Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : *Εφαρμοσμένη Ακουστική

Κωδικός Μαθήματος: NME498 
Εξάμηνο: 8
  Κατεύθυνση: ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
  Κατηγορία: Επιλογής
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:

Περιγραφή Μαθήματος
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι
1. Η γνωριμία με τα βασικά μεγέθη που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση και την ανάλυση του ήχου καθώς και τις αντικειμενικές μονάδες μέτρησης του ήχου.
2. Ο υπολογισμός της ακουστικής συμπεριφοράς των ανοικτών και κλειστών χώρων.
3. Ο υπολογισμός της απορρόφησης των υλικών και του μέσου διάδοσης του ήχου
4. Η χρήση των απορροφητικών υλικών για την βελτίωση της ακουστικής ποιότητας των χώρων
5. Η γνώση της απόκρισης του ανθρώπου σε ακουστικά ερεθίσματα και η γνωριμία με τις υποκειμενικές μονάδες μέτρησης του ήχου
6. Να υπολογίζει την επίδραση των ήχων χαμηλής στάθμης στην επικοινωνία καθώς και την επίδραση των ήχων υψηλής στάθμης στην ακοή.
7. Να μπορεί ο φοιτητής να εκτιμά την ηχορρύπανση καθώς και την υπέρβαση των ορίων που διέπονται από του Ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς κανονισμούς.

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να αναπτύξει τις παρακάτω δεξιότητες
1. Να μετρά και να αναλύει τον ήχο σε φάσματα σταθερού και μεταβλητού ζωνικού εύρους.
2. Να υπολογίζει τις συχνότητες συντονισμού των μικρών κλειστών χώρων και να είναι σε θέση να προτείνει τρόπους για την αντιμετώπιση τους.
3. Να μετρά και να υπολογίζει την ακουστική ποιότητα των μεγάλων χώρων με την βοήθεια του χρόνου αντήχησης.
4. Να βελτιώνει την ακουστική ποιότητα των κλειστών χώρων με την βοήθεια απορροφητικών υλικών
5. Να υπολογίζει την έκθεση σε θόρυβο και να εκτιμά τις επιπτώσεις του θορύβου

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα
Οι γνώσεις που απαιτούνται είναι η γνώση βασικών μαθηματικών

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1. Εισαγωγικές έννοιες. Σύντομη ιστορική αναδρομή. Ορισμός του ήχου Βασικές ποσότητες που σχετίζονται με τον ήχο. Υπολογισμός εξίσωσης σφαιρικών επίπεδων και κυλινδρικών κυμάτων. Ακουστική εμπέδηση, Πυκνότητα ενέργειας, ακουστική ισχύς, ακουστική ένταση ελευθέρως διαδιδομένων και διάχυτων ηχητικών πεδίων.
2. Μετρηση του ήχου (αντικειμενικές μονάδες μέτρησης ) Συχνότητα του ήχου , ζώνες συχνοτήτων μουσικές κλίμακες, Στάθμες του ήχου (φασματικές και ζωνικές) Ισοδύναμη στάθμη θορύβου. Πρόσθεση αφαίρεση σταθμών.
3. Ανάλυση του ήχου. Σύντομο ιστορικό Φάσματα ήχου Συναρτήσεις βάρους Α, Β, Ειδη ήχων Λευκός και ροζ θόρυβος, θόρυβος βάθους και θόρυβος περιβάλλοντος .
4. Μικροί χώροι Εξίσωση Helmholtz Συντονισμός σε δύο και τρείς διαστάσεις Συντονισμός μικρών χώρων, τρόποι αντιμετώπισης, φαινόμενο Doppler ανάκλαση διάθλαση ου ήχου.
5. Απορρόφηση του ήχου Υπολογισμός συντελεστών ανάκλασης και διάδοσης για κάθετη πλαγια και τυχαία πρόσπτωση. Στατιστικές μονάδες Απορρόφηση από τον αέρα Απορροφητικά υλικά.
6. Στατιστική ακουστική μεγάλων χώρων Χρόνος αντήχησης μέση ελευθέρα διαδρομή . Χρόνοι αντήχησης Sabine Norris-Eyring και Kuttruff. Ακουστική συμπεριφορά μεγάλων χώρων. Ηχητικά πεδία σε κλειστούς χώρους Σταθερά δωματίου Φαινόμενο Cocktail party.
7. Υποκειμενική αντίληψη του ήχου Το όργανο της ακοής, Αμφιοτική ακοή Ύψος ακουστότητα χροιά, Μονάδες Phon, Sone, Noy.
8. Επιπτώσεις του ήχου Βλάβες στην ακοή, όρια θορύβου – νομοθεσία κριτήρια ΝC, NCB. Επιπτώσεις του θορύβου, Επικάλυψη ομιλίας. Μονάδες μετρησης ηχορρύπανσης

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις: Κατά την διάρκεια των παραδόσεων γίνεται υποδειγματική επίλυση προβλημάτων ακουστικής.
Επίσης γίνεται επίδειξη οργάνων μέτρησης και ανάλυσης του θορύβου

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γραπτή εξέταση
Είναι δυνατή και η εξέταση προόδου με βαρύτητα 50% στην τελική βαθμολογία

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Δ Σκαρλάτου «Εφαρμοσμένη Ακουστική» Γ έκδοση Εκδόσεις Γκοτση 2009
Δ. Σκαρλάτου «Ασκήσεις Εφαρμοσμένης Ακουστικής» Εκδόσεις Φιλομάθεια
A Everest «Εγχειρίδιο Ακουστικής» Εκδόσεις Τζιολα