Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Μηχανική - Ρευστομηχανική

Κωδικός Μαθήματος: PCC101 
Εξάμηνο: 1
  Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  Διδακτικές Μονάδες: 5
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Παναγιώτα Καραχάλιου  Παναγιώτα Καραχάλιου- Περισσότερες Πληροφορίες
    Χριστόφορος Κροντηράς  Χριστόφορος Κροντηράς- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στόχος είναι στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές:
1. Να έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές και τους φυσικούς νόμους
      (α) της Μηχανικής του υλικού σημείου 
      (β) της Μηχανικής του στερεού σώματος 
      (γ) της Μηχανικής των ρευστών
2. Να έχουν αναπτύξει τη φυσική τους διαίσθηση και να έχουν αποκτήσει την ικανότητα να μπορούν να επιλύουν εφαρμόζοντας τις γνώσεις αυτές προβλήματα και να επεξηγούν σχετικά φαινόμενα της καθημερινής ζωής.

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:
1. Ικανότητα να επιδεικνύουν γνώση και κατανόηση σε βάθος των βασικών εννοιών, αρχών και νόμων που σχετίζονται με τη Μηχανική του υλικού σημείου, τη Μηχανική του στερεού σώματος και τη Μηχανική των ρευστών.
2. 2. Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων αυτών στην επίλυση σχετικών σύνθετων προβλημάτων.
3. 3. Ικανότητα κριτικής σκέψης ώστε να μπορούν να αξιολογούν, να αναλύουν και να συσχετίζουν τις γνώσεις αυτές..
4. 4. Ικανότητα ερμηνείας φαινομένων της καθημερινής ζωής.
5. 5. Ικανότητα ανάπτυξης συνεργασίας με άλλους συμφοιτητές τους για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με το μάθημα αυτό.

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το μάθημα αυτό. Απαιτούνται όμως βασικές γνώσεις Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος  
1.Μονάδες, φυσικές ποσότητες και διανύσματα.
 2. Ευθύγραμμη κίνηση.
 3. Κίνηση σε δύο ή τρεις διαστάσεις.
 4. Νόμοι του Νεύτωνα.
 5. Εφαρμογές των νόμων του Νεύτωνα.
 6. Έργο και κινητική ενέργεια.
 7. Δυναμική ενέργεια και διατήρηση της ενέργειας.
 8. Ορμή, ώθηση και κρούσεις.
 9. Περιστροφική κίνηση στερεών σωμάτων.
10. Δυναμική της περιστροφικής κίνησης.
11. Ισορροπία και ελαστικότητα.
12. Βαρύτητα.
13. Περιοδική κίνηση.
14. Μηχανική των ρευστών.


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
1. Παραδόσεις μαθήματος ακολουθούμενες από πληθώρα παραδειγμάτων, ερωτήσεων κρίσεως και επίλυση πολλών υποδειγματικών προβλημάτων.
2. Επίλυση σύνθετων προβλημάτων από τους φοιτητές.
3. Σειρά ζωντανών επιδείξεων βασικών πειραμάτων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων για την κατανόηση των εννοιών και την επαλήθευση των νόμων της Μηχανικής. Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης Γραπτή εξέταση σε θέματα θεωρίας, ερωτήσεων και προβλημάτων σε όλη την ύλη.

Γλώσσα διδασκαλίας
ΕλληνικήΠροτεινόμενη Βιβλιογραφία
1. Serway/Jewett: "ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ" Μηχανική -Ταλαντώσεις και Μηχανικά Κύματα- Θερμοδυναμική- Σχετικότητα Εκδόσεις Κλειδάριθμος
2. Halliday, Resnick, Krane: "ΦΥΣΙΚΗ" Τόμος 1, Εκδόσεις Α.Γ. Πνευματικός