English Version |   |   |   |   |   |   |  -  |    

2021-2022 16/07/2021  13:57:44
ΠΡΟΚΗΡYΞΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ»ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
 
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν, οργαννει και λειτουργε, για το ακαδημακ τος 2021-2022, το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΠΜΣ) στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» (ΦΕΚ 1607/09.05.2018) πως τροποποιθηκε και ισχει (ΦΕΚ 3058/23.07.2020 τ.Β) , σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4485/2017.
 
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» χει ως γνωστικ αντικεμενο την επιστμη της Φυσικς της Ατμσφαιρας και του Περιβλλοντος, της Ηλεκτρονικς, καθς και τις εφαρμογς αυτν, καλπτοντας την εν λγω θεματολογα τσο στην θεωρητικ της δισταση σο και στην πρακτικ της.
(Περισστερες πληροφορες για το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ παρχονται στη διεθυνση http://www.ellab.physics.upatras.gr/downs/2018_FEK1607.pdf.
 
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ»   οδηγε αποκλειστικ στην απονομ Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΔΜΣ) στις ακλουθες τρες (3) ειδικεσεις:
 1. Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα (Electronics – Circuits and Systems).
 2. Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας (Electronics and Information Processing).
 3. Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος (Applied Meteorology and Environmental Physics).
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων αν Ειδκευση:
 1. Ηλεκτρονικ-Κυκλματα και Συστματα:
  Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Ηλεκτρολγων Μηχανικν, Πληροφορικς και Η/Υ, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς κατ την κρση της επιτροπς επιλογς. Περισστερες πληροφορες: http://www.ellab.physics.upatras.gr/index.php/gr/teaching/msc-ecs
 2.  Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας
  Στην ειδκευση γνονται δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Μηχανικο Ηλεκτρονικν Υπολογιστν, Ηλεκτρολγοι Μηχανικο, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς καθς και πτυχιοχοι Τμημτων ΤΕΙ κατ την κρση της επιτροπς επιλογς. Περισστερες πληροφορες:  http://www.ellab.physics.upatras.gr/index.php/gr/teaching/msc-eip
 3.  Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος
  Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν, Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς. Περισστερες πληροφορες: https://www.atmosphere-upatras.gr/pages/activities/academic-studies
Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
 
Υποβολ αιτσεων
Οι ενδιαφερμενοι καλονται να συμπληρσουν ηλεκτρονικ στη διεθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, απ 02.08.2021 μχρι 10.09.2021, τα ακλουθα:
-Ατηση με την οποα ο υποψφιος εκδηλνει το ενδιαφρον του για συγκεκριμνες ειδικεσεις (σε ντυπο που βρσκεται στην παραπνω ηλεκτρονικ διεθυνση).
-Σντομο βιογραφικ σημεωμα.
-Αντγραφο βασικο ττλου σπουδν Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας αν  το πτυχο δεν χει ακμα απονεμηθε..
-Αναγνριση βασικο ττλου σπουδν απ τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ σον αυτς χει απονεμηθε απ δρυμα της αλλοδαπς.
-Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας.
-Επσημο ττλο γνσης μιας ξνης γλσσας (εφσον υπρχει).
-Δο τουλχιστον συστατικς επιστολς (Για υποψφιους εκτς του Τμματος Φυσικς).
-Αντγραφα πιθανν ερευνητικν εργασιν.
 
Ατηση μπορον να υποβλλουν και τελειφοιτοι των ως νω αναφερομνων Τμημτων υπ την προπθεση τι, εφσον επιλεγον, θα χουν προσκομσει Βεβαωση Περτωσης των Σπουδν τους πριν την ημερομηνα συνεδρασης της Συνλευσης για επικρωση του πνακα των  επιτυχντων.
 
Διαδικασα επιλογς
σοι υποβλλουν εμπροθσμως υποψηφιτητα υποχρεονται να προσλθουν σε ουσιαστικ συνντευξη, στις 24.09.2021. Περισστερες λεπτομρειες για την ακριβ ρα και τον χρο διεξαγωγς των συνεντεξεων θα γνωστοποιηθον με ανακονωση.
Η συνντευξη γνεται μνο με φυσικ παρουσα του υποψηφου και μνο κατ την ως νω ημερομηνα. Η μη προσλευσ του υποψηφου, για οποιοδποτε λγο, συμπεριλαμβανομνων και αυτν της ανωτρας βας, αυτομτως τον αποκλεει απ την επιλογ. Η συνντευξη θα γνει με τηλεδισκεψη μνο αν το επιβλλουν μτρα πολιτικς προστασας.
 
Μεταξ των κριτηρων επιλογς εναι: η διρκεια προπτυχιακν σπουδν, η διπλωματικ εργασα σχετικ με το αντικεμενο της επιζητομενης ειδκευσης, η παρξη επιστημονικν δημοσιεσεων λλου συγγραφικο επιστημονικο ργου, τυχν υποτροφες, καλ γνση μιας ξνης γλσσας, κατ προτμηση της Αγγλικς. Η γνση της ξνης γλσσας θα αποδεικνεται με την κατοχ επσημου ττλου σπουδν και με εξταση κατ τη διρκεια της συνντευξης.
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος σε κθε ειδκευση δεν μπορε να εναι μεγαλτερος απ δκα (10).
 
Επικοινωνα
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 ...

2021-2022 16/07/2021  13:23:09

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΙΣ«ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ» ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν προκηρσσει το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν για το ακαδημακ τος 2021-2022 στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» (ΦΕΚ 1607/09.05.2018) πως τροποποιθηκε και ισχει (ΦΕΚ 3010/21.07.2020 τ.Β), σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4485/2017.
Το ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» χει ως γνωστικ αντικεμενο την επιστμη της Θεωρητικς, Υπολογιστικς Φυσικς και Αστροφυσικς, την Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν, τη Φωτονικ και τις εφαρμογς αυτν, καλπτοντας την εν λγω θεματολογα τσο στην θεωρητικ της δισταση σο και στην πρακτικ της.
 
Το ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» οδηγε αποκλειστικ στην απονομ Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΔΜΣ) στις ακλουθες δο (2) ειδικεσεις:
 1. Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ (Theoretical, Computational Physics, Astrophysics).
 2. Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν - Φωτονικ (Materials Physics and Technology - Photonics).
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων αν Ειδκευση:
 1. Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ. Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν, Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
 2. Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν-Φωτονικ. Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Χημεας, Επιστμης των Υλικν, καθς και Τμημτων Μηχανολγων, Ηλεκτρολγων, Χημικν Μηχανικν καθς και Μηχανικν Ηλεκτρονικν Υπολογιστν Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
Μεταξ των κριτηρων επιλογς εναι:
 1. Ο βαθμς πτυχου/διπλματος.
 2. Η επδοση του υποψηφου στα σχετικ με την ειδκευση προπτυχιακ μαθματα που χει διδαχτε.
 3. Η χρονικ διρκεια απκτησης του βασικο του πτυχου.
 4. Η διπλωματικ εργασα (που προβλπεται σε προπτυχιακ εππεδο) /και πιθαν ερευνητικ (δημοσιεσεις)/επαγγελματικ εμπειρα, σχετικ με το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ.
 5. Η συνντευξη του υποψηφου (συνεκτμηση της προσωπικτητας, της επιστημονικς συγκρτησης και των συστατικν επιστολν).
 6. λλα προσντα.
Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος στην ειδκευση «Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ» δεν μπορε να εναι περισστεροι απ δκα (10).
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος στην ειδκευση «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν – Φωτονικ» δεν μπορε να εναι περισστεροι απ εκοσι (20).
 
Υποβολ αιτσεων
Οι ενδιαφερμενοι καλονται να συμπληρσουν ηλεκτρονικ στην διεθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, απ 02.08.2021 μχρι  10.09.2021, τα ακλουθα:
 • Ατηση με την οποα ο υποψφιος εκδηλνει το ενδιαφρον του για συγκεκριμνες ειδικεσεις (σε ντυπο που βρσκεται στην παραπνω ηλεκτρονικ διεθυνση).
 • Σντομο βιογραφικ σημεωμα.
 • Αντγραφο βασικο ττλου σπουδν Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας αν το πτυχο δεν χει ακμα απονεμηθε.
 • Αναγνριση βασικο ττλου σπουδν απ τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ σον αυτς χει απονεμηθε απ δρυμα της αλλοδαπς.
 • Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας.
 • Επσημο ττλο γνσης μιας ξνης γλσσας (εφσον υπρχει).
 • Δο τουλχιστον συστατικς επιστολς (Για υποψφιους εκτς του Τμματος Φυσικς).
 • Αντγραφα πιθανν ερευνητικν εργασιν.
 
Ατηση μπορον να υποβλλουν και τελειφοιτοι των ως νω αναφερομνων Τμημτων υπ την προπθεση τι, εφσον επιλεγον, θα χουν προσκομσει Βεβαωση Περτωσης των Σπουδν τους πριν την ημερομηνα συνεδρασης της Συνλευσης για επικρωση του πνακα των  επιτυχντων.
 
Διαδικασα επιλογς
σοι υποβλλουν εμπροθσμως υποψηφιτητα υποχρεονται να προσλθουν σε ουσιαστικ συνντευξη, στις 24.09.2021 και ρα 10:00 π.μ. Οι χροι διεξαγωγς των συνεντεξεων θα γνωστοποιηθον με ανακονωση.
Η συνντευξη γνεται μνο με φυσικ παρουσα του υποψηφου και μνο κατ την ως νω ημερομηνα. Η μη προσλευσ του υποψηφου, για οποιοδποτε λγο, συμπεριλαμβανομνων και αυτν της ανωτρας βας, αυτομτως τον αποκλεει απ την επιλογ. Η συνντευξη θα γνει με τηλεδισκεψη μνο αν το επιβλλουν μτρα πολιτικς προστασας.
 
Επικοινωνα
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 ...

& _ 2021 13/07/2021  13:53:28
Σας ενημερνουμε τι η Απονομ Μεταπτυχιακν Ττλων Σπουδν καθς και Διδακτορικν Διπλωμτων θα πραγματοποιηθον στις 06.08.2021.  σοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος επιθυμον να συμμετχουν στις ανωτρω απονομς, καλονται να αποστελουν ατηση (επισυνπτεται) ορκωμοσας στο email της Γραμματεας secrphysics@upatras.gr απ το ακαδημακ τους email,  ως την Τρτη 20.07.2021.
 
Οι ττλοι θα αποσταλον με courier. Προκειμνου για την αποστολ των ττλων τους  θα πρπει οι φοιτητς να επισυνψουν στην ατησ τους τα ακλουθα :
 
Α. Ηλεκτρονικ Υπεθυνη Δλωση την οποα μπορε να εκδσει ο ενδιαφερμενος ηλεκτρονικ μσω της εφαρμογς www.gov.gr (επιλογ: με ελεθερο κεμενο) που θα αναγρφει:
ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Παρακαλ να μου αποστελετε τον πρωττυπο ττλο σπουδν μου (πτυχο) με τα λοιπ προβλεπμενα πιστο­ποι­ητικ που τον συνοδεουν, με αποκλειστικ μου ευθνη, μσω της εταιρας ταχυμεταφορν επιλογς μου ………... (Επωνυμα), με δικ μου οικονομικ επιβρυνση. χω Α.Μ Φοιτητ ………….. και ολοκλρωσα τις σπουδς μου στην εξεταστικ περοδο ………………………. (π.χ Ιουνου 2021).Επισυνπτω στην παροσα ΥΔ αρχεο με τις δο ψεις της αστυνομικς μου ταυττητας ( ελλεψει ταυττητας, φωτοαντγραφο των κρσιμων σελδων του διαβατηρου, που αναφρονται ο αριθμς και τα στοιχεα ταυττητς μου).
 Β. Αρχεο με τις δο ψεις της Αστυνομικς ταυττητας ελλεψει ταυττητας του διαβατηρου
  Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.
 
Απ τη Γραμματεα.
 ...

_2021-22 Mellon/SAR Academic Freedom Workshop & Fellowships 09/07/2021  10:50:03
Πρσκληση για αιτσεις συμμετοχς στο πργραμμα υποτροφιν «2021-22 Mellon/SAR Academic Freedom Workshop & Fellowships» που ανακοινθηκε απ το Scholars at Risk network (SAR) σε συνεργασα με το δρυμα Andrew W. Mellon, η οποα περιλθε στην υπηρεσα μας απ τη Γραμματεα του BFUG (Bologna Follow Up Group).
 
βλ. συνημμνο.
 ...

_ . 28/06/2021  09:08:34

Προκρυξη  επιλογς υποτρφων χωρς διαγωνισμ, για σπουδς Δετερου Κκλου (μεταπτυχιακς) και Τρτου Κκλου​ (διδακτορικς) στο εσωτερικ, ακαδημακο τους 2018-2019, απ τα σοδα των κληροδοτματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ,  που υπγεται στην μεση διαχεριση του Υπουργεου Οικονομικν

​​Οι αιτσεις υποβλλονται απ τη Δευτρα  02-8- 2021 ως και  τη Δευτρα ​18-10-2021.​

βλ. συνημμνο.

 ...

_ 28/06/2021  09:05:09

Προκρυξη επιλογς υποτρφων χωρς διαγωνισμ, για σπουδς Δετερου Κκλου (μεταπτυχιακς) και Τρτου Κκλου (διδακτορικς) στο εσωτερικ, ακαδημακο τους 2019-2020 απ τα σοδα του κληροδοτματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ,  που υπγεται στην μεση διαχεριση του Υπουργεου Οικονομικν.

​​Οι αιτσεις υποβλλονται απ τη Δευτρα  02-8- 2021 ως και  τη Δευτρα ​18-10-2021.​

βλ. συνημμνο.

 ...

_ 01/06/2021  21:21:29
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι παρουσισεις του μαθματος "Παρουσαση Βιβλιογραφας" θα γνουν ως ακολοθως:
 
Δευτρα 14 Ιουνου  6.00-8.00μ.μ.
Αριθ. Μητρου
   1089312
   1055696
   1089315
   1055666
 
Τρτη 15 Ιουνου 6.00-8.00μ.μ.
Αριθ. Μητρου
1055678
1058242
1089460
1002349
1089392
 
Οι Παρουσισεις μπορον να γνουν με PowerPoint (προτιμτερο) με PDF.
Θα γνουν μσω skype, διεθυνση ghikas_9
 
Ο διδσκων
Δημτρης Π.Κ. Γκκας
ghikas@physics.upatras.gr
 ...

_Mavroyannis Scholarship 10/05/2021  15:17:34
The Mavroyannis Scholarship for graduate studies in Theoretical Physics or Physical Chemistry is now available through the American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA).
 
The scholarship is open to Greek national and Greek heritage graduate students studying at a Faculty of Science at a North American University for a PhD degree in Theoretical Physics or Physical Chemistry. The award is a one-time grant of USD 5,000.
 
The announcement with application is attached below.
 
The deadline for applications is June 15, 2021.
 ...

_ 07/05/2021  08:44:57

Την Πμπτη, 13/5, στις 18:00, θα παρουσιαστε η μεταπτυχιακ κατεθυνση «Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος» του Τμματος Φυσικς.

Θα γνουν παρουσισεις απ τους διδσκοντες αλλ και απ προσκεκλημνους ομιλητς απ τον κσμο της επιστμης και της εργασας.

Ο σνδεσμος και το πργραμμα της διαδικτυακς εκδλωσης εναι διαθσιμα στην ιστοσελδα:

https://www.atmosphere-upatras.gr/news/MSc-Meteorology-EnvironmentalPhysics

Στην ειδκευση γνονται δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν, Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς.

Περισστερες πληροφορες για τη μεταπτυχιακ κατεθυνση θα βρετε στο σνδεσμο: www.atmosphere-upatras.gr/pages/activities/academic-studies
 

 ...

- 26/04/2021  11:08:30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ- ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Ανακοιννουμε την με αρ. 44010/Ζ1/16-4-2021 Προκρυξη επιλογς υποτρφων χωρς διαγωνισμ, για σπουδς Δετερου Κκλου (μεταπτυχιακς) και Τρτου Κκλου (διδακτορικς) στο εσωτερικ, ακαδημακο τους 2018-2019 απ τα σοδα του κληροδοτματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ,  που υπγεται στην μεση διαχεριση του Υπουργεου Οικονομικν, προκειμνου να λβουν γνση οι ενδιαφερμενοι.

Οι αιτσεις υποβλλονται απ την Δευτρα  07-6- 2021 ως και το Σββατο 07-8-2021. 

Εκ της Γραμματεας

 ...

& 2021 14/04/2021  11:53:29
Σας ενημερνουμε πως λγω της πανδημας του COVID-19 και κατπιν απφασης της Συντονιστικς Επιτροπς Υγεας και Ασφλειας του Πανεπιστημου Πατρν, το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας για τους πρωτοετες μεταπτυχιακος φοιτητς και υποψφιους διδκτορες του ακαδημακο τους 2020-2021 θα διεξαχθε αποκλειστικ ηλεκτρονικ μσω της ασγχρονης ψηφιακς πλατφρμας eclass του Πανεπιστημου Πατρν.
Το σεμινριο θα διεξαχθε απ 26 Απριλου ως 13 Μαου ως εξς:

· Ανρτηση για μελτη των διαλξεων των εκπαιδευτν στο eclass.upatras.gr απ 26 Απριλου ως 11 Μαου
· Αξιολγηση γνσεων απομακρυσμνα μσω ηλεκτρονικς πλατφρμας απ 12 ως 13 Μαου
 
Οι Μεταπτυχιακο Φοιτητς και Υποψφιοι Διδκτορες  που υποχρεονται να παρακολουθσουν το σεμινριο τι θα πρπει:
α) στην πλατφρμα eclass.upatras.gr να εγγραφον στο μθημα “ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ)” με κωδικ GTA1001 (βρσκεται στο Μαθματα→- Πανεπιστμιο Πατρν → Γραφεο Τεχνικο Ασφαλεας). Η εγγραφ θα εναι δυνατ απ τις 22 Απριλου και μετ.
β) να μελετσουν το εκπαιδευτικ υλικ που θα αναρτηθε εκε απ τις 26 Απριλου και θα εναι συνχεια διαθσιμο
γ) να περατσουν επιτυχς την απομακρυσμνη αξιολγηση στις 12 και 13 Μαου.

Η λψη βεβαωσης επιτυχος περτωσης του σεμιναρου πιστοποιεται απ την εγγραφ στο μθημα στο eclass και την επιτυχ περτωση της απομακρυσμνης αξιολγησης
Οδηγες, διευκρινσεις, απορες επ του σεμιναρου και της αξιολγησης θα αναρτνται στην πλατφρμα eclass.
 
Υπενθυμζουμε τι σμφωνα με απφαση της Συγκλτου (177/7043/8-12-2014) η συμμετοχ στο Σεμινριο εναι υποχρεωτικ και αποτελε απαρατητη προπθεση για την απονομ του αντστοιχου μεταπτυχιακο ττλου. Εξαιρονται απ την συμμετοχ στο σεμινριο α) οι υποψφιοι διδκτορες που χουν παρακολουθσει το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας ως μεταπτυχιακο φοιτητς σε εππεδο Μεταπτυχιακο Διπλματος Ειδκευσης β) οι ΜΦ του ΔΠΜΣ “Δημσια Υγεα” του Τμματος Ιατρικς.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Σεμινριο υποχρεονται να το παρακολουθσουν οι Μεταπτυχιακο Φοιτητς και Υποψφιοι Διδκτορς του Τμματς οι οποοι δεν το χουν παρακολουθσει ως τρα.
 ...

_ & 2020-2021 24/03/2021  15:29:48
Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του λων των ΠΜΣ του Τμματος Φυσικς να προβον σε ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων για το εαριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2020-2021 στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα (progress).Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
Ανανωση εγγραφς θα πρπει να πραγματοποισουν και οι υποψφιοι διδκτορες του Τμματος κατ την δια χρονικ περοδο.
 
Η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα παραμενει για ΟΛΟΥΣ ανοιχτ απ την Τετρτη 24.03.2021 ως και την Παρασκευ 30.04.202.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

- 08/03/2021  11:58:48

ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Προκρυξη οικονομικς υποστριξης μεταπτυχιακν φοιτητν - ερευνητν

βλ. συνημμνο

 ...

& _ 2021 04/03/2021  11:39:44
Σας ενημερνουμε τι η Απονομ Μεταπτυχιακν Ττλων Σπουδν καθς και Διδακτορικν Διπλωμτων θα πραγματοποιηθον στις 29.03.2021.  σοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος επιθυμον να συμμετχουν στις ανωτρω απονομς, καλονται να αποστελουν ατηση (επισυνπτεται) ορκωμοσας στο email της Γραμματεας secrphysics@upatras.gr απ το ακαδημακ τους email,  ως την Τρτη 16.03.2021.
 
Οι ττλοι θα αποσταλον με courier. Προκειμνου για την αποστολ των ττλων τους  θα πρπει οι φοιτητς να επισυνψουν στην ατησ τους τα ακλουθα :
 
Α. Ηλεκτρονικ Υπεθυνη Δλωση την οποα μπορε να εκδσει ο ενδιαφερμενος ηλεκτρονικ μσω της εφαρμογς www.gov.gr (επιλογ: με ελεθερο κεμενο) που θα αναγρφει:
ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Παρακαλ να μου αποστελετε τον πρωττυπο ττλο σπουδν μου (πτυχο) με τα λοιπ προβλεπμενα πιστο­ποι­ητικ που τον συνοδεουν, με αποκλειστικ μου ευθνη, μσω της εταιρας ταχυμεταφορν επιλογς μου ………... (Επωνυμα), με δικ μου οικονομικ επιβρυνση. χω Α.Μ Φοιτητ ………….. και ολοκλρωσα τις σπουδς μου στην εξεταστικ περοδο ………………………. (π.χ Ιουνου 2020).Επισυνπτω στην παροσα ΥΔ αρχεο με τις δο ψεις της αστυνομικς μου ταυττητας ( ελλεψει ταυττητας, φωτοαντγραφο των κρσιμων σελδων του διαβατηρου, που αναφρονται ο αριθμς και τα στοιχεα ταυττητς μου).
 Β. Αρχεο με τις δο ψεις της Αστυνομικς ταυττητας ελλεψει ταυττητας του διαβατηρου
  Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.
 
Απ τη Γραμματεα.
 ...

_ 01/03/2021  14:41:53
Η ναρξη του μαθματος "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ" του ΠΜΣ στις "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ" , θα γνει την Τετρτη  3/3/21 ρα 15.00 στην "πλατφρμα" ΖΟΟΜ. Επσης για την διευκλυνση του διδσκοντος θα θελα να παρακαλσω τους ενδιαφερομνους να επικοινωνσουν με τον διδσκοντα στα
emails:   cotsioli@math.upatras.gr   acotsiolis@gmail.com  ,  τηλ. 6972007647.
Ο Διδσκων
Α.Κοτσιλης.
 ...

_ 01/03/2021  13:27:07
Οι Παρουσισεις Βιβλιογραφας θα γνουν την τελευταα εβδομδα του Β’Εξαμνου.  Οι φοιτητς που ενδιαφρονται να λβουν μρος παρακαλονται να επικοινωνσουν με τον διδσκοντα προκειμνου να τους αποσταλον οδηγες για την προετοιμασα της παρουσασης. Κατ την διρκεια του εξαμνου με ηλεκτρονικ επικοινωνα θα λνονται απορες πνω στην επιλεγεσα εργασα και στην μορφ της παρουσασης.
 
Ο διδσκων
Δημτρης Π.Κ. Γκκας
Ομτιμος Καθηγητς
 ...

_ 22/02/2021  14:16:21
Οι μεταπτυχιακο φοιτητς που επιθυμον να παρακολουθσουν το μθημα "Επεξεργασα Ομιλας και Φυσικς Γλσσας" παρακαλονται να εγγραφον στη σελδα του μαθματος στο eClass:
https://eclass.upatras.gr/courses/EE930/ στε να λαμβνουν τις ανακοινσεις.
Οι διαλξεις ξεκινον αριο Τρτη 23/2/21 ρα 15:00.
 
Εκ των διδασκντων,
Κ.Σγρμπας
 ...

Fully-funded ITN PhD position related to Quantum Technology soon opening at the University of Birmingham, UK 14/01/2021  09:52:40

We are looking for interested candidates for a fully-funded PhD position in our EC-funded ITN project “Modular Systems for Advanced Integrated Quantum Clocks” (MoSaiQC).

We would be very happy to welcome students from mainland Europe in our group and have taken the effort to look up contact details of relevant Physics Departments across Europe, including yours at the Department of Physics at the University of Patras.

Please do get in touch with any queries about the ITN and the PhD position we are offering.

 

Dr Markus Gellesch

e-mail:   m.gellesch@bham.ac.uk

phone:   44(0) 12141 59919

office:    Metallurgy & Materials Building (G6), room 2A08

 

School of Physics and Astronomy

University of Birmingham

Edgbaston, Birmingham, B15 2TT, UK

 ...

. 08/12/2020  15:32:09

Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας
Τμμα Φυσικς, Πανεπιστμιο Πατρν

Δημσια Υποστριξη Διδακτορικς Διατριβς του κ. Ιωννη Βαμβακ

Ημερομηνα: Δευτρα 14/12/2020
ρα: 15:00

Ττλος Διδακτορικς Διατριβς

Μελτη της επδρασης των αιωρομενων σωματιδων και των νεφν στην ηλιακ ακτινοβολα

Η δημσια υποστριξη της διδακτορικς διατριβς θα πραγματοποιηθε με τηλεδισκεψη. Ο σνδεσμος για την παρακολοθηση της παρουσασης θα εναι διαθσιμος μετ απ μνυμα στο akaza@upatras.gr

Η τριμελς συμβουλευτικ επιτροπ

Καθηγητς Ανδρας Καζαντζδης (Επιβλπων)
Καθηγητς Αθανσιος Αργυρου
Επ. Καθηγητς Ιωννης Κιουτσιοκης

Ο υποψφιος διδκτορας Ιωννης Βαμβακς κατ τη διρκεια εκπνησης της διατριβς του υποστηρχθηκε απ το Ελληνικ δρυμα ρευνας και Καινοτομας.

Περληψη

Στην διδακτορικ διατριβ, εξετζεται η επδραση των χωροχρονικν μεταβολν της νφωσης, των αιωρομενων σωματιδων και του υετσιμου δατος κατ τη διδοση της ακτινοβολας απ το ριο της ατμσφαιρας ως και την επιφνεια της Γης.

Παρχεται μια θεωρητικ περιγραφ της ηλιακς ακτινοβολας και των μηχανισμν που επιδρον σε αυτν κατ την διδοση της εντς της ατμσφαιρας και μχρι αυτ να φτσει στην επιφνεια του εδφους με τη χρση δορυφορικν χρονοσειρν, δεδομνων επανλυσης (reanalisis dataset) και επγειων ατμοσφαιρικν/ακτινομετρικν δεδομνων.

Προσδιορζονται οι χαρακτηριστικο τποι νεφν και οι επικρατοσες ατμοσφαιρικς συνθκες, οι οποες ευθνονται για την ενσχυση της ηλιακς ακτινοβολας, εν εξετζεται η μεση επδραση των οπτικν ιδιοττων των αιωρημτων και του υετσιμου δατος, με μφαση στις περιοχς στη Βρειας Αφρικς και Μσης Ανατολς.

Αναδεικνεται η ανγκη εφαρμογς μεθδων προσαρμογς στην τοποθεσα (Site Adaptation Methods) για τα δορυφορικ δεδομνα χρησιμοποιντας επγεια δεδομνα υψηλς ποιτητας.

Διερευνται λεπτομερστατα η χωροχρονικ ακρβεια των δεδομνων επανλυσης των οπτικν ιδιοττων των αιωρομενων σωματιδων απ το Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), με σκοπ να προταθε μια μεθοδολογα που θα παρχει εκτιμσεις με υψηλ χωροχρονικ ανλυση, συνδυζοντας επγεια και δορυφορικ δεδομνα, μσω ενς συστματος αφομοωσης, στε να εκτιμηθε η μεταβληττητα της μεσης ηλιακς ακτινοβολας DNI και να αξιοποιηθε καλτερα στα συγκεντρωτικ ηλιακ ενεργειακ συστματα.

Χρησιμοποιονται χρονοσειρς επανλυσης των υδρατμν απ το Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications (MERRA, v2) και εκτιμται η επδρασ τους στην ηλιακ ακτινοβολα σε παγκσμια κλμακα.

Δημοσιεσεις σε διεθν περιοδικ με κριτς

 • Evaluation of enhancement events of global horizontal irradiance due to clouds at Patras, South Greece, Ioannis Vamvakas, Vasileios Salamalikis, Andreas Kazantzidis, Renewable Energy, Volume 151, 2020, Pages 764-771, ISSN 0960-1481https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.11.069
 • Estimation of global horizontal irradiance using satellite-derived data across Middle East-North Africa: The role of aerosol optical properties and site-adaptation methodologies, Ioannis Vamvakas, Vasileios Salamalikis, Daniel Benitez, Ahmed Al-Salaymeh, Sofiane Bouaichaoui, Noureddine Yassaa, Amenallah Guizani, Andreas Kazantzidis, Renewable Energy, Volume 157, 2020, Pages 312-331, ISSN 0960-1481,  https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.05.004
 • Ground-based validation of aerosol optical depth from CAMS reanalysis project: An uncertainty input on Direct Normal Irradiance under cloud-free conditions, Vasileios Salamalikis, Ioannis Vamvakas, Philipe Blanc, Andreas Kazantzidis, Renewable Energy, Manuscript Number: RENE-D-20-03935 (revised)
 • Atmospheric water vapor radiative effects on shortwave radiation under clear skies: a global spatiotemporal analysis, Vasileios Salamalikis, Ioannis Vamvakas, Christian A. Gueymard, Andreas Kazantzidis, Atmospheric Research, Manuscript Number: ATMOSRES-D-20-00405 (revised).

 

 ...

& 23/11/2020  11:40:45
Οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιο διδκτορες, οι οποοι θα συμμετσχουν στην απονομ ττλων στις 30/11/2020 και 01/12/2020 αντστοιχα, προκειμνου για την αποστολ των ττλων σπουδν τους θα πρπει να αποστελουν μχρι 29.11.2020 ηλεκτρονικ μνυμα στο secrphysics@upatras.gr απ το ακαδημακ τους email με τα παρακτω συνημμνα :
 
Α. Ηλεκτρονικ Υπεθυνη Δλωση την οποα μπορε να εκδσει ο ενδιαφερμενος ηλεκτρονικ μσω της εφαρμογς www.gov.gr (επιλογ: με ελεθερο κεμενο) που θα αναγρφει:
ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Παρακαλ να μου αποστελετε τον πρωττυπο ττλο σπουδν μου (πτυχο) με τα λοιπ προβλεπμενα πιστο­ποι­ητικ που τον συνοδεουν, με αποκλειστικ μου ευθνη, μσω της εταιρας ταχυμεταφορν επιλογς μου ………... (Επωνυμα), με δικ μου οικονομικ επιβρυνση. χω Α.Μ Φοιτητ ………….. και ολοκλρωσα τις σπουδς μου στην εξεταστικ περοδο ………………………. (π.χ Ιουνου 2020).Επισυνπτω στην παροσα ΥΔ αρχεο με τις δο ψεις της αστυνομικς μου ταυττητας ( ελλεψει ταυττητας, φωτοαντγραφο των κρσιμων σελδων του διαβατηρου, που αναφρονται ο αριθμς και τα στοιχεα ταυττητς μου).
 Β. Αρχεο με τις δο ψεις της Αστυνομικς ταυττητας ελλεψει ταυττητας του διαβατηρου
  Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.
 
Απ τη Γραμματεα.
 ...

_ _ 18/11/2020  11:05:46
ΠΜΣ Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ
Ειδκευση: Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν – Φωτονικ
Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν και Διατξεων Μαλακς Συμπυκνωμνης λης

Παρακαλονται οι φοιτητς που ενδιαφρονται για το μθημα να επικοινωνσουν μεσα (ως 18/11) με την κ. Καραχλιου(pkara@upatras.gr).

 
 ...

_ & 2020-2021 06/11/2020  13:06:35
Καλονται:
α) οι πρωτοετες μεταπτυχιακο φοιτητς του των ΠΜΣ του Τμματος Φυσικς να προβον σε δλωση μαθημτων για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2020-2021 στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα (progress). Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
β) οι μεταπτυχιακο φοιτητς των παλαιοτρων ετν να προβον σε ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων χειμερινο εξαμνου ακαδημακο τους 2020-2021.
 
Η ανανωση εγγραφς στο χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2020-2021 θα ανοξει και για τους υποψφιους διδκτορες.
 
Η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα παραμενει για ΟΛΟΥΣ ανοιχτ απ την Παρασκευ 06.11.2020 ως και την Κυριακ 06.12.2020.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

- 2020 04/11/2020  11:10:57
Σας ενημερνουμε τι η Απονομ Μεταπτυχιακν Ττλων Σπουδν καθς και Διδακτορικν Διπλωμτων θα πραγματοποιηθον στις 30.11.2020 και 01.12.2020 αντστοιχα.  Ως εκ τοτου, σοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος επιθυμον να συμμετχουν στις ανωτρω απονομς, καλονται να καταθσουν τις αντστοιχες αιτσεις ορκωμοσας τους ως την Παρασκευ 20.11.2020.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

_ 26/10/2020  12:42:47

ποιοι φοιτητς επιθυμον να παρακολουθσουν το μθημα Θεωρα Ομδων & Εφαρμογς στη Φυσικ, παρακαλονται να επικοινωνσουν με τον διδσκοντα, Καθηγητ Ανδρα Αρβανιτογεργο, arvanito@math.upatras.gr

 ...

K . 26/10/2020  12:40:51
Η Ευρωπακ νωση Γεωεπιστημν ανακονωσε την απονομ του μεταλλου Vilhelm Bjerknes στον καθηγητ κ. Σπρο Πανδ του Τμματος Χημικν Μηχανικν του Πανεπιστημου Πατρν.
Αποτελε την υψηλτερη ευρωπακ δικριση που μπορε να λβει κποιος στο τομα των Ατμοσφαιρικν Επιστημν.
Το μετλλιο πρε το νομ του απ τον Vilhelm Bjerknes, οποος αποτελε τον θεμελιωτ των θεωριν για την πργνωση του καιρο, εν εχε εξαιρετικ σημαντικ προσφορ σε λους τους τομες των Ατμοσφαιρικν Επιστημν.
Ο κ. Πανδς εναι διδσκων στην ειδκευση "Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος"  του Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και την Ηλεκτρονικ» του Τμματς μας.
 
Ο Διευθυντς του Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν
Ανδρας Καζαντζδης
Καθηγητς
 ...

_ - 2020-2021 23/10/2020  13:05:45

Οι εγγραφς των πρωτοετν μεταπτυχιακν φοιτητν του ΠΜΣ στις "Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ" για το ακαδημακ τος 2020-2021 θα πραγματοποιηθον απο  26.10.2020 ως και 10.11.2020.

Για την εγγραφ τους οι νοι μεταπτυχιακο φοιτητς θα πρπει να προσκομσουν με φκελο στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς να αποστελουν ταχυδρομικ/courier τα ακλουθα :
 • Ατηση εγγραφς (επισυνπτεται).
 • 2 (δο) φωτογραφες.
 • Πιστοποιητικ Γννησης (για τους νδρες)
 ...

_ - 2020-2021 23/10/2020  13:01:33
Οι εγγραφς των πρωτοετν μεταπτυχιακν φοιτητν του ΠΜΣ στις "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ" για το ακαδημακ τος 2020-2021 θα πραγματοποιηθον απο  26.10.2020 ως και 10.11.2020.
 
Για την εγγραφ τους οι νοι μεταπτυχιακο φοιτητς θα πρπει να προσκομσουν με φκελο στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς να αποστελουν ταχυδρομικ/courier τα ακλουθα :
 • Ατηση εγγραφς (επισυνπτεται).
 • 2 (δο) φωτογραφες.
 • Πιστοποιητικ Γννησης (για τους νδρες)
 ...

2020-2021. 23/10/2020  12:53:00
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Η Συνλευση του Τμματος Φυσικς στην αριθμ.  3/23.10.2020 συνεδρασ της αφο λαβε υπψιν τα Πρακτικ των Επιτροπν Επιλογς, ενκρινε τον πνακα επιτυχντων μεταπτυχιακν φοιτητν (κατ αλφαβητικ σειρ) των Προγραμμτων Μεταπτυχιακν Σπουδν του Τμματος Φυσικς στις "Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ" και στις "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ" για το ακαδημακ τος 2020-2021 αν Ειδκευση, υπ την προπθεση τι θα χουν καταστε πτυχιοχοι (κατθεση τελευταου βαθμολογου) μχρι 22.10.2020, ως ακολοθως:
 
 
ΠΜΣ "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ & ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ"
Ειδκευση: «Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα & Φυσικ Περιβλλοντος»
ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ
ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΤΡΑΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
Ειδκευση: «Ηλεκτρονικ-Κυκλματα και Συστματα»
ΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΡΙΤΣΑ ΒΑΓΙΑ
ΖΑΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΥΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΠΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ
 
Ειδκευση: «Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας»
ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΡΙΤΣΑ ΒΑΓΙΑ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ
ΝΙΑΡΟΥ ΘΕΩΝΗ
ΠΕΕΒ ΜΠΟΖΙΝΤΑΡ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
ΠΜΣ "ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ"
 
Ειδκευση:«Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ»
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                            
ΓΙΑΝΝΕΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΜΥΡΤΩ                                  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ                                                                       
ΚΑΒΑΛΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                          
ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ                                  
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                           
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                     
ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΕΙΡΗΝΗ                                      
ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (Κατ σειρ κατταξης)
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ                              
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                               
ΣΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ   
ΤΣΕΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
 
Ειδκευση: «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν - Φωτονικ»
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 
 ...

19/10/2020  09:51:15

Οι μεταπτυχιακο φοιτητς που ενδιαφρονται να παρακολουθσουν το μεταπτυχιακ μθημα Ειδικ Θματα Οπτκς παρακαλονται να γραφον στο eclass του μαθματος για να ενημερνονται.

Μ. Φακς

 

 ...

16/10/2020  08:39:57
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 
ΘΕΜΑ: Οργανικ φωτοβολτακ στοιχεα με διεπιφανειακ υμνια οξειδων μετλλων και νανοσωματιδων.
Φορας: Πανεπιστμιο Πατρν, Τμμα: Φυσικς, Επιστημονικς Υπεθυνος:Αναπλ. Καθ. Λεωνδας Παλλης,
Για περισστερες πληροφορες, παρακαλ επικοινωνστε με τον κ. Λ. Παλλη στο τηλ. 2610-996064 στα παραπνω email.
 
 ...

( ) () 06/10/2020  21:40:27
: . (Nobel 2018) - laser , . . : , : : . , Email: kandyla@eie.gr Web: www.mkandyla.gr . . : 2107273802 : kandyla@eie.gr / . . (couris@upatras.gr)  ...

29/09/2020  13:01:25

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρουσαση της Μεταπτυχιακς Διπλωματικς Εργασας της:

κ. ΔΑΝΑΗΣ–ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΖΙΑΚΑ

της ειδκευσης: Φυσικ και τεχνολογα υλικν – Φωτονικ, του Τμ. Φυσικς, Παν. Πατρν

 

Θμα:

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (PAH-Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)

 

Σντομη Περληψη

Στην εργασα αυτ μελετνται οι μη γραμμικς οπτικς ιδιτητες/συμπεριφορ 3 πολ-κυκλικν αρωματικν υδρογονανθρκων (PAHs), συχν αναφερμενων και ως “nanoribbons” υπ διγερση παλμν λιζερ διρκειας 4 ns και 35 ps στο ορατ (στα 532 nm).

Οι δομς αυτς εκτς της αυτοτελος σημασας τους ως τυπικν οργανικν μοριακν συστημτων, θεωρονται απ πολλος και ως δομικς μονδες του γραφενου και πολλν γραφενικν παραγγων.

 

Η παρουσαση θα γνει διαδικτυακ, μεταξ 12:00 και 13:30, την Τετρτη 30/9/2020.

σοι/σες ενδιαφρονται μπορον να συνδεθον και να παρακολουθσουν την παρουσαση, χρησιμοποιντας τον ακλουθο σνδεσμο:

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/couris/8FV9YDLR

 

 

Ο Επιβλπων

Σ. Κουρς

 ...

޻ 2020-2021 24/09/2020  15:00:27
Οι συνεντεξεις των υποψηφων για το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» για ακαδημακ τος 2020-2021 θα πραγματοποιηθον αν Ειδκευση ως ακολοθως:
 
 Ειδκευση «Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ»
Οι υποψφιοι μεταπτυχιακο φοιτητς και φοιττριες της ειδκευσης «Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ» καλονται να συμμετχουν  σε συνντευξη στις 28.09.2020 και ρα 10:00 π.μ.
Η συνντευξη θα πραγματοποιηθε με τηλεδισκεψη μσω του Skype for Business, ακολουθντας τον παρακτω σνδεσμο:
Η εκτιμμενη ρα που θα πραγματοποιηθε η συνντευξη καθενς απ τους αιτοντες δνεται στον ακλουθο πνακα. Οι φοιτητς παρακαλονται να συνδεθον στον προθλαμο τουλχιστον 15 λεπτ πριν την εκτιμμενη τους ρα.
 
10.00
Αγαλινου Β.
10.10
Γεωργου Μ.
10.20
Γιαννακπουλος Δ.
10.30
Γιανντου Χ-Μ
10.40
Δμου Κ.
10.50
Καβαλιρης Ν.
11.00
Κορμπκης Τ.
11.10
Κβελος Ν.
11.20
Λουλοδης Ν.
11.30
Λυμπρης Γ.
11.40
Μαχαρα Α-Ε
11.50
Ξνος Κ.
12.00
Πανγος Θ.
12.10
Πανταζς Α-Ι
12.20
Σετανδης Α.
12.30
Τσλιου Β.
12.40
Φανουρκης Ι.
12.50
Χιωτλλης Β-Α
13.00
Ψωμς Ι.
 
Ειδκευση «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν-Φωτονικ»
Οι υποψφιοι μεταπτυχιακο φοιτητς και φοιττριες της ειδκευσης «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν-Φωτονικ» καλονται να συμμετχουν σε συνντευξη Δευτρα 28.09.2020 και αρχμενη ρα 09:15 π.μ.
Η συνντευξη θα πραγματοποιηθε με τηλεδισκεψη μσω του Skype for Business, ακολουθντας τον παρακτω σνδεσμο:
με το ακλουθο πργραμμα:
 
1
ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
09:15
2
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
09:30
3
ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
09:45
4
ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
10:00
5
ΣΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
10:15
6
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ
10:30
7
ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10:45
8
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
11:00
9
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11:15
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψφιοι παρακαλονται να συνδονται δκα λεπτ νωρτερα απ την προγραμματισμνη ρα της συνντευξς τους παραμνοντας στο lobby  του SfB.
 Υπενθυμζεται τι η συμμετοχ στη συνντευξη εναι υποχρεωτικ.
 
Πληροφορες για το λογισμικ Skype for Business μπορετε να βρετε στο σνδεσμο:
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 
Ο Διευθυντς του ΠΜΣ.
 ...

_ V 2020-2021 24/09/2020  14:06:07

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος που ενδιαφρονται να παρσχουν επικουρικ ργο στο Εργαστριο Φυσικς V κατ το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2020-2021, να καταθσουν  στη Γραμματεα του Τμματος σχετικ ατηση (επισυνπτεται), ως την Τετρτη 30.09.2020. 

Εκ της Γραμματεας.

 ...

޻ 2020-2021 23/09/2020  13:50:36
Οι συνεντεξεις των υποψηφων για το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» για ακαδημακ τος 2020-2021 θα πραγματοποιηθον ανα Ειδκευση ως ακολοθως:
 
Ειδκευση «Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα & Φυσικ Περιβλλοντος»
Οι υποψφιοι μεταπτυχιακο φοιτητς και φοιττριες της ειδκευσης «Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος» καλονται να προσλθουν σε συνντευξη, στις 28.09.2020 και ρα 10:00 π.μ., στο Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας, Τμμα Φυσικς, Κτριο Β, 3ος ροφος.
Η συνντευξη θα γνει με τηλεδισκεψη μνο αν το επιβλλουν μτρα πολιτικς προστασας και ο/η υποψφιος/α θα πρπει να ενημερσει νωρτερα την Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
Θα πραγματοποιηθον με προτεραιτητα, οι συνεντεξεις των υποψηφων που χουν δηλσει και κποια λλη κατεθυνση του μεταπτυχιακο προγρμματος.
 
Ειδκευση «Ηλεκτρονικ: Κυκλματα & Συστματα»
Οι υποψφιοι μεταπτυχιακο φοιτητς και φοιττριες της ειδκευσης «Ηλεκτρονικ: Κυκλματα & Συστματα» καλονται να συμμετχουν  σε συνντευξη στις 28.09.2020 και ρα 11:00 π.μ.
Η συνντευξη θα πραγματοποιηθε με τηλεδισκεψη μσω του Skype for Business, ακολουθντας τον παρακτω σνδεσμο:
 
Ειδκευση «Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας»
Οι υποψφιοι μεταπτυχιακο φοιτητς και φοιττριες της ειδκευσης «Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας» καλονται να συμμετχουν σε συνντευξη στις 28.09.2020 και ρα 12:00 π.μ.
Η συνντευξη θα πραγματοποιηθε με τηλεδισκεψη μσω του Skype for Business, ακολουθντας τον παρακτω σνδεσμο:
 
Υπενθυμζεται τι η συμμετοχ στη συνντευξη εναι υποχρεωτικ.
 
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 
Ο Διευθυντς του ΠΜΣ.
 
 ...

2020-2021 30/07/2020  10:31:39
ΠΡΟΚΗΡYΞΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
 
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν, οργαννει και λειτουργε, για το ακαδημακ τος 2020-2021, το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΠΜΣ) στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» (ΦΕΚ 1607/09.05.2018) πως τροποποιθηκε και ισχει (ΦΕΚ 3058/23.07.2020 τ.Β) , σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4485/2017.
 
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» χει ως γνωστικ αντικεμενο την επιστμη της Φυσικς της Ατμσφαιρας και του Περιβλλοντος, της Ηλεκτρονικς, καθς και τις εφαρμογς αυτν, καλπτοντας την εν λγω θεματολογα τσο στην θεωρητικ της δισταση σο και στην πρακτικ της.
(Περισστερες πληροφορες για το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ παρχονται στη διεθυνση http://www.ellab.physics.upatras.gr/downs/2018_FEK1607.pdf.
 
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ»   οδηγε αποκλειστικ στην απονομ Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΔΜΣ) στις ακλουθες τρες (3) ειδικεσεις:
 1. Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα (Electronics – Circuits and Systems).
 2. Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας (Electronics and Information Processing).
 3. Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος (Applied Meteorology and Environmental Physics).
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων αν Ειδκευση:
 1. Ηλεκτρονικ-Κυκλματα και Συστματα: Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Ηλεκτρολγων Μηχανικν, Πληροφορικς και Η/Υ, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.

       2. Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας:Στην ειδκευση γνονται δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Μηχανικο Ηλεκτρονικν Υπολογιστν, Ηλεκτρολγοι Μηχανικο, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν   
           Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς καθς και πτυχιοχοι Τμημτων ΤΕΙ κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.

       3. Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος:Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν,
           Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.

 
Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
 
Υποβολ αιτσεων
Οι ενδιαφερμενοι καλονται να συμπληρσουν ηλεκτρονικ στη διεθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, απ 10.08.2020 μχρι  20.09.2020, τα ακλουθα:
 
 • Ατηση με την οποα ο υποψφιος εκδηλνει το ενδιαφρον του για συγκεκριμνες ειδικεσεις (σε ντυπο που βρσκεται στην παραπνω ηλεκτρονικ διεθυνση).
 • Σντομο βιογραφικ σημεωμα.
 • Αντγραφο βασικο ττλου σπουδν Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας αν το πτυχο δεν χει ακμα απονεμηθε..
 • Αναγνριση βασικο ττλου σπουδν απ τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ σον αυτς χει απονεμηθε απ δρυμα της αλλοδαπς.
 • Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας.
 • Επσημο ττλο γνσης μιας ξνης γλσσας (εφσον υπρχει).
 • Δο τουλχιστον συστατικς επιστολς (Για υποψφιους εκτς του Τμματος Φυσικς).
 • Αντγραφα πιθανν ερευνητικν εργασιν.
Ατηση μπορον να υποβλλουν και τελειφοιτοι των ως νω αναφερομνων Τμημτων υπ την προπθεση τι, εφ σον επιλεγον, θα χουν προσκομσει Βεβαωση Περτωσης των Σπουδν τους πριν την ημερομηνα συνεδρασης της Συνλευσης για επικρωση του πνακα των  επιτυχντων.
 
Διαδικασα επιλογς
σοι υποβλλουν εμπροθσμως υποψηφιτητα υποχρεονται να προσλθουν σε ουσιαστικ συνντευξη, στις 28.09.2020 και ρα 10:00 π.μ. Οι χροι διεξαγωγς των συνεντεξεων θα γνωστοποιηθον με ανακονωση.
 
Η συνντευξη γνεται μνο με φυσικ παρουσα του υποψηφου και μνο κατ την ως νω ημερομηνα. Η μη προσλευσ του υποψηφου, για οποιοδποτε λγο, συμπεριλαμβανομνων και αυτν της ανωτρας βας, αυτομτως τον αποκλεει απ την επιλογ. Η συνντευξη θα γνει με τηλεδισκεψη μνο αν το επιβλλουν μτρα πολιτικς προστασας.
Μεταξ των κριτηρων επιλογς εναι: η διρκεια προπτυχιακν σπουδν, η διπλωματικ εργασα σχετικ με το αντικεμενο της επιζητομενης ειδκευσης, η παρξη επιστημονικν δημοσιεσεων λλου συγγραφικο επιστημονικο ργου, τυχν υποτροφες, καλ γνση μιας ξνης γλσσας, κατ προτμηση της Αγγλικς. Η γνση της ξνης γλσσας θα αποδεικνεται με την κατοχ επσημου ττλου σπουδν και με εξταση κατ τη διρκεια της συνντευξης.
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος σε κθε ειδκευση δεν μπορε να εναι μεγαλτερος απ δκα (10).
 
Επικοινωνα
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 
Ο Διευθυντς του ΠΜΣ
Κ. Ψυχαλνος
Καθηγητς
 ...

2020-2021 30/07/2020  10:16:30

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΙΣ «ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ» ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν προκηρσσει το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν για το ακαδημακ τος 2020-2021 στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» (ΦΕΚ 1607/09.05.2018) πως τροποποιθηκε και ισχει (ΦΕΚ 3010/21.07.2020 τ.Β), σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4485/2017.
 
Το ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» χει ως γνωστικ αντικεμενο την επιστμη της Θεωρητικς, Υπολογιστικς Φυσικς και Αστροφυσικς, την Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν, τη Φωτονικ και τις εφαρμογς αυτν, καλπτοντας την εν λγω θεματολογα τσο στην θεωρητικ της δισταση σο και στην πρακτικ της.
 
Το ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» οδηγε αποκλειστικ στην απονομ Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΔΜΣ) στις ακλουθες δο (2) ειδικεσεις:
 1. Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ (Theoretical, Computational Physics, Astrophysics).
 2. Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν - Φωτονικ (Materials Physics and Technology - Photonics).
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων αν Ειδκευση:
 1. Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ. Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν, Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
 2. Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν-Φωτονικ. Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Χημεας, Επιστμης των Υλικν, καθς και Τμημτων Μηχανολγων, Ηλεκτρολγων, Χημικν Μηχανικν καθς και Μηχανικν Ηλεκτρονικν Υπολογιστν Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
Μεταξ των κριτηρων επιλογς εναι:
 1. Ο βαθμς πτυχου/διπλματος.
 2. Η επδοση του υποψηφου στα σχετικ με την ειδκευση προπτυχιακ μαθματα που χει διδαχτε.
 3. Η χρονικ διρκεια απκτησης του βασικο του πτυχου.
 4. Η διπλωματικ εργασα (που προβλπεται σε προπτυχιακ εππεδο) /και πιθαν ερευνητικ (δημοσιεσεις)/επαγγελματικ εμπειρα, σχετικ με το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ.
 5. Η συνντευξη του υποψηφου (συνεκτμηση της προσωπικτητας, της επιστημονικς συγκρτησης και των συστατικν επιστολν).
 6. λλα προσντα.
Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος στην ειδκευση «Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ» δεν μπορε να εναι περισστεροι απ δκα (10).
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος στην ειδκευση «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν – Φωτονικ» δεν μπορε να εναι περισστεροι απ εκοσι (20).
 
Υποβολ αιτσεων
Οι ενδιαφερμενοι καλονται να συμπληρσουν ηλεκτρονικ στην διεθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, απ 10.08.2020 μχρι  20.09.2020, τα ακλουθα:
 • Ατηση με την οποα ο υποψφιος εκδηλνει το ενδιαφρον του για
  συγκεκριμνες ειδικεσεις (σε ντυπο που βρσκεται στην παραπνω ηλεκτρονικ διεθυνση).
 • Σντομο βιογραφικ σημεωμα.
 • Αντγραφο βασικο ττλου σπουδν Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας αν το πτυχο δεν χει ακμα απονεμηθε.
 • Αναγνριση βασικο ττλου σπουδν απ τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ σον αυτς χει   
    απονεμηθε απ δρυμα της αλλοδαπς.
 • Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας.
 • Επσημο ττλο γνσης μιας ξνης γλσσας (εφσον υπρχει).
 • Δο τουλχιστον συστατικς επιστολς (Για υποψφιους εκτς του Τμματος Φυσικς).
 • Αντγραφα πιθανν ερευνητικν εργασιν.
 
Ατηση μπορον να υποβλλουν και τελειφοιτοι των ως νω αναφερομνων Τμημτων υπ την προπθεση τι, εφσον επιλεγον, θα χουν προσκομσει Βεβαωση Περτωσης των Σπουδν τους πριν την ημερομηνα συνεδρασης της Συνλευσης για επικρωση του πνακα των  επιτυχντων.
Διαδικασα επιλογς
σοι υποβλλουν εμπροθσμως υποψηφιτητα υποχρεονται να προσλθουν σε ουσιαστικ συνντευξη, στις 28.09.2020 και ρα 10:00 π.μ. Οι χροι διεξαγωγς των συνεντεξεων θα γνωστοποιηθον με ανακονωση.
 
Η συνντευξη γνεται μνο με φυσικ παρουσα του υποψηφου και μνο κατ την ως νω ημερομηνα. Η μη προσλευσ του υποψηφου, για οποιοδποτε λγο, συμπεριλαμβανομνων και αυτν της ανωτρας βας, αυτομτως τον αποκλεει απ την επιλογ. Η συνντευξη θα γνει με τηλεδισκεψη μνο αν το επιβλλουν μτρα πολιτικς προστασας.
 
Επικοινωνα
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 
Ο Διευθυντς του ΠΜΣ
Στ. Κουρς
Καθηγητς
 ...

& 20/07/2020  11:36:00
Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς/τριες καθς και οι υποψφιοι διδκτορες οι οποοι χουν ολοκληρσει τις σπουδς τους και επιθυμον να συμμετσχουν στην απονομ πτυχων της 17ης Αυγο­στου 2020, να αποστελουν μεσα τα απαρατητα δι­και­ολογητικ στη Γραμ­μα­­τεα ταχυ­δρομικ, στε να χουν παραληφθε το αργ­τε­ρο μχρι την Δευτρα 27 Ιουλου 2020.
Οι ττλοι σπουδν θα αποσταλον με courier μετ την 17η Αυγοστου 2020 και κατπιν συνεννησης με τη Γραμματεα.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Μ.Δ.Ε./Διδακτορικο
σοι μεταπτυχιακο φοιτητς/τριες καθς και οι υποψφιοι διδκτορες να συμμετχουν στην απονομ πτυχων θα πρπει να:
 1. Αποστελουν  ατηση συμμετοχς στην απονομ ττλτων (επισυνπτεται).
 2. Αποστελουν ηλεκτρονικ στη Γραμματεα το ηλεκτρονικ μηνματος της Κεντρικς Βιβλιοθκης με τον αριθμ πρωτοκλλου κατθεσης αντιγρφου της Μεταπτυχιακς Εργασας της Διδακτορικς Διατριβς ηλεκτρονικ  (Νημερτς) στη διεθυνση www.nemertes.lis.upatras.gr.
 3. Αποστελουν βεβαωση φοιτητικς μριμνας Πανεπιστημου Πατρν τι δεν χουν εκκρεμτητες με την στισ και την στγασ απ την φοιτητικ εστα. Σε περπτωση που δεν εχαν στιση στγαση καταθτουν υπεθυνη δλωση του ν.1599/86 στην οποα το αναφρουν (επισυνπτεται).
 4. Επιστρψουν το φοιτητικ εισιτριο και βιβλιριο υγεας (σε περπτωση που τους χει χορηγηθε). Αν δεν τους χορηγθηκε σε περπτωση απλειας ενς απ τα δο: συμπληρνουν υπεθυνη δλωση του ν.1599/86 στην οποα το αναφρουν (επισυνπτεται).
 5. Υποβλλουν να απλ ντυπο αντγραφο της διπλωματικ τους εργασας στην Γραμματεα του Τμματος.
 6. Αποστελουν ηλεκτρονικ μνυμα στο secrphysics@upatras.gr απ το ακαδημακ τους email με συνημμνα τα παρακτω :
Α. Ηλεκτρονικ Υπεθυνη Δλωση την οποα μπορε να εκδσει ο ενδιαφερμενος ηλεκτρονικ μσω της εφαρμογς www.gov.gr (επιλογ: με ελεθερο κεμενο) που θα αναγρφει:
ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Παρακαλ να μου αποστελετε τον πρωττυπο ττλο σπουδν μου (πτυχο) με τα λοιπ προβλεπμενα πιστο­ποι­ητικ που τον συνοδεουν, με αποκλειστικ μου ευθνη, μσω της εταιρας ταχυμεταφορν επιλογς μου ………... (Επωνυμα), με δικ μου οικονομικ επιβρυνση. χω Α.Μ Φοιτητ ………….. και ολοκλρωσα τις σπουδς μου στην εξεταστικ περοδο ………………………. (π.χ Ιουνου 2020).Επισυνπτω στην παροσα ΥΔ αρχεο με τις δο ψεις της αστυνομικς μου ταυττητας ( ελλεψει ταυττητας, φωτοαντγραφο των κρσιμων σελδων του διαβατηρου, που αναφρονται ο αριθμς και τα στοιχεα ταυττητς μου).
 Β. Αρχεο με τις δο ψεις της Αστυνομικς ταυττητας ελλεψει ταυττητας του διαβατηρου
  Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.
 
Απ τη Γραμματεα.
 ...

19/06/2020  14:07:57
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μθημα : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
 
Οι Παρουσισεις θα γνουν διαδικτυακ με SKYPE σε δο συνεδρες.
ΔΕΥΤΕΡΑ  29 Ιουνου 5-7μ.μ.
Α.Μ. 1079403
Α.Μ. 1019690
Α.Μ. 1079440
Α.Μ. 1079418
Α.Μ. 1002448
 
ΤΡΙΤΗ 30 Ιουνου 5-7μ.μ.
Α.Μ. 1063574
Α.Μ. 1048626
Α.Μ. 1020449
Α.Μ. 1079373
 
Παρακαλονται οι φοιτητς να μου αποστελουν μχρι το Σββατο 27/6 την ομιλα τους σε PPT PDF για εποικοδομητικ σχλια και παρατηρσεις.
 
Δημτρης Π.Κ. Γκκας
live:ghikas_9
 ...

_ & 2020 11/06/2020  12:47:45
ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας για τους πρωτοετες μεταπτυχιακος φοιτητς και υποψφιους διδκτορες 2020
Αλλαγ ημερομηνιν
 
Ενημερνονται οι πρωτοετες μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες τι το Σεμινριο Υγιεινς και Ασφλειας 2020 θα διεξαχθε απ 15 Ιουνου ως 21 Ιουλου 2020 ως εξς:
 • Ανρτηση προς μελτη των διαλξεων των εκπαιδευτν στην πλατφρμα eclass.upatras.gr στις 15 Ιουνου 2020
 • Αξιολγηση γνσεων ΜΦ και ΥΔ απομακρυσμνα μσω ηλεκτρονικς πλατφρμας στις 20 και 21 Ιουλου 2020
Οι ΜΦ και ΥΔ που υποχρεονται να παρακολουθσουν το σεμινριο θα πρπει:
α) να εγγραφον στην πλατφρμα  eclass.upatras.gr στο μθημα "ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ" με κωδικ MED980 που   βρσκεται στα μεταπτυχιακ μαθματα του Τμματος Ιατρικς
β) να μελετσουν το εκπαιδευτικ υλικ που θα αναρτηθε εκε στις 15/6 και θα εναι συνχεια διαθσιμο
γ) να περατσουν επιτυχς την απομακρυσμνη αξιολγηση στις 20 και 21/7. 
 
Η λψη βεβαωσης επιτυχος περτωσης του σεμιναρου πιστοποιεται απ την εγγραφ στο μθημα στο eclass και την επιτυχ περτωση της απομακρυσμνης αξιολγησης
 
Οδηγες, διευκρινσεις, απορες επ του σεμιναρου και της αξιολγησης θα αναρτνται στην πλατφρμα eclass.
 
Υπενθυμζουμε τι σμφωνα με απφαση της Συγκλτου (177/7043/8-12-2014) η συμμετοχ στο Σεμινριο εναι υποχρεωτικ και αποτελε απαρατητη προπθεση για την απονομ του αντστοιχου μεταπτυχιακο ττλου. Εξαιρονται α) οι υποψφιοι διδκτορες που χουν παρακολουθσει το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας ως μεταπτυχιακο φοιτητς σε εππεδο Μεταπτυχιακο Διπλματος Ειδκευσης β) οι ΜΦ του ΔΠΜΣ “Δημσια Υγεα” του Τμματος Ιατρικς.
 ...

& 2020 03/06/2020  12:26:52
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερνουμε πως λγω της πανδημας του COVID-19 και κατπιν απφασης της Συντονιστικς Επιτροπς Υγεας και Ασφλειας του Πανεπιστημου Πατρν, το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας για τους πρωτοετες μεταπτυχιακος φοιτητς και υποψφιους διδκτορες του ακαδημακο τους 2019-2020 θα διεξαχθε αποκλειστικ ηλεκτρονικ μσω της ασγχρονης ψηφιακς πλατφρμας eclass του Πανεπιστημου Πατρν.
 Το σεμινριο θα διεξαχθε απ 22 ως 26 Ιουνου 2020 ως εξς:
 • Μελτη των διαλξεων των εκπαιδευτν μσω του eclass απ 22 ως 24 Ιουνου
 • Αξιολγηση γνσεων απομακρυσμνα μσω ηλεκτρονικς πλατφρμας απ 25 ως 26 Ιουνου
Υπενθυμζουμε τι σμφωνα με απφαση της Συγκλτου (177/7043/8-12-2014) η συμμετοχ στο Σεμινριο εναι υποχρεωτικ και αποτελε απαρατητη προπθεση για την απονομ του αντστοιχου μεταπτυχιακο ττλου. Εξαιρονται α) οι υποψφιοι διδκτορες που χουν παρακολουθσει το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας ως μεταπτυχιακο φοιτητς σε εππεδο Μεταπτυχιακο Διπλματος Ειδκευσης β) οι ΜΦ του ΔΠΜΣ “Δημσια Υγεα” του Τμματος Ιατρικς.
Θα ακολουθσει νετερη ενημρωση σχετικ με τις λεπτομρειες του Σεμιναρου (διαλξεις, αξιολγηση κλπ)
 
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 ...

03/06/2020  12:08:04
Σας ενημερνουμε τι βσει της παρ.3 του ρθρου 40 του ν.4485/2017 (Α114), η ισχς του δελτου ειδικο εισιτηρου, που ενσωματνεται στην ακαδημακ ταυττητα των διδακτορικν φοιτητν, υπολογζεται πλον στα 5 τη απ την ημερομηνα πρτης εγγραφς του δικαιοχου.
Οι ενδιαφερμενοι υποψφιοι διδκτορες οι οποοι δν χουν υπερβε τα πντε (5) τη εκπνησης διδακτορικς διατριβς απο την ημερομηνα πρτης εγγραφς τους θα πρπει να επιστρψουν στη Γραμματεα την ακαδημακ τους ταυττητα προκειμνου να ακυρωθε και εν συνεχεα να εκδοθε να.
Η να ταυττητα θα εκδοθε σμφωνα με την διαδικασα αρχικ ατησης.       

Απ τη Γραμματεα.
 

 ...

& _ & 2019-2020 16/03/2020  10:45:58

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του λων των ΠΜΣ και ΔΠΜΣ του Τμματος Φυσικς να προβον σε ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων για το εαριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2019-2020 στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα (progress).Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Ανανωση εγγραφς θα πρπει να πραγματοποισουν και οι υποψφιοι διδκτορες του Τμματος κατ την δια χρονικ περοδο.

Η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα παραμενει για ΟΛΟΥΣ ανοιχτ απ τη Δευτρα 16.03.2020 ως και την Κυριακ 03.05.2020.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

& 2020 12/02/2020  14:19:37

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευης και Καθομολγησης Διδακτρων του Τμματος Φυσικς Μαρτου 2020, θα πραγματοποιηθον στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος, ως ακολοθως:

Απονομ Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης

Τρτη 10 Μαρτου 2020 και ρα 11:30.

Καθομολγηση Διδακτρων

Τετρτη 11 Μαρτου 2020 και ρα 12:00.

 

ΣΗΜ: Οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες που θα συμμετχουν στις παραπνω τελετς θα πρπει να βρσκονται την συγκεκριμνη ημρα, μισ ρα τουλχιστον νωρτερα, στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

- 2020 05/02/2020  14:14:13
Σας ενημερνουμε τι η τελετ Απονομς Μεταπτυχιακν Ττλων Σπουδν καθς και η τελετ Καθομολγησης Διδακτρων  θα πραγματοποιηθον την εβδομδα απ 09.03.2020 ως 13.03.2020. Ως εκ τοτου, σοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος επιθυμον να συμμετχουν στις ανωτρω τελετς, καλονται να καταθσουν τις αντστοιχες αιτσεις ορκωμοσας τους ως την Παρασκευ 21.02.2020.
Θα υπρξει νετερη ανακονωση με τις ημερομηνες και ρες και τον χρο διεξαγαγως των Τελετν.
Εκ της Γραμματεας.
 ...

- 2019-2020 19/11/2019  10:07:39

Παρακαλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες να παραλβουν απο τη Γραμματεα τις συμβσεις για το επικουρικ ργο χειμερινο εξαμνου ακαδημακο τους 2019-2020, κατ τις ημρες Τρτη - Τετρτη - Πμπτη και ρες 10:00-12:30.

Απ τη Γραμματεα.
 

 ...

& _ & 2019-2020 07/11/2019  13:26:23

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του λων των ΠΜΣ και ΔΠΜΣ του Τμματος Φυσικς να προβον σε ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2019-2020 στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα (progress). Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Η ανανωση εγγραφς στο χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2019-2020 θα ανοξει και για τους υποψφιους διδκτορες.

Η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα παραμενει για ΟΛΟΥΣ ανοιχτ απ την Παρασκευ 08.11.2019 ως και την Παρασκευ 30.11.2019.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

E _ 2019-2020 24/10/2019  14:48:06

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς (πλην των πρωτοετν 2019-2020) και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος που ενδιαφρονται να παρσχουν επικουρικ ργο κατ το χειμεριν εξμηνο 2019-2020, να καταθσουν  στη Γραμματεα του Τμματος σχετικ ατηση (επισυνπτεται), ως τη Δευτρα 4 Νοεμβρου 2019. Απαρατητη προπθεση η συνεννηση με τους αντστοιχους υπευθνους των εργαστηρων στα οποα επιθυμον να δηλσουν συμμετοχ.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

_ - 2019-2020 21/10/2019  10:56:46
Οι εγγραφς των πρωτοετν μεταπτυχιακν φοιτητν του ΠΜΣ στις "Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ" για το ακαδημακ τος 2019-2020 πραγματοποιονται απ την Τρτη 22.10.2019  ως και την Παρασκευ  01.11.2019.
Για την εγγραφ τους οι νοι μεταπτυχιακο φοιτητς θα πρπει να προσκομσουν στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς:
 • Ατηση εγγραφς (επισυνπτεται).
 • 2 (δο) φωτογραφες.
 • Πιστοποιητικ Γννησης (για τους νδρες).
 ...

_ - 2019-2020 21/10/2019  10:47:32
Οι εγγραφς των πρωτοετν μεταπτυχιακν φοιτητν του ΠΜΣ στις "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ" για το ακαδημακ τος 2019-2020 πραγματοποιονται απ την Τρτη 22.10.2019  ως και την Παρασκευ  01.11.2019.
Για την εγγραφ τους οι νοι μεταπτυχιακο φοιτητς θα πρπει να προσκομσουν στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς:
 • Ατηση εγγραφς (επισυνπτεται).
 • 2 (δο) φωτογραφες.
 • Πιστοποιητικ Γννησης (για τους νδρες).
 ...

& 2019 17/10/2019  14:23:22
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευης και Καθομολγησης Διδακτρων του Τμματος Φυσικς Νοεμβρου 2019, θα πραγματοποιηθον στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος, ως ακολοθως:
 
Απονομ Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης
Τετρτη 20 Νοεμβρου 2019 και ρα 09:30.
 
Καθομολγηση Διδακτρων
Παρασκευ 22 Νοεμβρου 2019 και ρα 10:30.
 
ΣΗΜ: Οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες που θα συμμετχουν στις παραπνω τελετς θα πρπει να βρσκονται την συγκεκριμνη ημρα, μισ ρα τουλχιστον νωρτερα, στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

_ 17/10/2019  14:10:51

Οι ενδιαφερμενοι να παρακολουθσουν το μθημα επιλογς "Ειδικ Θματα Αστροφυσικς" 2019-2020 στο ΜΠΣ της ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ να αποστελουν email στην κ. Χριστοπολου  (pechris@physics.upatras.gr) ως την Παρασκευ 18/10/2019.

Η διδσκουσα.

 ...

_ _ 15/10/2019  09:21:55

ποιοι φοιτητς επιθυμον να παρακολουθσουν το μθημα Θεωρα Ομδων & Εφαρμογς στη Φυσικ, να επικοινωνσουν με τον διδσκοντα, Kαθηγητ Ανδρα Αρβανιτογεργο, Τμμα Μαθηματικν (arvanito@math.upatras.gr)

 ...

_ 10/10/2019  08:49:49
Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ"
Ειδκευση "Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ".
 
Οι φοιτητς/φοιττριες που ενδιαφρονται να παρακολουθσουν το μθημα "Ειδικ Θματα Κοσμολογας" για το ακαδημακ τος 2019-2020 να επικοινωνσουν με τον διδσκοντα στο e-mail: kngourg@upatras.gr ως την Δευτρα 14-10-2019.
 
Ο διδσκων
Κωνσταντνος Γουργουλιτος
 ...

_ 09/10/2019  10:52:18
ΠΜΣ: ΑΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: “ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 
Καλονται οι Μεταπτυχιακο φοιτητς, οι οποοι επελγησαν στην ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: “ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΦΩΤΟΝΙΚΗ” και πρκειται να παρακολουθσουν το ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ μθημα του ΑΕξαμνου
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
 
να προσλθουν στην 1η συνντηση, η οποα θα πραγματοποιηθε την ΤΡΙΤΗ 15/10/2019 στις 12.30 μ.μ., στην αθουσα των ΠΕΦ (Ισγειο ΓΚτηρου Φυσικς).
 
Η παρουσα λων εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, στε να καθορισθον οι ομδες/μρες/ρες   των διαλξεων/εργαστηριακν ασκσεων.
 
Η συντονστρια του μαθματος
 
Στ. Γεωργ                         
 ...

- 2019 09/10/2019  09:02:22
Σας ενημερνουμε τι η τελετ Απονομς Μεταπτυχιακν Ττλων Σπουδν καθς και η τελετ Καθομολγησης Διδακτρων  θα πραγματοποιηθον την εβδομδα απ 18.11.2019 ως 22.11.2019 . Ως εκ τοτου, σοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος επιθυμον να συμμετχουν στις ανωτρω τελετς, καλονται να καταθσουν τις αντστοιχες αιτσεις ορκωμοσας τους ως τη Δευτρα 04.11.2019.
Θα υπρξει νετερη ανακονωση με τις ημερομηνες και ρες και τον χρο διεξαγαγως των Τελετν.
Εκ της Γραμματεας.
 ...

_ _ 2019-2020 08/10/2019  10:53:22
Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ"
Ειδκευση "Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ".
 
Οι φοιτητς/φοιττριες που ενδιαφρονται να παρακολουθσουν το μθημα "Ειδικ Θματα Μηχανικς των Ρευστν" για το ακαδημακ τος 2019-2020 να επικοινωνσουν με τον διδσκοντα στο e-mail: vxloukop@upatras.gr ως την Παρασκευ 11-10-2019.
 
Ο διδσκων
Βασλης Λουκπουλος
 ...

2019-2020. 08/10/2019  10:09:02

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Η Συνλευση του Τμματος Φυσικς στην αριθμ.  3/07.10.2019 συνεδρασ της αφο λαβε υπψιν τα Πρακτικ των Επιτροπν Επιλογς, ενκρινε τον πνακα επιτυχντων μεταπτυχιακν φοιτητν (κατ αλφαβητικ σειρ) των Προγραμμτων Μεταπτυχιακν Σπουδν του Τμματος Φυσικς στις "Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ" και στις "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ" για το ακαδημακ τος 2019-2020 αν Ειδκευση, υπ την προπθεση τι θα χουν καταστε πτυχιοχοι (κατθεση τελευταου βαθμολογου) μχρι 13.10.2019, ως ακολοθως:

ΠΜΣ "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ & ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ"

Ειδκευση: «Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα & Φυσικ Περιβλλοντος»

ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΖΟΡΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΟΥΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

Ειδκευση: «Ηλεκτρονικ-Κυκλματα και Συστματα»

ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ

ΜΕΜΛΙΚΑ ΕΒΙΣΑ

ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ

ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ειδκευση: «Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας»

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΜΣ "ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ"

Ειδκευση:«Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ»

ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΚΟΝΤΕΛΑΤΣΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΚΡΙΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΣΑΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΨΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

Ειδκευση: «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν - Φωτονικ»

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΤΑΛΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΒΒΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΚΟΥΡΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡΜΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

 ...

( -) 08/10/2019  08:46:28
Παρακαλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς που ενδιαφρονται να επιλξουν το μθημα να δηλσουν την πρθεσ τους μσω email στους 
διδσκοντες Καραχλιου Παναγιτα (pkara@upatras.gr) και Παλλη Λεωνδα (lpalilis@physics.upatras.gr). Η πρτη συνντηση ορζεται για την 
Πμπτη 10/10 στις 14.30.
Οι διδσκοντες
 ...

02/10/2019  19:24:25

Η Δρ. Μαρα Κανδλα (ΕΙΕ) χει θσεις για 2 υποψφιους διδκτορες στα παρακτω ερευνητικ θματα:

1. Ανπτυξη νανοδομημνων οπτοηλεκτρονικν διατξεων, βασισμνων σε ετεροδομς Si/ZnO.

Το ZnO εναι ημιαγωγς n-τπου με μεγλο ενεργειακ δικενο (~ 3.4 eV), χρσιμο για οπτοηλεκτρονικς εφαρμογς. Στα πλασια αυτς της διπλωματικς εργασας, θα αναπτυχθον ετεροδοδοι p-Si / n-ZnO με εναπθεση υμενων ZnO πνω σε νανοδομημνα υποστρματα p-Si. Η μθοδος αυτ επιτρπει το σχηματισμ νανοδιαμορφωμνων ετεροδιδων με ενισχυμνες ηλεκτρικς ιδιτητες. Οι δοδοι θα χρησιμοποιηθον για την ανπτυξη φωτοανιχνευτν κυανς και υπεριδους ακτινοβολας, με ταυτχρονη εκμετλλευση των οπτικν ιδιοττων του ZnO και του νανοδομημνου πυριτου.

2. Ανπτυξη μικρο/νανοδομημνων επιφανειν με χρση laser για κυτταροκαλλιργειες.

Υποστρματα πυριτου θα ακτινοβοληθον με διφορα παλμικ συστματα laser (femtosecond, nanosecond) για την ανπτυξη μικροδομν νανοδομν στην επιφνει τους. Οι δομς θα χαρακτηρισθον με μεθδους ηλεκτρονικς μικροσκοπας και θα βελτιστοποιηθον για την καλλιργεια κυττρων με στχο την ενεργοποησ τους. Η καλλιργεια κυττρων σε διαμορφωμνες επιφνειες οδηγε σε in vitro συνθκες που προσομοιζουν τις in situ φυσιολογικς συνθκες.

 

Φορας: Εθνικ δρυμα Ερευνν, Αθνα
Τμμα: Ινστιτοτο Θεωρητικς και Φυσικς Χημεας
Επιστημονικ Υπεθυνη: Δρ. Μαρα Κνδυλα, Τηλ: 2107273826
Email: kandyla@eie.gr
Web: www.mkandyla.gr

Για περισστερες πληροφορες στον Καθ. Σ. Κουρ (couris@upatras.gr )

 ...

_ 2019-2020 24/09/2019  14:33:38

Παρακαλονται οι υποψφιοι διδκτορες και μεταπτυχιακο φοιτητς του Τμματος Φυσικς πως δηλσουν καταρχς την πρθεσ τους να παρχουν επικουρικ ργο κατ το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2019-2020 στα εργαστρια ΦΥΣΙΚΗΣ Ι,ΙΙΙ,V με email  στη Γραμματεα στη διεθυνση mkrokou@upatras.gr, μχρι την Παρασκευ 27.09.2019.

Θα ακολουθσει νετερη ανακονωση για την υποβολ αιτσεων κατ την τακτικ διαδικασα.

 ...

޻ 2019-2020 16/09/2019  11:42:01

Καλονται οι υποψφιοι για το ΠΜΣ «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» για το ακαδημακ τος 2019-2020 να προσλθουν για συνντευξη, την Παρασκευ 27.09.2019, τις παρακτω ρες:

 • Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος:  10:00, στο εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας (3ος ροφος Βκτιρου Φυσικς).
 • Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα:  10:00, στην αθουσα 107 (1ος ροφος Βκτιρου Φυσικς).
 • Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας: 11.00, στην αθουσα 107 (1ος ροφος Βκτιρου Φυσικς).

 

Ο Διευθυντς του ΠΜΣ

 ...

2019-2020 16/09/2019  11:37:42

Καλονται οι υποψφιοι για το ΠΜΣ «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» για το ακαδημακ τος 2019-2020 να προσλθουν για συνντευξη, την Παρασκευ 27.09.2019, τις παρακτω ρες:

 • Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ:  10.00 πμ, στην αθουσα Συνεδρισεων του Τμματος (2ος ροφος Γ κτιρου Φυσικς)
 • Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν - Φωτονικ: 10.00 π.μ., στην αθουσα ΠΕΦ (ισγειο Γ κτιρου Φυσικς).

 

Ο Διευθυντς του ΠΜΣ.

 ...

_ 2019-2020 13/09/2019  15:06:51

Παρακαλονται οι υποψφιοι διδκτορες του Τμματος Φυσικς πως δηλσουν καταρχς την πρθεσ τους να παρχουν επικουρικ ργο κατ το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2019-2020 στα εργαστρια ΦΥΣΙΚΗΣ Ι,ΙΙΙ,V με email  στη Γραμματεα στη διεθυνση mkrokou@upatras.gr.

Θα ακολουθσει νετερη ανακονωση για την υποβολ αιτσεων κατ την τακτικ διαδικασα.

 ...

2019-2020 23/07/2019  12:56:05
Ο Ειδικς Λογαριασμς Κονδυλων ρευνας του Πανεπιστημου Πατρν σμφωνα με απφαση της αρ. 618 / 22.07.2019 Συνεδρασης της Επιτροπς Ερευνν του Πανεπιστημου Πατρν, για την υλοποηση του ργου «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο 2019-2020 στο Πανεπιστμιο Πατρν», που συγχρηματοδοτεται απ Ευρωπακος (Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικος Πρους στο πλασιο της Πρξης  «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο 2019-2020», με Επιστημονικ Υπεθυνη την καθηγτρια Βενετσνα Ε. Κυριαζοπολου του Τμματος Ιατρικς, Πρτανι του Πανεπιστημου Πατρν, προτθεται να προβε στην ανθεση ργου ως κτωθι:
 
Η εκδλωση ενδιαφροντος για την υποβολ πρτασης στο πλασιο της ανωτρω πρσκλησης θα πραγματοποιεται με το διαβιβαστικ, το οποο εναι συνημμνο  στο τλος της Πρσκλησης.
 
Λξη προθεσμας υποβολς προτσεων: 11/08/2019
 
Η εκδλωση ενδιαφροντος για την υποβολ πρτασης στο πλασιο της ανωτρω πρσκλησης θα πραγματοποιεται με το διαβιβαστικ, το οποο εναι συνημμνο  στο τλος της Πρσκλησης.
 ...

- . 2019-2020 12/07/2019  10:15:19

Ανακοιννεται Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος για εισαγωγ μεταπτυχιακν φοιτητν στο ΔΠΜΣ "Ιατρικ Φυσικ-Ακτινοφυσικ" κατα το ακαδημακ τος 2019-2020.

βλ. συνημμνα.

 ...

2019-2020 11/07/2019  14:22:26

ΠΡΟΚΗΡYΞΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ»
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
 
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν, οργαννει και λειτουργε, για το ακαδημακ τος 2019-2020, το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΠΜΣ) στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» (ΦΕΚ 1607/09.05.2018), σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4485/2017.
 
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» χει ως γνωστικ αντικεμενο την επιστμη της Φυσικς της Ατμσφαιρας και του Περιβλλοντος, της Ηλεκτρονικς, καθς και τις εφαρμογς αυτν, καλπτοντας την εν λγω θεματολογα τσο στην θεωρητικ της δισταση σο και στην πρακτικ της.
(Περισστερες πληροφορες για το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ παρχονται στη διεθυνση http://www.ellab.physics.upatras.gr/downs/2018_FEK1607.pdf.
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ»   οδηγε αποκλειστικ στην απονομ Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΔΜΣ) στις ακλουθες τρες (3) ειδικεσεις:
 1. Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα (Electronics – Circuits and Systems).
 2. Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας (Electronics and Information Processing).
 3. Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος (Applied Meteorology and Environmental Physics).
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων αν Ειδκευση:

Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.

1.Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα

Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Ηλεκτρολγων Μηχανικν, Πληροφορικς και Η/Υ, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.

 2.Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας

Στην ειδκευση γνονται δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Μηχανικο Ηλεκτρονικν Υπολογιστν, Ηλεκτρολγοι Μηχανικο, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς καθς και πτυχιοχοι Τμημτων ΤΕΙ κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.

 3.Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος

Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν, Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.

Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
 
Υποβολ αιτσεων
Οι ενδιαφερμενοι καλονται να συμπληρσουν ηλεκτρονικ στη διεθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, απ 08.08.2019 μχρι  16.09.2019, τα ακλουθα:
 • Ατηση με οποα ο υποψφιος εκδηλνει το ενδιαφρον του, του για μα μνο απ τις ως νω ειδικεσεις.
 • Σντομο βιογραφικ σημεωμα.
 • κθεση ενδιαφροντος σε σχση με την ειδκευση.
 • Αντγραφο βασικο ττλου σπουδν.
 • Αναγνριση βασικο ττλου σπουδν απ τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ σον αυτς χει απονεμηθε απ δρυμα της αλλοδαπς.
 • Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας.
 • Επσημο ττλο γνσης μιας ξνης γλσσας (εφσον υπρχει).
 • Δο τουλχιστον συστατικς επιστολς (Για υποψφιους εκτς του Τμματος Φυσικς).
 • Αντγραφα πιθανν ερευνητικν εργασιν.
 
Ατηση μπορον να υποβλλουν και τελειφοιτοι των ως νω αναφερομνων Τμημτων υπ την προπθεση τι, εφ σον επιλεγον, θα χουν προσκομσει Βεβαωση Περτωσης των Σπουδν τους πριν την ημερομηνα συνεδρασης της Συνλευσης για επικρωση του πνακα των  επιτυχντων. Στην περπτωση αυτ αντγραφο του  πτυχου του  διπλματς τους προσκομζεται πριν  απ  την  ημερομηνα ναρξης του προγρμματος.
Σε κθε περπτωση, οι επιλεγντες θα πρπει να προσκομσουν λα τα απαρατητα δικαιολογητικ μχρι τη λξη των εγγραφν.
 
Διαδικασα επιλογς
σοι υποβλλουν εμπροθσμως υποψηφιτητα υποχρεονται να προσλθουν σε ουσιαστικ συνντευξη, στις 27.09.2019 και ρα 10:00 π.μ. Οι χροι διεξαγωγς των συνεντεξεων θα γνωστοποιηθον με ανακονωση.
 
Η συνντευξη γνεται μνο με φυσικ παρουσα του υποψηφου και μνο κατ την ως νω ημερομηνα. Η μη προσλευσ του υποψηφου, για οποιοδποτε λγο, συμπεριλαμβανομνων και αυτν της ανωτρας βας, αυτομτως τον αποκλεει απ την επιλογ.
Μεταξ των κριτηρων επιλογς εναι: η διρκεια προπτυχιακν σπουδν, η διπλωματικ εργασα σχετικ με το αντικεμενο της επιζητομενης ειδκευσης, η παρξη επιστημονικν δημοσιεσεων λλου συγγραφικο επιστημονικο ργου, τυχν υποτροφες, καλ γνση μιας ξνης γλσσας, κατ προτμηση της Αγγλικς. Η γνση της ξνης γλσσας θα αποδεικνεται με την κατοχ επσημου ττλου σπουδν και με εξταση κατ τη διρκεια της συνντευξης.
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος σε κθε ειδκευση δεν μπορε να εναι μεγαλτερος απ δκα (10).
 
Επικοινωνα
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 
Ο Διευθυντς του ΠΜΣ
Ψυχαλνος Κων.
Καθηγητς
 ...

2019-2020 11/07/2019  14:07:43
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΙΣ
«ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ»
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
 
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν προκηρσσει το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΠΜΣ) στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ», για το ακαδημακ τος 2019-2020.
 
Το ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» χει ως γνωστικ αντικεμενο την επιστμη της Θεωρητικς, Υπολογιστικς Φυσικς και Αστροφυσικς, την Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν, τη Φωτονικ και τις εφαρμογς αυτν, καλπτοντας την εν λγω θεματολογα τσο στην θεωρητικ της δισταση σο και στην πρακτικ της.
 
Το ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» οδηγε αποκλειστικ στην απονομ Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΔΜΣ) στις ακλουθες δο (2) ειδικεσεις:
 1. Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ (Theoretical, Computational Physics, Astrophysics).
 2. Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν - Φωτονικ (Materials Physics and Technology - Photonics).
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων αν Ειδκευση:
 1. Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ. Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν, Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
 2. Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν-Φωτονικ. Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Χημεας, Επιστμης των Υλικν, καθς και Τμημτων Μηχανολγων, Ηλεκτρολγων, Χημικν Μηχανικν καθς και Μηχανικν Ηλεκτρονικν Υπολογιστν Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
Μεταξ των κριτηρων επιλογς εναι:
 1. Ο βαθμς πτυχου/διπλματος.
 2. Η επδοση του υποψηφου στα σχετικ με την ειδκευση προπτυχιακ μαθματα που χει διδαχτε.
 3. Η χρονικ διρκεια απκτησης του βασικο του πτυχου.
 4. Η διπλωματικ εργασα (που προβλπεται σε προπτυχιακ εππεδο) /και πιθαν ερευνητικ (δημοσιεσεις)/επαγγελματικ εμπειρα, σχετικ με το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ.
 5. Η συνντευξη του υποψηφου (συνεκτμηση της προσωπικτητας, της επιστημονικς συγκρτησης και των συστατικν επιστολν).
 6. λλα προσντα.
Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος στην ειδκευση «Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ» δεν μπορε να εναι περισστεροι απ δκα (10).
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος στην ειδκευση «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν – Φωτονικ» δεν μπορε να εναι περισστεροι απ εκοσι (20).
Υποβολ αιτσεων
Οι ενδιαφερμενοι καλονται να συμπληρσουν ηλεκτρονικ στην διεθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, απ 08.08.2019 μχρι  16.09.2019 τα ακλουθα:
 • Ατηση με οποα ο υποψφιος εκδηλνει το ενδιαφρον του για μα μνο απ τις ως νω ειδικεσεις (σε ντυπο που βρσκεται στην παραπνω ηλεκτρονικ διεθυνση).
 • Σντομο βιογραφικ σημεωμα.
 • κθεση ενδιαφροντος σε σχση με την ειδκευση.
 • Αντγραφο βασικο ττλου σπουδν.
 • Αναγνριση βασικο ττλου σπουδν απ τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ σον αυτς χει απονεμηθε απ δρυμα της αλλοδαπς
 • Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας.
 • Επσημο ττλο γνσης μιας ξνης γλσσας (εφσον υπρχει).
 • Δο τουλχιστον συστατικς επιστολς (Για υποψφιους εκτς του Τμματος Φυσικς).
 • Αντγραφα πιθανν ερευνητικν εργασιν.
Ατηση μπορον να υποβλλουν και τελειφοιτοι των ως νω αναφερομνων Τμημτων υπ την προπθεση τι, εφσον επιλεγον, θα χουν προσκομσει Βεβαωση Περτωσης των Σπουδν τους πριν την ημερομηνα συνεδρασης της Συνλευσης για επικρωση του πνακα των  επιτυχντων. Στην περπτωση αυτ αντγραφο του  πτυχου του  διπλματς τους προσκομζεται πριν την  ημερομηνα ναρξης του προγρμματος.
Σε κθε περπτωση, οι επιλεγντες θα πρπει να προσκομσουν λα τα απαρατητα δικαιολογητικ μχρι τη λξη των εγγραφν.
 
Διαδικασα επιλογς
σοι υποβλλουν εμπροθσμως υποψηφιτητα υποχρεονται να προσλθουν σε ουσιαστικ συνντευξη, στις 27.09.2019 και ρα 10:00 π.μ. Οι χροι διεξαγωγς των συνεντεξεων θα γνωστοποιηθον με ανακονωση.
Η συνντευξη γνεται μνο με φυσικ παρουσα του υποψηφου και μνο κατ την ως νω ημερομηνα. Η μη προσλευσ του υποψηφου, για οποιοδποτε λγο, συμπεριλαμβανομνων και αυτν της ανωτρας βας, αυτομτως τον αποκλεει απ την επιλογ.
Επικοινωνα
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 
Ο Διευθυντς του ΠΜΣ
Στ. Κουρς
Καθηγητς
 ...

& 2019 11/06/2019  14:56:51
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευης και Καθομολγησης Διδακτρων του Τμματος Φυσικς Ιουλου 2019, θα πραγματοποιηθον στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος, ως ακολοθως:
 
Απονομ Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης
Τρτη 09 Ιουλου 2019 και ρα 10:00
 
Καθομολγηση Διδακτρων
Πμπτη 11 Ιουλου 2019 και ρα 12:00
 
ΣΗΜ: Οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες που θα συμμετχουν στις παραπνω τελετς θα πρπει να βρσκονται την συγκεκριμνη ημρα, μισ ρα τουλχιστον νωρτερα, στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

- 2019 04/06/2019  09:59:14

Σας ενημερνουμε τι η τελετ Απονομς Μεταπτυχιακν Ττλων Σπουδν καθς και η τελετ Καθομολγησης Διδακτρων  θα πραγματοποιηθον την εβδομδα απ 08.07.2019 ως 12.07.2019 . Ως εκ τοτου, σοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος επιθυμον να συμμετχουν στις ανωτρω τελετς, καλονται να καταθσουν τις αντστοιχες αιτσεις ορκωμοσας τους ως την Παρασκευ 22.06.2019.

Θα υπρξει νετερη ανακονωση με τις ημερομηνες και ρες και τον χρο διεξαγαγως των Τελετν.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

_ 2019 04/06/2019  09:42:00
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η «Παρουσαση Βιβλιογραφας» του Μεταπτυχιακο Προγρμματος θα γνει την Πμπτη 27 Ιουνου, στις 2.00μ.μ. στην Φ6. Η διρκεια των παρουσισεων εναι 20-30 λεπτ. Παρακαλονται οι φοιτητς που ενδιαφρονται να κνουν παρουσαση να με ενημερσουν ηλεκτρονικ μχρι 25/6.
 
Για να αντιμετωπιστον γκαιρα ενδεχμενα προβλματα συμβαττητας, παρακαλονται οι φοιτητς να μου αποστελουν ηλεκτρονικ την ομιλα τους σε Power Point η pdf, το αργτερο μχρι το μεσημρι της Τετρτης 26/6, καθς και τα σχετικ τηλφωνα επικοινωνας.
3/6/19
 
Δημτρης Π.Κ. Γκκας
ghikas@physics.upatras.gr 
 ...

2019 21/05/2019  19:50:08
 ...

& _ & 2018-2019 12/04/2019  09:23:29

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του λων των ΠΜΣ και ΔΠΜΣ του Τμματος Φυσικς να προβον σε ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων για το εαριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2018-2019 στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα (progress).Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα παραμενει για ΟΛΟΥΣ ανοιχτ απ την Παρασκευ 12.04.2019 ως και την Κυριακ 12.05.2019.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

2019 11/04/2019  10:02:29
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας για τους πρωτοετες μεταπτυχιακος φοιτητς και υποψφιους διδκτορες του Πανεπιστημου Πατρν θα διεξαχθε την Δευτρα 06/05/2019 και Τρτη 07/05/2019 απ 8.30 ως 14.30
στο Συνεδριακ Πολιτιστικ Κντρο του Πανεπιστημου Πατρν. 
Υπενθυμζουμε τι σμφωνα με απφαση της Συγκλτου η παρακολοθηση του Σεμιναρου εναι υποχρεωτικ και αποτελε απαρατητη προπθεση για την απονομ του αντστοιχου μεταπτυχιακο ττλου. Εξαιρονται α) οι υποψφιοι διδκτορες που χουν παρακολουθσει το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας ως μεταπτυχιακο φοιτητς σε εππεδο Μεταπτυχιακο Διπλματος Ειδκευσης β) οι φοιτητς των Τμημτων του Αγρινου, για τους οποους θα διοργανωθε σεμινριο στο Αγρνιο σε ημερομηνα που θα ανακοινωθε αργτερα γ) οι ΜΦ του ΔΠΜΣ "Δημσια Υγεα" του Τμματος Ιατρικς.
 
Σας αποστλλουμε την απφαση της Συγκλτου για το σεμινριο. Το πργραμμα του σεμιναρου θα αναρτηθε στον ισττοπο του Γραφεου Τεχνικο Ασφαλεας (http://osh.upatras.gr).
 
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 ...

18/03/2019  01:14:23

Υπρχουν θσεις για εκπνηση διδακτορικς διατριβς σε θματα Κβαντικς Βιολογας
στο Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Κρτης

Υπεθυνος Καθηγητς: Κομνης Ιωννης (ikominis@physics.uoc.gr)

Θμα: Κβαντικ Βιολογα

Πληροφορες: Καθ. Σ. Κουρς (couris@upatras.gr)

 

 ...

04/03/2019  14:25:00

Παρακαλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του ΠΜΣ «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ», της κατεθυνσης «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν –Φωτονικ», που ενδιαφρονται να παρακολουθσουν το μθημα «Φασματοσκοπες Λιζερ», να επικοινωνσουν μεσα με τον διδσκοντα.

Ο Διδσκων

Σ. Κουρς

 ...

& 2019 20/02/2019  11:33:28
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευης και Καθομολγησης Διδακτρων του Τμματος Φυσικς, θα πραγματοποιηθον στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος, ως ακολοθως:
 
Απονομ Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης
Δευτρα 18 Μαρτου 2019 και ρα 10:00
 
Καθομολγηση Διδακτρων
Τετρτη 20 Μαρτου 2019 και ρα 10:30
 
ΣΗΜ: Οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες που θα συμμετχουν στις παραπνω τελετς θα πρπει να βρσκονται την συγκεκριμνη ημρα, μισ ρα τουλχιστον νωρτερα, στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

- 2019 18/02/2019  12:20:45

Παρακαλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος οι οποοι επιθυμον να συμμετχουν στις Τελετς Απονομς ΔΜΣ και Ορκωμοσας Διδακτρων Μαρτου 2019, να καταθσουν σχετικ ατηση στη Γραμματεα του Τμματος μχρι την Τετρτη 27.02.2019 (ατηση επισυνπεται).

Θα υπρξει νετερη ανακονωση με τις ημερομηνες και ρες και τον χρο διεξαγαγως των Τελετν.

 

Εκ της Γραμματεας.

 ...

/ 07/02/2019  10:20:09
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Στο αμσως προσεχς διστημα θα προκηρυχθε μια (1) θση επιστημονικο συνεργτη / υποψφιου διδκτορα με σμβαση εργασας στο Ινστιτοτο Νανοεπιστμης και Νανοτεχνολογας του ΕΚΕΦΕ «Δημκριτος» (Εργαστριο Νανοτεχνολογας και Μικροσυστημτων) στο πλασιο υλοποησης του ερευνητικο προγρμματος / ργου με ττλο «Low Cost Carbon Nanotubes Photodetectors ($CNTPD)». Η θση αφορ στην ρευνα και ανπτυξη πρωττυπου φωτοανιχνευτ ευρες φσματος βασισμνου στους νανοσωλνες νθρακα με ταυτχρονη εκπνηση διδακτορικς διατριβς, μεσα συνδεδεμνης με την παραπνω ρευνα.
Απαρατητα προσντα για την επιλογ στην παραπνω θση εναι η κατοχ:
 1. Πτυχου AEI, Τμματος Φυσικς Χημεας, Χημικν Μηχανικν Θετικν Επιστημν Ηλεκτρολγων Μηχανικν συναφος ειδικτητας.
 2. Μεταπτυχιακο Διπλματος Ειδκευσης σχετικο με το αντικεμενο του προγρμματος (στη θεματικ περιοχ Φυσικς Στερες Κατστασης και Επιστμης Υλικν)
Επιπρσθετα θα συνεκτιμηθον τα ακλουθα:
 1. Συμμετοχ του υποψηφου σε επιστημονικς δημοσιεσεις /και ανακοινσεις επιστημονικν συνεδρων.
 2. Προηγομενη εμπειρα και γνση διεργασιν καθαρο χρου / και ηλεκτρικν / οπτοηλεκτρονικν μετρσεων.
 3. Γνση Αγγλικς γλσσας.
 4. λλα προσντα (π.χ. /και σε ερευνητικ προγρμματα, μετεκπαιδεσεις κλπ).
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισστερες πληροφορες οι ενδιαφερμενοι μπορον να επικοινωνον κατ τις εργσιμες ημρες και ρες με τον Δρα Δημτριο Βελεσιτη στο τηλφωνο 2106503202 και στο e-mail: d.velessiotis@inn.demokritos
 ...

޻ 17/01/2019  12:08:43

Το πργραμμα της εξεταστικς εναι διαθσιμο εδ.
 

 ...

E 11/01/2019  12:34:50

Η εξταση του μαθματος "Θεωρα Ομδων και Εφαρμογς στη Φυσικ" θα διεξαχθε την Τρτη 22-01-2019, 12:00-15:00  στην αθουσα 342 του Τμματος Βιολογας/Μαθηματικν.

Ο διδσκων

Α. Αρβανιτογεργος

 ...

_ 2018-2019. 09/11/2018  14:42:28

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του λων των ΠΜΣ του Τμματος Φυσικς να προβον σε ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2018-2019, ως ακολοθως:

Α. Οι φοιτητςτων ΠΜΣ στις "Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ" και στις "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ"  θα πρπει να κνουν δλωση μαθημτων στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα (progress). Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Β. Οι φοιτητς δετερου και τρτου τους σπουδν του παλαιο ΠΜΣ του Τμματος Φυσικς καλονται να κνουν ανανωση εγγραφς (εφσον δεν χουν κνει) και δλωση μαθημτων για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2018-2019.

Η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα παραμενει για ΟΛΟΥΣ ανοιχτ απ τη Δευτρα 12.11.2018 ως και την Παρασκευ 30.11.2018.

 

Εκ της Γραμματεας.

 ...

: – 2018-2019 09/11/2018  14:34:51

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του ΔΠΜΣ στην Επιστμη και Τεχνολογα των Πολυμερν να προβον σε ανανωση εγγραφς (εφσον δεν χουν κνει) και δλωση μαθημτων για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2018-2019 απ τη Δευτρα 12.11.2018 ως και την  Παρασκευ 30.11.2018.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

: – 2018-2019 09/11/2018  14:33:02

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του ΔΠΜΣ στην Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας να προβον σε ανανωση εγγραφς (εφσον δεν χουν κνει) και δλωση μαθημτων για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2018-2019 απ τη Δευτρα 12.11.2018 ως και την  Παρασκευ 30.11.2018.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

_ _ 2018-2019 29/10/2018  08:52:34
ΠΜΣ "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ"
Ειδκευση: Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ
 
Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς/φοιττριες που επιθυμον να παρακολουθσουν το μθημα επιλογς χειμερινο εξαμνου "Θεωρα Ομδων και Εφαρμογς στην Φυσικ"  να επικοινωνσουν με τον υπεθυνο Καθηγητ κ. Α. Αρβανιτογεργο (E-mail: arvanito@neptune.math.upatras.gr).
 ...

& 2018 26/10/2018  08:49:52
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευης και Καθομολγησης Διδακτρων του Τμματος Φυσικς, θα πραγματοποιηθον ως ακολοθως:
στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος, ως ακολοθως:
 
Απονομ Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης
Δευτρα 19 Νοεμβρου 2018 και ρα 13:00.
 
Καθομολγηση Διδακτρων
Τετρτη 21 Νοεμβρου 2018 και ρα 10:00.
 
ΣΗΜ: Οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες που θα συμμετχουν στις παραπνω τελετς θα πρπει να βρσκονται την συγκεκριμνη ημρα, μισ ρα τουλχιστον νωρτερα, στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
βλ. συνημμνο πργραμμα τελετν
Εκ της Γραμματεας.
 ...

_ _ 23/10/2018  13:59:32
Ανακοιννεται τι την Τετρτη 24.10.2018 και ρα 13:00 θα γνει τελετ υποδοχς μεταπτυχιακν φοιτητν του ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» στην αιθουσα Συνεδρισεων του Τμηματος Φυσικς.
Ο Διευθυντς του ΠΜΣ
Στ. Κουρς
Καθηγητς
 ...

_ - 2018-2019 22/10/2018  16:58:24
Οι εγγραφς των πρωτοετν μεταπτυχιακν φοιτητν του ΠΜΣ στις "Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ" για το ακαδημακ τος 2018-2019 πραγματοποιονται απ την απ την Τρτη 23.10.2018  ως και την Δευτρα 05.11.2018.
Για την εγγραφ τους οι νοι μεταπτυχιακο φοιτητς θα πρπει να προσκομσουν στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς:
 • Ατηση εγγραφς (επισυνπτεται)
 • 2 (δο) φωτογραφες
 • Πιστοποιητικ Γννησης (για τους νδρες)
 ...

_ - 2018-2019 22/10/2018  16:55:34
Οι εγγραφς των πρωτοετν μεταπτυχιακν φοιτητν του ΠΜΣ στις "Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ" για το ακαδημακ τος 2018-2019 πραγματοποιονται απ την απ την Τρτη 23.10.2018  ως και την Δευτρα 05.11.2018.
Για την εγγραφ τους οι νοι μεταπτυχιακο φοιτητς θα πρπει να προσκομσουν στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς:
 • Ατηση εγγραφς (επισυνπτεται)
 • 2 (δο) φωτογραφες
 • Πιστοποιητικ Γννησης (για τους νδρες)
 ...

– 2018 16/10/2018  13:18:02
Θα θλαμε να σας ενημερσουμε τι οι ημερομηνες διεξαγωγς των τελετν απονομς ΜΔΕ και ορκωμοσας Διδακτρων προγραμματζονται ως εξς:
 • Τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης:  Δευτρα 19 και Τρτη 20 Νοεμβρου 2018 (Αθουσα Τελετν «Οδυσσας Ελτης»)
 • Τελετς Ορκωμοσας Διδακτρων: Τετρτη 21 Νοεμβρου 2018 (Αθουσα Τελετν «Οδυσσας Ελτης»)
Θα υπρξει νετερη ανακονωση για τις ακριβες ρες των ορκωμοσιν.
 
Οι ενδιαφερμενοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες οι οποοι επιθυμον να συμμετσχουν στις προαναφερμενες Τελετς, παρακαλονται να καταθσουν στην Γραμματεα του Τμματος Φυσικς σχετικ ατηση (επισυνπτεται) ως και την Παρασκευ 02 Νοεμβρου 2018.
 
Απ τη Γραμματεα.

 

 ...

Texas A&M University 15/10/2018  16:01:37

Μεταδιδακτορικ υποτροφα στο Texas A&M University Aerospace Engineering Department στην ομδα “Optical probing and manipulation” του Καθ. Αλξανδρου Γερκη.
Για περισστερες πληροφορες στο επισυναπτμενο γγραφο.

Σ. Κουρς
Καθ. Φυσικς των Λιζερ & Εφαρμογν
Τμημα Φυσικς, Παν. Πατρν 
& ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ

 ...

2018-2019 12/10/2018  13:54:27

Ανακοιννεται τι τα μαθματα των Προγραμμτων Μεταπτυχιακν Σπουδν του Τμματος Φυσικς για το χειμεριν εξαμνο του ακαδημακο τους 2018-2019, θα αρχσουν τη Δευτρα 15 Οκτωβρου 2018, σμφωνα με τα ωρολγια προγρμματα που χουν αναρτηθε στην ιστοσελδα του Τμματος (Ωρολγιο Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν).

Απο τη Γραμματεα.

 ...

2018-2019 12/10/2018  13:49:03
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
 
Επιλογ Μεταπτυχιακν Φοιτητν του Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν του Τμματος Φυσικς ακαδημακο τους 2018-2019
 
Ανακοιννονται, σμφωνα με τα Πρακτικ των Επιτροπν Επιλογς, οι επιτυχντες μεταπτυχιακο φοιτητς (κατ αλφαβητικ σειρ) των Προγραμμτων Μεταπτυχιακν Σπουδν του Τμματος Φυσικς για το ακαδημακ τος 2018-2019 αν Ειδκευση, υπ την προπθεση τι θα χουν καταστε πτυχιοχοι (κατθεση τελευταου βαθμολογου) μχρι 14.10.2018. Οι αποφσεις των Επιτροπν Επιλογς θα επικυρωθον στην επερχμενη Συνλευση του Τμματος.
Π.Μ.Σ. «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ»
Ειδκευση:  «Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ»
ΑΡΑΠΑΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΜΠΥΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΤΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΙΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
Eιδκευση: «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν – Φωτονικ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΥΦΤΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΙΑΚΑ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΓΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΕΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
 
 
Π.Μ.Σ «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ»
Ειδκευση: «Ηλεκτρονικ-Κυκλματα και Συστματα
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΚΑΣΚΟΥΤΑ ΕΛΠΙΔΑ ΕΥΕΛΠΙΑ
ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΝΕΤΑ ΔΑΝΑΗ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
 
Ειδκευση: «Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας»
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΡΙΜΑΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
ΧΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ        
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ  
        
Ειδκευση: «Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα & Φυσικ Περιβλλοντος
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΟΚΑ ΑΛΚΗΣΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΘΗΝΑ
ΠΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
 ...

10/10/2018  21:07:45

Τα ωρολγια προγρμματα για τις κατευθνσεις του ΠΜΣ "Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ" εναι αναρτημνα εδ.

Ο διευθυντς του ΠΜΣ

Κ. Ψυχαλνος

Καθηγητς

 ...

04/10/2018  13:54:50

Καλονται οι υποψφιοι για το ΠΜΣ «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» να προσλθουν για συνντευξη, την Δευτρα 08/10/2018, τις παρακτω ρες:

 • Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ:  10.30 πμ, στην αθουσα Φ6 (2ο ροφο 1ου κτιρου Φυσικς).
 • Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν - Φωτονικ: 10.00 π.μ., στην αθουσα Συνεδρισεων του Τμματος (2ος ροφος 3ου κτιρου Φυσικς).

 

Ο Διευθυντς του ΠΜΣ.

 ...

E _ 2018-2019 28/09/2018  10:12:42
Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς (πλην των πρωτοετν 2018-2019) και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος να καταθσουν  στη Γραμματεα του Τμματος ατηση για παροχ επικουρικο ργου κατ το χειμεριν εξμηνο 2018-2019, ως την Τετρτη 3 Οκτωβρου 2018. Απαρατητη προπθεση η συνεννηση με τους αντστοιχους υπευθνους των εργαστηρων στα οποα επιθυμον να δηλσουν συμμετοχ. Σημεινεται τι η επιλογ του αριθμο του επικουρικο προσωπικο καθς και του αριθμο των ωρν ανθεσης θα γνει απ το Τμμα, ανλογα με το ψος της σχετικς πστωσης. Η καταβολ της αποζημωσης στους επιλεγντες θα γνει εφσον η σχετικ πστωση για το τρχον ακαδημακ εξμηνο διατεθε στο Τμμα.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

27/09/2018  10:52:29
Παρουσαση Μεταπτυχιακς Διπλωματικς Εργασας
Ανακοιννεται τι την Παρασκευ 28 Σεπτεμβρου 2018, και ρα 16:00, στην αθουσα συνεδρισεων του Τομα Φυσικς της Συμπυκνωμνης λης (3ος ροφος του κτιρου Α Φυσικς), θα γνει η παρουσαση και η υποστριξη της Μεταπτυχιακς Διπλωματικς Εργασας (ΜΔΕ) του Μεταπτυχιακο φοιτητ του Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν στην Φυσικ των Υλικν κ. Βασιλεου Πετομενου.
Ο ττλος της ΜΔΕ εναι:
“Σνθεση και Ηλεκτρικς χαρακτηρισμς Πολυμερικν συνθτων Πολυανιλνης / οξειδου του Γραφενου”.
Η Εξεταστικ Επιτροπ:
 
Ευγγελος Βιτωρτος, Καθηγητς, Τμματος Φυσικς Παν Πατρν.
Σπυρδων Γιαννπουλος, Διευθυντς Ερευνν ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Δημτριος Τσης,  Επκουρος Καθηγητς, Τμματος Χημεας του Παν. Ιωανννων.
Καλονται σες και σοι ενδιαφρονται να την παρακολουθσουν.
 
Ε. Βιτωρτος
Καθηγητς.
 ...

޻ 26/09/2018  21:47:32

Καλονται οι υποψφιοι για το ΠΜΣ «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» να προσλθουν για συνντευξη, την Δευτρα 08/10/2018, τις παρακτω ρες:

 • Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος:  09.30, στο εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας (3ος ροφος κτιρου Φυσικς).
 • Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα:  10.00, στην αθουσα 107 (1ος ροφος κτιρου Φυσικς).
 • Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας: 11.00, στην αθουσα 107 (1ος ροφος κτιρου Φυσικς).

 

Ο Διευθυντς του ΠΜΣ

Κ. Ψυχαλνος

Καθηγητς

 ...

2018-2019 11/09/2018  12:38:13
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΙΣ
«ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ»
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
 
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν προκηρσσει το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΠΜΣ) στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ», για το ακαδημακ τος 2018-2019.
 
Το ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» χει ως γνωστικ αντικεμενο την επιστμη της Θεωρητικς, Υπολογιστικς Φυσικς και Αστροφυσικς, την Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν, τη Φωτονικ και τις εφαρμογς αυτν, καλπτοντας την εν λγω θεματολογα τσο στην θεωρητικ της δισταση σο και στην πρακτικ της.
 
Το ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» οδηγε αποκλειστικ στην απονομ Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΔΜΣ) στις ακλουθες δο (2) ειδικεσεις:
1. Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ (Theoretical, Computational Physics, Astrophysics).
2. Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν - Φωτονικ (Materials Physics and Technology - Photonics).
 
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων αν Ειδκευση:
 1. Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ. Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν, Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
 2. Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν-Φωτονικ. Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Χημεας, Επιστμης των Υλικν, καθς και Τμημτων Μηχανολγων, Ηλεκτρολγων, Χημικν Μηχανικν καθς και Μηχανικν Ηλεκτρονικν Υπολογιστν Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
Μεταξ των κριτηρων επιλογς εναι:
 1. Ο βαθμς πτυχου/διπλματος.
 2. Η επδοση του υποψηφου στα σχετικ με την ειδκευση προπτυχιακ μαθματα που χει διδαχτε.
 3. Η χρονικ διρκεια απκτησης του βασικο του πτυχου.
 4. Η διπλωματικ εργασα (που προβλπεται σε προπτυχιακ εππεδο) /και πιθαν ερευνητικ (δημοσιεσεις)/επαγγελματικ εμπειρα, σχετικ με το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ.
 5. Η συνντευξη του υποψηφου (συνεκτμηση της προσωπικτητας, της επιστημονικς συγκρτησης και των συστατικν επιστολν).
 6. λλα προσντα.
Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος στην ειδκευση «Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ» δεν μπορε να εναι περισστεροι απ δκα (10).
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος στην ειδκευση «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν – Φωτονικ» δεν μπορε να εναι περισστεροι απ εκοσι (20).
 
Υποβολ αιτσεων
Οι ενδιαφερμενοι καλονται να συμπληρσουν ηλεκτρονικ στην διεθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, απ 12.09.2018 μχρι  30.09.2018, τα ακλουθα:
- Ατηση με οποα ο υποψφιος εκδηλνει το ενδιαφρον του, του για μα μνο απ τις ως νω ειδικεσεις.
- Σντομο βιογραφικ σημεωμα.
- Αντγραφο βασικο ττλου σπουδν.
- Αναγνριση βασικο ττλου σπουδν απ τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ σον αυτς χει απονεμηθε απ δρυμα της αλλοδαπς.
- Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας.
- Επσημο ττλο γνσης μιας ξνης γλσσας (εφσον υπρχει).
- Δο συστατικς επιστολς (Για υποψφιους εκτς του Τμματος Φυσικς).
- Αντγραφα πιθανν ερευνητικν εργασιν.
 
Ατηση μπορον να υποβλουν και σοι θα καταστον πτυχιοχοι μετ την εξεταστικ περοδο του Σεπτεμβρου 2018. Εφ’ σον επιλεγον, πρπει να καταθσουν αντγραφο πτυχου ( βεβαωση πτυχιοχου/διπλωματοχου) μχρι την ημερομηνα γκρισης του καταλγου των εισακτων απ τη Συνλευση του Τμματος. Σε αντθετη περπτωση αποκλεονται απ την επιλογ. Οφελουν επσης να συμμετσχουν στην πρτη τελετ ορκωμοσας προπτυχιακν φοιτητν η οποα θα ακολουθσει την επιλογ τους. Σε αντθετη περπτωση δεν ολοκληρνεται η εγγραφ τους και απορρπτονται.
 
Διαδικασα επιλογς
σοι υποβλλουν εμπροθσμως υποψηφιτητα υποχρεονται να προσλθουν σε ουσιαστικ συνντευξη, στις 08.10.2018 και ρα 10:00 π.μ. Οι χροι διεξαγωγς των συνεντεξεων θα γνωστοποιηθον με ανακονωση.
Η συνντευξη γνεται μνο με φυσικ παρουσα του υποψηφου και μνο κατ τις ως νω ημερομηνες. Η μη προσλευσ του υποψηφου, για οποιοδποτε λγο, συμπεριλαμβανομνων και αυτν της ανωτρας βας, αυτομτως τον αποκλεει απ την επιλογ.
 
Επικοινωνα
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 
Ο Διευθυντς του ΠΜΣ
Στ. Κουρς
Καθηγητς
 ...

2018-2019 10/09/2018  14:02:38
ΠΡΟΚΗΡYΞΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ»
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν, οργαννει και λειτουργε, για το ακαδημακ τος 2018-2019, το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΠΜΣ) στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» (ΦΕΚ 1607/09.05.2018), σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4485/2017.
 
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» χει ως γνωστικ αντικεμενο την επιστμη της Φυσικς της Ατμσφαιρας και του Περιβλλοντος, της Ηλεκτρονικς, καθς και τις εφαρμογς αυτν, καλπτοντας την εν λγω θεματολογα τσο στην θεωρητικ της δισταση σο και στην πρακτικ της.
(Περισστερες πληροφορες για το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ παρχονται εδ.
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ»   οδηγε αποκλειστικ στην απονομ Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΔΜΣ) στις ακλουθες τρες (3) ειδικεσεις:
 1. Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα (Electronics – Circuits and Systems).
 2. Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας (Electronics and Information Processing).
 3. Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος (Applied Meteorology and Environmental Physics).
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων αν Ειδκευση:
1. Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα
Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Ηλεκτρολγων Μηχανικν, Πληροφορικς και Η/Υ, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
2. Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας
Στην ειδκευση γνονται δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Μηχανικο Ηλεκτρονικν Υπολογιστν, Ηλεκτρολγοι Μηχανικο, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς καθς και πτυχιοχοι Τμημτων ΤΕΙ κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
3. Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος
Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν, Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
Υποβολ αιτσεων
Οι ενδιαφερμενοι καλονται να συμπληρσουν ηλεκτρονικ στην διεθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, απ 10.09.2018 μχρι  30.09.2018, τα ακλουθα:
- Ατηση με οποα ο υποψφιος εκδηλνει το ενδιαφρον του, του για μα μνο απ τις ως νω ειδικεσεις.
- Σντομο βιογραφικ σημεωμα.
- Αντγραφο βασικο ττλου σπουδν.
- Αναγνριση βασικο ττλου σπουδν απ τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ σον αυτς χει απονεμηθε απ δρυμα της αλλοδαπς.
- Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας.
- Επσημο ττλο γνσης μιας ξνης γλσσας (εφσον υπρχει).
- Δο συστατικς επιστολς (Για υποψφιους εκτς του Τμματος Φυσικς).
- Αντγραφα πιθανν ερευνητικν εργασιν.
 
Ατηση μπορον να υποβλουν και σοι θα καταστον πτυχιοχοι μετ την εξεταστικ περοδο του του Σεπτεμβρου 2018. Εφ’ σον επιλεγον, πρπει να καταθσουν αντγραφο πτυχου ( βεβαωση πτυχιοχου/διπλωματοχου) μχρι την ημερομηνα γκρισης του καταλγου των εισακτων απ τη Συνλευση του Τμματος. Σε αντθετη περπτωση αποκλεονται απ την επιλογ. Οφελουν επσης να συμμετσχουν στην πρτη τελετ ορκωμοσας προπτυχιακν φοιτητν η οποα θα ακολουθσει την επιλογ τους. Σε αντθετη περπτωση δεν ολοκληρνεται η εγγραφ τους και απορρπτονται.
 
Διαδικασα επιλογς
σοι υποβλλουν εμπροθσμως υποψηφιτητα υποχρεονται να προσλθουν σε ουσιαστικ συνντευξη, στις 08.10.2018 και ρα 10:00π.μ.
Η συνντευξη γνεται μνο με φυσικ παρουσα του υποψηφου και μνο κατ τις ως νω ημερομηνες. Η μη προσλευσ του υποψηφου, για οποιοδποτε λγο, συμπεριλαμβανομνων και αυτν της ανωτρας βας, αυτομτως τον αποκλεει απ την επιλογ.
Μεταξ των κριτηρων επιλογς εναι: η διρκεια προπτυχιακν σπουδν, η διπλωματικ εργασα σχετικ με το αντικεμενο της επιζητομενης ειδκευσης, η παρξη επιστημονικν δημοσιεσεων λλου συγγραφικο επιστημονικο ργου, τυχν υποτροφες, καλ γνση μιας ξνης γλσσας, κατ προτμηση της Αγγλικς. Η γνση της ξνης γλσσας θα αποδεικνεται με την κατοχ επσημου ττλου σπουδν και με εξταση κατ τη διρκεια της συνντευξης.
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος σε κθε ειδκευση δεν μπορε να εναι μεγαλτερος απ δκα (10).
Επικοινωνα
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 
Ο Διευθυντς του ΠΜΣ
Ψυχαλνος Κων.
Καθηγητς
 ...

ǻ 2018-2019 25/07/2018  13:49:18
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν προκηρσσει το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΠΜΣ) στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ», για το ακαδημακ τος 2018-2019.
Το ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» χει ως γνωστικ αντικεμενο την επιστμη της Θεωρητικς, Υπολογιστικς Φυσικς και Αστροφυσικς, την Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν, τη Φωτονικ και τις εφαρμογς αυτν, καλπτοντας την εν λγω θεματολογα τσο στην θεωρητικ της δισταση σο και στην πρακτικ της.
Το ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» οδηγε αποκλειστικ στην απονομ Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΔΜΣ) στις ακλουθες δο (2) ειδικεσεις:
 1. Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ (Theoretical, Computational Physics, Astrophysics).
 2. Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν - Φωτονικ (Materials Physics and Technology - Photonics).
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων αν Ειδκευση:
 1. Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ: Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν, Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
 2. Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν-Φωτονικ: Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Χημεας, Επιστμης των Υλικν, καθς και Τμημτων Μηχανολγων, Ηλεκτρολγων, Χημικν Μηχανικν καθς και Μηχανικν Ηλεκτρονικν Υπολογιστν Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
Μεταξ των κριτηρων επιλογς εναι:
 1. Ο βαθμς πτυχου/διπλματος.
 2. Η επδοση του υποψηφου στα σχετικ με την ειδκευση προπτυχιακ μαθματα που χει διδαχτε.
 3. Η χρονικ διρκεια απκτησης του βασικο του πτυχου.
 4. Η διπλωματικ εργασα (που προβλπεται σε προπτυχιακ εππεδο) /και πιθαν ερευνητικ (δημοσιεσεις)/επαγγελματικ εμπειρα, σχετικ με το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ.
 5. Η συνντευξη του υποψηφου (συνεκτμηση της προσωπικτητας, της επιστημονικς συγκρτησης και των συστατικν επιστολν).
 6. λλα προσντα.
Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
 
Οι αιτσεις υποψηφιτητας στο εν λγω ΠΜΣ θα ξεκινσουν μετ τη δημοσευση της προκρυξης.
Παρακαλονται οι ενδιαφερμενοι να επισκπτονται τακτικ την ιστοσελδα του Τμματος Φυσικς (www.physics.upatras.gr),  προκειμνου να πληροφορηθον για την δημοσευση της προκρυξης.
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (secrphysics@upatras.gr, 2610-996077, 996098, fax: 996089).
 
Ο Πρεδρος του Τμματος.
 ...

ǻ 2018-2019 25/07/2018  13:41:54
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν, οργαννει και λειτουργε, για το ακαδημακ τος 2018-2019, το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΠΜΣ) στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» (ΦΕΚ 1607/09.05.2018), σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4485/2017.
 
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» χει ως γνωστικ αντικεμενο την επιστμη της Φυσικς της Ατμσφαιρας και του Περιβλλοντος, της Ηλεκτρονικς, καθς και τις εφαρμογς αυτν, καλπτοντας την εν λγω θεματολογα τσο στην θεωρητικ της δισταση σο και στην πρακτικ της.
(Περισστερες πληροφορες για το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ παρχονται στην ιστοσελδα:  http://www.physics.upatras.gr)
 
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ»   οδηγε αποκλειστικ στην απονομ Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΔΜΣ) στις ακλουθες τρες (3) ειδικεσεις:
 1. Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα (Electronics – Circuits and Systems).
 2. Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας (Electronics and Information Processing).
 3. Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος (Applied Meteorology and Environmental Physics).
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων αν Ειδκευση:
 1. Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα: Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Ηλεκτρολγων Μηχανικν, Πληροφορικς και Η/Υ, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
 2.  Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας: Στην ειδκευση γνονται δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Μηχανικο Ηλεκτρονικν Υπολογιστν, Ηλεκτρολγοι Μηχανικο, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς καθς και πτυχιοχοι Τμημτων ΤΕΙ κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
 3.  Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος: Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν, Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
Μεταξ των κριτηρων επιλογς εναι:
 1. Ο βαθμς πτυχου/διπλματος.
 2. Η επδοση του υποψηφου στα σχετικ με την ειδκευση προπτυχιακ μαθματα που χει διδαχτε.
 3. Η χρονικ διρκεια απκτησης του βασικο του πτυχου.
 4. Η διπλωματικ εργασα (που προβλπεται σε προπτυχιακ εππεδο) /και πιθαν ερευνητικ (δημοσιεσεις)/επαγγελματικ εμπειρα, σχετικ με το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ.
 5. Η συνντευξη του υποψηφου (συνεκτμηση της προσωπικτητας, της επιστημονικς συγκρτησης και των συστατικν επιστολν).
 6. λλα προσντα.
Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
 
Οι αιτσεις υποψηφιτητας στο εν λγω ΠΜΣ θα ξεκινσουν μετ τη δημοσευση της προκρυξης.
Παρακαλονται οι ενδιαφερμενοι να επισκπτονται τακτικ την ιστοσελδα του Τμματος Φυσικς (www.physics.upatras.gr),  προκειμνου να πληροφορηθον για την δημοσευση της προκρυξης.
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 
Ο Πρεδρος του Τμματος.
 ...

_ & 19/07/2018  11:16:15

ποιος φοιτητς προτθεται να εξεταστε στο μθημα Θεωρα Ομδων & Εφαρμογς στη Φυσικ την περοδο Σεπτεμβρου 2018, παρακαλεται να επικοινωνσει με τον διδσκοντα Α. Αρβανιτογεργο (arvanito@math.upatas.gr).

Ο Διδσκων.

 ...

& 2018 19/06/2018  14:58:01
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευης και Καθομολγησης Διδακτρων του Τμματος Φυσικς, θα πραγματοποιηθον ως ακολοθως:
στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος, ως ακολοθως:
 
Απονομ Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης
Τρτη 3 Ιουλου 2018 και ρα 11:30.
 
Καθομολγηση Διδακτρων
Πμπτη 5 Ιουλου 2018 και ρα 10:00.
 
ΣΗΜ: Οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες που θα συμμετχουν στις παραπνω τελετς θα πρπει να βρσκονται την συγκεκριμνη ημρα, μισ ρα τουλχιστον νωρτερα, στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
βλ. συνημμνο πργραμμα τελετν
Εκ της Γραμματεας.
 ...

19/06/2018  08:51:49
Ο μεταπτυχιακς φοιτητς του ΔΠΜΣ "Επιστμη και Τεχνολογα Πολυμερν", κ. Κωνσταντνος Παπαγεωργου, θα παρουσισει ενπιον της εξεταστικς επιτροπς τη διπλωματικ του εργασα με ττλο:
«Θεωρητικ και υπολογιστικ μελτη της δομς σφαιρικν νανοσωματιδων εμβολιασμνων με πολυμερικς αλυσδες»
Η παρουσαση εναι δημσια και θα γνει την Τετρτη 20/6/2018, στις 11.00πμ, στην αθουσα σεμιναρων του Τμματος Επιστμης των Υλικν.
 
Η εξεταστικ επιτροπ,
Αλξανδρος Βανακρας, Αναπληρωτς Καθηγητς, Τμ. Επιστμης των Υλικν,
Κωνσταντνος Τσιτσιλινης, Καθηγητς, Τμ. Χημικν Μηχανικν, 
Βασλειος Γεωργακλας, Αναπληρωτς Καθηγητς, Τμ. Επιστμης των Υλικν.
 ...

- 11/06/2018  13:46:18

βλ. συνημμνο αρχεο

 ...

& 2018 06/06/2018  08:50:04
Σας ενημερνουμε τι οι Τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων και Καθομολγησης Διδακτρων χουν προγραμματιστε για τις ακλουθες ημερομηνες:
Τελετ Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης: Τρτη 3 και Τετρτη 4 Ιουλου 2018.
Τελετ Καθομολγησης Διδακτρων: Πμπτη 5 Ιουλου 2018.
Θα υπρξει νετερη ανακονωση για τις ακριβες ρες των ορκωμοσιν.
 
Οι ενδιαφερμενοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες οι οποοι επιθυμον να συμμετσχουν στις προαναφερμενες Τελετς, παρακαλονται να καταθσουν στην Γραμματεα του Τμματος Φυσικς σχετικ ατηση (επισυνπτεται) ως και την Παρασκευ 15 Ιουνου 2018.
 
Απ τη Γραμματεα.
 ...

_ 31/05/2018  08:53:11
Ανακοιννεται τι η εξταση του μαθματος  "Μαθηματικς Μθοδοι Φυσικς" θα γνει την Παρασκευ 15 Ιουνου 2018 και ρα 10:00π.μ στην αθουσα Φ5 του Τμματος Φυσικς.
Ο διδσκων.
Αθ. Κοτσιλης
 
 ...

1 / 08/05/2018  13:13:23
Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, στο πλασιο της πρτασης με ττλο “Νανολικ και νανοηλεκτρονικς διατξεις memristor για κβαντικ και νευρομορφικ υπολογιστικ (MEM-Q)”, η οποα εντσσεται στο Επιχειρησιακ Πργραμμα «Ανταγωνιστικτητα Επιχειρηματικτητα και Καινοτομα 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)», προκηρσσει μια θση για  εκπνηση ερευνητικο ργου (postdoc) με αντικεμενο «Σνθεση και χαρακτηρισμς νανολικν».
 
Οι ενδιαφερμενοι μπορον να υποβλουν ατηση ως τις 25/5/2018.
Περισστερες πληροφορες παρχονται στο επισυναπτμενο αρχεο, στο e-mail kleanthi@iceht.forht.gr και στο τηλφωνο 2610 965278.
 ...

& _ 2017-2018 02/05/2018  14:36:17

Ενημερνουμε τους μεταπτυχιακος/ες φοιτητς/τριες του ΠΜΣ του Τμματος Φυσικς και των ΔΠΜΣ στην "Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας" και στην "Επιστμη και Τεχνολογα των Πολυμερν" , τι η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα δχεται εκ νου ανανεσεις εγγραφν και δηλσεις μαθημτων απ 02/05/2018 ως και 06/05/2018, προκειμνου να αντιμετωπιστον προβλματα δυσλειτουργιν που παρουσιστηκαν.

Απο τη Γραμματεα.

 ...

_ 2017-2018 26/04/2018  12:12:25

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Καλονται οι μεταπτυχιακο/ες φοιτητς/τριες ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ του ΠΜΣ του Τμματος Φυσικς και των ΔΠΜΣ στην "Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας" και στην "Επιστμη και Τεχνολογα των Πολυμερν", οι οποοι δεν χουν κνει ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων για το εαριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2017-2018, να προβον μεσα στις απαρατητες ενργειες καθς η ηλεκτρονικ γραμματεα θα παραμενει ανοικτ ως και τη Δευτρα 30 Απριλου 2018. Μετ τη λξη αυτς της προθεσμας θα κλεσει το σστημα και θα δημιουργηθον σοβαρ προβλματα στην ακαδημακ διαδικασα.

Απο τη Γραμματεα.

 ...

& _ 2017-2018 30/03/2018  14:34:47

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του Διατμηματικο Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν στην "Επιστμη & Τεχνολογα των Πολυμερν" να κνουν ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων εαρινο εξαμνου ακαδημακο τους 2017-2018. Η ηλεκτρονικ γραμματεα θα παραμενει ανοιχτ κατ το χρονικ διστημα απ 30.03.2018 ως και 30.04.2018.

Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Ως browser να χρησιμοποιεται μνο ο INTERNET EXPLORER.

Απ τη Γραμματεα.

 ...

& _ 2017-2018 30/03/2018  14:26:32

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του Διατμηματικο Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν στην "Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας" να κνουν ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων εαρινο εξαμνου ακαδημακο τους 2017-2018. Η ηλεκτρονικ γραμματεα θα παραμενει ανοιχτ κατ το χρονικ διστημα απ 30.03.2018 ως και 30.04.2018.

Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Ως browser να χρησιμοποιεται μνο ο INTERNET EXPLORER.

Απ τη Γραμματεα.

 ...

_ 2017-2018 30/03/2018  14:23:38

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν του Τμματος Φυσικς να κνουν ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων εαρινο εξαμνου ακαδημακο τους 2017-2018. Η ηλεκτρονικ γραμματεα θα παραμενει ανοιχτ κατ το χρονικ διστημα απ 30.03.2018 ως και 30.04.2018.

Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Ως browser να χρησιμοποιεται μνο ο INTERNET EXPLORER.

ΣΗΜ: Ανανωση εγγραφς στο εαριν εξμηνο θα πρπει να κνουν και οι Υποψφιοι Διδκτορες οι οποοι χουν ενταχθε στην ηλεκτρονικ γραμματεα.

Απ τη Γραμματεα.

 ...

_700 30/03/2018  10:03:24
Το δρυμα Κρατικν Υποτροφιν (ΙΚΥ), στο πλασιο της Πρξης «Ενσχυση του ανθρπινου ερευνητικο δυναμικο μσω της υλοποησης διδακτορικς ρευνας»- 2ος  Κκλος και σε εφαρμογ του Κανονισμο του Προγρμματος (Απφαση 38060/Ζ1/06.03.2018, ΦΕΚ 876/τ.Β’/13.03.2018,πως εκστοτε ισχει), προκηρσσει 700 θσεις υποτροφιν, μγιστης διρκειας τριν (3) ετν, για εκπνηση διδακτορικς διατριβς στην ΕλλδαΤο πργραμμα απευθνεται σε υποψφιους διδκτορες, των οποων η Τριμελς Συμβουλευτικ Επιτροπ χει οριστε μετ την 01/01/2016, στους παρακτω επιστημονικος τομες:
 • Φυσικς Επιστμες και Επιστμες Μηχανικο,
 • Επιστμες Ζως
 • Κοινωνικς και Ανθρωπιστικς Επιστμες.
Η πρξη υλοποιεται στο πλασιο του Επιχειρησιακο Προγρμματος «Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020), που συγχρηματοδοτεται απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο (Ε.Κ.Τ.).
Οι ενδιαφερμενοι θα πρπει να υποβλουν σχετικ ατηση σε ηλεκτρονικ μορφ ως τις 17/4/2018 και στην συνχεια ως 24/4/2018, φκελο υποψηφιτητας (ατηση σε ντυπη μορφ και σχετικ δικαιολογητικ).
λες οι πληροφορες παρχονται στον υπερσνδεσμο του ΙΚΥ:
 
Καλονται οι ενδιαφερμενοι, πριν προβον στην υποβολ ατησης, να μελετσουν προσεκτικ λες τις παρεχμενες πληροφορες κυρως την «Επικαιροποιημνη Πρσκληση υποβολς αιτσεων – υποψηφιοττων» καθς και τις «Συχνς Ερωτσεις – Απαντσεις».
Περαιτρω πληροφορες  και διευκρινσεις παρχονται  απ το δρυμα Κρατικν Υποτροφιν (ΙΚΥ - Λεωφ. Εθνικς Αντιστσεως 41, 142 34 Να Ιωνα) στα τηλφωνα 210-3726394, 210-3726355 και 210-3726357 καθς και στο e-mail: infoteam@iky.gr.
 
Ο Πρεδρος του Διοικητικο Συμβουλου του ΙΚΥ
Κυρικος Αθανασου
Ομτιμος Καθηγητς Ε.Κ.Π.Α.
 ...

_ 27/03/2018  11:19:32
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας για τους πρωτοετες μεταπτυχιακος φοιτητς και υποψφιους διδκτορες του Πανεπιστημου Πατρν θα διεξαχθε την Δευτρα 16/04/2018 και Τρτη 17/04/2018 απ 8.30 ως 14.30
στο Συνεδριακ Πολιτιστικ Κντρο του Πανεπιστημου Πατρν. 
Υπενθυμζουμε τι σμφωνα με απφαση της Συγκλτου η παρακολοθηση του Σεμιναρου εναι υποχρεωτικ και αποτελε απαρατητη προπθεση για την απονομ του αντστοιχου μεταπτυχιακο ττλου. Εξαιρονται α) οι υποψφιοι διδκτορες που χουν παρακολουθσει το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας ως μεταπτυχιακο φοιτητς σε εππεδο Μεταπτυχιακο Διπλματος Ειδκευσης β) οι φοιτητς των Τμημτων του Αγρινου, για τους οποους θα διοργανωθε σεμινριο στο Αγρνιο σε ημερομηνα που θα ανακοινωθε αργτερα γ) οι ΜΦ του ΔΠΜΣ "Δημσια Υγεα" του Τμματος Ιατρικς.
 
Σας αποστλλουμε την απφαση της Συγκλτου για το σεμινριο. Το πργραμμα του σεμιναρου θα αναρτηθε στον ισττοπο του Γραφεου Τεχνικο Ασφαλεας και Ιατρο Εργασας (http://osh.upatras.gr).
 
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

 ...

26/03/2018  23:13:39

Η μεταπτυχιακ φοιττρια του ΠMΣΕ στην Ηλεκτρονικ & Επικοινωνες (Ραδιοηλεκτρολογα) κ. Σταυρολα Καπουλα (Α.Μ. 1058034), θα παρουσισει την Μεταπτυχιακ Διπλωματικ Εργασα της με ττλο:

“Σχεδαση κυκλωμτων κλασματικς τξης

με μειωμνη διασπορ των τιμν των στοιχεων τους ”.

Η παρουσαση θα γνει την Πμπτη 29/03/2018, στις 12.30, στην αθουσα Φ3 (2ος ροφος, κτιρου-Β Φυσικς).

Καλονται οι ενδιαφερμενοι να την παρακολουθσουν.

Ο επιβλπων

Κ. Ψυχαλνος, Καθηγητς

 ...

& 21/03/2018  09:30:31
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Σας ενημερνουμε πως το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας για τους πρωτοετες μεταπτυχιακος φοιτητς και υποψφιους διδκτορες θα διεξαχθε στις 16 και 17 Απριλου 2018 στις εγκαταστσεις του Πανεπιστημου στην Πτρα (ο τπος διεξαγωγς και το πργραμμα θα σταλον σε νετερη ανακονωση).
Υπενθυμζουμε πως η παρακολοθηση του Σεμιναρου Υγιεινς & Ασφλειας εναι υποχρεωτικ σμφωνα με την απφαση της Συγκλτου και αποτελε απαρατητη προπθεση για την απονομ του αντστοιχου μεταπτυχιακο ττλου. Εξαιρονται οι υποψφιοι διδκτορες που χουν παρακολουθσει το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας ως μεταπτυχιακο φοιτητς σε εππεδο Μεταπτυχιακο Διπλματος Ειδκευσης. 

 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 
 
 ...

15/03/2018  14:41:12
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η δημσια παρουσαση της Διδακτορικς Διατριβς
της Υποψφιας Διδκτορος του Τμματος Φυσικς
 κας.  Ευθυμας Ρμου
 με ττλο:
 "Μελτη της μεσομορφικς συμπεριφορς υγροκρυσταλλικν ολιγομερν και δυαδικν συστημτων, που εμφανζουν δο νηματικς φσεις",
θα πραγματοποιηθε την Παρασκευ 16 Μαρτου και ρα 11:30 πμ
στην Αθουσα Συνεδρισεων του Τμματος Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν
(2ο ροφος, κτριο Γ’). 
 
Η τριμελς Επιτροπ,
Δημτριος Αναστασπουλος, Αν. Καθηγητς, Τμμα Φυσικς
Σταυρολα Γεωργ, Καθηγτρια, Τμμα Φυσικς
Παναγιτα Καραχλιου, Επικ. Καθηγτρια, Τμμα Φυσικς (επιβλπουσα)
 ...

_ 21/02/2018  11:10:49

Οι μεταπτυχιακο φοιτητς του ΠΜΣ του Τμματος Φυσικς στην Ειδκευση "Φωτονικ - Laser" που επιθυμον να παρακολουθσουν το μθημα επιλογς εαρινο εξαμνου "Μη Γραμμικ Οπτικ στις Οπτικς νες" να επικοινωνσουν με το διδσκοντα κ. Περσοφνη στο e-mail pet-per@physics.upatras.gr.

Ο Διδσκων.

 ...

& 2018 21/02/2018  09:53:35
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευης και Καθομολγησης Διδακτρων του Τμματος Φυσικς, θα πραγματοποιηθον ως ακολοθως:
στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος, ως ακολοθως:
 
Απονομ Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης
Δευτρα 12 Μαρτου 2018 και ρα 10:00.
 
Καθομολγηση Διδακτρων
Τετρτη 14 Μαρτου 2018 και ρα 10:30.
 
ΣΗΜ: Οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες που θα συμμετχουν στις παραπνω τελετς θα πρπει να βρσκονται την συγκεκριμνη ημρα, μισ ρα τουλχιστον νωρτερα, στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
βλ. συνημμνο πργραμμα τελετν
Εκ της Γραμματεας.
 ...

13/02/2018  11:42:04
Ανακοιννεται τι, την Τετρτη 21 Φεβρουαρου 2018 και ρα 15:00 στην αθουσα Φ6, θα πραγματοποιηθε η ναρξη διδασκαλας του μαθματος του Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν εαρινο εξαμνου "Μαθηματικς Μθοδοι Φυσικς".
Ο Διδσκων.
Αθ. Κοτσιλης.
 ...

E _ 2017-2018 09/02/2018  12:14:09
Καλονται οι ενδιαφερμενοι για παροχ επικουρικο ργου κατ το εαριν εξμηνο 2017-2018 μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος, να καταθσουν συμπληρωμνο το συνημμνο ντυπο αιτσεως στη Γραμματεα του Τμματος, ως την Παρασκευ 16 Φεβρουαρου 2018. Απαρατητη προπθεση η συνεννηση με τους αντστοιχους υπευθνους των εργαστηρων στα οποα επιθυμον να δηλσουν συμμετοχ. Σημεινεται τι η επιλογ του αριθμο του επικουρικο προσωπικο καθς και του αριθμο των ωρν ανθεσης θα γνει απ το Τμμα, ανλογα με το ψος της σχετικς πστωσης. Η καταβολ της αποζημωσης στους επιλεγντες θα γνει εφσον η σχετικ πστωση για το τρχον ακαδημακ εξμηνο διατεθε στο Τμμα.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

& _ 09/02/2018  12:10:56

Η Ειδικ Διατμηματικ Επιτροπ του ΔΠΜΣ στην "Επιστμη & Τεχνολογα των Πολυμερν" στην αριθμ. 3/08.02.2018 συνεδρασ της αποφσισε πως οι μεταπτυχικο φοιτητς και φοιττριες του ΔΠΜΣ δηλσουν στη Γραμματεα ως την Παρασκευ 30 Μαρτου 2018 το θμα της Μεταπτυχιακς Διπλωματικς Εργασας τους καθς και τον επιβλποντα Καθηγητ. Απαρατητη προπθεση εναι η επικοινωνα τους με τα μλη ΔΕΠ υπ την επβλεψη των οποων θα εκπονσουν την Εργασα τους.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

- 2018 09/02/2018  08:56:10

Σας ενημερνουμε τι η τελετ Καθομολγησης Διδακτρων καθς και η τελετ Απονομς Μεταπτυχιακν Ττλων Σπουδν θα πραγματοποιηθον την εβδομδα απ 12.03.2018 ως 16.03.2018 . Ως εκ τοτου, σοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος επιθυμον να συμμετχουν στις ανωτρω τελετς, καλονται να καταθσουν τις αντστοιχες αιτσεις ορκωμοσας τους ως την Παρασκευ 23.02.2018.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

05/02/2018  14:18:21
Προκρυξη διαγωνισμο για τη χοργηση μας (1) υποτροφας στον κλδο της Θεωρητικς Φυσικς σε πτυχιοχους/διπλωματοχους Τμημτων Φυσικς και Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. (Κατεθυνση Φυσικο Εφαρμογν) ελληνικν Πανεπιστημων/Πολυτεχνεων ισοτμων Πανεπιστημων/Πολυτεχνεων κρατν μελν της Ευρωπακς νωσης, για εκπνηση διδακτορικς διατριβς στην Ελλδα το εξωτερικ, απ τα σοδα των Γενικν Κληροδοτημτων υπρ της Εκπαιδεσεως.
Σας παραθτουμε και τον σχετικ σνδεσμο: http://www.academyofathens.gr/el/scholarships/general-2018-2019
Η προθεσμα υποβολς αιτσεων για τον διαγωνισμ, συνοδευμενων απ τα απαιτομενα δικαιολογητικ, λγει την 2α Μαου 2018.

 

 ...

: - 29/01/2018  16:16:56

Τμμα Φυσικς

Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν

Ειδκευση: Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος

Παρουσισεις απ τους φοιτητς

Αλληλεπιδραση ακτινοβολιας - Ατμοσφαιρας

09:30 – 10:00

Ανπτυξη πυκνν δικτων μτρησης για τη μελτη των χωροχρονικν μεταβολν ατμοσφαιρικν παραμτρων: εφαρμογ στα αιωρομενα σωματδια, Γεργιος Κοσμπουλος

10:00 – 10:30

Μετρντας την ηλιακ ακτινοβολα: Επγειες μετρσεις και λεγχος ποιτητας με ανλυση μεταδεδομνων,  Ιωννης Βαμβακς

10:30 – 12:00

Τηλεπισκπιση της Ατμσφαιρας: Παρουσαση βασικν δορυφορικν οργνων για τη Μετεωρολογα και τις Ατμοσφαιρικς Επιστμες

Moderate Resolution Imaging  Spectroradiometer, Ιωννης Θεοδωρπουλος

Ozone Monitoring Instrument, Ανδρας Χρονπουλος

Meteosat Second Generation,  Σταρος – Ανδρας Λογοθτης

Sentinel 5P,  Αρετ Παππ

Microwave Integrated Retrieval System, Δημτριος Μχος

Οι παρουσισεις πραγματοποιονται στο πλασιο του μαθματος Αλληλεπδραση Ακτινοβολας-Ατμσφαιρας. Οι φοιτητς διδσκονται τις βασικς αρχς για την ηλιακ και γινη ακτινοβολα, τις διαδικασες απορρφησης και σκδασς τους απ τα συστατικ της ατμσφαιρας και τις επιδρσεις στο ενεργειακ ισοζγιο. Γνονται εφαρμογς σε αναλυτικ μοντλα διδοσης της ακτινοβολας, δνονται οι βασικς αρχς και παραδεγματα δορυφορικς τηλεπισκπισης και μελετται το ενεργειακ ισοζγιο με τη χρση κλιματικν μοντλων.

Οι παρουσισεις θα λβουν χρα την Τετρτη, 31/01, στο Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας, Τμμα Φυσικς, Κτριο Β, 3ος ροφος.

 ...

2018 - 25/01/2018  13:26:09

βλ. συνημμνο αρχεο

 ...

University College London 18/01/2018  13:06:50

Δετε τα συνημμνα αρχεα.

Σημεωση 1) Μπορον να υποβλλουν ατηση και προπτυχιακο φοιτητς που τελεινουν τον Ιονιο.

Σημεωση 2) Η προθεσμα υποβολς λγει στις 31 Ιανουαρου 2018.

Απ τη Γραμματεα.

 ...

2017-2018 11/12/2017  13:07:17

Παρακαλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες, οι οποοι προσφρουν επικουρικ ργο κατ το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2017-2018, να παραλβουν απ τη Γραμματεα αντγραφο της σμβασς τους.

Απ τη Γραμματεα.

 ...

_ 2017-2018. 04/12/2017  14:51:58

Ενημερνουμε τους μεταπτυχιακος φοιτητς/τριες του ΠΜΣ του Τμματος Φυσικς τι η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα δχεται εκ νου ανανεσεις εγγραφν και δηλσεις μαθημτων απ τη Δευτρα 04.12.2017 ως και την Παρασκευ 08.12.2017, προκειμνου να αντιμετωπιστον προβλματα δυσλειτουργιν που παρουσιστηκαν.

Απ τη Γραμματεα.

 ...

_ _ 2017-2018. 27/11/2017  08:54:36
Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του ΠΜΣ του Τμματος Φυσικς να προβον σε ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2017-2018, ως ακολοθως:
 
Α. Οι φοιτητς του ΠΡΩΤΟΥ τους θα πρπει να κνουν δλωση μαθημτων στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα (progress). Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
Β. Οι φοιτητς του ΔΕΥΤΕΡΟΥ και ΤΡΙΤΟΥ τους σπουδν θα πρπει να κνουν στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα ανανωση εγγραφς (εφσον δεν χουν δη κνει) και στη συνχεια δλωση μαθημτων.
 
Η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα παραμενει για ΟΛΟΥΣ ανοιχτ απ 27.11.2017 ως και 03.12.2017.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

: – 2017-2018 14/11/2017  09:48:19

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του ΔΠΜΣ στην Επιστμη & Τεχνολογα των Πολυμερν να προβον σε ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2017-2018, ως ακολοθως:

Α. Οι φοιτητς του ΠΡΩΤΟΥ τους θα πρπει να κνουν δλωση μαθημτων στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα (progress). Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Β. Οι φοιτητς του ΔΕΥΤΕΡΟΥ και ΤΡΙΤΟΥ τους σπουδν θα πρπει να κνουν στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα ανανωση εγγραφς (εφσον δεν χουν δη κνει) και στη συνχεια δλωση μαθημτων.

Η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα παραμενει για ΟΛΟΥΣ ανοιχτ απ 15.11.2017 ως και 30.11.2017.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

: – 2017-2018 14/11/2017  09:44:33

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του ΔΠΜΣ στην Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας να προβον σε ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2017-2018, ως ακολοθως:

Α. Οι φοιτητς του ΠΡΩΤΟΥ τους θα πρπει να κνουν δλωση μαθημτων στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα (progress). Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Β. Οι φοιτητς του ΔΕΥΤΕΡΟΥ και ΤΡΙΤΟΥ τους σπουδν θα πρπει να κνουν στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα ανανωση εγγραφς (εφσον δεν χουν δη κνει) και στη συνχεια δλωση μαθημτων.

Η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα παραμενει για ΟΛΟΥΣ ανοιχτ απ 15.11.2017 ως και 30.11.2017.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

& _ 06/11/2017  13:10:56

Παρακαλονται οι πρωτοετες μεταπτυχιακο φοιτητς του ΔΠΜΣ στην "Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας" να προσλθουν στη Γραμματεα απ την Τρτη 07.11.2017 για την παραλαβ των κωδικν πρσβασης για τις υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).

Απ τη Γραμματεα.

 ...

& _ 06/11/2017  13:09:22

Παρακαλονται οι πρωτοετες μεταπτυχιακο φοιτητς του ΔΠΜΣ στην "Επιστμη & Τεχνολογα των Πολυμερν" να προσλθουν στη Γραμματεα απ την Τρτη 07.11.2017 για την παραλαβ των κωδικν πρσβασης για τις υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).

Απ τη Γραμματεα.

 ...

207-2018 02/11/2017  15:04:49
Ακαδημακ Ημερολγιο Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν Τμματος Φυσικς 2017 - 2018
Α Εξμηνο (Χειμεριν)
ναρξη μαθημτων: 23.10.2017
Λξη μαθημτων: 2.2.2018
Β Εξμηνο (Εαριν)
ναρξη μαθημτων: 19.2.2018
Λξη μαθημτων: 1.6.2018
ναρξη & Λξη Εξετσεων
Α Εξμηνο (Χειμεριν)
ναρξη εξετσεων: 5.2.2018
Λξη εξετσεων: 16.2.2018
Β Εξμηνο (Εαριν)
ναρξη εξετσεων: 4.6.2018
Λξη εξετσεων: 15.6.2018
Επαναληπτικ Εξταση
ναρξη εξετσεων: 3.9.2018
Λξη εξετσεων: 14.9.2018
 ...

& 2017 31/10/2017  13:03:00
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευης και Καθομολγησης Διδακτρων του Τμματος Φυσικς, θα πραγματοποιηθον ως ακολοθως:
στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος, ως ακολοθως:
 
Απονομ Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης
Δευτρα 27 Νοεμβρου 2017 και ρα 09:30 στην αθουσα Ι4 στο Συνεδριακ και Πολιτιστικ Κντρο του Πανεπιστημου Πατρν
 
Καθομολγηση Διδακτρων
Παρασκευμ 24 Νοεμβρου 2017 και ρα 12:30 στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος,
 
ΣΗΜ: Οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες που θα συμμετχουν στις παραπνω τελετς θα πρπει να βρσκονται την συγκεκριμνη ημρα, μισ ρα τουλχιστον νωρτερα, στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
βλ. συνημμνο πργραμμα τελετν
Εκ της Γραμματεας.
 ...

- 2017-2018 30/10/2017  12:46:48
Οι εγγραφς των πρωτοετν μεταπτυχιακν φοιτητν του Τμματος Φυσικς, λων των Ειδικεσεων, για το ακαδημακ τος 2017-2018 πραγματοποιονται απ την απ την Τετρτη 01.11.2017  ως και την Τετρτη 15.11.2017.
Για την εγγραφ τους οι νοι μεταπτυχιακο φοιτητς θα πρπει να προσκομσουν στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς:
 • Ατηση εγγραφς (επισυνπτεται)
 • 2 (δο) φωτογραφες
 • Πιστοποιητικ Γννησης (για τους νδρες)
 ...

& - 2017-2018 19/10/2017  09:37:29
Οι εγγραφς των πρωτοετν μεταπτυχιακν φοιτητν του ΔΠΜΣ στην "Επιστμη & Τεχνολογα των Πολυμερν" για το ακαδημακ τος 2017-2018 πραγματοποιονται απ την απ την Παρασκευ 20.10.2017 ως και την Παρασκευ 03.11.2017.
Για την εγγραφ τους οι νοι μεταπτυχιακο φοιτητς θα πρπει να προσκομσουν στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς:
 • Ατηση εγγραφς (επισυνπτεται)
 • 2 (δο) φωτογραφες
 • Πιστοποιητικ Γννησης (για τους νδρες)
 ...

- 2017-2018 19/10/2017  09:19:17
Οι εγγραφς των πρωτοετν μεταπτυχιακν φοιτητν του ΔΠΜΣ στην "Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας" για το ακαδημακ τος 2017-2018 πραγματοποιονται απ την Παρασκευ 20.10.2017 ως και την Παρασκευ 03.11.2017.
Για την εγγραφ τους οι νοι μεταπτυχιακο φοιτητς θα πρπει να προσκομσουν στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς:
 • Ατηση εγγραφς (επισυνπτεται)
 • 2 (δο) φωτογραφες
 • Αντγραφο της αστυνομικς τους ταυττητας
 • Πιστοποιητικ Γννησης (για τους νδρες)
 ...

2017-2018 19/10/2017  08:50:36
Η Γ.Σ.Ε.Σ του Τμματος Φυσικς  στην 2/17.10.2017 συνεδρασ της ενκρινε  την επιλογ των μεταπτυχιακν φοιτητν για το ακ. τος 2017-2018 αφο λαβε υπψη της τις εισηγσεις της Συντονιστικς Επιτροπς του Μεταπτυχιακο Προγρμματος Σπουδν και των Επιτροπν Επιλογς των υποψηφων Μεταπτυχιακν Φοιτητν αν Ειδκευση, υπ την προπθεση τι θα χουν καταστε πτυχιοχοι (κατθεση τελευταου βαθμολογου) μχρι 31.10.2017, ως ακολοθως: 
 
Ειδκευση: ΕΝΕΡΓΕΙΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΛΙΟΓΑΜΒΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΑΡΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 
Ειδκευση: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ & ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΑΠΠΑ ΑΡΕΤΗ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ)
ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 
Ειδκευση: ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
ΒΙΣΒΙΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
Ειδκευση: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ και ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΙΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
Ειδκευση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
ΑΛΙΜΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΥΑΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΜΠΙΖΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΤΖΟΥΦΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΕΤΑΣ-ΦΕΛΟΥΡΗΣ ΟΡΦΕΑΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 
Ειδκευση: ΦΩΤΟΝΙΚΗ – LASERS
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΕΛΛΟΥ  ΕΛΛΗ
ΜΠΟΥΧΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 ...

.... & 2017-2018 13/10/2017  09:11:40

Η Ειδικ Διατμηματικ Επιτροπ του ΔΠΜΣ στην "Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας" ενκρινε στην αριθμ. 1/10.10.2017 Συνεδραση της, την εισγηση της Επιτροπς Επιλογς, και κανε δεκτος τους κτωθι αναφερμενους μεταπτυχιακος φοιτητς για το ακαδημακ τος 2017-2018:

1. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΖΑΧΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

3. ΚΑΚΟΤΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

4. ΚΑΡΥΑΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

5. ΜΑΜΑΣΟΥΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΜΑΡΙΑ

6. ΝΤΖΟΥΦΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

7. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8. ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 ...

“ ” 11/10/2017  19:43:22

Καλονται οι φοιτητς του ΠΜΣ του Τμματος Φυσικς,
οι οποοι πρκειται να παρακολουθσουν το μθημα:

“ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ”
(το οποο εναι υποχρεωτικ για την ειδκευση “Υλικ”)
το μθημα:

“ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ” 
(το οποο εναι επιλογς για λλες ειδικεσεις),

να δηλσουν συμμετοχ στο μθημα μχρι και τις 16/10/2017
στο e-mail:
sgeorga@physics.upatras.gr
προσωπικ στο γραφεο της κ. Γεωργ (Ισγειο Γ Κτηρου Φυσικς)

Η πρτη συνντηση θα γνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 16/10/2017  και ρα 1μ.μ.
στο γραφεο της κ. Γεωργ. Η παρουσα λων εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

11/10/2017

 ...

- 2017 11/10/2017  08:38:50

Σας ενημερνουμε τι α) η τελετ Καθομολγησης Διδακτρων θα πραγματοποιηθε την Παρασκευ 24 Νοεμβρου 2017 &  β) η τελετ Απονομς Μεταπτυχιακν Ττλων Σπουδν την Δευτρα 27 Νοεμβρου 2017. Ως εκ τοτου, σοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος επιθυμον να συμμετχουν στις ανωτρω τελετς, καλονται να καταθσουν τις αντστοιχες αιτσεις ορκωμοσας τους ως την Παρασκευ 10.11.2017.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

10/10/2017  20:34:32
H μεταπτυχιακ φοιττρια του ΠMΣ στη Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ
κ. Ελνη Λαλοντα (Α.Μ. 483) θα παρουσισει τη Μεταπτυχιακ Διπλωματικ Εργασα της, με ττλο:

"Φωτομετρικς και Τροχιακς παρμετροι του μικρς μζας συστματος σε επαφ V2790 Ori"

Η παρουσαση της διπλωματικς εργασας θα γνει την Παρασκευ 13/10/2017, 
στις 12.30, στην αθουσα Γενικν Συνελεσεων (2ος ροφος, κτιρου Γ Φυσικς).
Καλονται οι ενδιαφερμενοι να την παρακολουθσουν.

 Η επιβλπουσα
Ε-Π Χριστοπολου
 ...

1 . 2017-2018 06/10/2017  12:47:23
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ»
 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018
Δευτρα
Τρτη
Τετρτη
Πμπτη
Παρασκευ
13:00-16:00
Χημεα Πολυμερν*
(NX1, ΤΧ)
9.00-12.00
Φυσικ και Φυσικοχημεα Πολυμερν***
(Αθουσα διαλξεων ΤΧΜ)
 
 
 
16:00-19:00
Χαρακτηρισμς Πολυμερν-Θεωρα**
 (NX1, ΤΧ)
15:00-18:00
Ρεολογα Πολυμερν****
(Αθουσα διαλξεων ΤΧΜ)
 
 
 
 
Επεξηγσεις:
ΤΧΜ = Τμμα Χημικν Μηχανικν
ΝΧ1: Αθουσα ΝΧ1, ΤΧ = Τμμα Χημεας
 
*η διδασκαλα του μαθματος θα ξεκινσει στις 16/10/2017 (διδσκων, Αναπλ. Καθ. Γ. Μπκιας)
**η διδασκαλα του μαθματος θα ξεκινσει στις 9/10/2017 (διδσκων, Δρ. Γ. Βογιατζς)
***η διδασκαλα του μαθματος θα ξεκινσει στις 10/10/2017 (διδσκων Καθ. Κ. Γαλιτης)
**** η διδασκαλα του μαθματος θα ξεκινσει στις 10/10/2017 (Διδσκων Kαθ. Β. Μαυρατζς)

 

 ...

.... 2017-2018 02/10/2017  14:19:50
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΤΗΤΩΝ για το ακαδ. τος 2017-2018 στο Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστμη και Τεχνολογα των Πολυμερν»

Η Ειδικ Διατμηματικ Επιτροπ του ΔΠΜΣ στην "Επιστμη & Τεχνολογα των Πολυμερν" ενκρινε στην αριθμ. 1/29.09.2017 Συνεδραση της, την εισγηση της Επιτροπς Επιλογς, και κανε δεκτος τους κτωθι αναφερμενους μεταπτυχιακος φοιτητς για το ακαδημακ τος 2017-2018:

 
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΑΚΟΥΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2
ΓΕΙΤΟΝΑ
ΝΝΑ
3
ΓΕΡΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4
ΓΙΩΤΗ
ΣΕΒΑΣΤΗ
5
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΩΝΗ
6
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
7
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8
ΚΟΚΑΛΙΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
10
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
11
ΝΙΚΟΛΑΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
12
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
13
ΣΑΦΑΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14
ΣΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
15
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ
ΡΩΜΑΝΟΣ
16
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
17
ΤΣΙΚΡΙΤΕΑΣ
ΖΩΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ
 ...

02/10/2017  08:35:01
Οι φοιτητς που προτθεται να δηλσουν το μεταπτυχιακ μθημα ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΕΦΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ παρακαλονται να επικοινωνσουν με τον διδσκοντα, Αναπλ. Καθηγητ Ανδρα Αρβανιτογεργο, arvanito@math.upatras.gr, 2610 996740
Ο Διδσκων.
Α. Αρβανιτογεργος
 ...

E _ 2017-2018 27/09/2017  10:59:00
Καλονται οι ενδιαφερμενοι για παροχ επικουρικο ργου κατ το χειμεριν εξμηνο 2017-2018 μεταπτυχιακο φοιτητς (πλην των πρωτοετν 2017-2018) και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος, να καταθσουν συμπληρωμνο το συνημμνο ντυπο αιτσεως στη Γραμματεα του Τμματος, ως 2 Οκτωβρου 2017. Απαρατητη προπθεση η συνεννηση με τους αντστοιχους υπευθνους των εργαστηρων στα οποα επιθυμον να δηλσουν συμμετοχ. Σημεινεται τι η επιλογ του αριθμο του επικουρικο προσωπικο καθς και του αριθμο των ωρν ανθεσης θα γνει απ το Τμμα, ανλογα με το ψος της σχετικς πστωσης. Η καταβολ της αποζημωσης στους επιλεγντες θα γνει εφσον η σχετικ πστωση για το τρχον ακαδημακ εξμηνο διατεθε στο Τμμα.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

2017 - 2018 , 26/09/2017  15:15:53
Ειδκευση: Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ

Οι συνεντεξεις των υποψηφων για το ΠΜΣ Τμματος Φυσικς - Ειδκευση: 
Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ, 
θα πραγματοποιηθον την Πμπτη, 5 Οκτωβρου 2017 και ρα 12:30 
στην Αθουσα Συνεδρισεων του Τμματος Φυσικς. (Β’ κτριο, 2ος ροφος).

Απ την επιτροπ συνεντεξεων.
---------------------------------------
 ...

2017 - 2018 26/09/2017  12:21:49
Η συνντευξη των υποψηφων φοιτητν του ΔΠΜΣ-ΗΕΠ για το ακαδ. τος 2017-2018 θα γνει την ερχμενη Δευτρα 2 Οκτωβρου στις 10.00-12.00 π.μ στην αθ. 107 του Τμ. Φυσικς (1ος ροφος Β κτιρου), κατ αλφαβητικ σειρ (19 υποψ.).
Απ την επιτροπ συνεντεξεων.
 ...

2017 - 2018 - : - Lasers 25/09/2017  14:13:50
Οι συνεντεξεις των υποψηφων για το ΠΜΣ Τμματος Φυσικς - Ειδκευση: Φωτονικ - Lasers, θα πραγματοποιηθον την Παρασκευ, 6 Οκτωβρου 2017 και ρα 09:00 στην Αθουσα Συνεδρισεων (2ος ροφος Γκτιρου Φυσικς).
Απ την επιτροπ συνεντεξεων.
 ...

2017 - 2018 - : 25/09/2017  13:10:31
Οι συνεντεξεις των υποψηφων για το ΠΜΣ Τμματος Φυσικς - Ειδκευση: Φυσικ των Υλικν, θα πραγματοποιηθον την Παρασκευ, 6 Οκτωβρου 2017 και ρα 12:30 στην Αθουσα Π.Ε.Φ. (ισγειο Γκτιρου Φυσικς).
Απ την επιτροπ συνεντεξεων.
 ...

2017 - 2018 20/09/2017  13:15:37

Οι συνεντεξεις των υποψηφων για το ΔΠΜΣ στην "Επιστμη και Τεχνολογα των Πολυμερν"  θα πραγματοποιηθον τη Δευτρα 25 Σεπτεμβρου 2017 και ρα 10:00 στο Γραφεο Προδρου Τμματος Φυσικς (ναντι Γραμματεας Τμ. Φυσικς).

Απ την επιτροπ συνεντεξεων.

 ...

2017 - 2018 - : 18/09/2017  14:55:55

Οι συνεντεξεις των υποψηφων για το ΠΜΣ Τμματος Φυσικς - Ειδκευση: Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος, θα πραγματοποιηθον την Παρασκευ, 6 Οκτωβρου 2017 και ρα 15:00 στο Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας (Κτριο Β' - 3ος ροφος).

Απ την επιτροπ συνεντεξεων.

 ...

2017 - 2018 - : & 18/09/2017  14:54:32
Οι συνεντεξεις των υποψηφων για το ΠΜΣ Τμματος Φυσικς - Ειδκευση: Ενργεια & Περιβλλον, θα πραγματοποιηθον την Παρασκευ, 6 Οκτωβρου 2017 και ρα 10:00 στο Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας (Κτριο Β' - 3ος ροφος).
 
Απ την επιτροπ συνεντεξεων.
 ...

- & () 14/09/2017  12:39:56

Η συνντευξη των υποψηφων για το ΠΜΣ με Ειδκευση στην Ηλεκτρονικ & Επικοινωνες (Ραδιοηλεκτρολογα) θα γνει την Παρασκευ 06/10/2017 και ρα 11.00, στην αθουσα 107 (1ος ροφος) του κτιρου Φυσικς.

Απ την επιτροπ συνεντεξεων.

 ...

& 01/09/2017  12:59:38

Το ΔΠΜΣ “Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας” που υλοποιεται απ τα τμματα Φυσικς, Μηχανικν Η/Υ και Πληροφορικς, Ιατρικς και Βιολογας λειτουργε απ την ερχμενη ακαδημακ χρονι 2017-2018 με ανανεωμνο πργραμμα σπουδν (ΦΕΚ 2571/25.7.2017).

βλ. συνημμνο Πργραμμα.
 

 ...

28/08/2017  09:29:00

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ», ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9, ΣΤΙΣ 9:00, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Φ6.

Ο διδσκων
Α. Φ. Τερζς
 ...

2017-2018 14/07/2017  10:49:11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα Τμ­μα­τα Ια­τρι­κς και Φυ­σι­κς του Πα­νε­πι­στη­μ­ου Πα­τρν συ­νερ­γα­ζ­με­να με λλα Ευ­ρω­πα­­κ Πα­νε­πι­στμια συ­ντο­ν­ζουν, ορ­γα­ν­νουν και λει­τουρ­γον κα­τ το α­καδ. ­τος 2017-2018 Πρ­γραμ­μα Με­τα­πτυ­χια­κν Σπου­δν στην Ια­τρι­κ Φυ­σι­κ.
1. Κατηγορες πτυχιοχων:
Γ­νο­νται δε­κτο για εγγραφ μετ απ ανοικτ προκρυξη και επιλογ πτυχιοχοι Τμημτων Φυσικς, Ιατρικς διπλωματοχοι Σχολς Εφαρμοσμνων Μαθηματικν και Φυσικν Επιστημν (κατεθυνσης Φυσικο Εφαρμογν), Τμημτων Ηλεκτρολγων Μηχανικν, Μηχανικν Ηλεκτρονικν Υπολογιστν των ΑΕΙ της ημεδαπς συναφν Τμημτων αναγνωρισμνων ομοταγν Ιδρυμτων της αλλοδαπς, των οποων το πτυχο χει αναγνωριστε απ το ΔΟΑΤΑΠ, καθς και πτυχιοχοι συναφν Τμημτων ΤΕΙ σμφωνα με τις κεμενες διατξεις.
Ατηση μπορον να υποβλουν και τελειφοιτοι των παραπνω αναφερομνων  Τμημτων υπ την προπθεση τι αν επιλεγον, θα πρπει να υποβλουν τη βεβαωση περτωσης σπουδν τους μχρι τη λξη της προθεσμας των εγγραφν.
Επσης γνονται δεκτο ως υπερριθμοι υπτροφοι του ΙΚΥ σε σχετικ αντικεμενο.
 
2. Διρκεια του Προγρμματος:
Η διρκει­α του Προ­γρ­μμα­τος εναι τσ­σε­ρα δι­δα­κτι­κ ε­ξ­μη­να, εκ των ο­πο­ων, τα τρα πρ­τα πε­ρι­λαμ­β­νουν δι­δα­σκα­λ­α μα­θη­μ­των και ερ­γα­στη­ρια­κν α­σκσεων και το τελευταο εκ­π­νη­ση δι­πλω­μα­τι­κς ερ­γα­σ­ας με ει­δ­κευ­ση  στην Ια­τρικ Φυ­σι­κ.
3. Γλσσα διδασκαλας:
Η γλσσα διδασκαλας θα εναι η Αγγλικ.
4. Διδσκοντες:
Διδσκοντες του προγρμματος σπουδν εναι λληνες και Ξνοι Καθηγητς.
5. Επιλογ Μεταπτυχιακν φοιτητν:
Η επιλογ των μεταπτυχιακν φοιτητν θα πραγματοποιηθε με συνντευξη στην οποα θα συνεκτιμνται οι γνσεις στη Γενικ Φυσικ, η λη προσωπικτητα και τα κνητρα των υποψηφων.
Προ­π­θε­ση συμ­με­το­χς των φοιτητν στο Πρ­γραμ­μα ε­ναι η κα­λ γν­ση της  Αγ­γλι­κς Γλσ­σας, η ο­πο­α θα πι­στο­ποι­ηθε με ττλους σπουδν συνντευξη.
Η εν λγω συνντευξη θα διεξαχθε στο Εργαστριο Ιατρικς Φυσικς του Παν/μου Πατρν, τη Δευτρα 25 Σεπτεμβρου 2017.
 
6. Υποβολ δι­και­ο­λο­γη­τικν:
Οι υποψφιοι θα πρπει να καταθσουν στη Γραμματεα του Τμματος Ιατρικς του Πανεπιστημου Πατρν (Ισγειο Κτιρου Προκλινικν Λειτουργιν) ταχυδρομικς (με συστημνη αποστολ) στη διεθυνση: Πανεπιστμιο Πατρν, Γραμματεα Τμματος Ιατρικς, τ.κ. 26504, Ρο, Πτρα, υπψη κ. Γ. Θοα, τα παρακτω δικαιολογητικ:
     Ατη­ση (χορηγεται ειδικ ντυπο απ τις Γραμματεες των Τμημτων Ιατρικς και Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν).
     Φω­το­αντγραφο α­στυ­νο­μι­κς ταυ­τ­τη­τας.
     Αντγραφο πτυ­χ­ου διπλματος, με αναγνριση απ το ΔΟΑΤΑΠ εφσον χει αποκτηθε απ ΑΕΙ της Αλλοδαπς. Γνεται επσης δεκτ  πι­στο­ποι­η­τι­κ α­να­λυ­τι­κς βαθ­μο­λο­γ­ας με βε­βα­ω­ση ­τι ο υ­πο­ψ­φιος ­χει εκ­πλη­ρ­σει ­λες τις υ­πο­χρε­­σεις για την α­π­κτη­ση του πτυχου.
     Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας.
     Σντομο βιογραφικ σημεωμα, κατ το ευρωπακ πρτυπο.
     Λοιπος ττλους και στοιχεα: (Συ­στα­τι­κς ε­πι­στο­λς, αντ­γρα­φα ερ­γα­σιν, κλπ.)
7. Προθεσμα Υποβολς Δικαιολογητικν:
Οι αιτσεις και τα απαρατητα δικαιολογητικ θα πρπει να κατατεθον το αργτερο μχρι και τη Δευτρα 18 Σεπτεμβρου 2017, απ τον διο τον ενδιαφερμενο νομμως εξουσιοδοτημνο εκπρσωπ του, ταχυδρομικ με συστημνη επιστολ στη Γραμματεα του Τμματος Ιατρικς ηλεκτρονικ στο e-mail: secretary@med.upatras.gr.
Η ατηση για την εισαγωγ μεταπτυχιακν φοιτητν στο ΔΠΜΣ "Ιατρικ Φυσικ" θα πρπει να κατατεθε και ηλεκτρονικ στη διεθυνση:
Η δικτυακ πλη θα εναι διαθσιμη απ 24.7.17 ως 18.9.2017.
8. Αξιολγηση Υποψηφων:
Κατ την αξιολγηση των υποψηφων θα συνεκτιμται ο βαθμς πτυχου/διπλματος, η διρκεια σπουδν για την απκτησ του, η τυχν παρξη διπλωματικς εργασας στην Ιατρικ Φυσικ, η παρξη τυχν δημοσιεσεων σε συναφ αντικεμενα και ο βαθμς της προσωπικς συνντευξης.
Η ταυττητα των υποψηφων ελγχεται απ το δελτο αστυνομικς ταυττητας λλο επσημο γγραφο πιστοποιητικ για τη ταυττητ τους.
 
9. Α­να­γν­ρι­ση και προ­ο­πτι­κς:
Με­τ την ο­λο­κλ­ρω­ση των σπου­δν, α­πο­ν­μεται δ­πλω­μα Με­τα­πτυ­χια­κν Σπου­δν Ειδ­κευ­σης στην Ια­τρι­κ Φυ­σι­κ.
Πληροφορες:                                      
Πανεπιστμιο Πατρν,
α. Εργαστριο Ιατρικς Φυσικς                               
ΤΗΛ: 2610/996144,969113
FAX: 2610/969166.
β. Γραμματεα Τμματος Ιατρικς,
ΤΗΛ.:2610/969106
FAX: 2610/996103         
Web site : www.med.upatras.gr, physics.med.upatras.gr

 

Ο Πρεδρος του Τμματος Ιατρικς

Δημτριος Σ. Γομενος
Καθηγητς
 ...

_ 06/07/2017  12:02:08

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες, οι οποοι παρεχαν επικουρικ ργο κατ το εαριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2016-2017, να επικοινωνσουν με τη Γραμματεα το συντομτερο δυνατ στο τηλφωνο 2610-996077.

απ τη Γραμματεα του Τμματος.
 

 ...

2017-2018 05/07/2017  12:45:41
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
Τα Τμματα Φυσικς, Ιατρικς, Βιολογας και Μηχ/κν Η/Υ και Πληρ. του Πανεπιστημου Πατρν προσφρουν πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΠΜΣ) που οδηγε στην απονομ:
 
Μεταπτυχιακο Διπλματος Ειδκευσης: Στην Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας
 
Στο Πργραμμα γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων των Σχολν Θετικν επιστημν, πτυχιοχοι Μηχανικο Ηλεκτρονικν Υπολογιστν, Μηχανολγοι Μηχανικο και Ηλεκτρολγοι Μηχανικο, Πανεπιστημων της ημεδαπς και ομοταγν αναγνωρισμνων ιδρυμτων της αλλοδαπς καθς και πτυχιοχοι Τμημτων ΤΕΙ συναφος γνωστικο αντικειμνου.
Ο ετσιος αριθμς εισακτων ορζεται σε (20) εκοσι (μγιστος αριθμς)
Οι ενδιαφερμενοι πρπει να υποβλουν απ τη  Δευτρα 3 Ιουλου  μχρι και τη Δευτρα 25 Σεπτεμβρου 2017 , στη Διεθυνση:   https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm 
τα παρακτω δικαιολογητικ:
 • Ατηση υποψηφιτητας. (σε ντυπο που βρσκεται στη σελδα του διαδικτου http://www.hep.upatras.gr/ )
 • Πλρες βιογραφικ σημεωμα, το οποο θα περιλαμβνει οπωσδποτε στοιχεα για τις σπουδς, την ερευνητικ /και επαγγελματικ δραστηριτητα και τις πιθανς επιστημονικς εργασες του υποψηφου.
 • Αντγραφο πτυχου.
 • Βεβαωση ισοτιμας απ το ΔΟΑΤΑΠ (για σους προρχονται απ παν/μια του εξωτερικο).
 • Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας.
 • Επσημο ττλο γνσης της Αγγλικς γλσσας (εφσον υπρχει).
 • Συστατικς επιστολς (2).
Οι υποψφιοι υποχρεονται να προσλθουν σε συνντευξη, την 02-10-2017, στην οποα θα διαπιστωθε η προσωπικτητα του υποψηφου, ο βαθμς προετοιμασας τους για την φοτηση στο ΔΠΜΣ , τα κνητρα για περαιτρω σπουδς κλπ.
Μπορον να υποβλουν αιτσεις και σοι καθστανται πτυχιοχοι με τις εξετσεις του Σεπτεμβρου 2017.
 
σοι απ αυτος επιλεγον, πρπει να καταθσουν αντγραφο πτυχου ( πιστοποιητικ) προκειμνου να εγγραφον.
Για την επιλογ θα ληφθον υπψη ο βαθμς πτυχου, η διρκεια των σπουδν, η διπλωματικ εργασα σχετικ με το αντικεμενο του ΔΠΜΣ, βαθμολογα στα σχετικ μαθματα των προπτυχιακν σπουδν, η παρξη επιστημονικν δημοσιεσεων λλου συγγραφικο επιστημονικο ργου, τυχν υποτροφες λλες διακρσεις, καλ γνση μιας ξνης γλσσας, κατ προτμηση της Αγγλικς κλπ.
 
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθυνθον στην Γραμματεα του Τμματος Φυσικς  (τηλ. 2610 996077,6098),  στο διαδκτυο http://www.hep.upatras.gr
 
Η Ε.Δ.Ε. ορζει την Επιτροπ Επιλογς, η οποα θα αποτελεται απ τους κ. κ. Αλεξου Γεργιο, Καθηγητ Τμματος Μηχανικν Η/Υ & Πληροφορικς, Οικονμου Γεργιο Καθηγητ Τμματος Φυσικς και Φωτπουλο Σπυρδωνα, Καθηγητ Τμματος Φυσικς  και Αναπληρωματικ μλη τους κ. κ Αναστασπουλο Βασλειο, Καθηγητ Τμματος Φυσικς, Βργο Χαρδημο, Καθηγητ Τμματος Μηχανικν Η/Υ & Πληροφορικς και Ψυχαλνο Κωνσταντνο,  Καθηγητ Τμματος Φυσικς.
 
Ο Διευθυντς του ΔΠΜΣ
Φωτπουλος Σπυρδων.
Καθηγητς.
 
 ...

2017-2018 03/07/2017  11:53:39
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν Τμματος Φυσικς Ακαδημακο τους 2017 - 2018
 
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν προκηρσσει το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΠΜΣ), για το ακαδημακ τος 2017 – 2018.
Το  Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν του Τμματος Φυσικς, οδηγε στην απονομ Μεταπτυχιακο Διπλματος στις ακλουθες Ειδικεσεις:
 • Ενργεια και Περιβλλον
 • Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα & Φυσικ Περιβλλοντος
 • Ηλεκτρονικ και Επικοινωνες (Ραδιοηλεκτρολογα)
 • Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ
 • Φυσικ των Υλικν
 • Φωτονικ - Lasers
Ο ετσιος αριθμς εισακτων ορζεται σε σαρντα (40) εκ των οποων οι δκα (10) στην Ειδκευση Ηλεκτρονικ και Επικοινωνες (Ραδιοηλεκτρολογα) και οι τριντα  (30 στις λλες ειδικεσεις, ενδεικτικ κατανεμημνες σε ξι (6) αν ειδκευση.
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι Τμημτων: Φυσικς, Χημεας, Μαθηματικν, Ηλεκτρολγων Μηχανικν, Μηχανολγων Μηχανικν, Χημικν Μηχανικν, Μηχανικν Η/Υ & Πληροφορικς και Επιστμης των Υλικν, ημεδαπν ΑΕΙ αντιστοχων ομοταγν ιδρυμτων της αλλοδαπς.
Γνονται επσης δεκτς αιτσεις υποψφιων κατχων ττλων σπουδν συναφν Τμημτων των ΑΤΕΙ, σμφωνα με το Νμο 2916/01 ρθρο 5 παρ. 12, εφσον οι υποψφιοι εξεταστον επιτυχς στα μαθματα «Κβαντικ Φυσικ Ι», «Ηλεκτρομαγνητισμς Ι» και «Κλασικ Μηχανικ»,  πλην των υποψηφων για την Ειδκευση στην Ηλεκτρονικ και Επικοινωνες  (Ραδιοηλεκτρολογα) οι οποοι θα εξετασθον στα μαθματα «Αναλογικ Ηλεκτρονικ», «Εισαγωγ στην Αρχιτεκτονικ των Μικροπολογιστν» και «Επεξεργασα Σματος». Η εξεταστα λη εναι αυτ των αντιστοχων προπτυχιακν μαθημτων του Τμματος Φυσικς, πως περιγρφεται στην ιστοσελδα του Τμματος (www.physics.upatras.gr). Οι εξετσεις θα διεξαχθον στις 4, 5 και 6  Σεπτεμβρου 2017. O χρος και οι ρες διεξαγωγς των εν λγω εξετσεων θα ανακοινωθον στην ιστοσελδα του Τμματος Φυσικς, εφ’ σον υπρξουν σχετικς αιτσεις.
Οι ενδιαφερμενοι καλονται να συμπληρσουν ηλεκτρονικ στην διεθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm , απ 17.07.2017 μχρι  15.09.2017, ατηση υποψηφιτητας.
Οι υποψφιοι καταθτουν φκελο υποψηφιτητας, ο οποος περιλαμβνει υποχρεωτικς τα ακλουθα:
- Ατηση με οποα ο υποψφιος εκδηλνει το ενδιαφρον του, του για μα μνο απ τις ως νω ειδικεσεις.
- Σντομο βιογραφικ σημεωμα.
- Αντγραφο βασικο ττλου σπουδν.
- Αναγνριση βασικο ττλου σπουδν απ τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ σον αυτς χει απονεμηθε απ δρυμα της αλλοδαπς.
- Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας.
- Επσημο ττλο γνσης μιας ξνης γλσσας (εφσον υπρχει).
- Δο συστατικς επιστολς.
 
Ατηση μπορον να υποβλουν και σοι θα καταστον πτυχιοχοι μετ την εξεταστικ περοδο του του Σεπτεμβρου 2017. Εφ’ σον επιλεγον, πρπει να καταθσουν αντγραφο πτυχου ( βεβαωση πτυχιοχου/διπλωματοχου) μχρι την ημερομηνα γκρισης του καταλγου των εισακτων απ τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμματος. Σε αντθετη περπτωση αποκλεονται απ την επιλογ. Οφελουν επσης να συμμετσχουν στην πρτη τελετ ορκωμοσας προπτυχιακν φοιτητν η οποα θα ακολουθσει την επιλογ τους. Σε αντθετη περπτωση δεν ολοκληρνεται η εγγραφ τους και απορρπτονται.
     
σοι υποβλλουν εμπροθσμως υποψηφιτητα υποχρεονται να προσλθουν σε ουσιαστικ συνντευξη, η οποα θα διεξαχθε την Πμπτη 5 και Παρασκευ 6 Οκτωβρου 2017, κατ την οποα θα διαπιστωθε ο βαθμς προετοιμασας τους για την ειδκευση που χουν δηλσει. Η συνντευξη γνεται μνο με φυσικ παρουσα του υποψηφου και μνο κατ τις ως νω ημερομηνες. Η μη προσλευσ του υποψηφου, για οποιοδποτε λγο, συμπεριλαμβανομνων και αυτν της ανωτρας βας, αυτομτως τον αποκλεει απ την επιλογ. Ο τπος και η ρα των συνεντεξεων θα ανακοινωθε στην ιστοσελδα του Τμματος Φυσικς και δεν θα υπρξει ατομικ ειδοποηση.
Μεταξ των κριτηρων επιλογς εναι: η διρκεια προπτυχιακν σπουδν, η διπλωματικ εργασα σχετικ με το αντικεμενο της επιζητομενης ειδκευσης, η παρξη επιστημονικν δημοσιεσεων λλου συγγραφικο επιστημονικο ργου, τυχν υποτροφες, καλ γνση μιας ξνης γλσσας, κατ προτμηση της Αγγλικς. Η γνση της ξνης γλσσας θα αποδεικνεται με την κατοχ επσημου ττλου σπουδν και με εξταση κατ τη διρκεια της συνντευξης.
 
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (secrphysics@upatras.gr, 2610 996077, 996098, fax 996089).
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 ...

2016-2017 16/06/2017  11:31:24

Παρακαλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς-υποψφιοι διδκτορες του Τμματος που παρεχαν επικουρικ ργο στο Τμμα Φυσικς για το εαριν εξμηνο ακαδ. τους 2016-2017, να προσλθουν στη Γραμματεα του Τμματος απ 19.06.2017ως 23.06.2017 προκειμνου να συμπληρσουν τα απαρατητα γγραφα, τα οποα θα κατατεθον στην Επιτροπ Ερευνν του Πανεπιστημου, για την καταβολ της αποζημωσης.

Εκ της Γραμματεας

 ...

15/06/2017  12:23:37
Η εξταση του μεταπτυχιακο μαθματος "Μαθηματικς Μθοδοι Φυσικς" του Τμματος Φυσικς θα γνει την Τετρτη 21 Ιουνου 2017 και ρα 10:00 - 13:00 στην αθουσα Φ5 (2ος ροφος).
Ο Διδσκων.
Α. Κοτσιλης.
 
 ...

& 2017-2018 14/06/2017  11:15:39
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
Διατμηματικο Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν «ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ» για την εισαγωγ μεταπτυχιακν φοιτητν για το ακαδημακ τος 2017-2018
 
Η Ειδικ Διατμηματικ Επιτροπ του Διατμηματικο Π.Μ.Σ. «ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ», στην Συνεδραση της αριθμ. 6/08-06-2016 αποφσισε την προκρυξη για την εισαγωγ μεταπτυχιακν φοιτητν στα πλασια λειτουργας του Διατμηματικο Π.Μ.Σ. στην «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ» για το ακαδημακ τος 2017-2018                                   .
Το πργραμμα απονμει:
Μεταπτυχιακ Δπλωμα Ειδκευσης (διρκειας 3 εξαμνων).
 
Οι μεταπτυχιακο φοιτητς ακολουθον πργραμμα που οδηγε στην απονομ Μεταπτυχιακο Διπλματος Ειδκευσης. Στα πλασια του προγρμματος αυτο εκπονεται ερευνητικ εργασα σε πεδα επιλογς των μεταπτυχιακν φοιτητν (http://polymer-science.upatras.gr/Πεδα μεταπτυχιακν ερευνητικν εργασιν).
Οι μεταπτυχιακο φοιτητς  δνανται, εφ’ σον το επιθυμον, να συνεχσουν για Διδακτορικ Δπλωμα σε κποιο απ τα συμμετχοντα Τμματα.
 Γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων Επιστμης των Υλικν, Φυσικς, Χημεας, Χημικν Μηχανικν, Μηχανολγων & Αεροναυπηγν Μηχανικν και απφοιτοι λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν των ΑΕΙ της ημεδαπς αντιστοχων Τμημτων της αλλοδαπς καθς και πτυχιοχοι Τμημτων των ΤΕΙ, συναφν κατευθνσεων προς τα αναγραφμενα Τμματα, σμφωνα με τις προποθσεις που χει ορσει η Ειδικ Διατμηματικ Επιτροπ, τα προβλεπμενα στον κανονισμ των Μεταπτυχιακν Σπουδν του Πανεπιστημου και το ρθρο 16 του Ν. 2327/95.
Οι ενδιαφερμενοι καλονται να συμπληρσουν ηλεκτρονικ στην διεθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm  απ 18.07.2017 μχρι  21.09.2017 ατηση υποψηφιτητας. Ατηση ενδιαφροντος μπορον να υποβλλουν και τελειφοιτοι των παραπνω Τμημτων, οι οποοι θα καταθσουν πιστοποιητικ, στο οποο να φανεται τι πρασαν τα μαθματα και κατστησαν πτυχιοχοι.
Απαρατητα δικαιολογητικ:
 1. Ατηση ενδιαφροντος.
 2. Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας.
 3. Βιογραφικ Σημεωμα.
 4. Φωτοτυπα Αστυνομικς Ταυττητας.
 5. Αντγραφο πτυχου.
 6. Επιστημονικς δημοσιεσεις εν υπρχουν.
 7. Δυο συστατικς επιστολς.
Η επιλογ των υποψηφων γνεται με συνεκτμηση των εξς στοιχεων:
-  Γενικς βαθμς και χρνος λψης πτυχου.
-  Βαθμς διπλωματικς εργασας.
-  Συνντευξη που θα δσουν οι υποψφιοι την 25.09.2017 ενπιον της επιτροπς επιλογς.
-  Ερευνητικ δραστηριτητα των υποψηφων, εν υπρχει.
-  Η καλ γνση τουλχιστον της αγγλικς γλσσας, η οποα πιστοποιεται με ττλους σπουδν και με ειδικ εξταση.
Περισστερες πληροφορες θα παρχονται απ την Γραμματεα του Τμματος Φυσικς στα τηλφωνα 2610-996077, 2610-996098, απ τον Καθηγητ κ. Βασλειο Κωστπουλο , Τμμα Μηχανολγων & Αεροναυπηγν Μηχανικν , τηλ. 2610-969443  και τον Αναπληρωτ Καθηγητ κ. Γ. Μπκια, Τμμα Χημεας, τηλ. 2610-997102.  
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 ...

_ - 2016-2017 13/06/2017  10:48:56

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν του Τμματος Φυσικς να κνουν ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων εαρινο εξαμνου ακαδημακο τους 2016-2017. Η ηλεκτρονικ γραμματεα θα παραμενει ανοιχτ κατ το χρονικ διστημα απ 13.06.2017 ως και 19.06.2017.

Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Ως browser να χρησιμοποιεται μνο INTERNET EXPLORER.

Απ τη Γραμματεα.

 ...

& 2017 06/06/2017  09:47:27
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευης και Καθομολγησης Διδακτρων του Τμματος Φυσικς, θα πραγματοποιηθον στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος, ως ακολοθως:
 
Απονομ Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης
Δευτρα 10 Ιουλου 2017 και ρα 11:30
 
Καθομολγηση Διδακτρων
Τετρτη 5 Ιουλου 2017 και ρα 10:00
 
βλ. συνημμνο πργραμμα τελετν
Εκ της Γραμματεας.
 ...

& () 2016-2017 06/06/2017  09:09:50

βλ. συνημμνο.

 ...

- 2017 23/05/2017  12:40:18

Σας ενημερνουμε τι α) η τελετ Καθομολγησης Διδακτρων θα πραγματοποιηθε στις 06 Ιουλου 2017 &  β) η τελετ Απονομς Μεταπτυχιακν Ττλων Σπουδν στις 10 Ιουλου 2017. Ως εκ τοτου, σοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος επιθυμον να συμμετχουν στις ανωτρω τελετς, καλονται να καταθσουν τις αντστοιχες αιτσεις ορκωμοσας τους ως την Δευτρα 19.06.2017.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

_ . . 22/05/2017  12:09:01
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
 
Σας ενημερνουμε τι σμφωνα τις διατξεις του νμου, κατ την  εκπνηση διδακτορικς διατριβς ο υποψφιος διδκτορας, σε συνεργασα με την τριμελ συμβουλευτικ του επιτροπ, θα πρπει κθε χρνο (να ημερολογιακ τος απ την ημερομηνα ναρξης του διδακτορικο) να υποβλλει στη Γενικ Συνλευση Ειδικς Σνθεσης του Τμματος ετσια κθεση προδου.
Η μη συστηματικ ανταπκριση των υποψηφων διδακτρων στις υποχρεσεις τους ναντι του Τμματος, οι οποες απορρουν απ την ιδιτητ τους αυτ, αποτελε λγο διαγραφς τους απ τα μητρα υποψηφων διδακτρων του Τμματος.
Η Γενικ Συνλευση με Ειδικ Σνθεση του Τμματος, αποφσισε να δσει τη δυναττητα στους υποψφιους διδκτορες, οι οποοι δεν χουν υποβλλει εκθσεις προδου στις προβλεπμενες απ το νμο προθεσμες, και οι οποοι επιθυμον να ολοκληρσουν τη διατριβ τους, να υποβλλουν ως το τλος Ιουνου συνολικ κθεση προδου του ερευνητικο τους ργου στα πλασια της διδακτορικς τους διατριβς.
Η κθεση θα αξιολογηθε απ τη Γ.Σ.Ε.Σ. η οποα και θα αποφασσει για την συνχιση μη της διδακτορικς διατριβς.
Οι υποψφιοι διδκτορες, οι οποοι δεν ενδιαφρονται να συνεχσουν τις σπουδς τους, χουν τη δυναττητα να ζητσουν με ατησ τους προς τη Γραμματεα του Τμματος τη διαγραφ τους απ τα Μητρα Υποψηφων διδακτρων του Τμματος.
 
Ο Πρεδρος του Τμματος Φυσικς.

 

 
 
 ...

15/05/2017  08:54:05
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ για το αντστοιχο μεταπτυχιακ μθημα θα γνουν την Δευτρα 12 Ιουνου στη Αθουσα Φ6. Παρακαλονται οι φοιτητς που επιθυμον να συμμετχουν να μου το δηλσουν ηλεκτρονικ μχρι 5 Ιουνου δηλνοντας τον ττλο της εργασας και την σχετικ αναφορ. Οι φοιτητς που δεν καναν αντστοιχη παρουσαση στα πλασια του μαθματος της Κβαντομηχανικς να επικοινωνσουν μαζ μου για οδηγες.
Ο διδσκων
Δημτρης Π.Κ. Γκκας
 
 ...

- / 03/05/2017  08:41:53
Το δρυμα Κρατικν Υποτροφιν (ΙΚΥ), στο πλασιο της Πρξης με ττλο «Πργραμμα χοργησης υποτροφιν για μεταπτυχιακς σπουδς δετερου κκλου σπουδν» και σε εφαρμογ του Κανονισμο του Προγρμματος (Απφαση 62511/Ζ1/11.04.2017, ΦΕΚ 1411/τ.Β’/26.04.2017), προκηρσσει συνολικ 211 θσεις υποτροφιν για υποψφιους διδκτορες με ορισμ Τριμελος Συμβουλευτικς Επιτροπς απ 1-7-2013 ως και 10-1-2015, στους παρακτω επιστημονικος τομες:
·         Φυσικς Επιστμες και Επιστμες Μηχανικο,
·         Επιστμες Ζως, Υγεας και Διατροφς,
·         Κοινωνικς και Ανθρωπιστικς Επιστμες.
 
Διαβστε περισστερα στην επισυναπτμενη ανακονωση.
 ...

06/04/2017  12:00:52

Ο μεταπτυχιακς φοιτητς του ΠMΣΕ στην Ηλεκτρονικ & Επικοινωνες (Ραδιοηλεκτρολογα) κ. Κων/νος Βασταροχας  (Α.Μ. 1050782) θα παρουσισει την Μεταπτυχιακ Διπλωματικ Εργασα του, με ττλο:

" Σχεδαση ολοκληρωμνου κυκλματος εξομοιωτ εμπδησης βιολογικν ιστν "

Η παρουσαση της Διπλωματικς Εργασας θα γνει την Πμπτη 06/04/2017, στις 13.00, στην αθουσα Φ3 (2ος ροφος, κτιρου Β Φυσικς).

Καλονται οι ενδιαφερμενοι να την παρακολουθσουν.

Ο επιβλπων

Κ. Ψυχαλνος, Καθηγητς

 ...

& 2016-2017 04/04/2017  08:47:27
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας για τους πρωτοετες μεταπτυχιακος φοιτητς και υποψφιους διδκτορες του Πανεπιστημου Πατρν θα διεξαχθε την ΔΕΥΤΕΡΑ 24/04/2017 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 25/04/2017 απ 8.30 ως 14.30 στο Συνεδριακ Πολιτιστικ Κντρο του Πανεπιστημου Πατρν.Υπενθυμζουμε τι σμφωνα με απφαση της Συγκλτου η παρακολοθηση του Σεμιναρου εναι υποχρεωτικ και αποτελε απαρατητη προπθεση για την απονομ του αντστοιχου μεταπτυχιακο ττλου. Εξαιρονται οι υποψφιοι διδκτορες που χουν παρακολουθσει το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας ως μεταπτυχιακο φοιτητς σε εππεδο Μεταπτυχιακο Διπλματος Ειδκευσης.
Το σεμινριο και το πργραμμα του σεμιναρου θα αναρτηθε στον ισττοπο του Γραφεου Τεχνικο Ασφαλεας και Ιατρο Εργασας (http://osh.upatras.gr [1])).

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 ...

- Space Science,Technologies and Applications – , . 2017-2018 31/03/2017  14:18:23
Το Τμμα Πληροφορικς και Τηλεπικοινωνιν του Πανεπιστημου Πελοποννσου και το Εθνικ Αστεροσκοπεο ΑΘηνν προκηρσσουν Δι-ιδρυματικ Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν  με ττλο "Space Science,Technologies and Applications – Διαστημικ Επιστμη, Τεχνολογες και Εφαρμογς" για το ακαδημακ τος 2017-2018.
 
βλ. συνημμνο.
 
 ...

_ 2016-2017 27/03/2017  10:22:20
Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του ΔΠΜΣ στην "Επιστμη και Τεχνολογα των Πολυμερν" να προβον σε ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων για το εαριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2016-2017 στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα (progress). Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
Η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα παραμενει ανοιχτ απ  27 Μαρτου ως και 30 Απριλου 2017.
 
Απ τη Γραμματεα.
 ...

& _ 2016-2017 27/03/2017  10:12:32
Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του ΔΠΜΣ στην Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας να προβον σε ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων για το εαριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2016-2017, ως ακολοθως:
Α. Οι φοιτητς του ΠΡΩΤΟΥ, ΔΕΥΤΕΡΟΥ και ΤΡΙΤΟΥ τους σπουδν θα πρπει να κνουν ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα (progress). Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλε&kapp