Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Κωδικός Μαθήματος: EEE423 
Εξάμηνο: 7
  Κατεύθυνση: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
  Κατηγορία: Επιλογής
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Ιωάννης Κιουτσιούκης  Ιωάννης Κιουτσιούκης- Περισσότερες Πληροφορίες
    Ανδρέας Καζαντζίδης  Ανδρέας Καζαντζίδης- Περισσότερες Πληροφορίες
    Βασίλειος Σαλαμαλίκης  Βασίλειος Σαλαμαλίκης- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:
1. Αναγνωρίζει τους βασικού ατμοσφαιρικούς ρυπαντές και τους φυσικούς νόμους δράσης τους
2. Εφαρμόζει τις αρχές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην επεξήγηση προβλημάτων αιχμής

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:
1. να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση
2. να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του μαθήματος
3. να κατέχει τη γνωστική βάση και εμπειρία για την πιθανή μελλοντική του ενασχόληση με μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου που εμβαθύνουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση
4. να αλληλεπιδρά με άλλους σε προβλήματα φυσικής ή διεπιστημονικής φύσης.

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις περιβαλλοντικής φυσικής

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1.Ηλιακή ακτινοβολία και δομή της ατμόσφαιρας
Απορρόφηση, σκέδαση, διάδοση της ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, κατακόρυφη κατανομή των συστατικών της ατμόσφαιρας

2. Χημικές ενώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Ιδιότητες, Πηγές εκπομπής, Πρωτογενείς και δευτερογενείς ρύποι, Φωτοχημικό νέφος

3. Αιωρούμενα σωματίδια
Ιδιότητες, Πηγές εκπομπής, Μηχανισμοί δημιουργίας και εξέλιξης, Οπτικές ιδιότητες, ¶μεση και έμμεση επίδραση στην κλιματική αλλαγή

4. Τεχνικές μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Λήψη και ανάλυση δειγμάτων, διαφορική οπτική απορρόφηση, τηλεπισκόπηση με τη χρήση δέσμης laser

5. Ατμοσφαιρική διάχυση και διασπορά
Ατμοσφαιρική διασπορά, Τυρβώδης διάχυση, Περιγραφή κίνησης ρευστών, Μοντέλα ατμοσφαιρικής διασποράς, Μοντέλο θυσάνου του Gauss

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με παρουσιάσεις powerpoint, φροντιστήρια με υποδειγματική επίλυση προβλημάτων, επίλυση ασκήσεων κρίσης από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των παραδόσεων

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
1. Εργασία παρουσίασης σύγχρονων θεμάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο του μαθήματος (10% του τελικού βαθμού, υπολογίζεται μόνον όταν στην τελική εξέταση ο φοιτητής εξασφαλίσει το βαθμό 5)
2. Εργασία με σκοπό την εξοικείωση με τη χρήση απλών μοντέλων ατμοσφαιρικής διάχυσης-διασποράς (10% του τελικού βαθμού, υπολογίζεται μόνον όταν στην τελική εξέταση ο φοιτητής εξασφαλίσει το βαθμό 5)
3. Γραπτή εξέταση (800% του τελικού βαθμού)

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Mπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.
 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
«Ατμοσφαιρική ρύπανση με στοιχεία μετεωρολογίας», Μ. Λαζαρίδη. Εκδόσεις Τζιόλα, 2005
«Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Επιπτώσεις, έλεγχος και εναλλακτικές τεχνολογίες», Ι. Γεντεκάκης, εκδόσεις Τζιόλα, 2003
"Atmospheric Pollution", M.Z. Jacobson, Cambridge University Press, 2002
"Atmospheric Chemistry and Physics: from air pollution to climate change", J.H. Seinfield, S.N. Pandis, John Wiley & Sons, 2006
 Χρήσιμα Αρχεία

Σημειώσεις
 01-Εισαγωγή  2011-10-18
 02-Ηλιακή ακτινοβολία και ατμόσφαιρα  2011-10-18
 03-Χημικές ενώσεις  2011-10-18
 04-Αιωρούμενα σωματίδια  2011-10-18
 05-Μετρήσεις αέριας ρύπανσης  2011-10-18
 06-Διάχυση αερίων ρύπων  2011-10-18
 07-Μοντέλα αέριας ρύπανσης  2011-10-18
 08-Ενεργό ύψος ανάμειξης  2011-10-18
 09-Απορρόφηση της ακτινοβολίας από αέριες χημικές ενώσεις  2011-10-18
 Ατμοσφαιρική Ρύπανση - Ενδεικτικές ασκήσεις  2011-12-12
 Ενεργό ύψος ανάμειξης - σημειώσεις  2010-12-08

Ασκήσεις
 Εργασια 2015 - μετεωρολογικα δεδομενα  2015-12-28
 Εργασια 2015 - οδηγια 2008/50/ΕΚ  2015-12-28
 Εργασια 2015 - οδηγιες  2016-01-13

Διάφορα
 Πρόοδος 2015  2015-11-18
 Οδηγίες για 1η εργασία, 2014  2014-11-04
 Οδηγίες για 1η εργασία, 2014  2014-11-04
 Τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών  2011-10-18