Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Προγραμματισμός Η/Υ Ι

Κωδικός Μαθήματος: CLC109 
Εξάμηνο: 1
  Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  Διδακτικές Μονάδες: 4
  Μονάδες ECTS:
  Εργαστήριο:   Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος  Κωνσταντίνος  Γιαννακόπουλος - Περισσότερες Πληροφορίες
    Χρυσόστομος Κασίμης  Χρυσόστομος Κασίμης- Περισσότερες Πληροφορίες
  Μάθημα - Εργαστήριο:   Δημήτριος Μπακάλης  Δημήτριος Μπακάλης- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να
1. επιλύει συγκεκριμένα προβλήματα με τον υπολογιστή δημιουργώντας δομημένα προγράμματα υπολογιστών σε γλώσσα Fortran ή C++.
2. αναλύει υπάρχοντα δομημένα προγράμματα υπολογιστών γραμμένα σε γλώσσες προγραμματισμού Fortran ή C++ και να καθορίζει τη λειτουργία τους.
3. επεκτείνει ή να διορθώνει υπάρχοντα δομημένα προγράμματα υπολογιστών γραμμένα σε γλώσσες Fortran ή C++.
4. διακρίνει ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των διαφόρων δομών της Fortran και της C++.

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες.
1. Ικανότητα να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή.
2. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με τον δομημένο προγραμματισμό υπολογιστών.
3. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων μη οικείας φύσης.
4. Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία στη λύση μη οικείων προβλημάτων.
5. Δεξιότητες μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.
6. Ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλους σε προβλήματα προγραμματισμού ή διεπιστημονικής φύσης.

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Δομημένος Προγραμματισμός με τις γλώσσες Fortran και C++: Εισαγωγικές Έννοιες. Τύποι δεδομένων. Δομές Δεδομένων. Σταθερές και Μεταβλητές. Επεξεργασία Δεδομένων. Δομές Επιλογής. Δομές Επανάληψης. Πίνακες. Υποπρογράμματα (Συναρτήσεις, Υπορουτίνες). Είσοδος/Έξοδος σε Αρχεία Δεδομένων -Αποτελεσμάτων.
Εργαστηριακή εξάσκηση στον δομημένο προγραμματισμό (γλώσσες Fortran και C++).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με χρήση παρουσιάσεων σε MS Powerpoint, φροντιστήρια με δημιουργία προγραμμάτων για επίλυση προβλημάτων, πρακτική εξάσκηση στους υπολογιστές.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
1) Εξέταση στο εργαστήριο (25% του τελικού βαθμού).
2) Γραπτή εξέταση (75% του τελικού βαθμού).

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Mπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.

Ιστοσελίδα (eclass) μαθήματος χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Ιστοσελίδα (eclass) μαθήματος χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

Ιστοσελίδα μαθήματος χειμερινού εξαμήνου 2018-2019

Ιστοσελίδα μαθήματος χειμερινού εξαμήνου 2017-2018

Ιστοσελίδα μαθήματος χειμερινού εξαμήνου 2016-2017

Ιστοσελίδα μαθήματος χειμερινού εξαμήνου 2015-2016

Ιστοσελίδα μαθήματος χειμερινού εξαμήνου 2014-2015

Ιστοσελίδα μαθήματος χειμερινού εξαμήνου 2013-2014

Ιστοσελίδα μαθήματος χειμερινού εξαμήνου 2012-2013

Ιστοσελίδα μαθήματος χειμερινού εξαμήνου 2011-2012

Ιστοσελίδα μαθήματος χειμερινού εξαμήνου 2010-2011

Ιστοσελίδα μαθήματος χειμερινού εξαμήνου 2009-2010

Ιστοσελίδα μαθήματος χειμερινού εξαμήνου 2008-2009

Ιστοσελίδα μαθήματος χειμερινού εξαμήνου 2007-2008

Ιστοσελίδα μαθήματος χειμερινού εξαμήνου 2006-2007Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  1. H. Schildt, "C++ Βήμα προς Βήμα", Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2005.
  2. H. Schildt, "Μάθετε την C++ από το μηδέν", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004.
  3. Αλ. Καράκος, "Fortran 77/90/95 & Fortran 2003 (2η έκδοση)", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2007.
  4. Ν. Καραμπετάκης, "Εισαγωγή στην Fortran 90/95", Εκδόσεις Ζήτη, 2002.
  5. Β. Γερογιάννης, "Η γλώσσα προγραμματισμού Fortran", 2007.