Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Υπολογιστική Φυσική

Κωδικός Μαθήματος: TAC449 
Εξάμηνο: 7
  Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Βασίλειος Λουκόπουλος  Βασίλειος Λουκόπουλος- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
1. Γνωριμία με τα κυριότερα μαθηματικά προβλήματα που εμπλέκονται σε προβλήματα φυσικής και που επιλύονται με μεθόδους της αριθμητικής ανάλυσης.
2. Διαπίστωση ότι τα προβλήματα φυσικής λύνονται στην πλειονότητά τους με αριθμητικές μεθόδους.
3. Διαπίστωση ότι, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι εμπλεκόμενοι αλγόριθμοι της αριθμητικής ανάλυσης μπορούν να αναζητηθούν και να ανευρεθούν στο διαδίκτυο ως ελεύθερο λογισμικό υπό τη μορφή, π.χ., υποπρογραμμάτων Fortran.
4. Εξοικείωση με τη διαδικασία/μεθοδολογία σύνθεσης λογισμικών πακέτων, αποτελουμένων από κύριο πρόγραμμα και υποπρογράμματα Fortran (τα οποία ανευρίσκονται σε βιβλιοθήκες ελεύθερου λογισμικού του διαδικτύου), με στόχο την επίλυση προβλημάτων φυσικής.

Δεξιότητες
1. Εξοικείωση με τα κυριότερα μαθηματικά προβλήματα που εμπλέκονται σε προβλήματα φυσικής και με τον τρόπο που αυτά επιλύονται με αριθμητικές μεθόδους.
2. Ανάπτυξη ικανότητας στη διαδικασία/μεθοδολογία μετατροπής της επίλυσης ενός προβλήματος φυσικής σε αλγόριθμο/αλγορίθμους της αριθμητικής ανάλυσης και, τελικά, σε λογισμικό πακέτο.
3. Ανάπτυξη ικανότητας στη σύνθεση μεγάλων λογισμικών πακέτων.

Προαπαιτήσεις
---

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1. Απαραίτητες έννοιες από την αριθμητική ανάλυση (ρίζες μή γραμμικών εξισώσεων, παρεμβολή με πολυώνυμα και splines, ελάχιστα τετράγωνα, αριθμητική παραγώγιση και ολοκλήρωση, γραμμικά και μή γραμμικά συστήματα εξισώσεων, συνήθεις διαφορικές εξισώσεις).
2. Συστήματα συνήθων διαφορικών εξισώσεων.
3. Προβλήματα αρχικών και οριακών τιμών για συνήθεις διαφορικές εξισώσεις.
4. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα.
5. Bελτιστοποίηση, μοντελοποίηση, προσομοίωση.
6. Μερικές διαφορικές εξισώσεις.
7. Μέθοδοι Monte - Carlo.
8. Ειδικά θέματα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος Φυσικής με άμεση εφαρμογή της διδασκόμενης ύλης σε αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις. Χρήση παρουσιάσεων power-point και χρήση διαδικτύου.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γραπτή εξέταση θεωρίας και πρακτικής επί εργαστηριακών ασκήσεων στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος Φυσικής.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Στην περίπτωση που παρακολουθούν και αλλοδαποί φοιτητές, οι παραδόσεις μπορούν να γίνουν στην Αγγλική γλώσσα.Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
1. Παπαϊωάννου Σταύρος, Βοζίκης Χρήστος, Αριθμητική Ανάλυση, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών [ηλεκτρ. Βιβλ.], 2015.
2. G. E. Forsythe., M. A. Malcolm, C. B. Moler, Αριθμητικές μέθοδοι και προγράμματα για μαθηματικούς υπολογισμούς, Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης, 2006.Δ. Γεωργίου, Αριθμητική Ανάλυση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2008.
3. K. Atkinson, Elementary Numerical Analysis, John Wiley & Sons, 1985.
4. I. Jacques, C. Judd, Numerical Analysis, Chapman and Hall, 1987.


Χρήσιμα Αρχεία

Σημειώσεις
 Σημειώσεις τού μαθήματος  2017-01-24
 Ενότητα 01-0 [Υπολογισμός των ριζών πολυωνύμου με πραγματικούς συντελεστές] -- drv_rpzero.for: Κύριο πρόγραμμα (driver) Fortran για την οδήγηση του υποπρογράμματος "SUBROUTINE RPZERO" και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC. rpzero_and_dependencies.for: Υποπρόγραμμα "SUBROUTINE RPZERO" και παρελκόμενα. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 01-0" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου.  2013-11-01
 Ενότητα 01-1 [Υπολογισμός των ριζών πολυωνύμου με μιγαδικούς συντελεστές] -- drv_cpzero.for: Κύριο πρόγραμμα (driver) Fortran για την οδήγηση του υποπρογράμματος "SUBROUTINE CPZERO" και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC. cpzero_and_dependencies.for: Υποπρόγραμμα "SUBROUTINE CPZERO" και παρελκόμενα. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 01-1" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου.  2013-11-08
 Ενότητα 02-0 [Μέθοδοι της διχοτόμησης και της χορδής για τον υπολογισμό μίας "εγκιβωτισμένης" ρίζας της συνάρτησης f(x)] -- drv_dfzero.for: Κύριο πρόγραμμα (driver) Fortran για την οδήγηση του υποπρογράμματος "SUBROUTINE DFZERO" και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC. dfzero_and_dependencies.for: Υποπρόγραμμα "SUBROUTINE DFZERO" και παρελκόμενα. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 02-0" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου.  2013-11-08
 Ενότητα 02-1 [Μέθοδος Newton για τον υπολογισμό μίας ρίζας της μιγαδικής συνάρτησης f(x)] -- drv_newton.for: Κύριο πρόγραμμα (driver) Fortran για την οδήγηση του υποπρογράμματος "SUBROUTINE NEWTON" και των παρελκομένων του. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 02-1" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου [ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπως δίδεται, το πακέτο έχει 9 λάθη και παραλείψεις. Πρέπει να βρεθούν τα λάθη και να συμπληρωθούν οι παραλείψεις].  2013-11-13
 Ενότητα 03-0 [Υπολογισμός "εντοπισμένης" ρίζας συστήματος Ν μή γραμμικών εξισώσεων με Ν αγνώστους δια της "τροποποιημένης υβριδικής μεθόδου του Powell"] -- drv_dnsqe.for: Κύριο πρόγραμμα (driver) Fortran για την οδήγηση του υποπρογράμματος "SUBROUTINE DNSQE" και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC. dnsqe_and_dependencies.for: Υποπρόγραμμα "SUBROUTINE DNSQE" και παρελκόμενα. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 03-0" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου.  2013-11-26
 Ενότητα 03-1 [Υπολογισμός "εντοπισμένης" ρίζας συστήματος N μή γραμμικών εξισώσεων με N αγνώστους δια της "τροποποιημένης υβριδικής μεθόδου του Powell"] -- drv_dnsqe_hydro.for: Κύριο πρόγραμμα (driver) Fortran για την οδήγηση του υποπρογράμματος "SUBROUTINE DNSQE" και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC, ώστε να διαπραγματεύεται ένα πρόβλημα της υδροδυναμικής, το οποίο συνίσταται στην επίλυση συστήματος 7 μή γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων με επτά αγνώστους. dnsqe_and_dependencies.for: Υποπρόγραμμα "SUBROUTINE DNSQE" και παρελκόμενα. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 03-1" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου.  2013-11-26
 Ενότητα 04-0 [Αριθμητική επίλυση του προβλήματος αρχικών τιμών για ένα σύστημα Ν συνήθων διαφορικών εξισώσεων πρώτου βαθμού δια της "μεθόδου Runge-Kutta-Fehlberg"] -- drv_dderkf_pol.for: Κύριο πρόγραμμα (driver) Fortran για την οδήγηση του υποπρογράμματος "SUBROUTINE DDERKF" και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC. dderkf_and_dependencies.for: Υποπρόγραμμα "SUBROUTINE DDERKF" και παρελκόμενα. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 04-0" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου και την χρήση του στο ακόλουθο φυσικό πρόβλημα: "Το αστρικό πολυτροπικό μοντέλο. Διαφορική εξίσωση υδροστατικής ισορροπίας (πολυτροπικές μονάδες)".  2013-11-26
 Ενότητα 04-1 [Αριθμητική επίλυση του προβλήματος αρχικών τιμών για ένα σύστημα Ν συνήθων διαφορικών εξισώσεων πρώτου βαθμού δια της μεθόδου Runge-Kutta-Fehlberg] -- drv_dderkf_1dp.for: Κύριο πρόγραμμα (driver) Fortran για την οδήγηση του υποπρογράμματος SUBROUTINE DDERKF και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC. dderkf_and_dependencies.for: Υποπρόγραμμα SUBROUTINE DDERKF και παρελκόμενα. Η Εργαστηριακή Άσκηση 04-1 ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου και την χρήση του στο ακόλουθο φυσικό πρόβλημα: Το απλό εκκρεμές. Υπολογισμός της περιόδου όταν η γωνία εκτροπής από την κατακόρυφο δεν είναι μικρή.  2018-02-06
 Ενότητα 04-2 [Αριθμητική επίλυση του προβλήματος αρχικών τιμών για ένα σύστημα Ν συνήθων διαφορικών εξισώσεων πρώτου βαθμού δια της "μεθόδου Runge-Kutta-Fehlberg"] -- drv_dderkf_2pd.for: Κύριο πρόγραμμα (driver) Fortran για την οδήγηση του υποπρογράμματος "SUBROUTINE DDERKF" και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC. dderkf_and_dependencies.for: Υποπρόγραμμα "SUBROUTINE DDERKF" και παρελκόμενα. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 04-2" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου και την χρήση του στο ακόλουθο φυσικό πρόβλημα: "Το διπλό εκκρεμές. Υπολογισμός των περιόδων των δύο σφαιριδίων".  2010-12-22
 Ενότητα 04-3 [Αριθμητική επίλυση του προβλήματος αρχικών τιμών για ένα σύστημα Ν συνήθων διαφορικών εξισώσεων πρώτου βαθμού δια της μεθόδου Runge-Kutta-Fehlberg] -- drv_dderkf_1dp.for: Κύριο πρόγραμμα (driver) Fortran για την οδήγηση του υποπρογράμματος SUBROUTINE DDERKF και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC. dderkf_and_dependencies.for: Υποπρόγραμμα SUBROUTINE DDERKF και παρελκόμενα. Η Εργαστηριακή Άσκηση 04-3 ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου και την χρήση του στο ακόλουθο φυσικό πρόβλημα: Ακτινική κίνηση σωματίου στο εσωτερικό πολυτροπικής σφαίρας.  2018-02-07
 Ενότητα 05 [Παρεμβολή με πολυώνυμα και με "cubic splines"] -- drv_dbint4.for: Κύριο πρόγραμμα (driver) Fortran για την οδήγηση των υποπρογραμμάτων "SUBROUTINE DBINT4", "FUNCTION DBVALU", "FUNCTION POLY1D_INTERP", "SUBROUTINE DFZERO", "SUBROUTINE DGAUS8" και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC. dbint4_and_dependencies.for: Υποπρογράμματα "SUBROUTINE DBINT4", "FUNCTION DBVALU", "SUBROUTINE DFZERO" και παρελκόμενα. poly1d_interp.for: Υποπρογράμματα "FUNCTION POLY1D_INTERP", "SUBROUTINE DPLINT", "SUBROUTINE DPOLVL" και παρελκόμενα. dgaus8_and_dependencies.for: Υποπρόγραμμα "SUBROUTINE DGAUS8" και παρελκόμενα. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 05" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου.  2010-01-25
 Ενότητα 05-0 [Γραμμική παρεμβολή] -- drv_dflint_pol.for: Κύριο πρόγραμμα (driver) Fortran για την οδήγηση των υποπρογραμμάτων "FUNCTION DFLINT", "SUBROUTINE FINDSUBINT", "SUBROUTINE DFZERO" και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC. dfzero_and_dependencies.for: Υποπρόγραμμα "SUBROUTINE DFZERO" και παρελκόμενα. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 05-0" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου και την χρήση του (σε συνεργασία με την 04-0) στο ακόλουθο φυσικό πρόβλημα: "Το αστρικό πολυτροπικό μοντέλο. Διαφορική εξίσωση υδροστατικής ισορροπίας (πολυτροπικές μονάδες)".  2013-12-12
 Ενότητα 05-1 [Γραμμική παρεμβολή] -- drv_dflint_1pd.for: Κύριο πρόγραμμα (driver) Fortran για την οδήγηση των υποπρογραμμάτων "FUNCTION DFLINT", "SUBROUTINE FINDSUBINT", "SUBROUTINE DFZERO" και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC. dfzero_and_dependencies.for: Υποπρόγραμμα "SUBROUTINE DFZERO" και παρελκόμενα. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 05-1" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου και την χρήση του (σε συνεργασία με την 04-1) στο ακόλουθο φυσικό πρόβλημα: "Το απλό εκκρεμές. Υπολογισμός της περιόδου όταν η γωνία εκτροπής από την κατακόρυφο δεν είναι μικρή".  2011-12-01
 Ενότητα 05-2 [Γραμμική παρεμβολή] -- drv_dflint_2pd.for: Κύριο πρόγραμμα (driver) Fortran για την οδήγηση των υποπρογραμμάτων "FUNCTION DFLINT", "SUBROUTINE FINDSUBINT", "SUBROUTINE DFZERO" και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC. dfzero_and_dependencies.for: Υποπρόγραμμα "SUBROUTINE DFZERO" και παρελκόμενα. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 05-2" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου και την χρήση του (σε συνεργασία με την 04-2) στο ακόλουθο φυσικό πρόβλημα: "Το διπλό εκκρεμές. Υπολογισμός των περιόδων των δύο σφαιριδίων".  2010-12-22
 Ενότητα 05-3 [Παρεμβολή με πολυώνυμα και με "cubic splines"] -- drv_dbint4_pol.for: Κύριο πρόγραμμα (driver) Fortran για την οδήγηση των υποπρογραμμάτων "SUBROUTINE DBINT4", "FUNCTION DBVALU", "SUBROUTINE DFZERO" και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC. dbint4_and_dependencies.for: Υποπρογράμματα "SUBROUTINE DBINT4", "FUNCTION DBVALU", "SUBROUTINE DFZERO" και παρελκόμενα. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 05-3" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου και την χρήση του (σε συνεργασία με την 04-0) στο ακόλουθο φυσικό πρόβλημα: "Το αστρικό πολυτροπικό μοντέλο. Διαφορική εξίσωση υδροστατικής ισορροπίας (πολυτροπικές μονάδες)".  2010-12-23
 Ενότητα 05-4 [Παρεμβολή με πολυώνυμα και με "cubic splines"] -- drv_dbint4_1pd.for: Κύριο πρόγραμμα (driver) Fortran για την οδήγηση των υποπρογραμμάτων "SUBROUTINE DBINT4", "FUNCTION DBVALU", "SUBROUTINE DFZERO" και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC. dbint4_and_dependencies.for: Υποπρογράμματα "SUBROUTINE DBINT4", "FUNCTION DBVALU", "SUBROUTINE DFZERO" και παρελκόμενα. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 05-4" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου και την χρήση του (σε συνεργασία με την 04-1) στο ακόλουθο φυσικό πρόβλημα: "Το απλό εκκρεμές. Υπολογισμός της περιόδου όταν η γωνία εκτροπής από την κατακόρυφο δεν είναι μικρή".   2010-12-23
 Ενότητα 05-5 [Παρεμβολή με πολυώνυμα και με "cubic splines"] -- drv_dbint4_2pd.for: Κύριο πρόγραμμα (driver) Fortran για την οδήγηση των υποπρογραμμάτων "SUBROUTINE DBINT4", "FUNCTION DBVALU", "SUBROUTINE DFZERO" και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC. dbint4_and_dependencies.for: Υποπρογράμματα "SUBROUTINE DBINT4", "FUNCTION DBVALU", "SUBROUTINE DFZERO" και παρελκόμενα. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 05-5" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου και την χρήση του (σε συνεργασία με την 04-2) στο ακόλουθο φυσικό πρόβλημα: "Το διπλό εκκρεμές. Υπολογισμός των περιόδων των δύο σφαιριδίων".   2011-01-09
 Ενότητα 05-6 [Παρεμβολή με "cubic splines"] -- drv_cubicspline_pol.for: Κύριο πρόγραμμα (driver) Fortran για την οδήγηση των υποπρογραμμάτων "FUNCTION CUBSPL", "SUBROUTINE DFZERO" και των σχετικών παρελκομένων. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 05-6" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου και την χρήση του (σε συνεργασία με την 04-0) στο ακόλουθο φυσικό πρόβλημα: "Το αστρικό πολυτροπικό μοντέλο. Διαφορική εξίσωση υδροστατικής ισορροπίας (πολυτροπικές μονάδες)".  2014-01-14
 Ενότητα 06 [Δισδιάστατη διγραμμική παρεμβολή και δισδιάστατη πολυωνυμική παρεμβολή] -- drv_bilinear.for: Κύριο πρόγραμμα (driver) Fortran για την οδήγηση των υποπρογραμμάτων "FUNCTION BILINEAR_INTERP", "FUNCTION POLY2D_INTERP" και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 06" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου.  2009-11-24
 Ενότητα 07 [Τρισδιάστατη πολυωνυμική παρεμβολή] -- drv_poly3d.for: Κύριο πρόγραμμα (driver) Fortran για την οδήγηση τoυ υποπρογράμματος "FUNCTION POLY3D_INTERP" και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 07" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου.  2009-11-24
 Ενότητα 08 [Αριθμητική ολοκλήρωση με χρήση του "προσαρμοζόμενου αλγόριθμου Legendre-Gauss των 8 σημείων"] -- drv_dgaus8.for: Κύριο πρόγραμμα Fortran για την οδήγηση τoυ υποπρογράμματος "SUBROUTINE DGAUS8" και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 08" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου.  2011-01-19
 Ενότητα 09 [Αριθμητική ολοκλήρωση με χρήση του "προσαρμοζόμενου αλγόριθμου Newton-Cotes των 7 σημείων"] -- DRV_DQNC79.FOR: Κύριο πρόγραμμα Fortran για την οδήγηση τoυ υποπρογράμματος "subroutine dqnc79" και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 09" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου.  2009-12-08
 Ενότητα 10 [Αριθμητική ολοκλήρωση της συνάρτησης f(x), για την οποία έχει δοθεί ένας πίνακας δεδομένων (x,f)] -- DRV_DAVINT.FOR: Κύριο πρόγραμμα Fortran για την οδήγηση τoυ υποπρογράμματος "subroutine davint" και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 10" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου.  2009-12-08
 Ενότητα 12 [Αριθμητικός υπολογισμός της παραγώγου μίας συνάρτησης f(x), για την οποία δίδεται ή κατασκευάζεται ένας πίνακας τιμών (x,f), με τη μέθοδο της "παρεμβολής με cubic splines" (βλέπε και Ενότητα 05)] -- DRV_DBINT4_DERIV.FOR: Κύριο πρόγραμμα Fortran για την οδήγηση τoυ υποπρογράμματος "subroutine dbint4" και των σχετικών παρελκομένων από τη βιβλιοθήκη SLATEC. Η "Εργαστηριακή Άσκηση 12" ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου λογισμικού πακέτου.  2009-12-15

Ασκήσεις
 Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014: Εργασία στο Σπίτι (Homework) 01.  2013-11-24

Θέματα
 Θέματα Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2011  2011-03-22
 Θέματα Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2012  2013-11-24
 Θέματα Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2013  2013-11-24
 Θέματα Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2014  2014-01-30

Αποτελέσματα Εξετάσεων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020  2020-10-07

Διάφορα
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020  2020-06-05
 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020   2019-09-29
 Διάφορα 01 [Τα αρχεία δέσμης (batch files) g95set.bat, g95set_v02.bat, και g95net.bat σε συμπιεσμένη μορφή]   2011-10-12
 Διάφορα 02 [Τα cmlutils_mod.for και cmlutils_mod.o σε συμπιεσμένη μορφή]  2011-10-12
 Διάφορα 03 [Οδηγίες για την εγκατάσταση του μεταγλωττιστή G95 της Fortran σε υπολογιστές με λειτουργικά συστήματα (1) Windows 95/98/Me/XP/7, και (2) Windows Vista]  2011-10-12
 Διάφορα 04 [Τα αρχεία δέσμης (batch files) g95local_set.bat και g95exe.bat σε συμπιεσμένη μορφή. Τα αρχεία αυτά χρησιμοποιούνται αντί των g95set.bat και g95net.bat, αντίστοιχα, όταν εργαζόμαστε με τον δικό μας υπολογιστή και όχι με κάποιον υπολογιστή του Υπολογιστικού Κέντρου]   2011-10-23
 Διάφορα 05 [Το πρόγραμμα makePMpol.wxm (wxMaxima Session) σε συμπιεσμένη μορφή. Το πρόγραμμα αυτό κατασκευάζει τα γραφικά της Ενότητας04-0. Με την αλλαγή του ονόματος του αρχείου αποτελεσμάτων, το πρόγραμμα μπορεί να κατασκευάσει και το γραφικό της Ενότητας05-0]   2011-12-01
 Διάφορα 06 [Το αρχείο δέσμης (batch file) g95compile.bat σε συμπιεσμένη μορφή]   2011-12-07
 Διάφορα 07  2013-01-15