Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και τη Στατιστική

Κωδικός Μαθήματος: CCC207 
Εξάμηνο: 3
  Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  Διδακτικές Μονάδες: 4
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Ζαχαρίας Ψυλλάκης  Ζαχαρίας Ψυλλάκης- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Κατανόηση των βασικών εννοιών και μεθόδων των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής χρήσιμων σε διάφορες περιοχές της επιστήμης και της ζωής.

Δεξιότητες
.

Προαπαιτήσεις
-------------

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Περιγραφική Στατιστική. Πιθανότητα. Τυχαίες μεταβλητές. Κατανομές τυχαίων μεταβλητών. Αναμενόμενη τιμή και γεννήτριες συναρτήσεις. Οριακά θεωρήματα. Δειγματοληψία. Ελεγχοι υποθέσεων. Προσαρμογή καμπύλων, παλινδρόμηση και συσχέτιση. Ανάλυση διασποράς. Ελεγχος ποιότητας

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γραπτή Εξέταση

Γλώσσα διδασκαλίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
1. «Πιθανότητες και Στατιστική», M.R. Spiegel – Μετάφραση: Σ.Κ. Περσίδης, ΕΣΠΙ, Αθήνα.
2. «Στατιστική Μεθοδολογία», Δ.Α. Ιωαννίδης, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
3. «Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική», Χ.Χ. Δαμιανού, Ν.Δ. Παπαδάτος και Χ.Α. Χαραλαμπίδης, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα.