Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Διδακτική της Φυσικής

Κωδικός Μαθήματος: NME494 
Εξάμηνο: 8
  Κατεύθυνση: ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
  Κατηγορία: Επιλογής
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Ευάγγελος Βιτωράτος  Ευάγγελος Βιτωράτος- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Μετά την επιτυχή περάτωση των σπουδών στο μάθημα αυτό
ο φοιτητής/τρια θα έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά με τους παράγοντες που συνιστούν μια επιτυχή - αποδοτική προσπάθεια διδασκαλίας των Φυσικών επιστημών.
Ο φοιτητής/τρια θα μπορεί να χρησιμοποιεί και να αξιολογεί τις πληροφορίες από το διαδίκτυο προκειμένου να χρησιμοποιήσει το υλικό αυτό για την κατανόηση φυσικών διεργασιών.
Ο φοιτητής/τρια θα μπορεί να παρουσιάζει κάποιο θέμα φυσικής σε ακροατήριο διαφόρων επιπέδων σε ό,τι αφορά την γνώση Φυσικής.
Ο φοιτητής/τρια θα έχει μια εμπειρία διδασκαλίας σε Σχολείο.

Δεξιότητες
Ικανότητα κριτικής προσέγγισης. Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων στην πράξη. Δημιουργικότητα. Ικανότητα λήψης αποφάσεων. Διεπιστημονικότητα. Ανάπτυξη πρωτοβουλίας. Ανεξαρτησία στην απόκτηση γνώσεων. Προφορική & γραπτή επικοινωνία. Γνώση δεύτερης γλώσσας. Ομαδική εργασία. Χρονική συνέπεια στην εκπόνηση εργασία.

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα . Συμβουλευτικά, θα βοηθούσε η καλή γνώση της Γενικής Φυσικής.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Σημασία της κατανόησης των Φυσικών Επιστημών για τον καθένα πολίτη.
Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.
Μέθοδοι διδασκαλίας (σύγχρονες τάσεις). Διδακτικά βοηθήματα. Σχεδιασμός μαθήματος.
Εργαστηριακή διδασκαλία. Εξοπλισμός. Εκπαίδευση ενός δασκάλου Φυσικών Επιστημών.
Συγγενείς δραστηριότητες ενός δασκάλου Φυσικών Επιστημών.
Συσχέτιση των Φυσικών Επιστημών με τις άλλες επιστήμες(διεπιστημονικότητα).
Αξιολόγηση.
Δια βίου μάθηση και Εκπαίδευση των «Δασκάλων Φυσικής».

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις, Εργασία σε εξάσκηση σε μικρές ομάδες, Παρουσίαση θεμάτων, Εκπαιδευτικές εκδρομές - επισκέψεις σε σχολεία. Συμμετοχή στην παρουσίαση πειραμάτων στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γραπτή εξέταση. Παρουσίαση θέματος. Συμμετοχή στις διδασκαλία Φυσικής σε Σχολεία. Εκθέσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική (δυνατότητα στην Αγγλική).Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Διδακτικά βιβλία:
1. «Eισαγωγή στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών», Κ.Ραβάνης, Εκδ. Νέων
Τεχνολογιών, Αθήνα (2003)
2. «Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες» Μ.Μatthews Εκδ. Επίκεντρο, Θεσαλονίκη
(2007)
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. M.S. Yadav: "Teaching of Science" ISBN: 81-7041-632-9, (1996) N.Delhi,
India
2. Δ. Κολιόπουλου: "Θέματα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών" Εκδ.: Μεταίχμιο,
Αθήνα, 2004. ISBN: 960-455-112-4