Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Διαδικασία Διαγραφής από το Τμήμα 23/09/2020  
Για διαγραφή από το Τμήμα Φυσικής θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν στη Γραμματεία τα κάτωθι δικαιολογητικά:
  • Αν δεν είχε χορηγηθεί σίτιση ή στέγαση από το Πανεπιστήμιο Πατρών, συμπληρώνεται σχετική ΥΔ (επισυνάπτεται). Αν είχε χορηγηθεί, απαιτείται βεβαίωση από τη Φοιτητική Μέριμνα ότι έχουν διακοπεί οι συγκεκριμένες παροχές.
  • Θα πρέπει να επιστραφεί η Ακαδημαϊκή (Φοιτητική) Ταυτότητα. Σε περίπτωση που δεν παρελήφθη ποτέ, συμπληρώνεται σχετική ΥΔ (επισυνάπτεται). Σε περίπτωση απωλείας προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από Αστυνομικό Τμήμα.
  • Τέλος θα πρέπει όλα τα ανωτέρω να συνοδεύονται από αίτηση (επισυνάπτεται) στην οποία θα αναφέρεται και ο λόγος της διαγραφής.
Τα δικαιολογητικά διαγραφής αποστέλλονται αρχικά με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση της Γραμματείας (secrphysics@upatras.gr) και εν συνεχεία τα πρωτότυποα αποστέλλονται και ταχυδρομικά. Το πιστοποιητικό διαγραφής (αποφοιτήριο) εκδίδεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα και μπορεί να αποσταλεί είτε στην διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος με υπηρεσία ταχυμεταφορών (χρέωση παραλήπτη) αν αυτό αναφέρεται στην αίτηση, είτε στο Τμήμα εισαγωγής/μετεγγραφής του αιτούντος.
 
Εκ της Γραμματείας.


Σχετικά Αρχεία
Αίτηση Διαγραφής
ΥΔ Βιβλιαρίου Υγείας
ΥΔ Φοιτητικής Ταυτότητας
ΥΔ Σίτισης

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις