 
Ο Διδσκων
Λεωνδας Παλλης
 ...

6 22/02/2021  11:06:44

Πραγματοποιθηκε εκκαθριση χρηστν στο eclass του μαθματος, καλονται οι φοιτητς, οι οποοι πρκειται να παρακολουθσουν το μθημα, να φροντσουν να εγγραφον ως εκπαιδευμενοι στη σελδα του μαθματος στο eclass στε να μπορον να παρακολουθσουν τις σχετικς ανακοινσεις.

 ...

IV - E-CLASS 22/02/2021  09:58:19
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ θα παρακολουθσουν ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙV ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021 ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ  ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ23/2/2021
ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΤΟ e-class του μαθματος  ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ.
TO E-CLASS ΕΧΕΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ 2020. ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΟΥΝ.
 
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
 ...

- 2021 22/02/2021  08:53:24
Παρακαλονται οι φοιτητς που προτθενται να παρακολουθσουν το μθημα "Υλικ και Διατξεις Μικροηλεκτρονικς" να εγγραφον (σοι δεν το χουν κνει δη) στο e-class του μαθματος [https://eclass.upatras.gr/courses/PHY2022/] ως και την Τετρτη 24/2/2021 το πρω. Το μθημα θα γνεται εξ’ αποστσεως μσω συνδσμου zoom που θα αποσταλε με ανακονωση μσω e-class. Οι παραδσεις θα αρχσουν την πρτη εβδομδα του Μαρτου 2021.
 
 
Οι διδσκοντες
Δ. Σκαρλτος
Λ.Παλλης
 ...

21/02/2021  17:48:30

Καλονται οι φοιτητς που χουν επιλξει το μθημα ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ να εγγραφον στο e-class:
https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1979/

Ο Διδσκων
Ανδρας Καζαντζδης

 ...

2020-2021 ( ) 19/02/2021  14:00:44

Ενημερνουμε τους/τις φοιτητς/τριες εντς Ηλεκτρονικς Γραμματεας τι η δικτυακ πλη για ανανωση εγγραφς στο εαριν εξμηνο 2020-2021 των προπτυχιακν φοιτητν του Τμματς θα εναι ανοικτ απ 22-02-2021 ως και 30-04-2021.

 ...

-- 18/02/2021  17:26:29

Οι παραδσεις του Μαθματος "Θερμτητα-Κυματικ-Οπτικ" (2ου Εξαμνου) θα ξεκινσουν εξ' αποστσεως την Τρτη 23/2/2021 στις 9.00πμ με βση το Ωρολγιο Πργραμμα.

Παρακαλονται οι φοιτητς που θα παρακολουθσουν το μθημα να πραγματοποισουν (επαν)εγγραφ στο e-class του μαθματος [https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1942/], καθς σμερα αυτ εκκαθαρστηκε απ λους τους χρστες.

Μσω του eclass θα ενημερνεστε για λες τις ανακοινσεις του μαθματος και θα αποσταλε και ο σνδεσμος στο Zoom για την εξ' αποστσεως εκπαδευση.

Ο διδσκων

Μ. Φακς

 ...

18/02/2021  16:06:34
26/2/2021 11:00-12:00, . - E-CLASS : HTTPS://ECLASS.UPATRAS.GR/COURSES/PHY1978/ , . E-CLASS . ECLASS . .  ...

- 2021 - e-class 18/02/2021  13:00:24

Οι παραδσεις του Μαθματος "Σγχρονη Φυσικ" (Υποχρεωτικ Κορμο 4ου Εξαμνου)θα ξεκινσουν εξ' αποστσεως την Τετρτη 24/2/2021 με βση το Ωρολγιο Πργραμμα.

Παρακαλονται οι φοιτητς που θα παρακολουθσουν το μθημα να πραγματοποισουν (επαν)εγγραφ στο e-class του μαθματος [https://eclass.upatras.gr/modules/user/?course=PHY1961], καθς σμερα  αυτ εκκαθαρστηκε απ λους τους χρστες.

Απ εκε θα αποσταλον νετερα μσω ανακονωσης για την  εξ' αποστσεως εκπαδευση (σνδεσμος).

Ο διδσκων

Δ. Σκαρλτος

 

 

 ...

ǻ 4 18/02/2021  12:33:44

Καλονται οι φοιτητς/φοιττριες που θα παρακολουθσουν το μθημα για το νο ακαδημακ τος 2020-2021 να εγγραφον στην πλατφρμα https://eclass.upatras.gr ως την Παρασκευ 26-02-2021. Προσοχ: αφορ λους τους φοιτητς ανεξαρττως εξαμνου σπουδν παλαιτερης εγγραφς τους.

 

Επσης για κθε επικοινωνα μας και που απαιτεται θα πρπει να χρησιμοποιετε την διεθυνση του ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (email) που σας καταχωρθηκε απ το Πανεπιστμιο Πατρν.

 

Μσω της πλατφρμας Webex (https://upatras.webex.com/meet/vxloukop) θα εναι δυνατ η επικοινωνα μας και η ενημρωσ σας για το μθημα.

Περισστερες λεπτομρειες για τον τρπο διεξαγωγς του μαθματος υπ τις συνθκες της επιδημας COVID – 19, θα συζητηθον κατ την διρκεια του μαθματος.

 

Η πρτη διαδικτυακ συνντηση θα γνει την δευτρα, 22 Φεβρουαρου 2021 και ρα 13:00 σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα μαθημτων του Τμματος.

 

Η εγγραφ εναι ανεξρτητη απ οποιαδποτε λλη εγγραφ στο εξμηνο δλωση μαθημτων οι οποες πρπει να γνουν μσω του progress.

 

 

Ο διδσκων

Βασλειος Λουκπουλος

Αν/της Καθηγητς

 ...

, ӻ (, . . ) 16/02/2021  13:45:28

Το μαθματος επιλογς του 8ου εξαμνου της Θεωρητικς κατεθυνσης, «Ειδικ θματα μηχανικς», με εμνα ως διδσκοντα εναι ουσιαστικ να μθημα «Μηχανικς των συνεχν μσων (ΜΣΜ)». Θα διδαχθετε δηλαδ, τανυστικ λογισμ, κινηματικ των συνεχν μσων(ΣΜ), δυναμικ των ΣΜ και εφαρμογς (ελαστικ μσο, ιδανικ και νευτνειο ρευστ). Χρησιμοποιομε, σχεδν αποκλειστικ, το βιβλο «Μηχανικς των συνεχν μσων» των Μπζη και Χατζηδημητρου.

Η πρτη συνντηση γνωριμας και συζτησης γρω απ το τρπο διδασκαλας και εξτασης του μαθματος, θα γνει την δευτρα, 22 φλεβρη στις 11πμ.

Τπος συνντησης στο zoom,
https://upatras-gr.zoom.us/j/97661679974?pwd=elBRQnNDbGFFVzFQYVpURHF2YVRwUT09

Για να ενημερνεστε για οτιδποτε σχετικ με το μθημα, κντε μεσα εγγραφ στο e-class του μαθματος (ΠΡΟΣΟΧΗ στον ττλο, εγγραφετε σε αυτ που με αναφρει ως διδσκοντα!!, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (διδ. Α.Φ. ΤΕΡΖΗΣ) (TAE506).

Ο Διδσκων.
Α. Φ. Τερζς

 ...

, ӻ 16/02/2021  13:44:20

Η πρτη συνντηση γνωριμας και συζτησης γρω απ το τρπο διδασκαλας και εξτασης του μαθματος επιλογς του 8ου εξαμνου της Θεωρητικς κατεθυνσης, «Γενικ θεωρα της σχετικτητας», θα γνει την δευτρα, 22 φλεβρη στις 12μμ.

Τπος συνντησης στο zoom,
https://upatras-gr.zoom.us/j/92859066551?pwd=cmkyTkZJVWFtTVVDaThGenR3WFdZZz09

Για να ενημερνεστε για οτιδποτε σχετικ με το μθημα, κντε μεσα εγγραφ στο e-class του μαθματος.

Ο Διδσκων.
Α. Φ. Τερζς

 ...

16/02/2021  09:33:37

Οι εγγραφς στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ θα πραγματοποιηθον ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μσω της σελδας του μαθματος στο eclass και σμφωνα με τις οδηγες που θα αναρτηθον εκε τις προσεχες ημρες.

Καλονται λοιπν οι φοιτητς, οι οποοι πρκειται να παρακολουθσουν το μθημα, να φροντσουν να γραφτον ως εκπαιδευμενοι στη σελδα του μαθματος στο eclass στε να μπορον να παρακολουθσουν τις σχετικς ανακοινσεις.

ναρξη εγγραφν σε ομδες: ΔΕΥΤΕΡΑ 22/2/21

Λξη εγγραφν σε ομδες ΠΕΜΠΤΗ 26/2/21

Η ναρξη μαθημτων του εργαστηρου θα ανακοινωθε το προσεχς διστημα στο eclass.

 ...

( ) 01/02/2021  09:11:50

Σας υπενθυμζουμε τι η Σγκλητος και η Συνλευση του Τμματος χουν εγκρνει ρθμιση για την επανεξταση φοιτητν σε μθημα/τα στα οποα χουν εξετασθε επιτυχς και επιθυμον να βελτισουν τη βαθμολογα τους, με την ακλουθη διαδικασα:

• Μετ απ αιτιολογημνη ηλεκτρονικ ατηση (email) του ενδιαφερμενου φοιτητ προς τη Γραμματεα του Τμματος εναι δυνατ η επανεξτασ του με σκοπ τη βελτωση της βαθμολογας του (προακτου βαθμο) σε να (1) μθημα αν εξμηνο σπουδν. Απ τη διαδικασα εξαιρονται τα υποχρεωτικ Εργαστρια Φυσικς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V.

• Η επανεξταση επιτρπεται μα φορ κατ την επαναληπτικ εξταση Σεπτεμβρου του διου ακαδημακο τους και μνον.

• Μεταξ των βαθμν εξτασης και επανεξτασης υπολογζεται ο μεγαλτερος.

• Οι δυο βαθμο καταχωρονται κανονικ στα βαθμολγια των αντστοιχων εξεταστικν περιδων (Χειμερινο Εαρινο και Σεπτεμβρου) και εμφανζονται στην αναλυτικ βαθμολογα του φοιτητ με σχετικ νδειξη και επεξγηση για το βαθμ που υπολογζεται στο βαθμ πτυχου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασα αφορ φοιτητς/τριες που φοιτον ως και το 8ο εξμηνο σπουδν και μαθματα που εξετζονται στο εξμηνο που ανκουν και χι για μαθματα που οφελονται απ προηγομενα εξμηνα σπουδν. Οι αιτσεις γνονται αποκλειστικ εντς ενς μηνς απ την βαθμολγηση του μαθματος.

 ...

2020-21 25/01/2021  13:58:41

Σας ενημερνουμε τι στο σνδεσμο:https://eudoxus.gr/files/Paratasi_dianomis_xeim_2020-21_enimerosi_gia_sygkentrwtikes_listes.pdf θα βρετε την απφαση του Υπουργεου Παιδεας σχετικ με την παρταση της περιδου διανομς συγγραμμτων για τους φοιτητς.

Η κατ'οκον παρδοση των δηλωθντων συγγραμμτων απ τους εκδοτικος οκους θα ολοκληρωθε την *Τρτη 26 Ιανουαρου 2021*.

Για περαιτρω διευκρινσεις απορες μπορετε πντα να απευθνεστε στο Γραφεο Αρωγς Χρηστν του Ευδξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

 ...

2020-2021 - 16/01/2021  18:49:05

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Θα θλαμε να ενημερσουμε τους/τις προς μετεγγραφ/μετακνηση φοιτητς/τριες τι οι εγγραφς στο Τμμα θα ξεκινσουν την Δευτρα 18/01. Οι κωδικο για τις ηλεκτρονικς υπηρεσες θα αποσταλον εντς 2 ημερν στη διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου που χει δηλωθε στην ατηση μετεγγραφς/μετακνησης στο Υπουργεο.

Για την οριστικοποηση της εγγραφς θα πρπει οι ενδιαφερμενοι/νες να αποστελουν ηλεκτρονικ στη Γραμματεα πιστοποιητικ διαγραφς απ το Τμμα προηγομενης φοτησης. Η εγγραφ στο Τμμα Φυσικς θα παραμενει σε εκκρεμτητα μχρι την παραλαβ του ως νω πιστοποιητικο. Μετ την οριστικοποηση της διαδικασας των εγγραφν, θα αποσταλλον στα ιδρυματικ emails των φοιτητν/τριων τα πιστοποιητικ εγγραφς.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Για να δηλσετε συμμετοχ στις εξετσεις των μαθημτων σας θα πρπει να εγγραφετε στην πλατφρμα exams.eclass.upatras.gr.

Τα βματα που πρπει να κνετε εναι τα εξς:

•    Να εγγραφετε στην πλατφρμα exams.eclass.upatras.gr (https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php) κνοντας αρχικ αποδοχ των ρων. Θα πρπει να χρησιμοποισετε τους ιδρυματικος σας κωδικος. Η εγγραφ στην πλατφρμα πραγματοποιεται μα φορ
•    Να κνετε εγγραφ στα μαθματα που θλετε να εξεταστετε (https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/courses.php?fc=43)
•    Στη συνχεια, να πτε σε κθε μθημα που κνατε  εγγραφ, να επιλξετε στις Ομδες Χρηστν την ομδα εξτασης  που χει δημιουργηθε για το συγκεκριμνο μθημα και να κνετε εγγραφ πατντας το κκκινο βελκι που υπρχει δεξι (μλις πτε τον κρσορα λει εγγραφ)
•    Η δλωση συμμετοχς στην αντστοιχη ομδα εξτασης του κθε μαθματος  χει πραγματοποιηθε επιτυχς, εν στην ομδα εξτασης (περπου στο κντρο), βλπετε σε πρσινο πλασιο την νδειξη "Η ομδα μου".

Απαρατητη εναι και η εγγραφ στην πλατφρμα https://eclass.upatras.gr των μαθηματων του εξαμνου, που αναρτνται υλικ και ανακοινσεις για κθε μθημα.

 ...

18/12/2020  12:07:34
Ενημερνουμε τους/τις "επ πτυχω" φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα χει ανοξει για δηλσεις μαθημτων εαρινο εξαμνου και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την 15/01/2021 προκειμνου να δηλωθον μαθματα για την διπλ εξεταστικ Φεβρουαρου 2021.
 
Υπενθυμζουμε τι απαρατητη προπθεση για τη δλωση μαθματος για την διπλ εξεταστικ εναι αυτ να χει δηλωθε τουλχιστον μα φορ στο παρελθν. Δηλσεις νων μαθημτων ΔΕΝ γνονται δεκτς.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 ...

2020-2021 - 11/12/2020  09:49:20

Ενημερνουμε τους ενδιαφερμενους τι απ σμερα και μχρι την Δευτρα 21/12/2020 οι φοιτητς των οποων η μετεγγραφ χει εγκριθε απ το Υπουργεο μπορον να εισλθουν στη πλατφρμα http://eggrafes.upatras.gr  στε να προχωρσουν στην Ηλεκτρονικ Εγγραφ τους στο Τμμα Φυσικς.

Τα δικαιολογητικ που αναφρονται στην ατηση μετεγγραφς που εκτυπνεται απ την σελδα του Υπουργεου μπορον αρχικ να αποσταλον με ηλεκτρονικ μνυμα στην διεθυνση secrphysics@upatras.gr και ακολοθως να αποσταλον τα πρωττυπα ταχυδρομικ. Εφιστομε την προσοχ των ενδιαφερομνων στην υπογραφ της εκτυπωμνης ατησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο πεδο "Πατρνυμο" θα πρπει να καταχωρηθε ο λεκτικς κωδικς ΤΕΣΤ (ελληνικο χαρακτρες και Κεφαλαα) και στο πεδο "Κωδικς Υποψηφου" ο Αριθμς Μητρου του Υπουργεου.

 ...

2020-2021 10/12/2020  10:05:09

Σας ενημερνουμε τι στις επμενες ημρες οι επιτυχντες, βσει των αρχεων του Υπουργεου, θα μπορον να εισρχονται στην ηλεκτρονικ πλατφρμα του ψηφιακο λματος http://eggrafes.upatras.gr προκειμνου να συμπληρσουν τα παρακτω στοιχεα και να τα αναρτσουν σε μορφ pdf, τα οποα εναι:

·     Φωτοτυπα Αστυνομικς Ταυττητας
·     Πιστοποιητικ γννησης
·     ντυπο στο οποο να αναγρφεται ο αριθμς ΑΜΚΑ (μπορε να αναζητηθε μεσα στην ηλεκτρονικ διεθυνση www.amka.gr/AMKAGR )
·     Μα (1) φωτογραφα τπου ταυττητας

Τα λοιπ δικαιολογητικ που απαιτονται, κατ περπτωση, μπορον να αποστλλονται στις Γραμματεες των Τμημτων υποδοχς.

Κρνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συμπλρωση του αριθμο ΑΜΚΑ και του 8ψφιου κωδικο εξετσεων υποψηφου που χρησιμοποιθηκε για την εισαγωγ τους στην ηλεκτρονικ εφαρμογ του Μηχανογραφικο Δελτου.
Η εν λγω διαδικασα υλοποιεται μνο εξ αποστσεως ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στη Γραμματεα του Τμματος εισαγωγς.

Η αποστολ των πιστοποιητικν εγγραφς και των κωδικν πρσβασης μσω της υπηρεσας τηλεματικς του Πανεπιστημου, θα πραγματοποιεται αποκλειστικ ηλεκτρονικ, για την αποφυγ της δια ζσης συνεργασας των φοιτητν με τις Γραμματεες των Τμημτων εισαγωγς τους.

Πιο συγκεκριμνα, τα στοιχεα του Προσωπικο Λογαριασμο Χρστη (UPnet ID) των νεοεισαχθντων πρωτοετν φοιτητν και οι σχετικς οδηγες θα στλνονται απ το Τμμα Δικτων, στην διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (email) που χουν δηλσει οι φοιτητς κατ την εγγραφ τους στο Πανεπιστμιο Πατρν μσω της πλατφρμας http://eggrafes.upatras.gr. Η αποστολ των "UPnet ID" στους πρωτοετες φοιτητς θα εναι αυτματη, ωστσο θα γνεται μετ απ τον λεγχο των υποβληθντων δικαιολογητικν και την ολοκλρωση της διαδικασας εγγραφς τους απ την Γραμματεα του Τμματς τους.

Ειδικτερα δε, η αποστολ των πιστοποιητικν εγγραφς δναται να πραγματοποιηθε ηλεκτρονικ μετ την παρλευση ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ απ την οριστικοποηση της εγγραφς απ τη Γραμματεα στη διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου που θα αποδοθε στον φοιτητ απ το δρυμα.

 ...

01/12/2020  10:47:54

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

Η ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ eclass.

Μ. ΦΑΚΗΣ

 ...

24/11/2020  12:41:49
σοι/ες φοιτητς/φοιττριες ενδιαφρονται για Πρακτικ σκηση 
σε φορες που αφορον τη Φυσικ της Ατμσφαιρας 
(Εθνικ Αστεροσκοπεο, Δημκριτος, Ακαδημα Αθηνν, 
Navarino Environmental Observatory, Εθνικ Μετεωρολογικ Υπηρεσα) 
καλονται σε σντομη ενημερωτικ συνντηση 
την Τετρτη, 25/11/2020, στις 16:00, στο σνδεσμο:
https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/akaza/3N0B8CRX
Εκ μρους του Εργαστηρου Φυσικς της Ατμσφαιρας,
Ανδρας Καζαντζδης
 ...

16/11/2020  13:23:09

Ενημερνονται οι φοιτητς τι προκηρσσονται νες θσεις Πρακτικς σκησης για το τος 2021. Στο σνδεσμο της Πρακτικς σκησης αλλ και στο eclass του μαθματος μπορετε να δετε τα απαρατητα γγραφα. Οι φοιτητς που ενδιαφρονται να πραγματοποισουν Πρακτικ σκηση πρπει να γραφτον και στο eclass του μαθματος για να ενημερνονται.

Μ. Φακς

 

 ...

11/11/2020  12:57:47

Στην ιστοσελδα του Τμματος και στον σνδεσμο Ενημρωση - Χρσιμα Αρεα-ντυπα Αιτσεις μπορον οι ενδιαφερμενοι να βρουν το ντυπο ορισμο επιβλποντα προπτυχιακς διπλωματκς εργασας, που συμπηλρνεται και αποστλεται στη Γραμματεα.

 

Εκ της Γραμματεας.

 ...

2020-21 05/11/2020  10:03:53

Σμφωνα με το γγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf) του Υπουργεου Παιδεας, σας ενημερνουμε τι η διανομ των διδακτικν συγγραμμτων προς λους τους δικαιοχους φοιτητς των Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (Α.Ε.Ι.) και Αντατων Εκκλησιαστικν Ιδρυμτων (Α.Ε.Α.) για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2020-2021, λγω των κτακτων μτρων για αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19, θα πραγματοποιηθε με κατ' οκον διανομ αυτν κατ παρκκλιση της παραγρφου 5 του ρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απφασης.

Σμφωνα με την εκδοθεσα εγκκλιο του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων, οι δηλσεις συγγραμμτων των φοιτητν θα ξεκινσουν την Πμπτη 5 Νοεμβρου 2020 και θα ολοκληρωθον την Κυριακ 22 Νοεμβρου 2020. Επισημανεται τι μετ την παρλευση της ως νω προθεσμας *δεν* θα εναι δυνατ να υποβληθε καμα να δλωση να τροποποιηθε κποια δη υποβληθεσα.

Στη δλωσ τους οι φοιτητς, θα πρπει να συμπληρσουν λα τα απαιτομενα πεδα της "Υποχρεωτικς Δλωσης Διεθυνσης" για την κατ' οκον παρδοση των συγγραμμτων που θα επιλξουν.

Η κατ'οκον παρδοση των δηλωθντων συγγραμμτων απ τους εκδοτικος οκους, θα ξεκινσει την Δευτρα 23 Νοεμβρου 2020 και θα ολοκληρωθε την Δευτρα 11 Ιανουαρου 2021.

Υπενθυμζεται τι οι φοιτητς υποχρεονται να προβον σε δλωση μαθημτων στο οικεο τμμα τους και δικαιονται να παραλβουν συγγρμματα μνο για τα μαθματα εκενα τα οποα χουν συμπεριλβει κατ το τρχον εξμηνο στη δλωση μαθημτων τους.

Επισημανεται τι βσει της ισχουσας νομοθεσας, οι φοιτητς που χουν υπερβε τα ν+2 τη σπουδν δεν δικαιονται δωρεν διδακτικ συγγρμματα.

Για περαιτρω διευκρινσεις απορες μπορετε πντα να απευθνεστε στο Γραφεο Αρωγς Χρηστν του Ευδξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).
 

 ...

- (15 ) 05/11/2020  09:36:27

βλ. συνημμνη ανακονωση

 

 

- Υπενθυμζουμε τι μθημα επιλογς απ λλο Τμμα του Πανεπιστημου (εκτς αυτν που προσφρονται στο Πργραμμα Σπουδν του Τμματος) δεν επιτρπεται στο 5ο και 6ο εξμηνο σπουδν.

- Οι φοιτητς "επ πτυχω" που καλονται να δηλσουν μαθματα εαρινο εξαμνου σπουδν προκειμνου να συμμετσχουν στην διπλ εξεταστικ περοδο, δηλνουν μαθματα που δη χρωστον και χι να μαθματα.

- Μαθματα που δεν δηλνονται, δεν μπορον να βαθμολογηθον στην περιδο βαθμολγησης που εξετστηκαν, οτε στην επανεληπτικ εξεταστικ Σεπτεμβρου.

- Παρακαλομε πως προσξετε ιδιατερα τσο στην συμπλρωση της σωστς φρμας δλωσης μαθημτων, σο και στην τρηση των καταληκτικν ημερομηνιν.

 ...

. 2020-2021 - 05/11/2020  09:26:08
Δηλσεις  Μαθημτων Χειμερινο Εξαμνου ακ. τους 2019-2020 - Ηλεκτρονικ Γραμματεα
 
Ενημερνουμε τους/τις φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα θα ανοξει την Δευτρα 9/11 για δηλσεις μαθημτων χειμερινο εξαμνου σπουδν και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την Δευτρα 23/11/2020.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι φοιτητς/τριες που δεν χουν κνει ανανωση εγγραφς στις προβλεπμενες ημερομηνας, παρακαλονται να προβον σε αυτ τη διαδικασα πριν τη δλωση μαθημτων.

- Οι φοιτητς/τριες θα πρπει πρτα να δηλσουν τα μαθματα που χρωστον απ προηγομενα εξμηνα και μετ να προχωρσουν στη δλωση μαθημτων του τρχοντος εξαμνου σπουδν τους.

- Οι δηλσεις μαθημτων εαρινο εξαμνου σπουδν για την διπλ εξεταστικ του Φεβρουαρου 2021 (αφορ μνο φοιτητς "επ πτυχω") θα πραγματοποιηθε σε μεταγενστερο χρνο.

 ...

& 27/10/2020  11:14:06
Το πρτο μθημα για τα «Ειδικ θματα Κβαντομηχανικς και Εφαρμογν Κβαντικς Φυσικς» θα γνει την Παρασκευ 30/10/2020, στην αθουσα Φ2 και ρα 13:00-16:00.
 
Ο Διδσκων.
Ν. Ηλιπουλος
 ...

23/10/2020  14:51:46
1 26/10 15:00 18:00. . - .  ...

7 16/10/2020  13:54:29

Τα παρακτω μαθματα κατεθυνσης/επιλογς:

1) Ατμοσφαιρικ Ρπανση

2) Εργαστηριακ Αστρονομα

3) Ψηφιακ Ηλεκτρονικ

Θα ξεκινσουν τις διαλξεις απ τις 19 Οκτωβρου 2020 σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα. σοι θλουν να τα παρακολουθσουν θα πρπει να γραφτον στο eclass του κθε μαθματος για να δουν τις σχετικς ανακοινσεις.

Το παρακτω μθημα κατεθυνσης/επιλογς:

1) Οπτικο-ηλεκτρονικ

Δεν θα ξεκινσει τις διαλξεις του την Δευτρα 19 Οκτωβρου 2020 για διαδικαστικος λγους.

Το παρακτω μθημα κατεθυνσης/επιλογς:

1) Ειδικ Θματα Κβαντικς Φυσικς

Θα υπρξει νετερη ανακονωση μσα στην εβδομδα, εν θα μπορσει να ξεκινσει τις διαλξεις του την Παρασκευ 23 Οκτωβρου 2020, σμφωανα με το ωρολγιο πργραμμα.

 

Ο Πρεδρος του Τμματος

 ...

- - 16/10/2020  13:06:42

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ,

ΣΤΟ ECLASS ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΛΟ "ΕΓΓΡΑΦΑ".
ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ.... ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ  ΔΕΥΤΕΡΑ 19/10/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:15-11:00 ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
 

ΤΟ ΛΙΝΚ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ.
https://upatras-gr.zoom.us/j/93119710940?pwd=N01VdUpSTGY0dTJscGMzRm44UWlPUT09


 ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ.

 Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ
 Χ  ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ

 ...

- 15/10/2020  11:15:10

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακαλοναι οι φοιτητς/τριες που χουν κνει ηλεκτρονικ ατηση εγγραφς αλλ δεν χουν επισυνψει τα απαρατητα δικαιολογητικ, να επαναλβουν ΑΜΕΣΑ τη διαδικασα προσθτοντας στη να ατηση και τα δικαιολογητικ.

Σε διαφορετικ περπτωση, η εγγραφ τους ΔΕΝ θα μπορσει να ολοκληρωθε.

Υπενθυμζουμε τι το link για τις εγγραφς (eggrafes.upatras.gr) θα εναι ενεργ μχρι και αριο.

 ...

14/10/2020  09:43:13

Χρυσ-Κασσιαν Καραπαναγιτη is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Χημεα _Τμμα Φυσικς

Time: Oct 14, 2020 01:00 PM Athens

         Every week on Wed, Thu, 20 occurrence(s)

         Oct 14, 2020 01:00 PM

         Oct 15, 2020 01:00 PM

         Oct 21, 2020 01:00 PM

         Oct 22, 2020 01:00 PM

         Oct 28, 2020 01:00 PM

         Oct 29, 2020 01:00 PM

         Nov 4, 2020 01:00 PM

         Nov 5, 2020 01:00 PM

         Nov 11, 2020 01:00 PM

         Nov 12, 2020 01:00 PM

         Nov 18, 2020 01:00 PM

         Nov 19, 2020 01:00 PM

         Nov 25, 2020 01:00 PM

         Nov 26, 2020 01:00 PM

         Dec 2, 2020 01:00 PM

         Dec 3, 2020 01:00 PM

         Dec 9, 2020 01:00 PM

         Dec 10, 2020 01:00 PM

         Dec 16, 2020 01:00 PM

         Dec 17, 2020 01:00 PM

Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your calendar system.

Weekly:

https://upatras-gr.zoom.us/meeting/tJcocOurrjotHtHIl_86xCjN6hkk3utpk7Xr/ics?icsToken=98tyKuCrqzwoGdSUtx2CRowqGY_Ca-nziH5agrd1tRPaW3ZLQQnYYOpJOeFqBMjb

Join Zoom Meeting

https://upatras-gr.zoom.us/j/93572301745?pwd=U0d5WERkMFNGNVRRZm94dDFSVHdEZz09

Meeting ID: 935 7230 1745

Passcode: 676978

 

Hrissi K. Karapanagioti, PhD

Associate Professor

Department of Chemistry

 ...

1 / 09/10/2020  13:41:27

Αγαπητο φοιτητς και φοιττριες,

Οι διαλξεις του μαθματος "Προγραμματισμς Η/Υ Ι" του 1ου εξαμνου θα ξεκινσουν την Τρτη 13/10/2020 και ρα 9:15πμ και θα διεξγονται κθε Τρτη και Πμπτη 9-11πμ, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα που εναι αναρτημνο στην ιστοσελδα του Τμματος Φυσικς.

Οι διαλξεις θα γνονται με τη βοθεια του εργαλεου τηλεκπαδευσης Zoom στο σνδεσμο: https://upatras-gr.zoom.us/j/92258920373?pwd=bWZ3bUY0V1A5d1R4cGY2YnJHb05TUT09

Μπορετε να βρετε οδηγες για το πως θα συνδεθετε στη διλεξη με το εργαλεο Zoom στο https://www.upnet.gr/zoom/

Αγνοστε προς το παρν τις ρες που φανονται στο ωρολγιο πργραμμα ως "Προγραμματισμς Η/Υ Ι (Εργαστριο)" (Δευτρα 1-3μμ, Τρτη 2-4μμ, Τετρτη 2-4μμ). Τα εργαστρια του μαθματος θα ξεκινσουν μετ απ μερικς εβδομδες.

Ο διδσκων
Δ. Μπακλης
Επκουρος Καθηγητς
E-mail: bakalis@upatras.gr

 ...

08/10/2020  19:44:52

Τα μαθματα του Πρτου Εξαμνου θα διεξαχθον διαδικτυακ με χρση των εφαρμογν Zoom και Webex στους ακλουθους συνδσμους:

 

1. ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

https://upatras-gr.zoom.us/j/93119710940?pwd=N01VdUpSTGY0dTJscGMzRm44UWlPUT09 .
Οι διαλξεις θα ξεκινσουν τη Δευτρα 12-10-2020 και ρα 09:15-11:00.

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σνδεσμος διαλξεων Δευτρας: https://upatras.webex.com/upatras/j.php?MTID=m2b88b00fee5016495f08aa5ec298e830

Σνδεσμος διαλξεων Τετρτης: https://upatras.webex.com/upatras/j.php?MTID=m5faba5e346171f47dc36c4a4eb2c5d35

Οι διαλξεις θα ξεκινσουν τη Δευτρα 12-10-2020 και ρα 11:15-13:00

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι

Σνδεσμος διαλξεων: https://upatras-gr.zoom.us/j/92258920373?pwd=bWZ3bUY0V1A5d1R4cGY2YnJHb05TUT09
Οι διαλξεις θα ξεκινσουν την Τρτη 13-10-2020 και ρα 9:15.

4. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

https://upatras-gr.zoom.us/j/92831389733?pwd=eUIvZVZwQTJmaDgvWGhSbjJsNTdaQT09

Οι διαλξεις θα ξεκινσουν την Τρτη 13-10-2020 και ρα 11:15-12:00.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι 

https://upatras-gr.zoom.us/j/92322274570?pwd=QTQrbXA3RGxBTnFETGdSbVJBNlFSQT09

Οι διαλξεις θα ξεκινσουν την Παρασκευ 16-10-2020 και ρα 09:00-12:00 

 

Οδηγες σνδεσης για το Webex: https://webex.upnet.gr/ και για το Zoom: https://www.upnet.gr/zoom/ 


Οι διδσκοντες των μαθημτων του Πρτου Εξαμνου

 ...

- - 08/10/2020  19:43:07

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/10/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:15-11:00 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ.

ΤΟ ΛΙΝΚ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ.

https://upatras-gr.zoom.us/j/93119710940?pwd=N01VdUpSTGY0dTJscGMzRm44UWlPUT09


Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ZOOM. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ BROWSER. ΑΠΛΩΣ ΣΥΝΔΕΕΣΤΕ ΣΤΟ LINK.ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΕΣΤΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ. ΒΕΒΑΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ.

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Π. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
Χ  ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ

 ...

2020-21 08/10/2020  10:02:11

Ηλεκτρονικ Εγγραφ ακαδ. τους 2020-21

Για το τρχον ακαδημακ τος οι πρωτοετες φοιτητς, μετ την εγγραφ τους στην ηλεκτρονικ εφαρμογ του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων, θα εισρχονται απ την Παρασκευ 9 Οκτωβρου ως και την Παρασκευ 16 Οκτωβρου 2020 στην ηλεκτρονικ πλατφρμα του Πανεπιστημου Πατρν, για την ολοκλρωση της ηλεκτρονικς εγγραφς τους.

Το εγχειρδιο χρσης και η ηλεκτρονικ πλατφρμα εγγραφς στο Πανεπιστμιο Πατρν, θα εναι διαθσιμα εδ, απ Παρασκευ 09.10.2020 ως και Παρασκευ 16.10.2020.
Για τεχνικ υποστριξη κατ τη διαδικασα ολοκλρωσης της εγγραφ σας μπορετε να επικοινωνετε τις ρες 09.00-15.00 στα τηλφωνα 2610-997737, 2610-962632, 2610-962633 2610-962635 και 2610-962636, λες τις εργσιμες ημρες απ 09.10.2020 ως και 16.10.2020.

Τα δικαιολογητικ που απαιτονται και πρπει να αναρτηθον σε ηλεκτρονικ μορφ στην πλατφρμα του Πανεπιστημου Πατρν, αλλ επισημανεται τι προβλπονται επιπλον κατ περπτωση δικαιολογητικ ανλογα με την κατηγορα και τον τρπο εισαγωγς του κθε φοιτητ, εναι:

 1. Φωτοτυπα Αστυνομικς Ταυττητας
 2. Πιστοποιητικ Γννησης (χι Ληξειαρχικ Πρξη Γννησης)
 3. ντυπο στο οποο να αναγρφεται ο αριθμς ΑΜΚΑ
 4. Μα (1) φωτογραφα τπου ταυττητας
 5. Βεβαωση Διαγραφς (εισακτοι 10%)

Η εν λγω διαδικασα ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και υλοποιεται μνο εξ αποστσεως ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

H αποστολ των πιστοποιητικν εγγραφς και των κωδικν πρσβασης μσω της υπηρεσας τηλεματικς του Πανεπιστημου, θα πραγματοποιεται αποκλειστικ ηλεκτρονικ, για την αποφυγ της δια ζσης συνεργασας των φοιτητν με τη Γραμματεα.

Πιο συγκεκριμνα, τα στοιχεα του Προσωπικο Λογαριασμο Χρστη (UPnet ID) των νεοεισαχθντων πρωτοετν φοιτητν και οι σχετικς οδηγες θα στλνονται απ το Τμμα Δικτων, στην διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (email) που χουν δηλσει οι φοιτητς κατ την εγγραφ τους στο Πανεπιστμιο Πατρν μσω της πλατφρμας http://eggrafes.upatras.gr. Η αποστολ των "UPnet ID" στους πρωτοετες φοιτητς θα εναι αυτματη, ωστσο θα γνεται μετ απ τον λεγχο των υποβληθντων δικαιολογητικν και την ολοκλρωση της διαδικασας εγγραφς τους απ την Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Οι φοιτητς θα παραλαμβνουν ηλεκτρονικ, απ τη Γραμματεα, τα πιστοποιητικ εγγραφς μετ την παρλευση ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ απ την οριστικοποηση της εγγραφς, στη διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου που θα αποδοθε στον φοιτητ απ το δρυμα.

 ...

08/10/2020  08:27:33

Παρακαλονται οι κ.κ. φοιτητς του Τμματος Φυσικς που ενδιαφρονται να επιλξουν το μθημα «Σχολικ Συμβουλευτικ» να συμμετσχουν στην πρτη ενημερωτικ συνντηση, Πμπτη, (8/10/2020) και ρα 17:00. Ο σνδεσμος (MS Teams) της συνντησης εναι ο ακλουθος:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1810446981f74541b3814dcea2dc5434%40thread.tacv2/1602082653272?context=%7b%22Tid%22%3a%225a52ab58-42d0-4bb4-b3fc-713dd6822d20%22%2c%22Oid%22%3a%22d38d355e-4175-41bd-9701-ebc6530a5e3f%22%7d


Στφανος Φ. Βασιλπουλος
Τμμα Επιστημν Εκπαδευσης και Κοινωνικς Εργασας

 ...

06/10/2020  19:11:54
Λγω των κτακτων μτρων που επιβλθηκαν στη Αχαα για τον περιορισμ της διδοσης της νσου COVID-19, η Υποδοχ και Ενημρωση των Πρωτοετν φοιτητν θα γινει εξ αποστσεως την Παρασκευ 9 Οκτωβρου και ρα 10:00 στον ακλουθο σνδεσμο: 
 
 
Οδηγες για το πς να συνδεθετε στην τηλεδισκεψη βρσκονται εδω:
 
Απ το Τμμα Φυσικς 
 ...

- 06/10/2020  13:01:17

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΠΕΙΓΟΝ

Αγαπητς φοιττριες και αγαπητο φοιτητς,
Συγχαρητρια για την επιτυχα σας. Σας καλοσωρζουμε στο Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν.

Οι παραδσεις του μαθματος ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ θα ξεκινσουν την ερχμενη ΔΕΥΤΕΡΑ 12-10-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:15-11:00.

Παρακαλομε πολ να διαβσετε πολ προσεκτικ το επισυναπτμενο αρχεο.

Οι διδσκοντες

Π. Καραχλιου, Επ. Καθηγτρια
Χ. Κροντηρς,  Καθηγητς

 ...

06/10/2020  12:35:08
Οι διαλξεις για το μθημα Χημεα που χουν προγραμματισθε για την Τετρτη 7/10 και την Πμπτη 8/10 δεν θα πραγματοποιηθον λγω εκπαιδευτικς δειας της διδσκουσας. Απ την επμενη εβδομδα οι διαλξεις θα διεξγονται κανονικ.
 
Η διδσκουσα
 
Χρυσ Καραπαναγιτη
 ...

05/10/2020  14:06:40

Ενημερνουμε τους ενδιαφερμενους τι το μθημα του Τμματος Γεωλογας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ διδσκεται τις κτωθι ημρες και ρες:

Τρτη 16.00-18.00 (Θεωρα)

Πμπτη 9.00-11.00 (Εργαστριο)

 ...

& 05/10/2020  10:15:55
Ανακονωση
Τα υποχρεωτικ μαθματα "Εισαγωγ στην Αστρονομα και Αστροφυσικ" (5ο εξμηνο) και "Αστροφυσικ Ι "(7ο εξμηνο) θα ξεκινσουν την επμενη εβδομδα (12-16 Οκτωβρου).
Η Διδσκουσα.
 ...

- 7 04/10/2020  13:59:10

Τα παρακτω μαθματα κατεθυνσης/επιλογς:

1) Οπτικο-ηλεκτρονικ

2) Ειδικ Θματα Κβαντικς Φυσικς

3) Ατμοσφαιρικ Ρπανση

4) Εργαστηριακ Αστρονομα

5) Ψηφιακ Ηλεκτρονικ

Δεν θα ξεκινσουν τις διαλξεις τους την εβδομδα 5 Οκτωβρου ως 9 Οκτωβρου 2020 για διαδικαστικος λγους.

Θα υπρξει νετερη ανακονωση για την ναρξ τους.

 

Ο Πρεδρος του Τμματος

 

 ...

. 01/10/2020  10:59:05

Η διδασκαλα του μαθματος ΑΠΕ θα γνει εξαποστσεως, στο σνδεσμο:

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/glefther/LLIRRRCQ

Οι παραδσεις θα αρχσουν τη Δευτρα 5/10/2020 στις 13:00, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Οι ενδιαφερμενοι φοιτητς παρακαλονται να εγγραφον στο e-class του μαθματος:

https://eclass.upatras.gr/courses/PHY2014/

και ΟΧΙ στο https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1953/ που εμφανζεται απ λθος στο ωρολγιο πργραμμα.

 

Ο διδσκων, Γ. Λευθεριτης

 ...

V 01/10/2020  10:44:49

Το Εργαστριο Φυσικς V θα πραγματοποιηθε δια ζσης.

Παρακαλονται οι φοιτητς/φοιττριες που θλουν να παρακολουθσουν το Εργαστριο Φυσικς V να εγγραφον σε μα απ τις αντστοιχες ομδες (1α, 1β, 2α, 2β, 3α, 3β, 4α, 4β) που χουν δημιουργηθε στις Ομδες Χρηστν του μαθματος στο eclass (https://eclass.upatras.gr/modules/group/?course=PHY2052) απ 1 Οκτωβρου 2020 ως 7 Οκτωβρου 2020.

Στον παρακτω πνακα μπορετε να δετε πτε θα  πραγματοποιηθον οι εργαστηριακς ασκσεις για την αντστοιχη ομδα.

Στα γγραφα του μαθματος στο eclass, θα βρετε το φυλλδιο του εργαστηρου σε ηλεκτρονικ μορφ, το οποο θα σας δοθε σε ντυπη μορφ στο πρτο εργαστριο.

Μετ τη λξη των εγγραφν, θα ανακοινωθον οι λστες της κθε ομδας. Στις λστες αυτς, δπλα απ κθε νομα θα αναγρφεται η εργαστηριακ σκηση, την οποα θα πραγματοποισετε την πρτη ημρα του εργαστηρου και θα πρπει να χετε διαβσει/προετοιμσει.

Σε κθε πγκο, θα υπρχει μνο νας φοιτητς.

           Εβδομδες

 

   12 Οκτ - 16 Οκτ

   19 Οκτ - 23 Οκτ

    26 Οκτ - 30 Οκτ*

     2 Νοε - 6 Νοε

   9 Νοε - 13 Νοε

  16 Νοε - 20 Νοε**

  23 Νοε - 27 Νοε

   30 Νοε - 4 Δεκ***

ρες  / Ημρες

9:00-10:15

10:35-11:50

9:00-10:15

10:35-11:50

9:00-10:15

10:35-11:50

9:00-10:15

10:35-11:50

9:00-10:15

10:35-11:50

9:00-10:15

10:35-11:50

9:00-10:15

10:35-11:50

9:00-10:15

10:35-11:50

  Δευτρα

  Τρτη

  Τετρτη

  Πμπτη

 

Τα εργαστρια που πφτουν στις κτωθι αργες θα μεταφερθον στις εξς ημερομηνες:

*28 Οκτωβρου θα πραγματοποιηθε στις 30 Οκτωβρου

**17 Νοεμβρου θα πραγματοποιηθε στις 20 Νοεμβρου

***30 Νοεμβρου θα πραγματοποιηθε στις 4 Δεκεμβρου

 

Ο Υπεθυνος του Εργαστηρου

  Ν. Σπηλιπουλος

 ...

- 2 4 01/10/2020  10:30:06

Παρακαλονται οι 2ετες, 3ετες και 4ετες φοιτητς να εγγραφον στο e-class των μαθημτων τα οποα σκοπεουν να παρακολουθσουν.

λες οι σχετικς ανακοινσεις του κθε μαθματος θα γνονται στις ανακοινσεις του e-class του μαθματος αυτο, τις οποες θα πρπει να παρακολουθετε τακτικ.

Εξ ολοκλρου τα μαθματα κορμο θα διεξαχθον εξ αποστσεως.

Για τα μαθματα επιλογς κατεθυνσης εργαστηριακ μαθματα που θα διεξαχθον δια ζσης θα ενημερωθετε απ τους αντστοιχους διδσκοντες μσω σχετικν ανακοινσεων στο e-class του μαθματος.

 

Ο Πρεδρος του Τμματος

 ...

Laser 01/10/2020  08:31:20

Οι φοιτητς/φοιττριες που θλουν να εγγραφον στο μθημα "Αρχς Λειτουργας των Laser (PHC435 )" του 7ου εξαμνου, παρακαλονται να κνουν ατηση εγγραφς στο σχετικ e-class του μαθματος.

Ο Διδσκων
Σ. Κουρς
Καθηγητς Φυσικς των Λιζερ & Εφαρμογν

 ...

30/09/2020  14:04:50

Η εξ αναβολς εξταση του μαθματος ¨Φυσικοχημεα¨(7ου εξαμνου) θα πραγματοποιηθε την Δευτρα 5.10.2020 και ρα 12:00 δια ζσης στο χρο του Εργαστηρου Φυσικοχημεας (Ντιο κτριο Χημεας, 1ος ροφος).

Η Διδσκουσα.
Α. Κολιαδμα.

 ...

ǻ 7 29/09/2020  13:37:57

Καλονται οι φοιτητς/φοιττριες που θα παρακολουθσουν το μθημα για το νο ακαδημακ τος 2029-2021 να εγγραφον στην πλατφρμα https://eclass.upatras.gr ως την Παρασκευ 02-10-2020. Προσοχ: αφορ λους τους φοιτητς ανεξαρττως εξαμνου σπουδν παλαιτερης εγγραφς τους.

Επσης για κθε επικοινωνα μας και που απαιτεται θα πρπει να χρησιμοποιετε την διεθυνση του ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (e-mail) που σας καταχωρθηκε απ το Πανεπιστμιο Πατρν.

Μσω της πλατφρμας θα εναι δυνατ η επικοινωνα μας και η ενημρωσ σας για το μθημα.

Περισστερες λεπτομρειες για τον τρπο διεξαγωγς του μαθματος υπ τις συνθκες της επιδημας COVID – 19, τους συνδσμους στο Skype for Business κ.α. θα λβετε σε επμενες ανακοινσεις μσω της πλατφρμας.

Η εγγραφ εναι ανεξρτητη απ οποιαδποτε λλη εγγραφ στο εξμηνο δλωση μαθημτων οι οποες πρπει να γνουν μσω του progress.

 

Ο διδσκων

Βασλειος Λουκπουλος

Αν/της Καθηγητς

 ...

ͻ 7 29/09/2020  13:37:14

Καλονται οι φοιτητς/φοιττριες που θα παρακολουθσουν το μθημα για το νο ακαδημακ τος 2029-2021 να εγγραφον στην πλατφρμα https://eclass.upatras.gr ως την Παρασκευ 02-10-2020. Προσοχ: αφορ λους τους φοιτητς ανεξαρττως εξαμνου σπουδν παλαιτερης εγγραφς τους.

Επσης για κθε επικοινωνα μας και που απαιτεται θα πρπει να χρησιμοποιετε την διεθυνση του ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (e-mail) που σας καταχωρθηκε απ το Πανεπιστμιο Πατρν.

Μσω της πλατφρμας θα εναι δυνατ η επικοινωνα μας και η ενημρωσ σας για το μθημα.

Περισστερες λεπτομρειες για τον τρπο διεξαγωγς του μαθματος υπ τις συνθκες της επιδημας COVID – 19, τους συνδσμους στο Skype for Business κ.α. θα λβετε σε επμενες ανακοινσεις μσω της πλατφρμας.

Η εγγραφ εναι ανεξρτητη απ οποιαδποτε λλη εγγραφ στο εξμηνο δλωση μαθημτων οι οποες πρπει να γνουν μσω του progress.

 

Ο διδσκων

Βασλειος Λουκπουλος

Αν/της Καθηγητς

 ...

3 29/09/2020  12:56:11

Καλονται οι φοιτητς/φοιττριες που θα παρακολουθσουν το μθημα για το νο ακαδημακ τος 2029-2021 να εγγραφον στην πλατφρμα https://eclass.upatras.gr ως την Παρασκευ 02-10-2020. Προσοχ: αφορ λους τους φοιτητς ανεξαρττως εξαμνου σπουδν παλαιτερης εγγραφς τους.

Επσης για κθε επικοινωνα μας και που απαιτεται θα πρπει να χρησιμοποιετε την διεθυνση του ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (email) που σας καταχωρθηκε απ το Πανεπιστμιο Πατρν.

Μσω της πλατφρμας θα εναι δυνατ η επικοινωνα μας και η ενημρωσ σας για το μθημα.

Περισστερες λεπτομρειες για τον τρπο διεξαγωγς του μαθματος υπ τις συνθκες της επιδημας COVID – 19, τους συνδσμους στο Skype for Business κ.α. θα λβετε σε επμενες ανακοινσεις μσω της πλατφρμας.

Η εγγραφ εναι ανεξρτητη απ οποιαδποτε λλη εγγραφ στο εξμηνο δλωση μαθημτων οι οποες πρπει να γνουν μσω του progress.

 

Ο διδσκων

Βασλειος Λουκπουλος

Αν/της Καθηγητς

 ...

29/09/2020  08:30:46

Ενημερνουμε τους ενδιαφερμενους τι η εγγραφ στον σνδεσμο του Υπουργεου αποτελε ΠΡΟ-εγγραφ. Θα ακολουθσει ηλεκτρονικ εγγραφ στην Ηλεκτρονικ Πλατφρμα του Πανεπιστημου Πατρν (Ψηφιακ λμα) σε ημερομηνες που θα ανακοινωθον με νετερη ανακονωση της Γραμματεας στην Ιστοσελδα του Τμματος.

 

Στην ως νω ανακονωση θα δνονται αναλυτικς οδηγες για την λη διαδικασα και τα δικαιολογητικ που θα χρειαστε να επισυναφθον στην ηλεκτρονικ ατηση εγγραφς.

 

Εκ της Γραμματεας.

 

 ...

- 28/09/2020  12:50:25

Παρακαλονται οι φοιτητς τους μεγαλτερου του 1ου που επιθυμον να παρακολουθσουν το Εργαστριο Φυσικς Ι να εγγραφον στλνοντας ηλεκτρονικ μνυμα στο korfiat@physics.upatras.gr

Η εγγραφ αυτ εναι ανεξρτητη απ τη δλωση μαθημτων μσω του progress.

 

Εκ του Εργαστηρου

Δ. Κορφιτης

 ...

- 3 28/09/2020  10:42:57

Το εργαστριο 3, κατ το χειμεριν εξμηνο του τρχοντος ακαδημακο τους θα διδαχθε εξ' αποστσεως.

Παρακαλονται οι φοιτητς να εγγραφον στο eclass του μαθματος για να ενημερνονται.

Δεδομνης της εγγραφς σας στο eclass, θα λαμβνετε ανακοινσεις απ εκε.

Το εργαστριο δεν θα διδαχθε σε λους τους φοιτητς ταυτχρονα. Θα υπρχουν τσσερα εργαστηριακ τμματα τις ημρες Τρτη ες Παρασκευ. Κθε φοιτητς θα εγγραφε σε να απ τα τσσερα τμματα μσω του eclass. Εκε, επιλγοντας τις ομδες χρηστν, θα δετε τις ομδες ανλογα με την ημρα διεξαγωγς των ασκσεων. Επιλγοντας μα ημρα, θα δετε επιπλον ομδες στις οποες θα εγγραφετε. Κποιες ομδες δχονται δο φοιτητς και κποιες τρεις. Η καταληκτικ ημερομηνα για την εγγραφ σας σε ομδα του εργαστηρου εναι η Τετρτη 7/10/2020. 

Η εγγραφ σε ομδα του εργαστηρου εναι ανεξρτητη απ οποιαδποτε λλη εγγραφ στο εξμηνο δλωση μαθημτων οι οποες πρπει να γνουν μσω του progress.

Περισστερες λεπτομρειες για τον τρπο διεξαγωγς των μαθημτων, τους συνδσμους στο Skype for Business κ.α. θα λβετε σε επμενες ανακοινσεις.

Μ. Φακς

 

 

 ...

III 31/08/2020  11:39:28

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου  III  θα πραγματοποιηθε  αρχς Οκτωβρου 2020  (θα ανακοινωθε ακριβς ημερομηνα).(Αφορ σους το χουν παρακολουθσει   και χουν παραδσει λες τις εργασες αλλ ο τελικς βαθμς εναι μικρτερος  του πντε). Δηλσεις συμμετοχς (στο e-mail:  katsidim@physics.upatras.gr ) ως την   Παρασκευ

  11-09-2020 στις 12:00  το μεσημρι.

Στην δλωση απαρατητα να αναφρετε Ονοματεπνυμο, αριθμ μητρου, ακαδημακ τος που παρακολουθσατε το εργαστριο( π.χ. 2015-2016 και χι δετερο τος) .   

Προσοχ: Η αποστολ να γνει μνο απ e-mail ετε phy….@upnet  ετε απ up….@upnet που χετε απ το πανεπιστμιο και χι απ gmail κτλ γιατ τα βλπει το σστημα ως spam.

 

Πτρα:   31-08-2020 

 

Eκ του εργαστηρου

 

 ...

IV 31/08/2020  11:37:57

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου  IV  θα πραγματοποιηθε  τλος  Σεπτεμβρου 2020  (θα ανακοινωθε ακριβς ημερομηνα).(Αφορ σους το χουν παρακολουθσει   και χουν παραδσει λες τις εργασες αλλ ο τελικς βαθμς εναι μικρτερος  του πντε). Δηλσεις συμμετοχς (στο e-mail:  katsidim@physics.upatras.gr ) ως την   Παρασκευ

  11-09-2020 στις 12:00  το μεσημρι.

Στην δλωση απαρατητα να αναφρετε Ονοματεπνυμο, αριθμ μητρου, ακαδημακ τος που παρακολουθσατε το εργαστριο( π.χ. 2015-2016 και χι δετερο τος) .   

Προσοχ: Η αποστολ να γνει μνο απ e-mail ετε phy….@upnet  ετε απ up….@upnet που χετε απ το πανεπιστμιο και χι απ gmail κτλ γιατ τα βλπει το σστημα ως spam.

 

Πτρα:   31-08-2020 

 

Eκ του εργαστηρου

 

 ...

2020 - A . 20/08/2020  14:42:22
Αγαπητο φοιτητς/φοιττριες
 
Οι εξετσεις Σεπτεμβρου του ακαδημακο τους 2020 στα μαθματα
 1. Εισαγωγ στην Πυρηνικ-Σωματιδιακ Φυσικ και Σχετικτητα - 4Ο Εξμηνο (σμφωνα με το Πργραμμα Εξετσεων που χει ανακοινωθε)
 2. Πυρηνικ Φυσικ και Φυσικ Στοιχειωδν Σωματιδων 7Ο Εξμηνο (προγραμματζεται για τη Δευτρα 28/9, στις 09.00).
θα διεξαχθον με εξ’ αποστσεως μθοδο.Οι εξετσεις θα διεξαχθον μσω του https://exams.eclass.upatras.gr/ κατ τα προβλεπμενα στις συνθκες της επιδημας COVID – 19.
 
Προποθσεις συμμετοχς στις εξετσεις εναι να:
 1. χετε δηλσει το μθημα στη Γραμματεα.
 2. χετε εγγραφε στο  exams-eclass του μαθματος στο οποο επιθυμετε να εξεταστετε, στην εξταση Σεπτεμβρου, χρησιμοποιντας τον ακαδημακ σας λογαριασμ ηλεκτρονικο ταχυδρομεου. Μνο σοι φοιτητς γραφτον σε αυτ την πλατφρμα με τον ακαδημακ λογαριασμ θα μπορσουν να δσουν εξετσεις.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφ σας στο eclass του μαθματος αφορ αποκλειστικ την πρσβαση στο διδακτικ υλικ, και χι τις εξετσεις (οι οποες διεκπεραινονται εξ’ ολοκλρου στο exams-eclass).
 
Καταληκτικ ημερομηνα εγγραφς στην εξταση εναι η Τετρτη 26 Αυγοστου 2020. Μετ απ αυτ την ημερομηνα δεν θα πραγματοποιονται εγγραφς.
 
Σας παρακαλ να προσξετε τα ακλουθα:
 1. Να γραφτετε στο σωστ μθημα (ελγχοντας προσεκτικ ττλο, εξμηνο και κωδικ μαθματος). Μετ τη λξη της προθεσμας εγγραφς δεν θα γνουν διορθσεις/προσθκες.
Τον Ιονιο κποιοι φοιτητς γρφτηκαν σε λθος μθημα, και κποιοι λλοι και στα δο μαθματ μου (εν σκπευαν να δσουν εξετσεις μνο στο να). Αυτ δημιοργησε μεγλο πρβλημα και σας παρακαλ να μην ξαναγνει.

        2. Κποιοι φοιτητς/φοιττριες στειλαν ατηση εγγραφς στο eclass του μαθματος στο exams-eclass της εξτασης του Ιουνου (γι’ αυτ το λγο οι αιτσεις δεν προχρησαν). Παρακαλονται να γραφτον εμπρθεσμα στην εξταση Σεπτεμβρου.

Αμσως μετ τη λξη της προθεσμας δηλσεων συμμετοχς, θα σας σταλον λεπτομερες οδηγες (αντστοιχες αυτν του Ιουνου). Συνοπτικ:
 1. Πρπει να διαθτετε τον απαιτομενο εξοπλισμ και τεχνικ μσα (σταθερ φορητ Η/Υ, κμερα, μικρφωνο) και να χετε ελγξει τη σωστ λειτουργα τους. Επσης, να χετε καλ σνδεση στο διαδκτυο την ημρα και ρα της εξτασης.
ποιος φοιτητς/φοιττρια δεν διαθτει τα παραπνω, παρακαλεται να μου στελει e-mail.
       2. Πριν σας δοθον τα θματα, θα συνδεθετε μσω της πλατφρμας Skype for Business (SFB) αποκλειστικ με την ακαδημακ σας ηλεκτρονικ διεθυνση για την απαρατητη ταυτοποησ σας και λψη παρουσιν. Ο σνδεσμος θα αποσταλε μετ τη λξη της προθεσμας συμμετοχς στις εξετσεις στους εγγεγραμμνους στην εξταση. 
       3.Τα θματα θα δοθον στην Εντητα ”Ασκσεις” της πλατφρμας, με τυχαο τρπο απ τρπεζα θεμτων. Με τη λξη της εξτασης, θα χετε 20 λεπτ για να αναρτσετε τις σκαναρισμνες χειργραφες απαντσεις σας στην Εντητα ”Εργασες”. Για λγους διαφνειας, αξιοπιστας των εξετσεων και σης αντιμετπισης των φοιτητν, θα γνουν δεκτς μνο απαντσεις που θα υποβληθον εμπρθεσμα στην πλατφρμα (και χι με e-mail).
 
Σας εχομαι καλ επιτυχα.
Η διδσκουσα
Σ. Λλα
 
 ...

& 2020 18/08/2020  12:21:54
Εξταση Μαθηματκς Ανλυσης & Συνθων Διαφορικν Εξισσεων Σεπτεμβρου 2020
 
σοι επιθυμετε να συμμετσχετε στις εξετσεις των ως νω μαθημτων, θα πρπει:
α) Να εγγραφετε στις εξετσεις του μαθματος στην πλατφρμα exams.eclass.upatras.gr
KAI ΚΑΤΟΠΙΝ
β) Να δηλσετε συμμετοχ στην Ομδα Χρηστν του μαθματος με ττλο "Εξεταζμενοι Σεπτεμβρου 2020".
 
Εγγραφς στην πλατφρμα και δηλσεις της προηγουμνης εξεταστικς περιδου δεν ισχουν και χουν διαγραφε.
 
Καταληκτικ ημερομηνα εγγραφς - δλωσης, η 26η Αυγοστου 2020 (βσει αποφσεως του Τμματος).
 
Λεπτομρειες για τον τρπο της εξ αποστσεως εξτασης θα σας δοθον λγες ημρες πριν τη διεξαγωγ τους.Επειδ αυτ τη στιγμ στην πλατφρμα exams.eclass.upatras.gr του κθε μαθματος χουν εγγραφε πολ λιγτεροι φοιτητς, απ' σους στην Ομδα Χρηστν, τονζω τι για να συμμετσχετε στις εξετσεις του μαθματος, δεν αρκε η εγγραφ στην πλατφρμα, αλλ εναι απαρατητη και η δλωση συμμετοχς στην Ομδα Χρηστν "Εξεταζμενοι Σεπτεμβρου 2020"σοι δεν δηλσουν συμμετοχ, μχρι την ορισμνη απ το Τμμα καταληκτικ ημερομηνα, δεν θα χουν πρσβαση στα θματα της εξτασης.
 ...

2020 13/08/2020  08:44:58

σοι χουν παρακολουθσει επιτυχς το Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν και επιθυμον να εξεταστον, παρακαλονται:

 1. Να στελουν e-mail στη διεθυνση gkoukiou@upatras.gr μχρι και την Τετρτη 26 Αυγοστου 2020 δηλνοντας:
 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου
 1. Ταυτχρονα, να εγγραφον στην ομδα εξτασης που χει δημιουργηθε στο eclass του μαθματος (Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν (PHY1994))
 2. Οι φοιτητς που θα δηλσουν συμμετοχ, θα πρπει να παρακολουθον σε καθημεριν βση το email που χουν δηλσει στο eclass, στε να ενημερωθον για την ημερομηνα και την ρα της εξτασς του. Η εξταση θα πραγματοποιηθε στο εργαστριο.
 3. Η ημερομηνα εξτασης θα γνει μετ απ συνεννηση με τους φοιτητς που θα δηλσουν συμμετοχ.

 

Ρο, 13/08/2020
Η Διδσκουσα

Γ. Κοκιου

 ...

09/07/2020  10:50:25

Η εξταση του μαθματος Φυσικοχημεα (7ου εξαμνου) για τους επ πτυχω φοιτητς θα πραγματοποιηθε την Τετρτη 15.07.2020 και ρα 14:00 δια ζσης στο χρο του Εργαστηρου Φυσικοχημεας (Ντιο κτριο Χημεας, 1ος ροφος).

Η Διδσκουσα.

Α. Κολιαδμα.

 ...

. 2019-2020 08/07/2020  12:04:02

Το To Υπουργεο Παιδεας και Θρησκευμτων ενημερνει τους ενδιαφερμενους-δικαιοχους του στεγαστικο επιδματος για το ακαδημακ τος 2019-2020, τι η προθεσμα υποβολς των αιτσεων παρατενεται ως την Τετρτη  29  Ιουλου  2020. Οι ενδιαφερμενοι θα πρπει να επισκπτονται την ειδικ εφαρμογ στεγαστικο επιδματος στην ηλεκτρονικ διεθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr ( μσω της ιστοσελδας του Υπουργεου), προκειμνου να υποβλουν ηλεκτρονικ την ατησ τους. Για την εσοδ τους στην ηλεκτρονικ εφαρμογ, οι αιτοντες θα χρησιμοποισουν το νομα χρστη (username) και τον κωδικ (password) που τους χορηγθηκε απ την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικς υπηρεσες του TAXISnet.Περισστερες πληροφορες δδονται στη σχετικ εγκκλιο  που αφορ στη χοργηση του στεγαστικο επιδματος για το ακαδημακ τος 2019-2020.

 ...

( ) 29/06/2020  13:39:32

Σας υπενθυμζουμε τι η Σγκλητος και η Συνλευση του Τμματος, χουν εγκρνει ρθμιση για την επανεξταση φοιτητν σε μθημα/τα, στα οποα χουν εξετασθε επιτυχς και επιθυμον να βελτισουν τη βαθμολογα τους, με την ακλουθη διαδικασα:

• Μετ απ αιτιολογημνη ηλεκτρονικ ατηση (email) του ενδιαφερμενου φοιτητ προς τη Γραμματεα του Τμματος εναι δυνατ η επανεξτασ του με σκοπ τη βελτωση της βαθμολογας του (προακτου βαθμο) σε να (1) μθημα αν εξμηνο σπουδν. Απ τη διαδικασα εξαιρονται τα υποχρεωτικ Εργαστρια Φυσικς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V.

• Η επανεξταση επιτρπεται κατ την επαναληπτικ εξταση Σεπτεμβρου του διου ακαδημακο τους και μνον.

• Μεταξ των βαθμν εξτασης και επανεξτασης υπολογζεται ο μεγαλτερος.

• Οι δυο βαθμο καταχωρζονται κανονικ στα βαθμολγια των αντστοιχων εξεταστικν περιδων (Χειμερινο Εαρινο και Σεπτεμβρου) και εμφανζονται στην αναλυτικ βαθμολογα του φοιτητ με σχετικ νδειξη και επεξγηση για το βαθμ που υπολογζεται στο βαθμ πτυχου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασα αφορ φοιτητς/τριες που φοιτον ως και το 8ο εξμηνο σπουδν και μαθματα που εξετζονται στο εξμηνο που ανκουν και χι για μαθματα που οφελονται απ προηγομενα εξμηνα σπουδν. Οι αιτσεις γνονται αποκλειστικ εντς ενς μηνς απ την βαθμολγηση του μαθματος.

 ...

. 17/06/2020  12:48:40
Καλονται οι φοιτητς που ενδιαφρονται να εκπονσουν διπλωματικ εργασα στις Ανανεσιμες Πηγς Ενργειας με επιβλποντα τον κο Λευθεριτη να προσκομσουν (στον διο τυπωμνο σε ηλεκτρονικ μορφ στο glefther@physics.upatras.gr) το συνημμνο ντυπο εκδλωσης ενδιαφροντος, καθς και τη σελδα «ακαδημακ ργο» απ το progress.upatras.gr στην οποα να φανεται ο μσος ρος βαθμολογας.
 
Προθεσμα εκδλωσης ενδιαφροντος: 30/6/2020
 ...

(2) 10/06/2020  11:40:55

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Οι εξετσεις του εαρινο εξαμνου του ακαδημακο τους 2019-2020 του προπτυχιακο και μεταπτυχιακο προγρμματος σπουδν για τα οποα εμαι ο διδσκων, θα διεξαχθον με εξ αποστσεως μθοδο, βσει των με τις υπ’ αριθ. 428/16115/22.5.2020 και 429/16125/22.5.2020 αποφσεις της Συγκλτου (υπ’ αριθ. 167/21.5.2020 Συνεδρασης της Συγκλτου) του Πανεπιστημου Πατρν.

Το διο θα συμβε για σα μαθματα θα εξεταστον για τους επ πτυχω φοιτητς και φοιττριες.

 

Προποθσεις συμμετοχς στην εξταση

Απαρατητη προπθεση για τη συμμετοχ στην εξταση του κθε μαθματος εναι να:

1. χετε εγγραφε στο https://exams.eclass.upatras.gr του μαθματος, χρησιμοποιντας τον ακαδημακ σας λογαριασμ ηλεκτρονικο ταχυδρομεου και

2. επιπλον να εγγραφετε για συμμετοχ σας στην εξταση, στην ομδα χρηστν ”Δλωση συμμετοχς στην εξταση Ιουνου 2020” του https://exams.eclass.upatras.gr του μαθματος.

Καταληκτικ ημερομηνα εγγραφς σας στην εξταση εναι η Πμπτη, 11η Ιουνου 2020.

 

Οι φοιτητς/φοιττριες που δικαιονται να συμμετσχουν στις εξετσεις εαρινο εξαμνου 2019-2020 θα πρπει να διαβσουν τον «Οδικ Χρτη Διεξαγωγς των Εξ Αποστσεως Εξετσεων Εαρινο Εξαμνου 2019-2020» απ την επιτροπ για την εκπαιδευτικ λειτουργα του Πανεπιστμιου στις συνθκες της επιδημας COVID – 19, https://www.upatras.gr/el/node/9112.

Η εξταση των μαθημτων θα γνει με τη μθοδο «Γραπτ εξ αποστσεως εξταση» (μθοδος γ του Οδικο Χρτη), https://sfb.sites.upnet.gr/exams/.

 

Ο διδσκων

Βασλειος Λουκπουλος

Αν/της Καθηγητς

 ...

̼ 10/06/2020  11:39:08

Για να μπορσουν οι κ.κ. φοιτητς και φοιττριες να δσουν το μθημα του ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ ΙΙ, θα πρπει αφο κνουν εγγραφ στο eclass του μαθματος, να κνουν εγγραφ ΚΑΙ στην σχετικ λστα αυτν που θα προσλθουν στην εξταση του μαθματος. Η λστα αυτ υπρχει αναρτημνη στο eclass του μαθματος.

Υπενθυμζεται τι: δεν θα γνουν δεκτο φοιτητς που δεν θα εναι εγγεγραμμνοι στη λστας εξτασης. Επσης, ποιος δηλσει θα πρπει να ρθει στην εξταση. Παρακαλ πολ να σεβαστετε τους επιτηρητς και σους εμπλκονται στην εξταση, φοιτητς κλπ.

 

Ο Διδσκων

Σ. Κουρς

 ...

2020 - A . 05/06/2020  11:01:43

Αγαπητο φοιτητς/φοιττριες

Οι εξετσεις του εαρινο εξαμνου του ακαδημακο τους 2020 στα μαθματα

 1. Εισαγωγ στην Πυρηνικ-Σωματιδιακ Φυσικ και Σχετικτητα - 4Ο Εξμηνο
 2. Πυρηνικ Φυσικ και Φυσικ Στοιχειωδν Σωματιδων 7Ο Εξμηνο

θα διεξαχθον με εξ’ αποστσεως μθοδο.

 Προποθσεις συμμετοχς στις εξετσεις εναι να:

 1. χετε δηλσει το μθημα στη Γραμματεα.
 2. χετε εγγραφε στο e-class του μαθματος, χρησιμοποιντας τον ακαδημακ σας λογαριασμ ηλεκτρονικο ταχυδρομεου.
 3. Αφο κνετε το βμα 2, να γραφτετε  στην Ομδα Χρηστν ”Εγγραφ για την Εξταση Ιουνου 2020” στο e-class.

Καταληκτικ ημερομηνα εγγραφς σας στην εξταση εναι η Πμπτη, 11η Ιουνου 2020.

H διαδικασα που πρπει να ακολουθσετε για το βμα 3, εναι η ακλουθη:

•     Επιλγετε το πεδο «Ομδες Χρηστν» που θα βρετε στην αριστερ στλη της αρχικς σελδας του μαθματος.

•     Επιλγετε την Ομδα “Εγγραφ στην Εξταση Ιουνου 2020”.

•     Επιλγετε «Αλλαγ» στο πνω-δεξι μρος της σελδας.

•     Επιλγετε το νομ σας απ το πεδο «Μλη ομδας χρηστν: μη εγγεγραμμνοι εκπαιδευμενοι» και στη συνχεια με το σμβολο «>>» μετακινεστε στο πεδο «Μλη Ομδας Χρηστν».

•     Αφο επιβεβαισετε την προσθκη του ονματς σας στην ομδα, πατστε την εντολ «Αλλαγ» που βρσκεται στο τλος της σελδας.

•     Για επαλθευση, επιστρφετε στην προηγομενη σελδα, που επιλγοντας την Ομδα Χρηστν, θα δετε το νομ σας.

 Αναλυτικς οδηγες για τις εξετσεις θα ανακοινωθον μετ την κδοση του «Οδικο Χρτη Διεξαγωγς των Εξ Αποστσεως Εξετσεων Εαρινο Εξαμνου 2019-2020» απ την επιτροπ για την εκπαιδευτικ λειτουργα του Πανεπιστμιου.

 

Η διδσκουσα

Σ. Λλα

 ...

04/06/2020  11:17:00

Παρακαλονται οι φοιττριες και οι φοιτητς που θλουν να εξεταστον  στην εξεταστικ του Ιουνου 2020 στο μθημα Ειδικ Θματα Φυσικς Στερες Κατστασης να επικοινωνσουν με τον διδσκοντα.
 

 ...

04/06/2020  09:59:45

Στο πλασιο αναβθμισης των παρεχμενων υπηρεσιν του γραφεου Πρακτικς σκησης, θα θελα να σας ενημερσω τι στην ιστοσελδα http://praktiki.upatras.gr/aitisi/ εναι πλον διαθσιμη, μια εφαρμογ με την οποα παρχεται η δυναττητα σε κθε φοιτητ να καταχωρε τα προσωπικ του στοιχεα και να παργονται, αυτματα και συμπληρωμνα, το σνολο των εντπων που απαιτονται κατ το στδιο της υπογραφς σμβασης.

Μ. Φακς

Επ. Υπεθυνος Πρακτικς σκησης

 ...

04/06/2020  08:39:36

Αγαπητς φοιττριες και αγαπητο φοιτητς,

 

Παρακαλεστε να δηλσετε τη συμμετοχ σας στην εξταση του μαθματος «Γενικ Βιολογα»(ΒΙΟ359), μχρι τις 10 Ιουνου και ρα 14:00. Τα βματα που πρπει να ακολουθσετε στο e-class του μαθματος εναι τα εξς:

 

•     Επιλγετε το πεδο «Ομδες Χρηστν» που θα βρετε στην αριστερ στλη της αρχικς σελδας του μαθματος.

•     Eπιλγετε (κνοντας κλικ) την Ομδα “ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ”

•     Επιλγετε «Αλλαγ» στο πνω-δεξι μρος της σελδας.

•     Επιλγετε το νομ σας απ το πεδο «Μλη ομδας χρηστν: μη εγγεγραμμνοι εκπαιδευμενοι» και στη συνχεια με το σμβολο «>>» μετακινηθετε στο πεδο «Μλη ομδας χρηστν».

•     Αφο επιβεβαισετε την προσθκη του ονματς σας στην ΣΩΣΤΗ ομδα, πατστε την εντολ «Αλλαγ» που βρσκεται στο τλος της σελδας.

•     Για επαλθευση επιστρφετε στην προηγομενη σελδα, στην οποα κνοντας κλικ πνω στην ομδα μπορετε να δετε το νομ σας στη σχετικ λστα της Ομδας Χρηστν που υποδηλνει την πρθεσ σας να συμμετσχετε στην εξταση του μαθματος.

•     Αν για κποιο λγο αποφασσετε, πριν τη λξη της προθεσμας, να μη συμμετσχετε στην εξταση του μαθματος, υπρχει και η δυναττητα απεγγραφς απ το πεδο επιλγοντας το νομ σας και το σμβολο «<<»)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δικαωμα συμμετοχς στις εξετσεις χουν μνο οι φοιτητς που χουν δηλσει πρθεση συμμετοχς στην εξταση. Μετ τη λξη της προθεσμας δλωσης (Τετρτη 10 Ιουνου 2020 και ρα 14:00) δεν θα χετε

τη δυναττητα να δηλσετε τη συμμετοχ σας στην εξταση του μαθματος.

 

Ο διδσκων του μαθματος

 ...

- e-class 03/06/2020  09:33:24
Παρακαλονται οι επ πτυχω φοιτητς/φοιττριες που χουν δηλσει στη Γραμματεα το μθημα Θερμικ και Στατιστικ Φυσικ να γραφον στο e-class του μαθματο προκειμνου να προγραμματιστε η διαδικασα της εξτασης.
 
Ο διδσκων
 
Λεωνδας Παλλης
 ...

2019-2020 01/06/2020  11:56:13

Σας ενημερνουμε τι χει αναρτηθε στην ιστοσελδα του Τμματος η 1η κδοση του Προγρμματος Εξεταστικς Περιδου Ιουνου 2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Να ενημερνεστε τακτικ απ την ιστοσελδα του Τμματος Φυσικς για τυχν νες εκδσεις του προγρμματος εξετσεων Ιουνου-Ιουλου 2020
 • σοι φοιτητς επιθυμον να εξεταστον υποχρεονται να δηλσουν τη συμμετοχ τους στο e-class του κθε μαθματος μχρι 11 Ιουνου 2020 (η δλωση θα γνει ΜΟΝΟ μσω του ιδρυματικο λογαριασμο τους). Φοιτητς χωρς δλωση συμμετοχς ΔΕΝ θα γνονται δεκτο στις εξετσεις. Φοιτητς που θα δηλσουν και δεν θα παρουσιαστον στις εξετσεις θα αποκλειστον απ την εξεταστικ περοδο Σεπτεμβρου 2020.
 • Σε επμενη κδοση του προγρμματος εξετσεων οι φοιτητς θα ενημερωθον για τα μαθματα που θα εξεταστον εξ αποστσεως και δια ζσης
 • Οι φοιτητς θα γνωρζουν απ πριν την αθουσα και ρα εξτασς τους στις δια ζσης εξετσεις
 • Οι φοιτητς θα φορον υποχρεωτικ μσκα στις δια ζσης εξετσεις
 ...

_ e-Class 01/06/2020  10:48:59
 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
 
Οι φοιτητς/φοιττριες που, σμφωνα με τις δηλσεις τους στη Γραμματεα, θα συμμετχουν τον Ιονιο στην εξταση του μαθματος 7ου εξαμνου
 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
 
παρακαλονται να γραφτον και στο e-class του μαθματος, με το e-mail του Πανεπιστημου, στε να προγραμματιστε η διαδικασα εξτασης.
 
Η διδσκουσα
Σ. Λλα
 ...

- 23/05/2020  18:16:21

Οι φοιτητς και οι φοιττριες που χουν παρακολουθσει το μθημα «Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν» σε παλιτερα ακαδημακ τη,

καθς και σοι/σες το παρακολουθον στο τρχον ακαδημακ τος, για την συμμετοχ στην εξτασ του θα πρπει να παρακολουθον τις σχετικς ανακοινσεις,

που χουν δη βγει και θα βγουν και στο μλλον, στο eclass του μαθματος.

 ...

22/05/2020  14:09:04

Στο eclass του μαθματος και στο πεδο γγραφα χει αναρτηθε γγραφο σχετικ με την επανναρξη του Εργαστηρου Φυσικς ΙΙ με συνδυασμ εξ αποστσεως εκπαδευσης και δια ζσης σκησης.

Εκ των διδασκντων του Εργαστηρου.

 ...

- 22/05/2020  08:54:38
Ενημερνουμε τους/τις "επ πτυχω" φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα χει ανοξει για δηλσεις μαθημτων χειμερινο εξαμνου και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την 08/06/2020 προκειμνου να δηλωθον μαθματα για την διπλ εξεταστικ Ιουνου 2020.
 
Υπενθυμζουμε τι απαρατητη προπθεση για τη δλωση μαθματος για την διπλ εξεταστικ εναι αυτ να χει δηλωθε τουλχιστον μα φορ στο παρελθν. Δηλσεις νων μαθημτων ΔΕΝ γνονται δεκτς.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 ...

2020-2021 21/05/2020  12:20:41

To Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας ανακοιννει την ναρξη αιτσεων για προπτυχιακς διπλωματικς εργασες κατ το επμενο ακαδημακ τος (2020-2021).

 

Προτεινμενες θεματικς εντητες διπλωματικν εργασιν:

 1. λεγχος ποιτητας δεδομνων – Ανλυση δεδομνων – Ομογενοποηση – Ανλυση σταθερν ισοτπων στην ατμσφαιρα (Επιβλπων κ. Α. Αργυρου)
 2. Ηλιακ ακτινοβολα – Νφη – Αιωρομενα σωματδια (Επιβλπων κ. Α. Καζαντζδης)
 3. Ατμοσφαιρικ προγνωστικ μοντλα & Εφαρμογς (καιρς, κλμα, κλιματικ αλλαγ, αρια ρπανση, επιδημες, φυσικο προι, κλπ) (Επιβλπων κ. Ι. Κιουτσιοκης)

Θα δοθον δο θματα αν θεματικ εντητα.

 

λα τα θματα απαιτον πολ καλ γνση και χρση μας γλσσας προγραμματισμο καθς και στατιστικς για την επεξεργασα των δεδομνων.

 

Οι υποψφιοι φοιτητς πρπει να πληρον κατ’ αρχν τις ακλουθες προποθσεις:

 1. Να χουν επιλξει δη να προτθενται να επιλξουν την κατεθυνση «Ενργεια & Περιβλλον»
 2. Να χουν επιτχει στις εξετσεις των ακλουθων μαθημτων:
  1. Μαθηματικ 1ου και 2ου εξαμνου
  2. Προγραμματισμς Η/Υ 1ου και 2ου εξαμνου
  3. Μηχανικ – Ρευστομηχανικ 1ου εξαμνου
  4. Θερμοδυναμικ – Κυματικ – Οπτικ του 2ου εξαμνου
  5. Εισαγωγ στην Περιβαλλοντικ Φυσικ του 5ου εξαμνου.
 3. Να γνωρζουν την αγγλικ γλσσα σε βαθμ ο οποος να τους επιτρπει να διαβζουν και να κατανοον επιστημονικ συγγρμματα και ρθρα.

 

Υποβολ υποψηφιοττων

Οι ενδιαφερμενοι να υποβλλουν την υποψηφιτητ τους ηλεκτρονικ στη διεθυνση akaza@upatras.gr μχρι και την Παρασκευ 29 Μαου 2020. Στο μνυμα θα αναγρφουν τα εξς: ονοματεπνυμο, αριθμ μητρου, κινητ τηλφωνο καθς και τον αριθμ του θματος για το οποο ενδιαφρονται. Οι υποψφιοι θα πρπει να επισυνψουν απλ αντγραφο αναλυτικς βαθμολογας.

Οι συνεντεξεις με τους υποψφιους θα πραγματοποιηθον την Πμπτη, 4 Ιουνου 2020, απ τις 11:00 και μετ, με τηλεδισκεψη. Τα αποτελσματα της συνντευξης θα ανακοινωθον σε περπου 5 εργσιμες ημρες μετ τη συνντευξη και η διπλωματικ εργασα θα αρχσει με τη λξη της εξεταστικς περιδου Σεπτεμβρου 2020.

Η πλρης ανακονωση εναι διαθσιμη στο σνδεσμο: https://www.dropbox.com/s/wbxt0q2ut36mz4b/Rules_diplo_undergraduates2020-2021.pdf?dl=0

 ...

IV- 19/05/2020  13:19:02

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙV ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/5/2020

ΣΤΟ e-class [Εργαστριο Φυσικς IV (PCL212 )] ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ.

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ "

 ...

2 06/05/2020  14:47:29

Οι Φοιτητς Πρακτικς σκησης ενημερνονται για τα εξς: Η Πρακτικ σκηση σταμτησε στις 19/3/2020. Το πρτο που πρπει να κνετε σοι διακψατε, εναι να ενημερσετε τους Φορες σας τι το Πργραμμα ξαναξεκινει και να συμφωνσετε για την επανναρξη. Οι φοιτητς που χουν ξεκινσει και διακψει πρπει να κνετε τροποποιητικ σμβαση και για αυτ το λγο χωρζεστε ως εξς:
1) σοι χετε αρχσει στις 1/1/2020 πρπει να κνετε τροποποιητικ σμβαση για 11 ημρες (π.χ. απ 19/5/2020-31/5/2020). Εξαρεση αποτελε ο φοιτητς Δημπουλος ο οποος σταμτησε νωρτερα διτι διεκπη η λειτουργα των σχολεων.
2) σοι χετε αρχσει στις 1/2/2020 πρπει να κνετε τροποποιητικ σμβαση για 11 ημρες και να μνα (π.χ. απ 19/5/2020-30/6/2020).
3) σοι χετε αρχσει στις 1/3/2020 πρπει να κνετε τροποποιητικ σμβαση για 11 ημρες και δο μνες (π.χ. απ 19/5/2020-31/7/2020).
Η κα. Βαγγελτου θα στελει σε σους πρπει τα γγραφα τροποποιητικς σμβασης για να τα συμπληρσετε, να τα υπογρψετε και στη συνχεια να τα υπογρψω εγ. Καλ εναι σοι θλετε να ξεκινσετε 19/5/2020 το υπλοιπο μρος της Πρακτικς σας, μχρι 13-14/5/2020 να τα χετε τοιμα και να τα υπογρψω. Θα δνουμε ραντεβο για να ρχεστε στο γραφεο μου για υπογραφ.
σοι δεν μπορετε να συνεχσετε το υπλοιπο μρος της Πρακτικς σας, ο Φορας δεν μπορε να σας δεχτε απ εδ και πρα για οποιοδποτε λγο, πρπει να διακψετε οριστικ, κτι το οποο θλει πλι κποια γγραφα. Σε αυτ την περπτωση δεν θα πληρωθετε.
σοι φοιτητς δεν χετε ξεκινσει και θλετε να ξεκινσετε απ 1/6/2020, μπορετε. Το Πργραμμα και οι διαδικασες λειτουργον πλι κανονικ. Τα γγραφα για ναρξη Πρακτικς εναι αναρτημνα στη σελδα της Πρακτικς στο Πανεπιστμιο (http://praktiki1.upatras.gr/node/312). Να σας θυμσω τι πρπει να τα χετε τοιμα 15 ημρες νωρτερα απ την ναρξη.

Τλος χω δημιουργσει μθημα στο e-class για την Πρακτικ σκηση. Παρακαλ εγγραφετε για να ενημερνεστε και απ εκε μεσα.
Μιχλης Φακς
Επ. Υπεθυνος Πρακτικς σκησης

 ...

06/05/2020  12:25:14

Αγαπητς/ο φοιττριες/φοιτητς,

σας ενημερνω για την κδοση του ΦΕΚ Τεχος Β Αρ. Φλλου 1699 5/5/2020 σμφωνα με το οποο δνεται η δυναττητα για συνχιση της Πρακτικς σκησης απ 11/5/2020. Συγκεκριμνα στο ΦΕΚ αναγρφεται: Οι φοιτητς των προγραμμτων σπουδν πρτου και δετερου κκλου Α.Ε.Ι., απ 11.5.2020 και εξς, δνανται να διεξγουν πρακτικ σκηση σμφωνα με τα οριζμενα στο πργραμμα σπουδν τους, εφσον οι φορες στους οποους διεξγεται η πρακτικ σκηση δεν τελον σε προσωριν απαγρευση λειτουργας και σμφωνα με τους ειδικτερους ρους και καννες για τη διασφλιση της δημσιας υγεας, οι οποοι χουν τεθε σε ισχ για τους εργαζομνους κθε φορα.
Επσης εναι δυνατ η τροποποηση της σμβασης των φοιτητριν/φοιτητν των οποων η Πρακτικ σκησης διεκπη.

Μ. Φακς

Επ. Υπεθυνος Πρακτικς σκησης

 ...

05/05/2020  12:11:13
Διεξαγωγ Εργαστηρου ΑΠΕ
 

Λγω των ειδικν συνθηκν που διαμορφθηκαν απ την πανδημα,η διδασκαλα του εργαστηρου ΑΠΕ θα πραγματοποιηθε εξαποστσεως.

Οι φοιτητς που χουν δη εγγραφε στο εργαστριο, παρακαλονταινα συμμετσχουν στην 1η τηλεδισκεψη την Τρτη 12/5/2020 ρα 11:00 (ακριβς)συνδεμενοι στο:https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/glefther/OOU3ESXX

Εκε θα δοθον περισστερες πληροφορες για τη διεξαγωγ των ασκσεων.Οι εργαστηριακς ομδες, πως διαμορφθηκανπριν την πανδημα χουν αναρτηθε στο e-classτου μαθματος. Παρακαλονται οι φοιτητς να εγγραφονστε να λαμβνουν το υλικ.

 

Οι διδσκοντες"

 ...

17/04/2020  11:03:49

Γνωστοποιεται τι σμφωνα με το ΦΕΚ Τεχος Δετερο Αρ. Φλλου 1293 συνεχζεται η αναστολ της Πρακτικς σκησης μχρι και τις 10/5/2020.

Μ. Φακς

 

 ...

. 2019-2020 - 09/04/2020  22:43:05
Δηλσεις Μαθημτων Εαρινο Εξαμνου ακ. τους 2019-2020 - Ηλεκτρονικ Γραμματεα
 
Ενημερνουμε τους/τις φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα θα ανοξει την Παρασκευ 10/4 για δηλσεις μαθημτων εαρινο εξαμνου σπουδν και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και τις 8/5/2020.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι φοιτητς/τριες που δεν χουν κνει ανανωση εγγραφς στις προβλεπμενες ημερομηνας, παρακαλονται να προβον σε αυτ τη διαδικασα πριν τη δλωση μαθημτων.

- Οι φοιτητς/τριες θα πρπει πρτα να δηλσουν τα μαθματα που χρωστον απ προηγομενα εξμηνα και μετ να προχωρσουν στη δλωση μαθημτων του τρχοντος εξαμνου σπουδν τους.

- Οι δηλσεις μαθημτων χειμερινο εξαμνου σπουδν για την διπλ εξεταστικ του Ιουνου 2020 (αφορ μνο φοιτητς "επ πτυχω") θα πραγματοποιηθε σε μεταγενστερο χρνο.

- Δεν θα γνουν δεκτς αιτσεις δλωσης μαθημτων εκ των υστρων εκτς αν προσκομισθε πιστοποιητικ νοσηλεας απ δημσιο νοσοκομεο λγω σοβαρο νοσματος.

 ...

- (16 ) 07/04/2020  12:52:05

βλ. συνημμνη ανακονωση

 

Υπενθυμζουμε τι μθημα επιλογς απ λλο Τμμα του Πανεπιστημου,  που δεν προσφρεται στο Πργραμμα Σπουδν του Τμματς μας δεν επιτρπεται στο 5ο και 6ο εξμηνο σπουδν.

 

Οι φοιτητς "επ πτυχω" που καλονται να δηλσουν μαθματα χειμερινο εξαμνου σπουδν προκειμνου να συμμετσχουν στην διπλ εξεταστικ περοδο, δηλνουν μαθματα που δη χρωστον και χι να μαθματα.

 

Παρακαλομε πως προσξετε ιδιατερα τσο στην συμπλρωση της σωστς φρμας δλωσης μαθημτων, σο και στην τρηση των καταληκτικν ημερομηνιν.

 ...

/ 31 2020 13:00 30/03/2020  20:17:07

Το εργαστριο προγραμματισμο ΙΙ θα ξεκινσει την 31η Μαρτου μερα Τρτη στη 1 το μεσημρι και για τα Τμματα της Τρτης και για τα Τμματα της Πμπτης (λοι μαζ την Εντητα 2 του Φυλλαδου).

Το εργαστριο θα διαρκσει περπου μα ρα και θα συμμετσχουν λοι οι φοιτητς που χουν δικαωμα στο εργαστριο.

Το εργαστριο εναι υποχρεωτικ και θα παρθον παρουσες.

Πληροφορες θα βρετε στις ανακοινσεις του eclass του μαθματος.

 

Οι διδσκοντες

 ...

eclass - 24/03/2020  16:26:37

Οι φοιτητς που παρακολουθον το μθημα "Εισαγωγ στη Φυσικ Στερες Καταστσεως" θα πρπει να κνουν

εγγραφ στο e-class του μαθματος (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (PHY2030)) για να μπορον

να ενημερνονται σχετικ με τις τηλεδιαλξεις του μαθματος.

Οι τηλεδιαλξεις θα ξεκινσουν την Τρτη 31/3, στις 9:00 σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Ο διδσκων
Δ. Αναστασπουλος
 

 

 ...

eclass - online 24/03/2020  16:18:59

Προς τους φοιτητς που παρακολουθον το μθημα "Μικροηλεκτρονικ"

Παρακαλ  εγγραφετε στο e-class του μαθματος Μικροηλεκτρονικς στε να παρνετε ειδοποισεις σχετικ με τις online διαλξεις.

Οι διαλξεις θα ξεκινησουν την Τρτη 31/3, τις καθορισμνες μρες/ρες σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Ευχαριστ

Οι δισκοντες
Σπ. Βλσσης, Κ. Ψυχαλνος
 

 ...

24/03/2020  12:13:28
Η εξ' αποστσεως διδασκαλα του μαθματος ΚYΜΑΤΙΚΗ θα ξεκινσειτην Πμπτη 26/3/2020 στις 14:00, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.
 
Παρακαλονται οι ενδιαφερμενοι φοιτητς να ενημερνονται απ τοe-class μαθματος.
 
Ο διδσκων
Γ. Λευθεριτης
 ...

- - e-Class 23/03/2020  11:37:17

Παρακαλονται οι φοιτητς που παρακολουθον το μθημα Εισαγωγ στην Πυρηνικ - Σωματιδιακ Φυσικ και Σχετικτητα να γραφτον μεσα στην πλατφρμα του στο eClass. Απ εκε θα ενημερνονται για τα μαθματα εξ’ αποστσεως εκπαδευσης και θα χουν πρσβαση στο σχετικ υλικ.

Η διδσκουσα
Σμαργδα Λλα

 ...

4 20/03/2020  09:42:18
Η εκπαιδευτικ διαδικασα του μαθματος «ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» θα συνεχιστε με την μθοδο της εξ αποστσεως εκπαδευσης απ 23-03-2020 (στις συνθκες της επιδημας COVID – 19). Για τον λγο αυτ θα πρπει οι φοιτητς/φοιττριες να μεριμνσουν μεσα για την εκ νου εγγραφ τους στο μθημα που διατθεται στην πλατφρμα eClass του Πανεπιστημου Πατρν και το οποο θα ενημερνεται συνεχς με σχετικ υλικ.
 
Ο διδσκων
Βασλης Λουκπουλος
Αν/της Καθηγητς
 ...

- e-class 20/03/2020  09:40:25
Παρακαλονται οι φοιτητς ου παρακολουθον το μθημα της Σγχρονης Φυσικς να πραγματοποισουν (επαν) εγγραφ στο e-class , καθς σμερα  αυτ εκκαθαρστηκε απ λους τους
χρστες. Απ εκε θα αποσταλον νετερα για την μθοδο εξ' αποστσεως εκπαδευσης που θα ακολουθηθε.
 
Ο διδσκων
 
Δ. Σκαρλτος
 
 ...

18/03/2020  12:23:58

Ενημερνονται οι φοιτητς που εκπονον Πρακτικ σκηση τι με βση γγραφο του υφυπουργο κ. Διγαλκη απαγορεεται προσωριν πσης φσεως εκπνηση Πρακτικς σκησης Φοιτητν ΑΕΙ και Πρην ΤΕΙ ως 24/3/2020 για λγους δημσιας υγεας.

Ενημερστε παρακαλ και τους φορες σας.

Μ. Φακς

 ...

11/03/2020  13:54:52

Ενημερνουμε τους ενδιαφερμενους τι η προθεσμα κατθεσης δικαιολογητικν στη Γραμματεα του Τμματος για την επικεμενη ορκωμοσα παρατενεται μχρι την Δευτρα 16/03/2020.

 ...

2020 24/02/2020  11:32:01

           Καλονται οι φοιτητς/τριες που χουν καταστε πτυχιοχοι (χει κατατεθε στη Γραμματεα ο τελευτα­ος βαθμς θα κατατεθε στις προσεχες ημρες) και επιθυμον να συμμετσχουν στην ορκωμοσα Απριλου 2020, να χουν καταθσει τα απαρατητα δι­και­ολογητικ στη Γραμ­μα­­τεα αυτοπροσπως ταχυ­δρομικ το αργ­τε­ρο μχρι την Παρασκευ 06/03/2020 (σε περπτωση ταχυδρομικς αποστολς να χουν παραληφθε απ τη Γραμ­ματεα μχρι την ανωτρω ημερομην­α). Φοιτητς που χουν δη καταθσει τα απαρατητα δικαιολογητικ, παρακαλονται να ενημερσουν μσω email τη Γραμματεα για την πρθεσ τους να συμμετσχουν στην προσεχ ορκωμοσα, προκειμνου να συμπεριληφθον στους προς ορκωμοσα φοιτητς.

Ημερομηνα και ρα ορκωμοσας θα ανακοινωθον αργτερα.

            Οι φοιτητς/τριες πρπει να:

 • καταθσουν ατηση ορκωμοσας (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • επιστρψουν την ακαδημακ τους ταυττητα (εφσον χουν παραλβει). Σε περπτωση μη παραλαβς κατατθεται υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση), εν σε περπτωση απλειας προ­σκο­μ­ζεται σχετικ βεβαωση απ την Αστυνομα,
 • προσκομσουν βεβαωση απ την Φοιτητικ Μριμνα που να βεβαινει τι δεν χουν εκκρεμτητες στισης και στγασης. Σε περπτωση που δεν εχαν ποτ στιση και στγαση απ το Πανεπιστμιο Πα­τρν, συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • επιστρψουν το Βιβλιριο Υγεας σε περπτωση που εχαν ιατροφαρμακευτικ περθαλψη απ’ το Πανεπιστ­μιο. Διαφορετικ συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επι­συνπτεται στην ανακονωση).

 

Εφιστομε ιδιαιτρως την προσοχ στους ενδιαφερμενους για την να διαδικασα που προη­γεται της ορκωμοσας. Βσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απφασης της Συγκλτου του Πανεπιστημου, «οι φοιτητς/τριες θα πρπει να δηλσουν εγγρφως τι επιβεβαινουν τα προσωπικ στοιχεα που τηρονται στη μερδα τους και λαβαν γνση του τελικο βαθμο πτυχου τους». Ως εκ τοτου, θα πρπει εντς εξαιρετικ περιορισμνης προθεσμας να απαντσουν σε ηλεκτρονικ μνυμα που θα τους αποσταλε εν ευθτω χρνω μετ την ολοκλρωση του ελγχου της καρτλας τους, επιβεβαινοντας τα ως νω αναφερθντα προσωπικ στοιχεα τους, καθς και τον βαθ­­μ πτυχου.

 

Στην περπτωση που η Γραμματεα δεν λβει σχετικ επιβεβαωση, ο φοιτητς δεν θα ορκιστε.

 

 Οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες την ημρα της ορκωμοσας πρπει να βρσκονται στη Γραμ­ματεα 1 ρα νωρτερα απ την ρα της ορκωμοσας που θα ανακοινωθε, προκειμνου να υπογρ­ψουν για την παρουσα τους.

 

Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.

 ...

_ 24/02/2020  10:35:32
Οι παρακτω φοιτητς παρακαλονται να προσλθουν την Τρτη 25/3/2020 και ρα 11:00 στο χρο του εργαστηρου για ενημρωση και χωρισμ σε ομδες.
Η παρουσα των φοιτητν εναι απαρατητη.
 
Α.Α.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Α.Α.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
1
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.
1055672
16
ΜΠΟΥΡΔΟΣ Μ.
1046014
2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.
5069
17
ΝΤΟΛΙΝΣΚΙ Ο.
1055700
3
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
1051458
18
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν.
1055585
4
ΒΟΛΑΝΗΣ Κ.
1055601
19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ι.
1055617
5
ΓΑΝΟΥ Χ.
1055680
20
ΠΡΑΤΤΗ Γ.-Π.
1020229
6
ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ Χ.-Π.
1057893
21
ΣΙΓΟΥΡΑΚΗ Ρ.-Ε.
1048701
7
ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ Ν.
1048617
22
ΣΤΑΚΟΥ Ε.
102456
8
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Π.
1019394
23
ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ Α.
1020487
9
ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ Λ.-Ε.
1019522
24
ΣΤΡΕΚΛΑ Α.
1048618
10
ΚΑΤΣΑΤΗ Β.
1055670
25
ΤΖΟΥΡΑΣ Ι.
1048608
11
ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ Χ.
1048591
26
ΤΟΓΟΠΟΥΛΟΥ Ε.
1055612
12
ΚΟΤΖΑΜΑΠΑΣΑΚΗΣ Α.
1048547
27
ΤΣΑΓΚΡΑΣΟΥΛΗ Ν.
1055576
13
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ.
1055640
28
ΤΣΕΛΕΠΙΔΗ Α.
1055608
14
ΛΕΝΤΑΡΗ Ι.
5531
29
ΤΣΙΧΛΙΑ Γ.
1048620
15
ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ Ε.
1048704
30
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.-Ν.
1055571
 
Ο Διδσκων.
Γ. Λευθεριτης.
 ...

18/02/2020  12:06:12
Παρακαλονται οι φοιτητς που προτθενται να παρακολουθσουν το μθημα Υλικ και Διατξεις Μικροηλεκτρονικς να επευθνουν μεσα e-mail εκδλωσης ενδιαφροντος και στους δο διδσκοντες.
Θα πραγματοποιηθε προκαταρκτικ συνντηση την Πμπτη  20/2/2020 στις 13.30 στογραφεο του κου Σκαρλτου (Κτριο Α 3ος ροφος).
 
Οι διδσκοντες
Δ. Σκαρλτος
Λ.Παλλης
 ...

17/02/2020  11:50:29

Οι παραδσεις του μαθματος επιλογς Ειδικ Θματα Στατιστικς Φυσικς του 8ου εξαμνου θα ξεκινσουν την Τρτη 25/2/2020 στις 3μμ. στην αθουσα Φ2, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 

Ο Διδσκων

Λεωνδας Παλλης

 ...

17/02/2020  09:15:05

Καλονται οι φοιτητς που χουν επιλξει το μθημα ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ σε συνντηση και ναρξη παραδσεων την Πμπτη 20/2, στις 10πμ, στην αθουσα Φ2, Τμμα Φυσικς, Ισγειο.

Για οποιαδποτε πληροφορα σχετικ με το μθημα, καλονται να εγγραφον στο e-class.

 

Ο Διδσκων

Ανδρας Καζαντζδης

 ...

17/02/2020  09:14:06

Οι παραδσεις του μαθματος της Γενικς Βιολογας θα ξεκινσουν την Τετρτη 26 Φεβρουαρου στις 4μμ, στο τμμα Βιολογας στην αθουσα απναντι απ τη Γραμματεα (στο ισγειο).

 

Εκ των διδασκντων,

Ηλας Καζνης

 ...

17/02/2020  08:49:00
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ ΙΙ
 
ΟΙ παραδσεις του μαθματος ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ, του 6ου εξαμνου θα ξεκινσουν στις 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα στο ΑΘΕ 4.
Ο Διδσκων
Καθ. Σ. Κουρς
 ...

16/02/2020  14:45:39

Παρακαλονται οι φοιτητς/φοιττριες που προτθενται να παρακολουθσουν το μθημα Ειδικ Θματα Φυσικς Στοιχειωδν Σωματιδων & Πεδων να επικοινωνσουν με τον διδσκοντα στο email dmoustos@upatras.gr ως την Παρασκευ 21/02/2020.

 ...

14/02/2020  14:24:42
ναρξη διδασκαλας του μαθματος ΚΥΜΑΤΙΚΗ
 
Η διδασκαλα του μαθματος "Κυματικ" θα ξεκινσει την Πμπτη 20/2/2020 ρα 14:00, σμφωνα με το ωρολγο πργαμμα.
 
Ο διδσκων
Γ. Λευθεριτης
 ...

Erasmus + / 14/02/2020  12:29:18

Συμμετοχ στο Erasmus + / για Σπουδς και Πρακτικ σκηση για το ακαδημακ τος 2020-2021

Σας ενημερνουμε τι την Τετρτη 19/2, στις 13:00, στην Αθουσα του Εργαστηρου Φυσικς της Ατμσφαιρας (Κτριο Β, 3ος ροφος) θα πραγματοποιηθε ενημερωτικ συνντηση με σους φοιτητς/φοιττριες ενδιαφρονται να συμμετσχουν στον Πργραμμα Erasmus+ για Σπουδς και Πρακτικ σκηση κατ το ακαδημακ τος 2020-2021.

Τονζεται τι οι αιτσεις για Σπουδς θα γνονται απ 17-28/2 (δετε ανακονωση που ακολουθε) εν οι αιτσεις για Πρακτικ θα ξεκινσουν μσα στο Μρτιο.

Ανδρας Καζαντζδης

Συντονιστς Erasmus+, Τμμα Φυσικς

 

 

Αν εστε φοιτητς/τρια (αφορ λους τους κκλους σπουδν), χετε τη δυναττητα να υποβλλετε ατηση συμμετοχς στο Πργραμμα ERASMUS+ / Κινητικτητα για Σπουδς, για το ακαδημακ τος 2020-2021.

§ Στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility του Τμματος Διεθνν Σχσεων μπορετε να δετε πληροφορες σχετικ με τις προποθσεις συμμετοχς, τα κριτρια μοριοδτησης των αιτσεων καθς και γενικς πληροφορες που αφορον στη δρση Erasmus+ KA103/εξερχμενη κινητικτητα για Σπουδς.

§ Πληροφορες σχετικ με τις Erasmus+ δι-ιδρυματικς συμφωνες εντς Ευρπης αν Τμμα, μπορετε να δετε εδ: https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus

§ Η ατησς σας υποβλλεται ηλεκτρονικ μσω της πλατφρμας Erasmus+: https://erasmus.upatras.gr/

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 17-28/2/2020

 

Για επιπρσθετα ερωτματα, μη διστσετε να επικοινωνσετε με το Τμμα Διεθνν Σχσεων (κα Δμητρα Σταματοπολου, e-mail: llp.outgoing@upatras.gr, τηλ.: 2610-969029)

 ...

8 13/02/2020  13:41:11

Οι παραδσεις του μαθματος ''Εισαγωγ στην αρχιτεκτονικ των μικροπολογιστν'' θα ξεκινσουν τη Δευτρα 17/2/2020 και ρα 11πμ στην αθουσα Φ3, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Παρακαλονται οι φοιτητς που ενδιαφρονται για το μθημα να εγγραφον στο https://eclass.upatras.gr.

Δ. Μπακλης

Επκουρος Καθηγητς

 ...

13/02/2020  13:32:44
Οι παραδσεις του μαθματος Εισαγωγ στη Φυσικ Στερες Κατστασης θα ξεκινσουν την Πμπτη 20 Φεβρουαρου 2020.
Ο Διδσκων
Αναστασπουλος Δημτρης.
 ...

, 12/02/2020  16:18:14
18/2 . -- Dr P.K. Karahaliou  ...

12/02/2020  15:20:20
ӻ 8 12-02-2020 ӻ 19-02-2020 . / ӻ 20-02-2020. afterzis@upatras.gr vxloukop@upatras.gr /  ...

12/02/2020  15:18:26
eclass . ECLASS . 17/2 20/2 24/2 -- Dr P.K. Karahaliou  ...

12/02/2020  15:16:33
I . : 2019-2020 : I e-class! 18 2020 11.30.. – - 24 12 / 8 ! : eclass.upatras.gr (: , ), . : 5-8 5-8 2-5 1-4 , , . : 24 2020.  ...

12/02/2020  13:03:08

Σγχρονη Φυσικ 2020 - ναρξη Παραδσεων

 

Οι παραδσεις του μαθματος Σγχρονη Φυσικ για το εαριν εξμηνο του Ακ. τους 2019-2020

θα ξεκινσουν την Τετρτη 19/2/2020 στο αμφιθατρο Α11 σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Το μθημα χει γνει τετρωρης εβδομαδιαας διρκειας.

 

Ο διδσκων

Δ. Σκαρλτος

 ...

... 12/02/2020  11:30:06

Παρακαλονται οι φοιτητς που επιθυμον να παρακολουθσουν το εργαστριο Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας

να προσλθουν για εγγραφ στο χρο του εργαστηρου απ 18/2 ως και 21/2/2020.

 

Το εργαστριο διδσκεται Τρτη 11:00-14:00. Θα γνουν δεκτο περ τους 30 φοιτητς

και θα δοθε προτεραιτητα στους φοιτητς της κατεθυνσης Ενργεια & Περιβλλον.

 

Ο χωρισμς των φοιτητν σε ομδες θα γνει την Τρτη 25/2/2020 και ρα 11:00 στο χρο του εργαστηρου.

Η παρουσα των φοιτητν εναι απαρατητη. Οι φοιτητς που θα επιλεγον θα ενημερωθον με νετερη ανακονωση.

 

 

 Εκ του εργαστηρου

 

Ευχαριστ,

 

Γ. Λευθεριτης
Αναπλ. Καθηγητς
 

 ...

2020 12/02/2020  09:45:17

Οι φοιτητς/φοιττριες που θα επιλξουν το μθημα  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ 2020 καλονται να εγγραφον στο e-class.

 

Ελευθερα-Παναγιτα Χριστοπολου

 ...

/ (2 ) 10/02/2020  09:26:53

Οι εγγραφς στο Εργαστριο Προγραμματισμο ΙΙ (υποχρεωτικ για τους πρωτοετες και για σους δεν το χουν παρακολουθσει σε προηγομενα ακαδημακ εξμηνα) θα πραγματοποιηθον απ την Δευτρα 10/02/2020 ως και την Τετρτη 26/02/2020 (ρα 23:59) στο eclass του μαθματος Προγραμματισμς Η/Υ ΙΙ-Εργαστριο (PHY2003) στις Ομδες Χρηστν.

Το εργαστριο θα εναι διρκειας 1 ρας και θα υπρχουν 6 συνολικ  εργαστηριακ τμματα αν εβδομδα.

Τα εργαστηριακ τμματα σμφωνα και με το ωρολγιο πργραμμα εναι τα εξς:

1) Τρτη 13:00-14:00

2) Τρτη 14:00-15:00

3) Τρτη 15:00-16:00

4) Πμπτη 13:00-14:00

5) Πμπτη 14:00-15:00

6) Πμπτη 15:00-16:00

Κθε εργαστηριακ τμμα χει μγιστη χωρητικτητα 30 ατμων και θα πραγματοποιεται στο χρο του Υπολογιστικο Κντρου του Τμματος.

Η διανομ του Φυλλαδου του εργαστηρου θα γνει την Πμπτη 27/02/2020 και την Παρασκευ 28/02/2020 απ τις 10:00-13:30 στο χρου του Υπολογιστικο Κντρου του Τμματος.

Προσοχ σοι χουν εγγραφε σε κποια απ τις ομδες της Τρτης στο Εργαστριο Φυσικς ΙΙ, θα πρπει να επιλξουν κποιο τμμα της Πμπτης για το Εργαστριο Προγραμματισμο ΙΙ, οι οποοι χουν και προτεραιτητα σε αυτ τα τμματα.

Αντστοιχα, σοι χουν εγγραφε σε κποια απ τις ομδες της Πμπτης στο  Εργαστριο Φυσικς ΙΙ, θα πρπει να επιλξουν κποιο τμμα της Τρτης για το Εργαστριο Προγραμματισμο ΙΙ, οι οποοι χουν και προτεραιτητα σε αυτ τα τμματα.

 Προσοχ, η εγγραφ σας στο eclass δεν σημανει και ταυτχρονη εγγραφ στην ηλεκτρονικ γραμματεα. Για την εγγραφ σας, στην ηλεκτρονικ γραμματεα για τα μαθματα του εαρινο εξαμνου, θα βγει σχετικ ανακονωση στο site του Τμματος Φυσικς απ την γραμματεα του τμματος.

Προσοχ, μπορε να γνει συγχνευση τμημτων σε περπτωση που κποια τμματα δεν χουν συμπληρωθε. Θα βγει σχετικ ανακονωση των τελικν τμημτων.

Η ναρξη του Εργαστηρου Προγραμματισμο ΙΙ θα πραγματοποιηθε για τα τμματα της Τρτης, την Τρτη 03/03/2020 και αντστοιχα για τα τμματα της Πμπτης, την Πμπτη 05/3/2020.

Το εργαστριο θα διαρκσει για 9 εβδομδες.

Θα πρπει να χετε πντα μαζ σας το Φυλλδιο, να εστε προετοιμασμνοι στην θεωρα της εντητας και στα αντστοιχα προγρμματα τις εργαστηριακς σκησης, καθς και να χετε τους κωδικος εισδου στον υπολογιστ που σας εχαν δοθε στο Εργαστριο Προγραμματισμο Ι.

Για οποιοδποτε πρβλημα να επικοινωνσετε με τον Υπεθυνο του Εργαστηρου κ. Αναστασπουλο Βασλη vassilis@upatras.gr

 

Ρο 10/02/2020

Ο υπεθυνος του Εργαστηρου

Αναστασπουλος Βασλης

 ...

(8 ) 10/02/2020  09:25:56

Η ναρξη του μαθματος «Ψηφιακ Επεξεργασα Σματος» θα πραγματοποιηθε σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα την Δευτρα 17 Φεβρουαρου 2020 στις 12:00 στην Αθουσα Φ3 (Β Κτριο, 2ος ροφος).

Στο πρτο μθημα θα παρουσιαστε η λη του εξαμνου και τα πιο σημαντικ κομμτια της.

Επσης, θα δοθον οι σημεισεις του μαθματος.

 

Ρο 10/02/2020

Ο Διδσκων

Αναστασπουλος Βασλης

 ...

“ ” (8 ) 08/02/2020  13:21:17

Παρακαλονται οι φοιτητς/φοιττριες που χουν πρθεση να δηλσουν το μθημα “Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν” στο εαριν εξμηνο να στελουν email στην υπεθυνη του εργαστηρου Γ. Κοκιου (gkoukiou@upatras.gr), το αργτερο μχρι το Σαββτο 15/02/2020.

Για να μπορσετε να ανταπεξλθετε στην  παρακολοθηση του εργαστηρου, καλ θα εναι να χετε  παρακολουθσει σε προηγομενο εξμηνο την αντστοιχη θεωρα, δηλαδ τη θεωρα του μαθματος “Ψηφιακ Ηλεκτρονικ”.

Την Τρτη 18/02/2020 και ρα 10:00 στο χρο του εργαστηρου (Β' Κτριο Φυσικς, 2ος ροφος) θα γνει το πρτο εργαστριο. Το πρτο εργαστριο/συνντηση θα εναι εισαγωγικ, στε να ενημερωθον σοι ενδιαφρονται να δηλσουν το μθημα για τις διαδικασες και τις απαιτσεις του εργαστηρου.

Η πρτη εργαστηριακ σκηση θα πραγματοποιηθε την Τρτη 25/02/2020 και ρα 9:45 στον χρο του εργαστηρου (Β Κτριο Φυσικς, 2ος ροφος).

Ρο 08/02/2020

Η υπεθυνη του Εργαστηρου,

Κοκιου Γεωργα

 ...

- 04/02/2020  13:24:38

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

 

Το Εισαγωγικ μθημα του ΕΡΓ. ΦΥΣΙΚΗΣ Ι, για τους πρωτοετες φοιτητς οι οποοι χουν λθει με μεταγραφ απ λλο Παν/μιο και δεν χουν παρακολουθσει το μθημα κατ τη διρκεια του Χειμερινο εξαμνου, θα γνει την:

ΤΡΙΤΗ 11/2/2020 και ρα 12.00-15.00 στην αθουσα των ΠΕΦ (Ισγειο Γ Κτιρου Φυσικς).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρακολοθηση εναι Υποχρεωτικ, στε να χετε τη δυναττητα εγγραφς σας στο ΕΡΓ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ του εαρινο εξαμνου

 

Στ. Γεωργ

 ...

(8 ) 03/02/2020  11:37:54
 • Οι εγγραφς στο Εργαστριο Αναλογικν Ηλεκτρονικν  (8ο εξμηνο) θα γνουν την Τρτη 18/02/2020, απ 11.00-13.00, στο χρο του Εργαστηρου Ηλεκτρονικν (1ος ροφος κτιρου Φυσικς).
 • To Εργαστριο Αναλογικν Ηλεκτρονικν (8ο εξμηνο) θα ξεκινσει την Δευτρα 24/02/2020

Προσοχ

 • Η 1η εργαστηριακ σκηση (SPICE), θα πραγματοποιηθε στο Υπολογιστικ Κντρο του Τμματος (1ος ροφος), στις 15.00.

Ρο, 03/02/2020

Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς                                                     

 ...

IV 31/01/2020  09:14:17

Οι εγγραφς του Εργαστηρου ΙV  θα πραγματοποιηθον την  Τετρτη   19-2-2020 (ρες 11:30 ως 13:30)

και την Πμπτη  20-2-2020 και ρες 10:00-12:00 π.μ. στην Γραμματεα εργαστηρων ( Α ροφος  Α κτιρου  κ. Κατσιδμας).

Τα τμματα εναι Τρτη-Παρασκευ 9:00-12:00
Οι εγγραφς γνονται αυτοπροσπως με την επδειξη φοιτητικς ταυττητας.

ναρξη εργαστηριακν μαθημτων  Τρτη 25/2/2020.

Πτρα  31-01-2020

Eκ του εργαστηρου

 ...

( ) 24/01/2020  09:08:55

Σας υπενθυμζουμε τι η Σγκλητος, χει εγκρνει ρθμιση για την επανεξταση φοιτητν σε μθημα/τα, στα οποα χουν εξετασθε επιτυχς και επιθυμον να βελτισουν τη βαθμολογα τους, με την ακλουθη διαδικασα:

 

• Μετ απ αιτιολογημνη ηλεκτρονικ ατηση (email) του ενδιαφερμενου φοιτητ προς τη Γραμματεα του Τμματος εναι δυνατ η επανεξτασ του με σκοπ τη βελτωση της βαθμολογας του (προακτου βαθμο).

• Η επανεξταση επιτρπεται κατ την επαναληπτικ εξταση Σεπτεμβρου του διου ακαδημακο τους και μνον.

• Μεταξ των βαθμν εξτασης και επανεξτασης υπολογζεται ο μεγαλτερος.

• Οι δυο βαθμο καταχωρζονται κανονικ στα βαθμολγια των αντστοιχων εξεταστικν περιδων (Χειμερινο Εαρινο και Σεπτεμβρου) και εμφανζονται στην αναλυτικ βαθμολογα του φοιτητ με σχετικ νδειξη και επεξγηση για το βαθμ που υπολογζεται στο βαθμ πτυχου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασα αφορ μαθματα που εξετζονται στο εξμηνο που ανκουν και χι για μαθματα που οφελονται απ προηγομενα εξμηνα σπουδν. Οι αιτσεις γνονται αποκλειστικ εντς ενς μηνς απ την βαθμολγηση του μαθματος, σμφωνα με απφαση της Συνλευσης του Τμματος.

 ...

20/01/2020  10:34:55
Ενημερνουμε τους/τις "επ πτυχω" φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα χει ανοξει για δηλσεις μαθημτων εαρινο εξαμνου και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την 31/01/2020 προκειμνου να δηλωθον μαθματα για την διπλ εξεταστικ Φεβρουαρου 2020.
 
Υπενθυμζουμε τι απαρατητη προπθεση για τη δλωση μαθματος για την διπλ εξεταστικ εναι αυτ να χει δηλωθε τουλχιστον μα φορ στο παρελθν. Δηλσεις νων μαθημτων ΔΕΝ γνονται δεκτς.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 ...

, & 16/01/2020  12:03:57

Κατπιν συννενησης με τους φοιτητς που χουν εκκρεμτητα με το μθημα η εξταση του μαθματος Φυσικ των Πολυμερν, Σνθετων και Υγροκρυσταλλικν Υλικν θα γνει την Παρασκευ 24/1 στις 12:30, στην αθουσα Φ7.

--
Dr P.K. Karahaliou
Assistant Professor,
Department of Physics, University of Patras
26504 Patras, Greece
Tel:+302610997453,+302610997484
email: pkara@upatras.gr
 ...

15/01/2020  10:56:44

Στον πνακα ανακοινσεων ξω απ το Εργαστριο Φυσικς ΙΙΙ χουν αναρτηθε τα αποτελσματα.

15/1/2020

Εκ του εργαστηρου

 ...

- 2020 02/01/2020  11:05:05

σοι χουν παρακολουθσει επιτυχς το Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν και επιθυμον να εξεταστον στην εξεταστικ περοδο του Ιανουαρου 2020, παρακαλονται:

 1. Να στελουν μχρι τις 15 Ιανουαρου 2020  e-mail στη διεθυνση gkoukiou@upatras.gr με θμα Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν, δηλνοντας:
 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

Η ημερομηνα και η ρα εξτασης, θα καθοριστον μσω επικοινωνας με την διδσκουσα.

Ρο, 02/01/2020
Η Διδσκουσα

Γ. Κοκιου

 ...

_3 20/12/2019  08:50:42

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
«ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

19-12-2019

Η επμενη διλεξη του μαθματος «ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» θα πραγματοποιηθε την Τετρτη 08-01-2020.

Ο διδσκων

Βασλειος Λουκπουλος
Αν/της Καθηγητς

 ...

16/12/2019  13:36:59

Μετεγγραφς φοιτητν με σοβαρς παθσεις και αδελφν φοιτητν εισαχθντων στην τριτοβθμια εκπαδευση με σοβαρς παθσεις και με την κατηγορα των αθλητν

Το Υπουργεο Παιδεας και Θρησκευμτων ενημερνει:

α) τους ενδιαφερμενους φοιτητς των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χρας, οι οποοι εισχθησαν στην τριτοβθμια εκπαδευση με την κατηγορα των παθσεων της υπ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), πως αυτ εκστοτε τροποποιεται αντικαθσταται, σε ποσοστ 5% καθ υπρβαση του αριθμο εισακτων και χωρς εξετσεις το ακαδημακ τος 2019-2020, τι απ την Παρασκευ 13 Δεκεμβρου 2019 ως και την Παρασκευ 20 Δεκεμβρου 2019 μπορον να υποβλουν ηλεκτρονικ ατηση για χοργηση μετεγγραφς μσω της κεντρικς ιστοσελδας των μετεγγραφν https://transfer.it.minedu.gov.gr και συγκεκριμνα στην εντητα-ειδικ εφαρμογ «Μετεγγραφς με κοινωνικ και οικονομικ κριτρια». Για την εσοδ τους στην ηλεκτρονικ εφαρμογ, οι αιτοντες θα χρησιμοποισουν το νομα χρστη (username) και τον κωδικ (password) που τους χορηγθηκε απ τη Γραμματεα της Σχολς του Τμματς τους για τις ηλεκτρονικς υπηρεσες του Ιδρματος στο οποο φοιτον.

β) τους ενδιαφερμενους προπτυχιακος φοιτητς των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. χοντες αδλφια προπτυχιακος φοιτητς, εισαχθντες στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημακ τος 2019-2020 με την κατηγορα των παθσεων της υπ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), πως αυτ εκστοτε τροποποιεται αντικαθσταται, με την κατηγορα των διακριθντων αθλητν του ρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), πως τροποποιθηκε και ισχει, και σπουδζουν σε διαφορετικ Περιφερειακ Εντητα, τσο μεταξ τους σο και απ την Περιφερειακ Εντητα στην οποα οι γονες τους διαμνουν μνιμα χουν πλρη κυριτητα επικαρπα κατοικας, και εφσον πληρονται οι προποθσεις, πως αυτς ορζονται στην υπ αριθμ. 37818/Ζ1/5-03-2018 Υ.Α (Β862), να υποβλλουν ατηση μετεγγραφς σμφωνα με την ακλουθη διαδικασα:

Επισκπτονται την ιστοσελδα https://transfer3.it.minedu.gov.gr και απ το μενο Χρσιμα γγραφα επιλγουν τα πρτυπα Ατησης Μετεγγραφς και Δλωσης Αποποησης αντστοιχα. Ο ενδιαφερμενος για μετεγγραφ αδελφς συμπληρνει την ατηση μετεγγραφς και ο αδελφς του την αποποηση δικαιματος μετεγγραφς αντστοιχα. Τα εν λγω γγραφα αποθηκεονται σε μορφ pdf και ο αιτομενος τη μετεγγραφ αδελφς αποστλλει το ζεγος ατηση μετεγγραφς-αποποηση αδελφο ως επισυναπτμενα ηλεκτρονικο μηνματος με θμα: Ατηση μετεγγραφς αδελφν φοιτητν με σοβαρς παθσεις αθλητν ακαδημακο τους 2019 – 2020, στις ηλεκτρονικς διευθνσεις: foitmer@minedu.gov.gr και egovan@minedu.gov.gr , στο διστημα απ την Παρασκευ 13 Δεκεμβρου 2019 ως και την Παρασκευ 20 Δεκεμβρου 2019.

 ...

/ . 2018-2019 16/12/2019  13:34:14

Πργραμμα οικονομικς ενσχυσης επιμελν φοιτητν/τριν που ανκουν σε ευπαθες κοινωνικς ομδες ακαδ. τους 2018-2019 Το ΙΚΥ ενημερνει τους ενδιαφερμενους τι ξεκνησε η διαδικασα υποβολς αιτσεων στο πλασιο της Πρξης «Πργραμμα Οικονομικς Ενσχυσης Επιμελν φοιτητν/τριων που ανκουν σε Ευπαθες Κοινωνικς Ομδες»- ακαδ. τος 2018/19. Οι ενδιαφερμενοι, αφο μελετσουν προσεκτικ την σχετικ «Πρσκληση υποβολς αιτσεων» , καλονται να υποβλλουν ατηση υποψηφιτητας στην διαδικτυακ εφαρμογ του ΥΠAΙΘ (https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr), το αργτερο ως και τις 20 Δεκεμβρου 2019 και ρα 15.00. λες οι σχετικς πληροφορες και λεπτομρειες του Προγρμματος παρχονται στον ιστοχρο του ΙΚΥ https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2018-2019.

 ...

2019-2020 - 13/12/2019  10:31:28

Ενημερνουμε τους/τις φοιτητς/τριες που χουν καταθσει στη Γραμματεα τα δικαιολογητικ τους για μετεγγραφ, τι η διαδικασα ελγχου χει ολοκληρωθε.

Απαρατητη προπθεση για την λψη των πιστοποιητικν εγγραφς και των κωδικν πρσβασης στις ηλεκτρονικς υπηρεσες εναι η προσκμιση Διαγραφς απ το προηγομενο Τμμα φοτησης.

Επσης, οι φοιτητς/τριες που δεν το χουν πρξει δη, θα πρπει  να εισλθουν στο http://eggrafes.upatras.gr για την ολοκλρωση της εγγραφς τους, συμπληρνοντας τον ΑΜ του Υπουργεου καθς και στο πεδο Πατρνυμο να εισγουν τη λξη ΤΕΣΤ με κεφαλαα ελληνικ.

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΖΥΓΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΛΥΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΝΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΜΙΓΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΖΑΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΙΔΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΖΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

(http://eggrafes.upatras.gr)

ΒΑΡΟΤΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  (+ΔΙΑΓΡΑΦΗ)

ΓΑΤΣΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  (+ΔΙΑΓΡΑΦΗ)

ΘΕΙΑΚΟΥΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  (+ΔΙΑΓΡΑΦΗ)

ΚΟΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΟΣ  (+ΔΙΑΓΡΑΦΗ)

ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΠΑΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ  (+ΔΙΑΓΡΑΦΗ)

ΝΤΡΕΤΣΑ ΑΛΝΤΙΤ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  (+ΔΙΑΓΡΑΦΗ)

 

 

 ...

( ) 06/12/2019  12:07:06

Το τελευταο Εργαστριο Φυσικς ΙΙΙ (Τμμα Παρασκευς) θα γνει στις 13/12/2019 ημρα Παρασκευ και ρα 09:00-12:00.

σοι χουν μα απουσα δικαιολογημνη το συμπληρωματικ και για αυτος θα γνει την Τετρτη 11/12/2019 και ρα 09:00-12:00.

 

6/12/2019

Εκ του εργαστηρου.

 ...

04/12/2019  16:09:50

Το συμπληρωματικ εργαστηρου  III θα πραγματοποιηθε την Τετρτη 11/12/2019 και ρα 09:00-12:00.

Εναι κοιν και για τις τσσερις μρες του εργαστηρου και αφορ σους χουν μια ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ απουσα.

4/12/2019

Εκ του εργαστηρου

 ...

V () 04/12/2019  16:08:00

     Το συμπληρωματικ εργαστηρου  V (Πυρηνικς) θα πραγματοποιηθε την Τρτη 10/12/2019 και ρα 13:00-16:00.

Εναι κοιν και για τις τσσερις μρες του εργαστηρου και αφορ σους χουν μια ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ απουσα.

4/12/2019

Εκ του εργαστηρου

 ...

( ) 02/12/2019  11:52:47

 

Αριο Τρτη  3/12/2019   09:00-12:00  θα γνει να επιπλον   εργαστριο για το τμμα της  Παρασκευς.

Την Παρασκευ 6/12/2019 θα γνει κανονικ το επμενο   εργαστριο.

2/12/2019

Εκ του εργαστηρου

 ...

. 2019-2020 - 28/11/2019  13:44:40
Δηλσεις  Μαθημτων Χειμερινο Εξαμνου ακ. τους 2019-2020 - Ηλεκτρονικ Γραμματεα
 
Ενημερνουμε τους/τις φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα θα ανοξει την Παρασκευ 29/11 για δηλσεις μαθημτων χειμερινο εξαμνου σπουδν και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την 22/12/2019.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι φοιτητς/τριες που δεν χουν κνει ανανωση εγγραφς στις προβλεπμενες ημερομηνας, παρακαλονται να προβον σε αυτ τη διαδικασα πριν τη δλωση μαθημτων.

- Οι φοιτητς/τριες θα πρπει πρτα να δηλσουν τα μαθματα που χρωστον απ προηγομενα εξμηνα και μετ να προχωρσουν στη δλωση μαθημτων του τρχοντος εξαμνου σπουδν τους.

- Οι δηλσεις μαθημτων εαρινο εξαμνου σπουδν για την διπλ εξεταστικ του Φεβρουαρου 2020 (αφορ μνο φοιτητς "επ πτυχω") θα πραγματοποιηθε σε μεταγενστερο χρνο.

 ...

- (15 ) 25/11/2019  12:19:34

βλ. συνημμνη ανακονωση

 

 

Υπενθυμζουμε τι μθημα επιλογς απ λλο Τμμα του Πανεπιστημου που δεν προσφρεται στο Πργραμμα Σπουδν του Τμματς μας δεν επιτρπεται στο 5ο και 6ο εξμηνο σπουδν.

 

Οι φοιτητς "επ πτυχω" που καλονται να δηλσουν μαθματα εαρινο εξαμνου σπουδν προκειμνου να συμμετσχουν στην διπλ εξεταστικ περοδο, δηλνουν μαθματα που δη χρωστον και χι να μαθματα.

 

Παρακαλομε πως προσξετε ιδιατερα τσο στην συμπλρωση της σωστς φρμας δλωσης μαθημτων, σο και στην τρηση των καταληκτικν ημερομηνιν.

 ...

2019-2020 22/11/2019  09:03:19

Ενημερνουμε τους φοιτητς που πραν μετεγγραφ για το Τμμα Φυσικς τι, προκειμνου να γνει ο απαρατητος λεγχος στε να ολοκληρωθε η μετεγγραφ τους, θα πρπει :

 • Να καταθσουν στη Γραμματεα  απ 25/11 ως 29/11/2019 κατ τις ρες 10:00-12:30 καθημεριν, τα δικαιολογητικ που αναφρονται στην εγκκλιο μετεγγραφς τους, η οποα επισυνπτεται, καθς επσης και τα εξς:
 1. Φωτοτυπα ταυττητας
 2. Βεβαωση ΑΜΚΑ
 3. Πιστοποιητικ γννησης
 4. (1) φωτογραφα τπου αστυνομικς ταυττητας
 5. Βεβαωση διαγραφς τους απ την προηγομενη σχολ τους.
 • Να εισλθουν στο http://eggrafes.upatras.gr με τον ΑΜ του Υπουργεου και να συμπληρσουν τα πεδα που θα τους ζητηθον. ΠΡΟΣΟΧΗ: στο πεδο Πατρνυμο να εισγουν τη λξη ΤΕΣΤ με κεφαλαα ελληνικ.

Οι φοιτητς του Τμματς Φυσικς που πραν μετεγγραφ για λλο Τμμα, αφο πρτα τακτοποισουν τυχν εκκρεμτητες σχετικς με δανεισμ βιβλων, στιση με λλες υπηρεσες του Πανεπιστημου Πατρν, μπορον να ακολουθσουν την διαδικασα διαγραφς, πως αυτ περιγρφεται στην απ 26/09/2012 σχετικ ανακονωη με ττλο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ (http://www.physics.upatras.gr/index.php?page=newsNews&nId=2515)

Απ τη Γραμματεα

 ...

1 , 14/11/2019  15:34:40

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι

Η 1η προδος του μαθματος “ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι”

μετατθεται για τις 22/11 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

στις 5μμ στην αθουσα ΑΘΕ11.

Ο Διδσκων
Καθ. Αν. Τερζς

 ...

/ ɻ - 30/10/2019  12:01:50

Τα εργαστρια θα διεξγονται στο Υπολογιστικ Κντρο και θα ξεκινσουν απ την Δευτρα 4/11/2019, σμφωνα με το πργραμμα που βρσκεται στην εσοδο του εργαστηρου.

Ο κθε φοιτητς προσρχεται, κθε εβδομδα, τη μρα και ρα που αντιστοιχε στο εργαστηριακ τμμα στο οποο χει γγραφε, μαζ με το φυλλδιο των εργαστηριακν ασκσεων και τους κωδικος πρσβασης που του χουν δοθε απ το Παν/μιο Πατρν.

Η παρουσα στα εργαστρια εναι υποχρεωτικ.

 

Εκ του εργαστηρου

 ...

2019 30/10/2019  09:43:50

           Καλονται οι φοιτητς/τριες που χουν καταστε πτυχιοχοι (χει κατατεθε στη Γραμματεα ο τελευτα­ος βαθμς) και επιθυμον να συμμετσχουν στην ορκωμοσα της Πμπτης 5/12/2019, να χουν καταθσει τα απαρατητα δικαιολογητικ στη Γραμ­μα­­τεα αυτοπροσπως ταχυ­δρομικ το αργτερο μχρι την Παρασκευ 08/11/2019 (σε περπτωση ταχυδρομικς αποστολς να χουν παραληφθε απ τη Γραμματεα μχρι την ανωτρω ημερομηνα).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητς που χουν δη καταθσει τα απαρατητα δικαιολογητικ, παρακαλονται να ενημερσουν μσω email τη Γραμματεα για την πρθεσ τους να συμμετσχουν στην προσεχ ορκωμοσα, προκειμνου να συμπεριληφθον στους προς ορκωμοσα φοιτητς.

            Οι φοιτητς/τριες πρπει να:

 • καταθσουν ατηση ορκωμοσας (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • επιστρψουν την ακαδημακ τους ταυττητα (εφσον χουν παραλβει). Σε περπτωση μη παραλαβς κατατθεται υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση), εν σε περπτωση απλειας προ­σκο­μ­ζεται σχετικ βεβαωση απ την Αστυνομα,
 • προσκομσουν βεβαωση απ την Φοιτητικ Μριμνα που να βεβαινει τι δεν χουν εκκρεμτητες στισης και στγασης. Σε περπτωση που δεν εχαν ποτ στιση και στγαση απ το Πανεπιστμιο Πα­τρν, συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • σε περπτωση που εχαν ιατροφαρμακευτικ περθαλψη απ’ το Πανεπιστμιο, να επιστρψουν το Βιβλιριο Υγεας. Διαφορετικ συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επι­συνπτεται στην ανακονωση).

Εφιστομε ιδιαιτρως την προσοχ στους ενδιαφερμενους για την να διαδικασα που προη­γεται της ορκωμοσας. Βσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απφασης της Συγκλτου του Πανεπιστημου, «οι φοιτητς/τριες θα πρπει να δηλσουν εγγρφως τι επιβεβαινουν τα προσωπικ στοιχεα που τηρονται στη μερδα τους και λαβαν γνση του τελικο βαθμο πτυχου τους». Ως εκ τοτου, θα πρπει εντς εξαιρετικ περιορισμνης προθεσμας να απαντσουν σε ηλεκτρονικ μνυμα που θα τους αποσταλε εν ευθτω χρνω μετ την ολοκλρωση του ελγχου της καρτλας τους, επιβεβαινοντας τα ως νω αναφερθντα προσωπικ στοιχεα τους, καθς και τον βαθ­μ πτυχου.

Στην περπτωση που η Γραμματεα δεν λβει σχετικ επιβεβαωση, ο φοιτητς δεν θα ορκιστε.

 Οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες την ημρα της ορκωμοσας πρπει να βρσκονται στη Γραμ­ματεα 1 ρα νωρτερα απ την ρα της ορκωμοσας που θα ανακοινωθε, προκειμνου να υπογρ­ψουν για την παρουσα τους.

Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.

 ...

/ - 22/10/2019  07:58:42

Οι εγγραφς στα εργαστηριακ τμματα θα γνουν ηλεκτρονικ στο https://eclass.upatras.gr του μαθματος «Πρ/σμος Η/Υ Ι» απ Τετρτη 23/10/19 14:00 ως Τετρτη 30/10/19 23:00 (επιλογ «Ομδες Χρηστν»).

Ο/Η κθε φοιτητς/φοιττρια επιλγει το εργαστηριακ τμμα στο οποο επιθυμε να συμμετχει, αφο πρτα συμβουλευτε τα παρακτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Οι φοιτητς που το επθετ τους ξεκινει απ Ζ ως και Λ να ΜΗΝ επιλξουν τα τμματα Τετρτης καθς, μετ τα μισ του εξαμνου, κθε Τετρτη μεσημρι θα απασχολονται στο Εργαστριο Φυσικς Ι.
 • Οι φοιτητς που το επθετ τους ξεκινει απ Μ ως και Π να ΜΗΝ επιλξουν τα τμματα Τρτης καθς, μετ τα μισ του εξαμνου, κθε Τρτη μεσημρι θα απασχολονται στο Εργαστριο Φυσικς Ι.
 • Οι υπλοιποι φοιτητς δεν χουν καννα περιορισμ.
 • Οι δηλσεις εργαστηριακν τμημτων αφορον μνο: (α) τους πρωτοετες φοιτητς/φοιττριες και (β) τους φοιτητς μεγαλτερων ετν που δεν ολοκλρωσαν το εργαστριο λγω απουσιν. σοι χουν ολοκληρσει το εργαστριο τα προηγομενα χρνια δεν εγγρφονται στα φετιν εργαστηριακ τμματα.

Εκ του εργαστηρου

 ...

18/10/2019  14:49:52

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΤΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020 ΕΛΑΒΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/10/2019. ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.

Μ. ΦΑΚΗΣ

ΕΠ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 ...

- () 15/10/2019  11:33:00

Καλονται οι φοιτητς που ανκουν στην κατηγορα των Αλλοδαπν - Αλλογενν (Κπριοι) να προσλθουν στη Γραμματεα του Τμματος προκειμνου να παραλβουν τα πιστοποιητικ εγγραφς τους.

 

Εκ της Γραμμτεας.

 ...

. 2019-2020 11/10/2019  13:05:46

Η ηλεκτρονικ πλατφρμα του ψηφιακο λματος http://eggrafes.upatras.gr θα παραμενει ενεργ απ την Παρασκευ 11 Οκτωβρου ως και τη Δευτρα 14 Οκτωβρου 2019 προκειμνου οι εγγραφντες, βσει των αρχεων του Υπουργεου, πρωτοετες φοιτητς, οι οποοι δεν ολοκλρωσαν την ηλεκτρονικ εγγραφ τους στο Πανεπιστμιο Πατρν εντς της καθορισμνης προθεσμας, να συμπληρσουν τα λοιπ στοιχεα που τους ζητονται και να τα αναρτσουν σε μορφ pdf.

Εκ της Πρυτανεας

 ...

09/10/2019  08:41:18

Οι διαλξεις για το μθημα υποχρεωτικ μθημα του Α τους "Χημεα" για τις ημερομηνες 9/10 και 10/10 θα αναβληθον.

 

Η διδσκουσα,

Χρυσ Καραπαναγιτη

Αν. Καθηγτρια

Τμμα Χημεας

 ...

- 07/10/2019  17:49:32
πειτα απ ατημα των φοιτητν που παρακολουθον το μθημα: 
Πυρηνικ Φυσικ και Φυσικ Στοιχειωδν Σωματων
η διδασκαλα του θα γνεται 1 ρα αργτερα: 
Δευτρα 12.00-15.00, αθουσα Φ2.

Η διδσκουσα
Σ. Λλα
 ...

03/10/2019  08:38:30

Ενημερνουμε τους κκ. φοιτητς/τριες, που θα δηλσουν το μθημα «Σχολικ Συμβουλευτικ», πως το μθημα διδσκεται κθε Δευτρα, 9:00 – 12:00 στο Τμμα Επιστημν της Εκπαδευσης και Κοινωνικς Εργασας, αθουσα Τ10, ισγειο. ρες γραφεου του διδσκοντα: Δευτρα,12:00 – 13:00 και Πμπτη, 12:00 – 13:00 (Σ. Βασιλπουλος, γραφεο Β1, 2ος ροφος, ΤΕΠΕΚΕ).

 ...

02/10/2019  16:59:07

Η πρτη συνντηση για το μθημα επιλογς Ειδικ Θματα Κβαντομηχανικς και Εφαρμογν Κβαντικς Φυσικς της κατεθυνσης "Θεωρητικ,Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ" θα πραγματοποιηθε την Παρασκευ 4/10 και ρα 13.00 στην αθουσα Φ5.

 

 ...

02/10/2019  10:15:27

Αναρτθηκε η προκρυξη του προγρμματος Πρακτικς σκησης του Τμματς μας για το ακ. τος 2019-2020. Δετε τα σχετικ γγραφα στη σελδα της Πρακτικς σκησης του Τμματς μας και στην σελδα του Γραφεου Πρακτικς σκησης (https://praktiki.upatras.gr/).

Οι φοιτητς μπορον να υποβλλουν τις αιτσεις τους ες την Τετρτη 16/10/2019 σμφωνα με τις οδηγες που αναγρφονται στην προκρυξη. 

Ο Επ. Υπεθυνος

Μ. Φακς

 ...

02/10/2019  10:06:01

Σας ενημερνουμε τι απ την Παρασκευ 4 Οκτωβρου ως και την Πμπτη 10 Οκτωβρου 2019 οι εγγραφντες, βσει των αρχεων του Υπουργεου, πρωτοετες φοιτητς, θα μπορον να εισρχονται στην ηλεκτρονικ πλατφρμα του ψηφιακο λματος http://eggrafes.upatras.gr προκειμνου να συμπληρσουν τα λοιπ στοιχεα που τους ζητονται και να τα αναρτσουν σε μορφ pdf, τα οποα εναι:

 •       Φωτοτυπα Αστυνομικς Ταυττητας
 •       Πιστοποιητικ γννησης
 •       ντυπο στο οποο να αναγρφεται ο αριθμς ΑΜΚΑ (μπορε να αναζητηθε μεσα στην ηλεκτρονικ διεθυνση www.amka.gr/AMKAGR )
 •       Μα (1) φωτογραφα τπου ταυττητας

 

Μετ την ολοκλρωση του απαρατητου ελγχου, οι Γραμματεες οριστικοποιον την ατηση, εγκρνουν την εγγραφ και στη συνχεια εκδδουν το πιστοποιητικ εγγραφς και τους κωδικος πρσβασης για τις υπηρεσες τηλεματικς του Πανεπιστημου.

Η Γραμματεα θα εξυπηρετε τους πρωτοετες φοιτητς καθημεριν στις ως νω ημερομηνες και κατ τις ρες 9:30-13:30.

Επισημανεται τι, στο Κεφλαιο 4  της υπουργικς εγκυκλου ορζεται η διαδικασα χοργησης κωδικν πρσβασης (μσω ΚΕΠ) για τις περιπτσεις των πρωτοετν φοιτητν που καθσταται αδνατη η αυτοπρσωπη παρουσα τους στην Γραμματεα του Τμματος και μνο για εξαιρετικος λγους, στε στη συνχεια να λβουν μρος στη διαδικασα των μετεγγραφν του τρχοντος ακαδημακο τους..

 ...

2 - 01/10/2019  17:14:21

Οι φοιτητς/φοιττριες οι οποοι επιθυμον να δουν το γραπτ τους για τα μαθματα

 1. ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 2. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ
 4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 5. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

που αφορον την εξεταστικ περοδο του Σεμπτεμβρου 2019, μπορον να προσλθουν στο γραφεο του κ. Β. Λουκπουλου την ΠΕΜΠΤΗ 03/10/2019 και ρα 13:00-15:00.

Ο διδσκων
Καθηγητς Β. Λουκπουλος

 ...

30/09/2019  08:30:43

Οι εγγραφς  στο κατ’ επιλογν μθημα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ θα γνουν μσω της πλατφρμας e-class απ Δευτρα 30 Σεπτεμβρου 2019 ως και Πμπτη 3 Οκτωβρου 2019 24:00. Θα συναντηθομε την Παρασκευ 4 Οκτωβρου  2019 ρα 12:15 στο Yπολογιστικ για ενημρωση. Η παρουσα των εγγεγραμμνων στη συνντηση  εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

 

Η διδσκουσα

Χριστοπολου

 ...

30/09/2019  08:29:25

7ο εξμηνο

Οι παραδσεις στο υποχρεωτικ  μθημα της κατεθυνσης   ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ Ι θα ξεκινσουν την Τρτη 8 Οκτωβρου 2019 σμφωνα με το πργραμμα.

 

Οι διδσκοντες

 Χριστοπολου, Γουργουλιτος

 ...

29/09/2019  19:52:36

Οι εγγραφς του μαθματος "Υπολογιστικ Φυσικ" του 7ου εξαμνου, θα πραγματοποιηθον - βσει του ωρολογου προγρμματος - την Τετρτη, 2η Οκτωβρου 2019, ρα 09:00 -12:00, στο υπολογιστικ κντρο του Τμματος Φυσικς.

O Διδσκων
Βασλειος Λουκπουλος

 ...

ɻ 27/09/2019  07:48:29

Οι παραδσεις του μαθματος «Ηλεκτρομαγνητισμς Ι» θα ξεκινσουν την Τρτη 1/10/2019 στις 2μμ στο αμφιθατρο Α11, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 

Οι διδσκοντες

Ν. Σπηλιπουλος

Β. Αναστασπουλος

 ...

ܻ 27/09/2019  07:40:34

Οι παραδσεις του μαθματος «Ψηφιακ Ηλεκτρονικ» θα ξεκινσουν την Τρτη 1/10/2019 στις 2μμ στην αθουσα Φ3 (2ος ροφος, Β Κτριο), σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 ...

1 / 26/09/2019  14:00:00

Οι παραδσεις του μαθματος «Προγραμματισμς Η/Υ Ι» του 1ου εξαμνου σπουδν θα ξεκινσουν την Τρτη 1/10/2019 στις 9πμ στην αθουσα Α11, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Αγνοστε, προς το παρν, τις ρες που αναφρονται στο ωρολγιο πργραμμα ως «Προγραμματισμς Η/Υ Ι (Εργαστριο)».

 

Δημτρης Μπακλης

Επκουρος Καθηγητς

 ...

LASER 26/09/2019  13:29:39

Οι παραδσεις του μαθματος: «ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ LASER», θα ξεκινσουν την ΠΕΜΠΤΗ 3/10/2019 σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα στην αθουσα συνεδρισεων του Τμματος, στο νο κτριο στον 2ο ροφο.

Ο Διδσκων

Σ. Κουρς

 ...

26/09/2019  13:22:55

Το μθημα "ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ" θα ξεκινσει τις παραδσεις την Τρτη 1/10/2019 στις 11.00π.μ. στην αθουσα Φ7 του Τμματος Φυσικς.

 

Η διδσκουσα.

 ...

26/09/2019  11:36:44
Για διαγραφ απ το Τμμα Φυσικς θα πρπει να προσκομισθον στην Γραμματεα τα κτωθι δικαιολογητικ:
 • Αν δεν εχε χορηγηθε στιση στγαση απ το Πανεπιστμιο Πατρν, συμπληρνεται σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται). Αν εχε χορηγηθε, απαιτεται βεβαωση απ τη Φοιτητικ Μριμνα τι χουν διακοπε οι συγκεκριμνες παροχς.
 • Σε περπτωση που παρελφθη βιβλιριο υγεας απ το Πανεπιστμιο, θα πρπει να επιστραφε. Διαφορετικ συμπληρνεται η σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται).
 • Θα πρπει να επιστραφε η Ακαδημακ (Φοιτητικ) Ταυττητα. Σε περπτωση που δεν παρελφθη ποτ, συμπληρνεται σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται). Σε περπτωση απωλεας προσκομζεται σχετικ βεβαωση απ Αστυνομικ Τμμα.
 • Τλος θα πρπει λα τα ανωτρω να συνοδεονται απ ατηση (επισυνπτεται) στην οποα θα αναφρεται και ο λγος της διαγραφς.
Τα δικαιολογητικ μπορον να αποσταλον ετε ταχυδρομικ, ετε να προσκομισθον αυτοπροσπως.
Το πιστοποιητικ διαγραφς εκδδεται την επμενη εργσιμη ημρα και μπορε να αποσταλε στην διεθυνση κατοικας του αιτοντος με υπηρεσα ταχυμεταφορν (χρωση παραλπτη), αν αυτ αναφρεται στην ατηση.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

25/09/2019  11:40:15

Παρακαλονται οι φοιττριες και οι φοιτητς που σκοπεουν να δηλσουν το μθημα του 7ου εξαμνου Ειδικ Θματα Φυσικς Στερες Κατστασης να επικοινωνσουν μεσα με τους  διδσκοντες Δημτρη Αναστασπουλο και Χρστο Τοπρακτσογλου στο εργαστριο των ακτνων-Χ στον τρτο ροφο πνω απ την γραμματεα του Τμματος.

 ...

I 25/09/2019  11:26:30

Οι εγγραφς του Εργαστηρου ΙΙΙ θα πραγματοποιηθον την  Τετρτη   

2-10-2019(ρες 09:00 ως 12:00 π.μ.) στην Γραμματεα εργαστηρων ( Α ροφος).
Οι εγγραφς γνονται αυτοπροσπως με την επδειξη φοιτητικς ταυττητας.

Τα τμματα εναι Τρτη-Τετρτη-Πμπτη-Παρασκευ  9:00-12:00

Πτρα  25-09-2019 

Eκ του εργαστηρου

 ...

V( ) 25/09/2019  11:25:18

Οι εγγραφς του ΕργαστηρουV(Πυρηνικς)  θα πραγματοποιηθον την  Τρτη    

      1-10-2019 (ρες 09:00 ως 12:00) στην Γραμματεα εργαστηρων ( Α ροφος).
Οι εγγραφς γνονται αυτοπροσπως με την επδειξη φοιτητικς ταυττητας.

Τα τμματα εναι : Δευτρα- Τρτη-Τετρτη-Πμπτη 13:00-16:00

 

Πτρα  25-09-2019

Eκ του εργαστηρου
 

 ...

III 25/09/2019  11:23:34

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου III  θα πραγματοποιηθε    4 Οκτωβρου 2019   ημρα Παρασκευ  και ρα 09:00

στο εργαστριο (Αφορ  τους ΑΜ: 1061037, 5611, 1055642 που χουν δηλσει ενδιαφρον για εξταση).

   25-09-2019    

 

Eκ του εργαστηρου

 

 ...

25/09/2019  09:11:20

Καλονται οι φοιτητς, οι οποοι πρκειται να παρακολουθσουν το μθημα του 7ου  εξαμνου:

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ»

να εγγραφον ως εκπαιδευμενοι στη σελδα του μαθματος στην πλατφρμα eclass.upatras.gr μχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30/9/2019, και ρα 12μ. 

Δικαωμα συμμετοχς στο μθημα, χουν σοι φοιτητς/ριες χουν εξασφαλσει τις απαρατητες διδακτικς μονδες για την εγγραφ τους στο 7ο εξμηνο Σπουδν!

 

Η πρτη συνντηση θα γνει, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30/9/2019 και ρα 2.00μ.μ., στην αθουσα Φ7, για ενημρωση και καθορισμ των εργαστηριακν ομδων/ωρν.

Η παρουσα λων (στη συνντηση)  εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

 

Οι διδσκοντες

 ...

25/09/2019  09:07:33

Οι Εγγραφς    στο κατ’ επιλογν μθημα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι θα γνουν αποκλειστικ μσω της πλατφρμας e-class!

Οι εγγραφς αρχζουν την Δευτρα 30 Σεπτεμβρου 2019 και ρα 11.30 π.μ. και – εφσον δεν συμπληρωθον νωρτερα τα Τμματα - θα διαρκσουν μχρι την Τρτη 1 Οκτωβρου και ρα 14.00.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2019-2020

 

Δικαωμα εγγραφς χουν σοι φοιτητς/ριες χουν εξασφαλσει τις απαρατητες διδακτικς μονδες για την εγγραφ τους στο 7ο εξμηνο Σπουδν!

Οι εγγραφς στα τρωρα γνονται Ηλεκτρονικ στη διεθυνση:  eclass.upatras.gr:

στο μθημα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (Εκπαιδευτς: Σταυρολα Γεωργ, Ευγγελος Βιτωρτος), σμφωνα με τις οδηγες που χουν αναρτηθε στο πεδο «γγραφα».

 

Τα τρωρα των μαθημτων θα εναι:

Τρτη 5-8

Τετρτη 12-3

Τετρτη 5-8

Πμπτη 12-3

Αφο λβετε υπ’ ψιν σας το Ωρολγιο Πργραμμα στε να μην υπρχουν συμπτσεις μαθημτων, καλεσθε να δηλσετε το Τρωρο της επιλογς σας, στο πεδο «Ομδες Χρηστν».

 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΡΙΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019.

 

Για την Επιτροπ των Διδασκντων:

24.ΙΧ.2019.                                                                              

 ...

25/09/2019  09:05:17

Οι παραδσεις του μαθματος θα ξεκινσουν την Τετρτη 2/10 σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 

Η διδσκουσα

Π. Καραχλιου

 ...

25/09/2019  09:04:39

Οι παρδσεις του μαθματος ΑΠΕ θα ξεκινσουν τη Δευτρα 30/9 σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.”

 

Γ. Λευθεριτης

Αναπλ. Καθηγητς
 

 ...

24/09/2019  22:20:32

Οι φοιτητς/φοιττριες οι οποοι επιθυμον να δουν το γραπτ τους για το μθημα «Γραμμικ λγεβρα και Αναλυτικ Γεωμετρα» (ΠΟΥ ΑΦΟΡ ΤΗΝ ΕΞΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-08-2019) μπορον να προσλθουν στο γραφεο του κ. Β. Λουκπουλου την ΠΕΜΠΤΗ 26/09/2019 και ρα 14:00-17:00.

Ο διδσκων
Β. Λουκπουλος

 ...

24/09/2019  22:15:28

Η ναρξη των παραδσεων στο μθημα «Μηχανικ των Ρευστν», θα γνει την Πμπτη 03/10/2019, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Ο διδσκων
Β. Λουκπουλος

 ...

޻ 24/09/2019  22:10:05

Η ναρξη των παραδσεων στο μθημα «Υπολογιστικ Φυσικ», θα γνει την Τετρτη 02/10/2019, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Ο διδσκων
Β. Λουκπουλος

 ...

ܻ 24/09/2019  22:02:07

Η ναρξη των παραδσεων στο μθημα «Ειδικ Μαθηματικ», θα γνει την Δευτρα 30/09/2019, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Ο διδσκων
Β. Λουκπουλος

 ...

( & ) 24/09/2019  10:39:46

Η ναρξη των παραδσεων στο μθημα «Θεωρα Σημτων και Κυκλωμτων» , θα γνει την Τρτη 1/10, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 ...

ܻ ( & ) 24/09/2019  10:39:05

Η ναρξη των παραδσεων στο μθημα «Αναλογικ Ηλεκτρονικ», θα γνει την Τρτη 1/10, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 ...

޻ 24/09/2019  10:38:27

Η ναρξη των παραδσεων στο μθημα «Ηλεκτρονικ», θα γνει την Δευτρα 30/09, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

 

 ...

& 23/09/2019  11:49:13

Θα θλαμε να σας ενημερσουμε τι στα πλασια της ναρξης της νας ακαδημακς χρονις, η Βιβλιοθκη & Κντρο Πληροφρησης οργαννει κθε Τρτη του Οκτωβρου (15, 22 και 29 Οκτωβρου 2019, 10-12 πμ) ξενγηση - πληροφρηση των φοιτητν για τις διαθσιμες υπηρεσες και τον τρπο λειτουργας της.

Οι φοιτητς που ενδιαφρονται να συμμετσχουν, μπορον να συμπληρσουν τα στοιχεα τους και την ημερομηνα ξενγησης στη φρμα https://bit.ly/2lZcuN4.

 

 ...

22/09/2019  13:48:03

Καλονται οι φοιτητς που χουν επιλξει το μθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ στην ναρξη παραδσεων την Τετρτη 9/10, στις 10πμ, στην αθουσα Α4.

Δεν θα γνουν διαλξεις στις 2 και 4/10, λγω απουσας στο εξωτερικ.

Για οποιαδποτε πληροφορα σχετικ με το μθημα, παρακαλονται οι φοιτητς να εγγραφον στο e-class.

Ο Διδσκων
Ανδρας Καζαντζδης

 ...

20/09/2019  11:51:09

Η  ναρξη του μαθματος «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι» θα γνει την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, ρα 9-12, στο αμφιθατρο Α11.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρουσα στο μθημα εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

 

Οι διδσκοντες

 ...

- 1 2019 - 2020 19/09/2019  15:47:17

Ενημερνουμε τους νεοεισαχθντες πρωτοετες φοιτητς του Τμματος, τι οι παραδσεις των μαθημτων "Μηχανικ - Ρευστομηχανικ" και "Μαθηματικ Ανλυση" του 1ου (χειμερινο) εξαμνου του ακαδημακο τους 2019 - 2020, αρχζουν τη Δευτρα, 30η Σεπτεμβρου, με βση το ωρολγιο πργραμμα (http://www.physics.upatras.gr/UploadedFiles/program_5610.pdf).

Το αμφιθατρο Α11 βρσκεται στο διο εππεδο με τη Γραμματεα του Τμματος (Κτριο Α' Φυσικς - Ισγειο).

Σας ευχμαστε καλ ακαδημακ χρονι!

Οι Διδσκοντες
Παναγιτα Καραχλιου - Χριστφορος Κροντηρς - Αθανσιος Αργυρου

 ...

IV 18/09/2019  12:21:28

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου  IV  θα πραγματοποιηθε  στις 25 Σεπτεμβρου 2019 ημρα Τετρτη και ρα 10:00 στο εργαστριο Φυσικς IV.(Αφορ  τους  AM: 1002564, 1061124,1055642 ).

 

 

Πτρα:   18-09-2019 

 

Eκ του εργαστηρου

 ...

: 06/09/2019  12:09:19

Ανακονωση Διπλωματικς Εργασας:

Τεχνικς Μηχανικς Μθησης (machine learning) για ταυτοποηση γεωγραφικς προλευσης τροφμων.

Περιγραφ του Θματος
Ο λεγχος της αυθεντικτητας και η πιστοποηση της γεωγραφικς προλευσης ενς τροφμου (π.χ. ελαιλαδου), αποτελον σημαντικς και αναγκαες πρακτικς, για τις παροσες συνθκες οικονομικο ανταγωνισμο.
Κτω απ’ αυτν την θερηση, η χρση της φασματοσκοπας πλσματος επαγμενου απ λιζερ (Laser Induced Breakdown Spectroscopy - LIBS) υποβοηθομενη απ τεχνικς μηχανικς μθησης (machine learning) αποτελε μια πολλ υποσχμενη στρατηγικ προσγγιση. Ο συνδυασμς της τεχνολογας των λιζερ με την ισχ και ταχτητα που παρχουν οι τεχνικς μηχανικς μθησης για τον αξιπιστο, γργορο και ασφαλ λεγχο της γεωγραφικς προλευσης των προντων σε πραγματικ χρνο, μπορον να ενισχσουν σημαντικ το “brand name” και να προσδσουν στα προντα υψηλ προστιθμενη αξα.
Στχος της συγκεκριμνης διπλωματικς εναι να μελετηθον/επιλεγον/υλοποιηθον οι αλγριθμοι μηχανικς μθησης που εναι καταλληλτεροι για την αντιμετπιση των φασματοσκοπικν δεδομνων που παρχει η τεχνικ LIBS. Θα αναζητηθον αλγριθμοι επιβλεπμενης (π.χ. ανλυση κριων συνιστωσν) και μη επιβλεπμενης (π.χ. γραμμικ διακριτ ανλυση) μθησης, μηχανς διανυσμτων υποστριξης, αλγριθμοι k-NN, βασισμνοι σε νευρωνικ δκτυα καθς και κατηγοριοποισεις με βση συσταδοποηση, μεωση διαστασιμτητας, κλπ., και θα επιλεγον/υλοποιηθον οι καταλληλτεροι. Σε δετερη φση πρκειται να εκπαιδευτον και βελτιστοποιηθον οι επιλεγμνοι αλγριθμοι μηχανικς μθησης με στχο την επτευξη των υψηλτερων ποσοστν επιτυχος γεωγραφικς αναγνρισης.

Προαπαιτομενα
Γενικ: Βασικς γνσεις σε τεχνικς μηχανικς μθησης. Εμπειρα σε προγραμματισμ και περιβλλοντα προσομοωσης.
Μαθματα: Τεχνητ Νοημοσνη, Υπολογιστικ Νοημοσνη, IoT, τεχνολογες και αλγριθμοι για blockchain
Προγραμματισμς: Matlab

Η διπλωματικ εργασα θα εκπονηθε στο Τμμα Μηχανικν Η/Υ και Πληροφορικς υπ την επβλεψη του Καθ. κ. Χ. Μπορα σε συνεργασα με τον Καθ. Σ. Κουρ απ το Τμμα Φυσικς. Για περισστερες πληροφορες οι φοιτητς του Φυσικο μπορον να επικοινωνσουν με τον Καθ. Σ. Κουρ.

 ...

E 04/09/2019  12:07:39

Η εξταση του μαθματος της Ατμοσφαιρικς Ρπανσης θα πραγματοποιηθε την Παρασκευ 20 Σεπτεμβρου και ρα 10:00 στην αθουσα φοιτητν του Εργαστηρου Φυσικς της Ατσφαιρας.

 

Ο Διδσκων,

Βασλειος Σαλαμαλκης

 ...

02/09/2019  11:14:56

Η πρακτικ ξταση στo Εργαστριo ΙΙ θα πραγματοποιηθε τη Δευτρα 23/9/2019 στις 10:00 στο εργαστριο.

Αφορ μνο τους φοιτητς που χουν παρακολουθσει το Εργαστριο (δεν χουν κοπε απ απουσες) και χουν βαθμ μικρτερο του πντε.

σοι επιθυμον να εξεταστον την παραπνω ημερομηνα, παρακαλονται να στελουν e-mail στη διεθυνση pkara@upatras.gr μχρι τις 15/9, δηλνοντας:

 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

 

Απ το Εργαστριο ΙΙ

 

Dr P.K. Karahaliou
Assistant Professor,
Department of Physics, University of Patras
26504 Patras, Greece
Tel:+302610997484, +302610997453
email: pkara@upatras.gr

 ...

V () 30/08/2019  11:17:29

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου V  θα πραγματοποιηθε    περ τα τλη Σεπτεμβρου 2019  στο εργαστριο( θα βγει ανακονωση για συγκεκριμνη ημερομηνα και ρα) .(Αφορ σους το χουν παρακολουθσει και χουν παραδσει λες τις εργασες αλλ ο τελικς βαθμς εναι μικρτερος  του πντε).

Δηλσεις συμμετοχς (στο e-mail:  katsidim@physics.upatras.gr ) ως την   Παρασκευ

  13-09-2019 στις 12:00  το μεσημρι με θμα Πρακτικ Εργαστηρου V

Στην δλωση απαρατητα να αναφρετε Ονοματεπνυμο, αριθμ μητρου, ακαδημακ τος που παρακολουθσατε το εργαστριο( π.χ. 2015-2016 και χι δετερο τος) .   

Προσοχ: Η αποστολ να γνει μνο απ e-mail ετε phy….@upnet  ετε απ up….@upnet που χετε απ το πανεπιστμιο και χι απ gmail κτλ γιατ τα βλπει το σστημα ως spam.

 

Πτρα:   30-08-2019    

 

Eκ του εργαστηρου

 

 

 

 

 

 ...

II 30/08/2019  11:14:30

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου IIΙ θα πραγματοποιηθε    περ τα τλη Σεπτεμβρου 2019  στο εργαστριο( θα βγει ανακονωση για συγκεκριμνη ημερομηνα και ρα) .(Αφορ σους το χουν παρακολουθσει και χουν παραδσει λες τις εργασες αλλ ο τελικς βαθμς εναι μικρτερος  του πντε).

Δηλσεις συμμετοχς (στο e-mail:  katsidim@physics.upatras.gr ) ως την   Παρασκευ

  13-09-2019 στις 12:00  το μεσημρι με θμα Πρακτικ Εργαστηρων IIΙ

Στην δλωση απαρατητα να αναφρετε Ονοματεπνυμο, αριθμ μητρου, ακαδημακ τος που παρακολουθσατε το εργαστριο( π.χ. 2015-2016 και χι δετερο τος) .   

Προσοχ: Η αποστολ να γνει μνο απ e-mail ετε phy….@upnet  ετε απ up….@upnet που χετε απ το πανεπιστμιο και χι απ gmail κτλ γιατ τα βλπει το σστημα ως spam.

 

Πτρα:   30-08-2019    

 

Eκ του εργαστηρου

 

 

 ...

21/08/2019  10:46:52

Οι εξετσεις των μαθημτων ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ θα εναι:

 

1. Οπτικοηλεκτρονικ, Δευτρα 2/9/2019, ρες 16:00-19:00 στην αθουσα ΑΘΕ 11.

2. Εισαγωγ στην Κβαντικ Οπτικ, Τρτη 17/9/2019, ρες 16:00-19:00 στην Αθουσα Σεμιναρων του Τμματος Επιστμης των Υλικν

 

Μνος Πασπαλκης

 ...

2019 20/08/2019  18:58:01

σοι χουν παρακολουθσει επιτυχς το Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν και επιθυμον να εξεταστον την Τετρτη 11/9 στις 13:00, παρακαλονται:

 1. Nα εγγραφον στο αντστοιχο τμμα εξτασης στο eclass του μαθματος (Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν (PHY1994))
 2. Να στελουν e-mail στη διεθυνση gkoukiou@upatras.gr δηλνοντας:
 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

 

Ρο, 20/08/2019
Η Διδσκουσα

Γ. Κοκιου

 ...

ɻ - 2019 20/08/2019  09:00:48

Η εξταση του μαθματος ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ θα γνει την Παρασκευ 19/9 στις 09:00, στην αθουσα του Εργαστηρου Φυσικς της Ατμσφαιρας.

 

Ο Διδσκων

Ανδρας Καζαντζδης

 ...

2019 24/06/2019  13:55:37

Καλονται οι φοιτητς/τριες που χουν καταστε πτυχιοχοι (χει κατατεθε στη Γραμματεα ο τελευταος βαθμς) και επιθυμον να συμμετσχουν στην ορκωμοσα της 2ας Αυγοστου 2019, να χουν καταθσει τα απαρατητα δικαιολογητικ στην Γραμματεα αυτοπροσπως ταχυ­δρομικ το αργτερο μχρι την Τετρτη 10/07/2019 (σε περπτωση ταχυδρομικς αποστολς να χουν παραληφθε απ τη Γραμματεα μχρι την ανωτρω ημερομηνα). Φοιτητς που χουν δη καταθσει τα απαρατητα δικαιολογητικ, παρακαλονται να ενημερσουν μσω email τη Γραμματεα για τη συμμετοχ τους στην προσεχ ορκωμοσα, προκειμνου να συμπεριληφθον στους προς ορκωμοσα φοιτητς.

            Οι φοιτητς/τριες πρπει να:

 • καταθσουν ατηση ορκωμοσας (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • επιστρψουν την ακαδημακ τους ταυττητα (εφσον χουν παραλβει). Σε περπτωση μη παραλαβς κατατθεται υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση), εν σε περπτωση απλειας προ­σκο­μ­ζεται σχετικ βεβαωση απ την Αστυνομα,
 • προσκομσουν βεβαωση απ την Φοιτητικ Μριμνα που να βεβαινει τι δεν χουν εκκρεμτητες στισης και στγασης. Σε περπτωση που δεν εχαν ποτ στιση και στγαση απ το Πανεπιστμιο Πα­τρν, συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • σε περπτωση που εχαν ιατροφαρμακευτικ περθαλψη απ’ το Πανεπιστμιο Πατρν, να επιστρψουν το Βιβλιριο Υγεας. Διαφορετικ συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επι­συνπτεται στην ανακονωση).

Εφιστομε ιδιαιτρως την προσοχ στους ενδιαφερμενους για την να διαδικασα που προη­γεται της ορκωμοσας. Βσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απφασης της Συγκλτου του Πανεπιστημου, «οι φοιτητς/τριες θα πρπει να δηλσουν εγγρφως τι επιβεβαινουν τα προσωπικ στοιχεα που τηρονται στη μερδα τους και λαβαν γνση του τελικο βαθμο πτυχου τους». Ως εκ τοτου, θα πρπει εντς εξαιρετικ περιορισμνης προθεσμας να απαντσουν σε ηλεκτρονικ μνυμα που θα τους αποσταλε εν ευθτω χρνω μετ την ολοκλρωση του ελγχου της καρτλας τους, επιβεβαινοντας τα ως νω αναφερθντα προσωπικ στοιχεα τους, καθς και τον βαθμ πτυχου.

Στην περπτωση που η Γραμματεα δεν λβει σχετικ επιβεβαωση, ο φοιτητς δεν θα ορκιστε.

Οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες την ημρα της ορκωμοσας πρπει να βρσκονται στην Γραμ­ματεα του Τμματος 1 ρα νωρτερα απ την ρα της ορκωμοσας που θα ανακοινωθε αργτερα, προκειμνου να υπογρ­ψουν για την παρουσα τους.

Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.

 ...

- 2019 02/06/2019  21:08:28

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η εξταση στo Εργαστριo Ηλεκτρονικν, μνο για τους φοιτητς που το παρακολοθησαν σε προηγομενα ακαδημακ τη,  θα πραγματοποιηθε την Τετρτη 26/06/2019.

Η ρα εξτασης εναι 10.30-12.00.

σοι επιθυμον να εξεταστον την παραπνω ημερομηνα, παρακαλονται να στελουν e-mail στη διεθυνση chrkasim@upatras.gr, δηλνοντας:

 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

Ρο, 02/06/2019

Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς                 

 ...

31/05/2019  09:02:51
Η εξταση του μαθματος "Γενικ Βιολογα" θα πραγματοποιηθε την Τετρτη, 12/6/19, 12:30-15:30 στις αθουσες Τ10 και Τ11 του Παιδαγωγικο Τμματος Δημοτικς Εκπαδευσης (ΠΤΔΕ).
 
Οι διδσκοντες.
Κλει Αναστασοπολου και Ηλας Καζνης
 ...

_ 29/05/2019  12:52:45
Η σημεριν διλεξη του μαθματος Ατομικ και Μοριακ Φυσικ δεν θα πραγματοποιηθε προκειμνου να μπορσουν οι φοιτητς να παρακολουθσουν την Ενημερωτικ Εκδλωση του Τμματος. Aναπλρωση θα γνει την Παρασκευ
31/05/2019 στις 11:00.
 
Ο διδσκων
 
Λεωνδας Παλλης
 ...

24/05/2019  09:29:52
Ενημερνουμε τους/τις "επ πτυχω" φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα χει ανοξει για δηλσεις μαθημτων χειμερινο εξαμνου και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την 07/06/2019 προκειμνου να δηλωθον μαθματα για την διπλ εξεταστικ Ιουνου 2019.
 
Υπενθυμζουμε τι απαρατητη προπθεση για τη δλωση μαθματος για την διπλ εξεταστικ εναι αυτ να χει δηλωθε τουλχιστον μα φορ στο παρελθν. Δηλσεις νων μαθημτων ΔΕΝ γνονται δεκτς.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 ...

3 23/05/2019  08:39:06

Ανακονωση

Η 3η προδος του μαθματος "Ψηφιακ Επεξεργασα Σματος" θα γνει την Τετρτη 29 Μαου ρα 11.00-13.00 στην αθουσα Φ3.

Ο διδσκων

 ...

- 2019 19/05/2019  13:50:13

σοι χουν παρακολουθσει επιτυχς το Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν σε προγενστερα ακαδημακ τη και επιθυμον να εξεταστον στην εξεταστικ του Ιουνου 2019, παρακαλονται να στελουν e-mail μχρι την Παρασκευ 14 Ιουνου 2019 στη διεθυνση gkoukiou@upatras.gr δηλνοντας:

Ονοματεπνυμο

 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημρα διεξαγωγς της εξτασης θα οριστε μετ απ συνεννηση με την διδσκουσα.

Ρο, 19/05/2019
Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς        

 ...

IV ( ) 18/05/2019  21:07:28

Παρακλονται οι παρακτω φοιτητς και φοιττριες πως επικοινωνσουν  το συντομτερο με τον κ. Κατσιδμα:

Πηλο Θεοδρα

Ευγενικς Στφανος

Αβτζ Μαρνα -Ανθ

Μλλα Ελνη

Βεκρ Ιωννα

Αγγελπουλος Λμπρος

Σταυριανο-Ζυμαρτου Θωμας 

Λανδρτσης Βικντιος

18/5/2019

Εκ του Εργαστηρου Φυσικς IV.

 ...

IV 18/05/2019  21:02:30

Παρακλονται οι παρακτω φοιτητς και φοιττριες πως επικοινωνσουν  το συντομτερο με τον κ. Κατσιδμα:

Πηλο Θεοδρα

Ευγενικς Στφανος

Αβτζ Μαρνα -Ανθ

Μλλα Ελνη

Βεκρ Ιωννα

Αγγελπουλος Λμπρος

Σταυριανο-Ζυμαρτου Θωμας 

Λανδρτσης Βικντιος

18/2/2019

Εκ του Εργαστηρου Φυσικς IV.

 ...

. IV 18/05/2019  20:57:09

Παρακαλονται οι  φοιτητς και οι  φοιττριες που παρακολοθησαν  το Εργαστριο Φυσικς IV  πως προβον στην ηλεκτρονικ  αξιολγηση  του μαθματος.

Εκ του Εργαστηρου IV

 ...

16/05/2019  09:52:08

Καλονται οι προπτυχιακο φοιτητς που ενδιαφρονται να εκπονσουν διπλωματικ εργασα στις ΑΠΕ με επιβλποντα τον κο Λευθεριτη να προσκομσουν (στον διο) συμπληρωμνο το συνημμνο ντυπο μχρι και 31/5/2019.

Επισημανεται οτι ΔΕΝ εναι απαρατητη η προσκμιση επικαιροποιημνης αναλυτικς βαθμολογας”.

 

Ευχαριστ,

 

Γ. Λευθεριτης
Αναπλ. Καθηγητς
Τμ. Φυσικς, Παν/μιο Πατρν
26504 Πατρα

 ...

13/05/2019  11:46:37

Θα θλαμε να ενημερσουμε τους φοιτητς τι η εκπνηση της Διπλωματικς Εργασας στο Τμμα Φυσικς δεν εναι υποχρεωτικ, εναι ατομικ και πραγματοποιεται στο 4ο τος σπουδν. Καλπτει δο εξμηνα σπουδν (7ο και 8ο) και συγγρφεται στα ελληνικ.

Η Διπλωματικ Εργασα, ανεξαρττως της κατεθυνσης στα πλασια της οποα θα εκπονηθε, καλπτει 15 ECTS, τοι 9 διδακτικς μονδες και μπορε να αντικαταστσει συνολικ 3 μαθματα επιλογς.

 

Ο Πρεδρος του Τμματος.

 ...

2019 13/05/2019  01:04:15

Σας  ενημερνουμε τι το Πργραμμα εξετσεων Ιουνου 2019 το οποο εχε αναρτηθε στην ιστοσελδα του Τμματος, κατβηκε γιατ υπρχαν λθος ημερομηνες. Θα αναρτηθε νο την επμενη εβδομδα.

Ο Πρεδρος του Τμματος.

 ...

10/05/2019  17:30:05

Την επμενη εβδομδα και συγκεκριμνα την Τρτη 14/5 και την Πμπτη 16/5, που θα διεξαχθε η τελευταα σκηση του Εργαστηρου Προγραμματισμο ΙΙ μαζ με την εξταση του εργαστηρου, θα πραγματοποιηθε και η τελευταα αναπλρωση για σους/σες φοιτητς/φοιττριες χουν απουσα και δεν την χουν αναπληρσει δη.

Οι φοιτητς/φοιττριες που χουν απουσα θα πρπει να συμβουλευτον τους παρακτω πνακες, στους οποους αναφρεται το νομ τους, και να δουν την ημρα τις ημρες που θα πρπει να ρθουν για αναπλρωση για αναπληρσεις, καθς και την ημρα που θα πρπει να πραγματοποισουν την τελευταα σκηση/εξταση.

Οι υπλοιποι που δεν χουν απουσα θα ρθουν κανονικ την ημρα και την ρα που χουν εργαστριο.

Δεν θα πραγματοποιηθε καμα λλη αναπλρωση.

Θα πρπει λοι να χουν πραγματοποισει και τις 9 εργαστηριακς ασκσεις για να θεωρηθε τι χουν περσει επιτυχς το εργαστριο.

 

Εκ του Εργαστηρου

 ...

2019 - 2020 09/05/2019  09:54:00

Οι ενδιαφερμενοι για εκπνηση προπτυχιακς διπλωματικς εργασας στο Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας, παρακαλονται να δουν τις προποθσεις καθς και τη διαδικασα υποβολς υποψηφιτητας στο σνδεσμο  https://www.atmosphere-upatras.gr/news/proptyxiakes-diplomatikes

 

Ο Δ/ντης του ΕΦΑΠ^2

Α. Καζαντζδης

Αναπληρωτς Καθηγητς

 ...

(4 ) 06/05/2019  21:27:03

Το συμπληρωματικ εργαστριο, για λα τα Τμματα, θα γνει την Τετρτη 08/05/2019 απ 15.00-18.00

 ...

/ 04/05/2019  17:43:46

σες/οι φοιττριες/τς χουν απουσα στο Εργαστριο Προγραμματισμο Η/Υ ΙΙ και δεν την χουν αναπληρσει δη, θα πρπει να ρθουν για αναπλρωση σε να απ τα Τμματα της Τρτης 7/5 σε να απ τα Τμματα της Πμπτης 9/5.

Θα πρπει να σημειωθε τι στα Τμματα της Τρτης και της Πμπτης 13:00-14:00 και 14:00-15:00 οι κενς θσεις εναι περιορισμνες.

Στο Τμμα της Τρτης 15:00-16:00 υπρχουν αρκετς κενς θσεις.

 

Εκ του Εργαστηρου

 ...

17/04/2019  08:32:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η 2η προδος στο μθημα ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ θα γνει την Τετρτη 8 Μαου 11.00-13.00 στην αθουσα Φ3.

 

Σ. Φωτπουλος

 ...

- 15/04/2019  13:15:04

βλ. συνημμνη ανακονωση

 

 

Υπενθυμζουμε τι μθημα επιλογς απ λλο Τμμα του Πανεπιστημου δεν επιτρπεται στο 5ο και 6ο εξμηνο σπουδν.

Οι φοιτητς "επ πτυχω" που καλονται να δηλσουν μαθματα χειμερινο εξαμνου σπουδν προκειμνου να συμμετσχουν στην διπλ εξεταστικ περοδο, δηλνουν μαθματα που δη χρωστον και χι να μαθματα.

Παρακαλομε πως προσξετε ιδιατερα τσο στην συμπλρωση της σωστς φρμας δλωσης μαθημτων, σο και στην τρηση των καταληκτικν ημερομηνιν.

 ...

. 2018-2019 - 15/04/2019  13:12:30
Δηλσεις  Μαθημτων Εαρινο Εξαμνου ακ. τους 2018-2019 - Ηλεκτρονικ Γραμματεα
 
Ενημερνουμε τους/τις φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα χει ανοξει για δηλσεις μαθημτων εαρινο εξαμνου σπουδν και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την 12/05/2019.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι φοιτητς/τριες που δεν χουν κνει ανανωση εγγραφς στις προβλεπμενες ημερομηνας, παρακαλονται να προβον σε αυτ τη διαδικασα πριν τη δλωση μαθημτων.

- Οι φοιτητς/τριες θα πρπει πρτα να δηλσουν τα μαθματα που χρωστον απ προηγομενα εξμηνα και μετ να προχωρσουν στη δλωση μαθημτων του τρχοντος εξαμνου σπουδν τους.

- Οι δηλσεις μαθημτων χειμερινο εξαμνου σπουδν για την διπλ εξεταστικ του Ιουνου 2019 (αφορ μνο φοιτητς "επ πτυχω") θα πραγματοποιηθε σε μεταγενστερο χρνο.

 ...

_ 22.03.2019 22/03/2019  11:15:07
Το μθημα της Κυματικς σμερα Παρασκευ 22/3/2019 θα γνει στις 13:00- 15:00.
 
Ο διδσκων
Γ. Λευθεριτης
 ...

21/03/2019  14:25:14

Η 1η «προδος»  στο μθημα ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ θα γνει την ερχμενη Τετρτη 27 Μαρτου και ρα 11.00-13.00 στην αθουσα Φ3.

 

Σπ. Φωτπουλος

Καθηγητς

 

 ...

2018-2019 20/03/2019  10:16:47

Σμφωνα με το γγραφο (https://eudoxus.gr//files/Dianomi_Earinou_2018-19.pdf) του Υπουργεου Παιδεας, η διανομ συγγραμμτων για το εαριν εξμηνο θα ξεκινσει την Πμπτη 21 Μαρτου 2019 και θα ολοκληρωθε την Παρασκευ 17 Μαου 2019.

Οι δηλσεις συγγραμμτων των φοιτητν θα ξεκινσουν την Πμπτη 21 Μαρτου 2019 και θα ολοκληρωθον την Παρασκευ 3 Μαου 2019.

Υπενθυμζεται τι οι φοιτητς υποχρεονται να προβον σε δλωση μαθημτων στο οικεο τμμα τους σε ημερομηνες που θα ανακοινωνθον αργτερα και δικαιονται να παραλβουν συγγρμματα μνο για τα μαθματα εκενα τα οποα χουν συμπεριλβει κατ το τρχον εξμηνο στη δλωση μαθημτων τους.

Επισημανεται τι βσει της ισχουσας νομοθεσας, οι φοιτητς που χουν υπερβε τα ν+2 τη σπουδν δεν δικαιονται δωρεν διδακτικ συγγρμματα.

Για περαιτρω διευκρινσεις απορες μπορετε πντα να απευθνεστε στο Γραφεο Αρωγς Χρηστν του Ευδξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

 ...

2019 08/03/2019  10:07:30