Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : *Οικονομικά Για Μη Οικονομολόγους

Κωδικός Μαθήματος: NME496 
Εξάμηνο: 8
  Κατεύθυνση: ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
  Κατηγορία: Επιλογής
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:

Περιγραφή Μαθήματος

(Δεν θα διδαχθεί το Ακαδ. Έτος 2013-2014)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Οι βασικοί επιδιωκόμενοι στόχοι του μαθήματος είναι:
1) η εξοικείωση των μη-οικονομολόγων φοιτητών με εργαλεία και έννοιες που είναι απαραίτητα για την κατανόηση του οικονομικού περιβάλλοντος
2) η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μη-οικονομολόγων φοιτητών ώστε να αναλύουν βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες και να αξιολογούν τον ρόλο της τεχνολογίας και της γνώσης τόσο στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων όσο και στην εξέλιξη των υπαρχόντων
3) η συγκρότηση βασικών ικανοτήτων των μη οικονομολόγων-φοιτητών ώστε να είναι σε θέση να ασχοληθούν παραπέρα με θέματα της οικονομική επιστήμης και ειδικά με τα αντικείμενα της οικονομικής των επιχειρήσεων και των οικονομικών της τεχνολογίας.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες :
i. Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης. Τα θετικά και τα κανονιστικά Οικονομικά.
ii. Η διάκριση σε Μικρο- και Μακροοικονομική Θεωρία.
iii. Βασικά Μακρολογιστικά μεγέθη και ταυτότητες. Οι έννοιες της Δημοσιονομικής, Νομισματικής και Συναλλαγματικής Πολιτικής.
iv. Βασικά στοιχεία συμπεριφοράς καταναλωτή και ζήτησης.
v. Η Οικονομική θεωρία της Επιχείρησης (Ι): Τεχνολογία και Στατική Αποτελεσματικότητα .
vi. Η Οικονομική θεωρία της Επιχείρησης (ΙΙ): Τεχνολογία και Δυναμική Αποτελεσματικότητα.
vii. Η Δύναμη Αγοράς, οι συναρτήσεις προσφοράς και ανταγωνισμός.
viii. Οικονομικά της Πληροφορίας και της Γνώσης (I): Προϊόν ή Δημόσιο Αγαθό.
ix. Οικονομικά της Πληροφορίας και της Γνώσης (II): Η μεταφορά και η αναπαραγωγή Γνώσης και της τεχνολογίας
x. Τεχνολογία, Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματική Ανάπτυξη.
xi. Βασικά στοιχεία Αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Το μάθημα στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε διαλέξεις. Ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών υπάρχει η δυνατότητα για την εκπόνηση εργασιών σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
1) «Οικονομική», P. Samuelson and W. Nordhaus, Α' & Β' Τόμος, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2000.
2) «Αρχές της Οικονομικής», N.G. Mankiw, Α' & Β' Τόμος, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Γ. Δαρδανος, Αθήνα 2001.