Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 13/11/2020  

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν καταστεί πτυχιούχοι και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην απονομή πτυχίων της 18ης Δεκεμβρίου 2020, να αποστείλουν άμεσα τα απαραίτητα δι­και­ολογητικά στη Γραμ­μα­­τεία με υπηρεσία ταχυμεταφορών, ώστε να έχουν παραληφθεί το αργό­τε­ρο μέχρι την Τετάρτη 25/11/2020.

Φοιτητές/τριες που έχουν ήδη καταθέσει δικαιολογητικά, παρακαλούνται να προχωρήσουν στις επιπλέον ενέργειες (βήμα 4) που απαιτούνται προκειμένου να συμμετάσχουν στην προσεχή απονομή.

 

Οι απόφοιτοι ΔΕΝ θα παραλάβουν τους τίτλους σπουδών δια ζώσης,

παρά θα τους αποσταλεί φάκελος με courier μετά την 18/12/2020.

 

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπεριλάβουν στο φάκελο:

  1. συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στην απονομή (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση),
  2. την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (εφόσον έχουν παραλάβει). Σε περίπτωση μη παραλαβής κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση), ενώ σε περίπτωση απώλειας προ­σκο­μί­ζεται σχετική βεβαί­ωση από την Αστυνομία,
  3. σε περίπτωση που δεν είχαν σίτιση και στέγαση από το Πανεπιστήμιο Πα­τρών, συμπληρωμένη την ανάλογη υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση),

 

Επίσης, θα πρέπει:

  1. να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο secrphysics@upatras.gr από το ακαδημαϊκό τους email με συνημμένα τα παρακάτω :

 

Α. Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση την οποία μπορεί να εκδώσει ο ενδιαφερόμενος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής www.gov.gr (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφει:

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Παρακαλώ να μου αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου (πτυχίο) με τα λοιπά προβλεπόμενα πιστο­ποι­ητικά που τον συνοδεύουν, με αποκλειστική μου ευθύνη, μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου ………... (Επωνυμία), με δική μου οικονομική επιβάρυνση. Έχω Α.Μ Φοιτητή ………….. και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική περίοδο ………………………. (π.χ Ιουνίου 2020).Επισυνάπτω στην παρούσα ΥΔ αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής μου ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς μου).

 

Β. Αρχείο με τις δύο όψεις της Αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας του διαβατηρίου

 

Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή στους ενδιαφερόμενους για την διαδικασία που προη­γείται της έκδοσης πτυχίων. Βάσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, «οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι επιβεβαιώνουν τα προσωπικά στοιχεία που τηρούνται στη μερίδα τους και έλαβαν γνώση του τελικού βαθμού πτυχίου τους». Ως εκ τούτου, θα πρέπει εντός εξαιρετικά περιορισμένης προθεσμίας να απαντήσουν σε ηλεκτρονικό μήνυμα που θα τους αποσταλεί μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της καρτέλας τους, επιβεβαιώνοντας τα ως άνω αναφερθέντα προσωπικά στοιχεία τους, καθώς και τον βαθ­­μό πτυχίου.

 

             Στην περίπτωση που η Γραμματεία δεν λάβει σχετική επιβεβαίωση από τον ενδιαφερόμενο

                               η διαδικασία έκδοσης πτυχίου δεν θα ολοκληρωθεί.

 

   Παρα­κα­λούμε για την τήρηση των ως άνω αποκλειστικών ημερομηνιών και προϋποθέσεων.

 Σχετικά Αρχεία
Αίτηση συμμετοχής
Υπεύθυνη Δήλωση μη παραλαβής φοιτητικής ταυτότητας
Υπεύθυνη Δήλωση σίτισης
Αφαίρεση μαθημάτων από βαθμό πτυχίου
Έντυπα για συμμετοχή στην απονομή (doc)
Ανακοίνωση Απονομής Πτυχίων Δεκεμβρίου 2020

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις