Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Πρακτική ¶σκηση

Κωδικός Μαθήματος: NME502 
Εξάμηνο: 8
  Κατεύθυνση: ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
  Κατηγορία: Επιλογής
  Διδακτικές Μονάδες: 0
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Μιχάλης Φακής  Μιχάλης Φακής- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος

Στα πλαίσια των Εργαστηριακών μαθημάτων και της Διδακτικής των Φυσικών  Επιστημών, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής αποφάσισε τη  θεσμοθέτηση τρίμηνης πρακτικής άσκησης τελειόφοιτων φοιτητών του Τμήματος.

Οι φοιτητές για την Πρακτική ¶σκηση επιλέγονται από το Τμήμα, κατόπιν σχετικής προκήρυξης. Η Πρακτική ¶σκηση διαρκεί τρεις μήνες, και στοχεύει στην απόκτηση προϋπηρεσίας και στη διευκόλυνση της εισόδου του φοιτητή στην αγορά εργασίας με καλύτερες προϋποθέσεις. Ο θεσμός της Πρακτικής ¶σκησης των φοιτητών υπάρχει στο Τμήμα, ως μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου σπουδών (ΝΜΕ502). Η Πρακτική ¶σκηση στο Τμήμα μας είναι μάθημα επιλογής, έχει 5 ects αλλά οι μονάδες αυτές δεν προσμετρούνται στην λήψη πτυχίου. Η συμμετοχή στην Πρακτική ¶σκηση θα φαίνεται με αστερίσκο τόσο στην καρτέλα του Φοιτητή όσο και στο παράρτημα του Διπλώματος.

Η Πρακτική ¶σκηση πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, ιδρύματα και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο συναφές με τις γνώσεις και τις δραστηριότητες του Φυσικού, και στοχεύει:

• Στην εξοικείωση του/της φοιτητή/τριας με την εφαρμογή της Φυσικής στους χώρους εργασίας.

• Στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και στη διευκόλυνση της εισόδου του/της φοιτητή/τριας στην αγορά εργασίας με καλύτερες προϋποθέσεις.

• Στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης και στην ανάδειξη δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν στην μελλοντική εξειδίκευση και επιλογή του καταλληλότερου τομέα απασχόλησης.

• Στην ομαλότερη μετάβαση από την κατάσταση προετοιμασίας στον επαγγελματικό στίβο, με έμφαση στον προγραμματισμό, τη συνεργασία, την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα, την ιεραρχία, την αποδοχή ευθύνης και την αξιολόγηση της εργασίας.

• Στη σύνδεση του παραγωγικού χώρου με τον ακαδημαϊκό χώρο και στη δημιουργία περιβάλλοντος αμφίδρομης επικοινωνίας, ενημέρωσης, κατανόησης και ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και των φορέων υποδοχής της Πρακτική ¶σκησης.


Ο αριθμός των φοιτητών του Τμήματος που πραγματοποιούν Πρακτική ¶σκηση κάθε ακαδημαϊκό έτος είναι μεταξύ 35 και 45. Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη χρηματοδοτούμενου Έργου (π.χ. ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ) που καλύπτει την αποζημίωση του φοιτητή ανάλογη της διάρκειας της Πρακτικής ¶σκησης, καθώς και το κόστος ασφάλισής του. Η τελική επιλογή ενός φοιτητή για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι συνάρτηση του αριθμού των αιτούντων και της επίδοσής του στις προπτυχιακές σπουδές. Η Επιτροπή Πρακτικής ¶σκησης του Τμήματος συντονίζει την προσφορά θέσεων από τις επιχειρήσεις, πραγματοποιεί τη σχετική επικοινωνία, ετοιμάζει και διακινεί έντυπα ενημέρωσης-πληροφόρησης και προσδιορίζει το αντικείμενο και το χρόνο άσκησης κάθε ασκούμενου. Λεπτομέρειες για τις διαδικασίες υλοποίησης της Πρακτικής ¶σκησης αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής ¶σκησης του Πανεπιστημίου Πατρών (http://praktiki.upatras.gr/). Επίσης, έντυπο υλικό και ανακοινώσεις αναρτώνται και στη σελίδα του μαθήματος στο eclass.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρέχεται δυνατότητα Πρακτικής ¶σκησης μέσω του προγράμματος κινητικότητας ERASMUS+ (http://www.upatras.gr/el/erasmus_placements_mobility).

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν για Πρακτική ¶σκηση μια από τις επιχειρήσεις/ιδρύματα/φορείς που περιλαμβάνονται στην κατάσταση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής ή μπορούν να αναζητήσουν και να προτείνουν άλλες. Η συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων/εποπτών του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και των φορέων εκπόνησης της Πρακτική ¶σκηση οδηγεί στην από κοινού αξιολόγηση των εργασιών και της συνολικής απόδοσης των ασκούμενων φοιτητών. Ο ασκούμενος φοιτητής συγγράφει και παραδίδει έκθεση σχετική με το αντικείμενο της Πρακτικής ¶σκησης.