Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Ανακοίνωση μαθήματος ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 08/10/2020  

Παρακαλούνται οι κ.κ. φοιτητές του Τμήματος Φυσικής που ενδιαφέρονται να επιλέξουν το μάθημα «Σχολική Συμβουλευτική» να συμμετάσχουν στην πρώτη ενημερωτική συνάντηση, Πέμπτη, (8/10/2020) και ώρα 17:00. Ο σύνδεσμος (MS Teams) της συνάντησης είναι ο ακόλουθος:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1810446981f74541b3814dcea2dc5434%40thread.tacv2/1602082653272?context=%7b%22Tid%22%3a%225a52ab58-42d0-4bb4-b3fc-713dd6822d20%22%2c%22Oid%22%3a%22d38d355e-4175-41bd-9701-ebc6530a5e3f%22%7d


Στέφανος Φ. Βασιλόπουλος
Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις