Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Γεώργιος Οικονόμου

Γεώργιος Οικονόμου
Τίτλος: Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών 
E-mail: economou[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610997463       
     
Διεύθυνση:     


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό
Σπουδές:
Πτυχίο Φυσικής: Πανεπιστήμιο Πατρών 1976.
Πτυχίο M.Sc.:   ‘Microwaves and Modern Optics’, University College London 1978,  Τμήμα Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
Διδακτορικό:  ‘Ανάλυση και Μελέτη Συστημάτων Αισθητήρων Οπτικών Ινών’,  Τμήμα Φυσικής,  Πανεπιστήμιο Πατρών 1989.
 
Σταδιοδρομία:
1979-80 :        Ερευvητής (ως Έφεδρος Αξιωματικός) στo Εργαστήριο Μικροκυμάτων του Κέvτρoυ Ερευvώv και Τεχvoλoγίας Αερoπoρίας (ΚΕΤΑ).
1980-83:         Επιστημovικός Συvεργάτης στo Εργαστήριo Ηλεκτρovικής τoυ Τμήματoς Φυσικής τoυ Παvεπιστημίoυ Πατρώv.
1983-1985:     Επισκέπτης Ερευvητής στo Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, "University College London (UCL), Department of Electronic and Electrical Engineering.
1985-1990:     Επιστημovικός Συvεργάτης στo Εργαστήριo Ηλεκτρovικής τoυ Τμήματoς Φυσικής  Παν/μίουΠατρών
1990-2001:     Λέκτoρας στο Τμήμα Φυσικής Παν/μίουΠατρών.
2001-2006:     Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής τoυ Παν/μίουΠατρών.
2006 -2012:    Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών,  Παν/μίουΠατρών.
2012- σήμερα: Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, Παν/μίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο ‘Επεξεργασία Ηλεκτρικών και Οπτικών Σημάτων’
  
 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
Επεξεργασία Σημάτων, Εικόνας και Βίντεο, Υπολογιστική Όραση, Βιομετρική Αναγνώριση, Γραμμικές και Μη-Γραμμικές Τεχνικές Ελάττωσης Διάστασης, Οργάνωση Βάσεων Εικόνων, Εξόρυξη Δεδομένων, Τηλεπικοινωνίες, Ανίχνευση και Επεξεργασία Οπτικών Σημάτων, Συστήματα Αισθητήρων Οπτικών Ινών.
Έχει λάβει μέρος σε μία σειρά Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς πόρους. 
 
Εκπαιδευτικό έργο:
Διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο στα παρακάτω αντικείμενα:
Επεξεργασία σημάτων και εικόνας
Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες
Οπτικές Επικοινωνίες
Εργαστήρια Ηλεκτρονικών, Οπτικής και Ηλεκτρομαγνητισμού
 
Έχει επιβλέψει ή συμμετάσχει ενεργά στην εκπόνηση ικανού αριθμού διδακτορικών ενώ έχει επιβλέψει και ένα μεγάλο αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
 
 
Δημοσιεύσεις:
1. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
1. D.E.N. Davies, G. Economou, K. Arora, "Generation of r.f. and microwave signals from low frequency square-wave modulation of a laser diode", Optical and Quantum Electronics, 18, pp. 93-96, 1986.
2. G. Economou, R.C. Youngquist, D.E.N. Davies, "Limitations and noise in interferometric systems using frequency ramped single mode diode lasers", Journal of Lightwave Technology, Vol.4, pp. 1601-1608, 1986.
3. G. Economou, D.E.N. Davies, "Studies of an optical fibre displacement sensor", The Journal of the Institution of Electronic and Radio Engineers, Vol 57, pp. 63-66, 1987.
4. S.Fotopoulos, G. Economou, "Median approximating algorithm", Electronic Letters", Vol.27, pp. 1441-1443, 1991.
5. G.Economou, S.Fotopoulos and M.Vemis, "A family of Nonlinear Filters with data Dependent Coefficients", IEEE Trans. on Signal Processing, January 95, pp. 318-322.
6. S.Fotopoulos, G.Economou, A.Bezerianos and N.Laskaris, "Latency measurement improvement of P100 complex in visual evoked potentials by FMH filters" IEEE Trans. on Biomedical Signal Processing, VOL.42 No.4, April 1995, pp. 424-428.
7. M.Vemis, G.Economou, S.Fotopoulos and A.Khodyrev, ‘The use of Boolean functions and local operations for edge detection’ Signal Processing, Vol. 45, 1995 pp. 161-172.
8. A. Fotinos, G. Economou, S. Fotopoulos, “Using the Relative Entropy as Color Edge Detector”, Electronic Letters, Vol.35, No.8, pp. 1532-1534, 1999.
9. A. Fotinos, N. Laskaris, G. Economou and S. Fotopoulos, “Multidimensional Fuzzy Filtering using Statistical Parameters”, Multidimensional Systems and Signal Processing, Vol.10, No.4, 1999, pp.415-424.
10. A. Ifantis, A. Fotinos, G. Economou and S. Fotopoulos, “Fuzzy identification of seismic electric signals”, Applied Signal Processing, No 6, 1999, pp.33-41.
11. S. Makrogiannis, G. Economou and S. Fotopoulos, “A fuzzy Dissimilarity function for region based segmentation of color images”, International Journal of Pattern Recognition Artificial Intelligence , Vol 15, No 2 , 2001, pp. 255-267.
12. S. Makrogiannis, G. Economou and S. Fotopoulos , “Region oriented compression of color images using fuzzy inference and fast merging”, Pattern Recognition, 35 (9) (2002) pp. 1807-1820.
13. A. Ifantis, G.Economou and G.A.Tselentis, “Experimental Investigation of Electrotelluric field anomalies in western Greece and their possible relation to seismicity during a five-year period”, Acta Geophysica Polonica, Vol.51, No.3, 2003, pp.291-305.
14. S. Louvros, A.Iossifidies, G.Economou, G.Karagiannidis, S.Kotsopoulos and D. Zevgolis, “Time Domain Modeling and Characterization of Polymer Optical Fibers”, IEEE Photonics Technology Letters, Vol.16, No.2, 2004, pp.455-457.
15. G. Economou, “Detecting edges using density value”, Electronic Letters, Volume 40 Issue 24, 25th November 2004, p. 1528-1530.
16. S. Makrogiannis, G. Economou and S. Fotopoulos “A Region Dissimilarity Relation That Combines Feature-Space And Spatial Information For Color Image Segmentation”, IEEE Transactions on System, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, Vol.35, No.1, February 2005, pp.44-53.
17. S. Makrogiannis G. Economou, S. Fotopoulos, and N. G. Bourbakis “Segmentation of Color Images Using Multiscale Clustering and Graph Theoretic Region Synthesis” IEEE Transactions on System, Man, and Cybernetics, Part A: Systems and Humans, Vol.35, No.2, pp.224-238, March 2005.
18. Ch. Theoharatos, G. Economou and S. Fotopoulos, “Color Edge Detection using the Minimal Spanning Tree”, Pattern Recognition, vol. 38, no. 4, pp. 603-606, 2005.
19. Ch. Theoharatos, N. Laskaris, G. Economou and S. Fotopoulos, “A Generic Scheme for Color Image Retrieval based on the Multivariate Wald-Wolfowitz Test”, IEEE Trans. Knowledge and Data Engineering, vol. 17, no. 6, pp. 808-819, 2005.
20. Ch. Theoharatos, N.A. Laskaris, G. Economou and S. Fotopoulos, “Combining self-organizing neural nets with multivariate statistics for efficient color image retrieval”, Computer Vision and Image Understanding, vol. 102, no. 3, pp. 250-258, 2006.
21. Ch. Theoharatos, V.K. Pothos, N.A. Laskaris, G. Economou and S. Fotopoulos, “Multivariate Image Similarity in the Compressed Domain using Statistical Graph Matching”, Pattern Recognition, Special Issue on Similarity-based Pattern Recognition, vol. 39, no. 10, pp. 1892-1904, 2006.
22. Ch. Theoharatos, N.A. Laskaris, G. Economou and S. Fotopoulos, “On the perceptual organization of image databases using cognitive discriminative biplots”, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Special Issue on Image Perception, Volume 2007 , Issue 1 January 2007, pp.118 – 118.
23. V. Pothos, C. Theoharatos, E. Zygouris and G. Economou, “Distributional-based texture classification using non-parametric statistics”, Pattern Analysis & Applications”, Vol 11 (2), June 2008, pp. 117-129.
24. Ch. Theoharatos, A. Ifantis, N.A. Laskaris and G. Economou, “Charting seismicity precursor trends via geometrical representation of the geoelectric field potential signal dynamics”, Computers & Geosciences, Vol 34/6 , June 2008 , pp. 625-634.
25. A. Macedonas, D. Besiris, G. Economou and S. Fotopoulos, “Dictionary based color image retrieval”, Journal of Visual Communication and Image Representation, Vol. 19, No 7, Oct. 2008, pp. 464-470.
26. I. Tziakos, C. Theoharatos, N. Laskaris and G. Economou, "Color Image Segmentation using Laplacian Eigenmaps", Journal of Electronic Imaging, Vol. 18, No. 2, April-June 2009 issue.
27. D. Besiris, A. Makedonas, G. Economou and S. Fotopoulos“Combining Graph Connectivity & Dominant Set Clustering for Video Summarization”, Multimedia Tools and Applications, Volume 44 ,  Issue 2 , September 2009, Pages: 161 – 186.
28. Zagouras, A., Argiriou, A.A., Flocas, H.A., Economou, G., Fotopoulos, S., “An advanced method for classifying atmospheric circulation types based on prototypes connectivity graph”, Atmospheric Research 118 , pp. 180-192
29. Kazantzidis, A., Tzoumanikas, P., Bais, A.F., Fotopoulos, S., Economou, G., “Cloud detection and classification with the use of whole-sky ground-based images”, Atmospheric Research 113 , pp. 80-88
Pothos, V.K., Theoharatos, C., Economou, G., “A local spectral distribution approach to face recognition”, Computer Vision and Image Understanding 116 (6) , pp. 663-675
30. Dimitriadis, S.I., Laskaris, N.A., Tzelepi, A., Economou, G., “Analyzing functional brain connectivity by means of commute times: A new approach and its application to track event-related dynamics”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering 59 (5), pp. 1302-1309
31. Rigas, I., Economou, G., Fotopoulos, S., “Biometric identification based on the eye movements and graph matching techniques”, Pattern Recognition Letters 33 (6) , pp. 786-792
Tselios, K., Zois, E.N., Siores, E., Nassiopoulos, A., Economou, G., “Grid-based feature distributions for off-line signature verification”, IET Biometrics 1 (1) , pp. 72-81
32. I Theodorakopoulos, D Kastaniotis, G Economou, S Fotopoulos, “Pose-based Human Action Recognition via Sparse Representation in Dissimilarity Space”, Journal of Visual Communication and Image Representation - Article in Press
33. A Zagouras, AA Argiriou, G Economou, S Fotopoulos, HA Flocas, “Weather maps classification over Greek domain based on isobaric line patterns”, Theoretical and Applied Climatology, 1-14 
34. P Tzoumanikas, A Kazantzidis, AF Bais, S Fotopoulos, G Economou, “Cloud Detection and Classification with the Use of Whole-Sky Ground-Based Images”, Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, 349-354
35. Barkoula, K., Economou, G., Fotopoulos, S., “Online signature verification based on signatures turning angle representation using longest common subsequence matching”, International Journal on Document Analysis and Recognition 16 (3) , pp. 261-272, 2013
36. Fotopoulou, F., Laskaris, N., Economou, G., Fotopoulos, S., “Advanced leaf image retrieval via Multidimensional Embedding Sequence Similarity (MESS) method”, Pattern Analysis and Applications 16 (3) , pp. 381-392, 2013
37. I Theodorakopoulos, D Kastaniotis, G Economou, S. Fotopoulos, 'HEp-2 cells classification via sparse representation of textural features fused into dissimilarity space', Pattern Recognition, 2013, Article in Press
 
 
2. Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές
 
1. D.E.N. Davies, J. Chaimowicz, G. Economou, J. Fohley, ‘Displacement sensor using a compensated fibre link’, Proc. 2nd International Conference on Optical Fibre Sensors, Stuttgart, Sept. 1984, pp.387-390.
2. S.Fotopoulos, G. Economou, "Linear median edge enhancement filters", IASTED international conference on Signal Processing and Digital Filtering, Lugano, June 1990.
3. G.Economou, S. Fotopoulos, "A family of adaptive nonlinear low complexity filters", Proceedings of the 11th European Conference on Circuit Theory and Design, ECCTD-93,Davos, Switzerland, Aug.1993, pp.521-524.
4. S.Fotopoulos, G. Economou, N. Laskaris and D. Sindukas, "Vector Nonlinear Data Depended Filters", IEEE International Conference on Circuits and Systems, London, 30 May- 2 June 1994, pp 241-244.
5. G. Economou, S. Fotopoulos, M. Vemis, "Novel Edge Detector Based on Nonlinear Local Operations", IEEE International Conference on Circuits and Systems, London, 30 May- 2 June 1994, pp 293-96.
6. S.Fotopoulos, G. Economou, ‘Multichannel Filters using Composite Distance Metrics’ IEEE Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing (NSIP-1995), June 20-22, 1995, Neos Marmaras, Halkidiki, Greece, VolII., pp.503-506.
7. D. Sindoukas, S.Fotopoulos, G. Economou,‘Distance ‘Weighted Multichannel Filters’ ECCTD-95 European Conference on Circuit Theory & Design, August 1995, Turkey, pp.829-832.
8. G.Economou, A. Ifantis, D.Sindoukas, ‘Multichannel Distance filtering of Seismic Electric Signals’, Proc., EUSIPCO-96 Trieste, Sep. 10-13 1996.
9. D.Sindoukas, S.Fotopoulos, G.Economou, ‘Color Image Filtering using Generalized Cost Functions’ Proc., EUSIPCO-96 Trieste, Sep. 10-13 1996.
10. S. Fotopoulos, D.Sindoukas, N. Laskaris and G. Economou, ‘Image enhancement Using Color and Spatial Information’, ICASSP-97, Munich, April 21-24, pp.2581-2584.
11. D. Sindoukas, G. Economou, A.Ifantis and S. Fotopoulos, ‘Color image enhancement using local density function estimators’, DSP-97 13TH International Conference on Digital Signal Processing, Santorini, Greece, July 2-4, 1997
12. A. Ifantis, G. Economou, S. Despotopoulos, A. Tselentis and T. Deliyannis, ‘Exploratory Analysis of Electrotelluric Field Data for Earthquake Prediction’, DSP-97 13TH International Conference on Digital Signal Processing, Santorini, Greece, July 2-4, 1997
13. H. D. Kambezidis, Dimitrios Zevgolis, Tom Efthimiopoulos, Stavros A. Kotsopoulos, G. Economou and A. D. Adamopoulos, ‘Use of LIDAR technique in the air quality management of an urban area’, Proc. SPIE 3821, 29 (1999);
14. S. Makrogiannis, G. Economou and S. Fotopoulos, “A Color Preserving Image Segmentation Method”, The 14th European Conference on Circuit Theory and Design, ECCTD’99, 29 Αugust-2 September, Stresa, Italy, pp.928-931, 1999.
15. A. Fotinos, G. Economou, E. Zigouris and S. Fotopoulos, “The use of Entropy for Colour Edge Detection” The 6th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, ICECS’99, Pafos, Cyprus September 5-8, pp.437-440, 1999.
16. S. Makrogiannis, G. Economou, E. Zigouris and S. Fotopoulos, “Segmentation of Color Images using an Hierarchical fuzzy region merging technique”, EUSIPCO-2000, 5-8 September, Τampere, Finland
17. A. Fotinos, G. Economou, E. Zigouris and S. Fotopoulos, “A Histogram based Multichannel Filter”, EUSIPCO-2000, 5 - 8 September, Τampere, Finland.
18. S. Makrogiannis, G. Economou and S. Fotopoulos, " A Graph Theoretic Approach For Automatic Segmentation Of Color Images", VLBV01, International Workshop on Very Low Bitrate Video Coding 11-12 October 2001, Athens, Greece
19. L. Letsas, G. Economou and D. Zevgolis, “Analysis of a Differential Fiber Bragg Grating Self-Demodulation Technique”, OFS-2000, 11-13 October, Venice, Italy, pp. 194-197.
20. G. Economou, A. Fotinos, S. Makrogiannis and S. Fotopoulos, “Color image edge detection based on nonparametric density estimation”, ICIP-2001, 7-10 October, Thessaloniki, Greece, pp.922-925.
21. S. Makrogiannis, G. Economou and S. Fotopoulos, “A Fuzzy Region Dissimilarity Measure using Feature Space Information”, 14th International Conference on Digital Signal Processing (DSP2002), 1-3 July 2002, Santorini, Greece.
22. Ch. Theoharatos, V. Tsagaris, G. Economou, S. Fotopoulos and V. Anastassopoulos, “Edge Detection of Multispectral Images Using Nonparametric Local Density Estimation”, Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications, SPPRA 2003, Rhodes, Greece, June 30 - July 2, 2003.
23. S. Makrogiannis, Ch. Theoharatos, G. Economou and S. Fotopoulos, “Color Image Segmentation using Multiscale Fuzzy C-Means and Graph Theoretic Merging”, approved for IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2003, Barcelona, Spain, 14-17 September 2003.
24. G. Economou, V. Pothos and A. Ifantis, “Geodesic Distance And MST Based Image Segmentation”, EUSIPCO-2004, 12th European Signal Processing Conference, Vienna, Austria, September 6-10, 2004.
25. Ch. Theoharatos, N. Laskaris, G. Economou and S. Fotopoulos, “A Similarity Measure for Color Image Retrieval and Indexing based on the Multivariate Two Sample Problem”, EUSIPCO-2004, 12th European Signal Processing Conference, Vienna, Austria, September 6-10, 2004.
26. Ch. Theoharatos, N. Laskaris, G. Economou and S. Fotopoulos, "Compressed Domain Image Indexing And Retrieval Based On The Minimal Spanning Tree", IEEE International Conference on Multimedia & Expo, ICME 2005, July 6-8, 2005, Amsterdam, The Netherlands.
27. Ch. Theoharatos, N. Laskaris, G. Economou and S. Fotopoulos, “Color-based Image Retrieval using Vector Quantization and Multivariate Graph Matching”, Int. Conf. on Image Processing (ICIP-2005), Genova, Italy, Sept. 11-14, 2005.
28. A. Ifantis, G. Economou, Ch. Theoharatos, D. Petropoulos and G.-A. Tselentis, “Geoelectric Field Signal Investigation using Multidimensional Techniques and its Possible Relation to Earthquakes in Western Greece”, in Proc. of Int. Symposium on Communications, Control and Signal Processing (ISCCSP 2006), Marrakech, Morocco, March 13-15, 2006.
29. Ch. Theoharatos, N.A. Laskaris, G. Economou and S. Fotopoulos, “Efficient Visual Information Retrieval using Orthogonal MSTs”, in Int. Symposium ELMAR-2006 focused on Multimedia Signal Processing and Communications, Zadar, Croatia, June 7-10, 2006.
30. Ch. Theoharatos, N.A. Laskaris, G. Economou and S. Fotopoulos, “Visual database organization in the reduced biplot domain via the appending technique”, in Proc. of 6th IASTED Int. Conf. on Visualization, Imaging and Image Processing (VIIP), Palma de Mallorca, Spain, pp. 559-564, Aug. 28-30, 2006.
31. Ch. Theoharatos, A. Ifantis and G. Economou, “Use of Low-Dimensional Mappings to Investigate Earthquake Correlations in the Geoelectric Potential Signal”, in Proc. of 6th IASTED Int. Conf. on Visualization, Imaging and Image Processing (VIIP), Palma de Mallorca, Spain, pp.465-470, August 28-30, 2006.
32. D. Besiris, N. Laskaris, E. Zigouris, G. Economou and S. Fotopoulos, ‘Points of Interest extraction using pairwise clustering and spatial features’, Proceedings of EUSIPCO 2006, Florence, Italy, 4-8 September 2006
33. A. Ifantis, V. Nikolaidis, G. Economou , “An algorithmic investigation of power spectrum features applied to geoelectric field signals and seismicity information”, SPPR'07: Proceedings of the Fourth conference on IASTED International Conference: Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications, February 2007.
34. V. Pothos, Ch. Theoharatos, G. Economou, A. Ifantis, “Texture retrieval based on a non-parametric measure for multivariate distributions”, CIVR’07: Proceedings of the 6th ACM international conference on Image and video retrieval, CIVR'07, July 9-11, 2007, Amsterdam, Netherlands.
35. Ch. Theoharatos, G. Economou, S. Fotopoulos , “Semantic Mapping of Image Databases using Perceptual Similarity”, WIAMIS '07: Proceedings of the Eight International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services, June 2007.
36. A. Macedonas, S. Fotopoulos, G. Economou, “Improvement of Image Retrieval by Fusing Different Descriptors”, WIAMIS '07: Proceedings of the Eight International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services, June 2007.
37. V. Pothos, Ch. Theoharatos, G. Economou, “Robust Face Recognition and Retrieval Using Neural-Network-Based Quantization of Gabor Jets and Statistical Graph Matching”, ICTAI '07: Proceedings of the 19th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence - Vol.1, October 2007.
38. T. Zagouras, A. Makedonas, G. Economou, and S. Fotopoulos, ‘An application study of manifold learning-ranking techniques in face recognition’, IEEE 9th Workshop on Multimedia Signal Processing MMSP 2007, pp. 445 – 448, Chania, Greece, Oct. 2007.
39. D. Besiris, F. Fotopoulou, N. Laskaris and G. Economou, 'Key frame extraction in video sequences: A vantage points approach', IEEE 9th Workshop on Multimedia Signal Processing MMSP 2007, pp. 434-437, Chania, Greece, Oct. 2007.
40. D. Besiris, F. Fotopoulou, G. Economou and S. Fotopoulos, ‘Video Summarization by a Graph-Theoretic FCM based algorithm’, proc., IWSSIP Bratislava, June,2008
41. A. Makedonas, D. Besiris, G. Economou and S. Fotopoulos “Image database organization based on membership values and connectivity graph”, proc., IWSSIP Bratislava, June, 2008.
42. V. Pothos, C. Theoharatos and G. Economou, “A spectral distribution approach to fingerprint verification”, DSP-2009, Santorini, Greece, July 2009.
43. A. Zagouras, A.A. Argiriou, H.A. Flocas, G. Economou and S. Fotopoulos, ‘A Machine Vision Based Method for Atmospheric Circulation Classification’, 16th International Conference on Digital Signal Processing - DSP 2009, Santorini, Greece, 5-7 July 2009.
44. K. Barkoula, A. Ifantis, G. Economou, ‘Long term geo-electric potential signal analysis using the Teager Huang Transform’, Proceedings of the 8th IASTED International Conference on Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications, SPPRA 2011, pp. 245-252, Innsbruck – Austria.
45. E. Zois, K. Tselios, A. Nassiopoulos, E. Siores, G. Economou, “Off-Line Signature Verification Using Two Step Transitional Features”, MVA2011 (IAPR Conference On Machine Vision Applications ), June 13-15, 2011, Nara, Japan.
46. F. Fotopoulou, G. Economou, “Multivariate Angle Scale Descriptor for Shape Retrieval”, Signal Processing and Applied Mathematics for Electronics and Communications (SPAMEC 2011), August 26-28, 2011 — Cluj-Napoca, Romania.
47. F. Fotopoulou, I. Theodorakopoulos, G. Economou, “Fusion In Phase Space For Shape Retrieval”, 19th European Signal Processing Conference, EUSIPCO‐2011, August 29-September 2, 2011, Barcelona-Spain.
48. Ch. Theoharatos, V. Tsagaris, N. Fragoulis, G. Economou, ‘Hyperspectral image fusion using 2-D principal component analysis’, 2nd International Conference on Space Technology, SpaceTech 2011 – Athens Greece Sept 15-17 2011
49. K. Tselios, E. Zois, A. Nassiopoulos, S. Karabetsos and G. Economou, “Automated Off-Line Writer Verification Using Short Sentences and Grid Features”, First International Workshop on Automated Forensic Handwriting Analysis (AFHA 2011), 17-18 September 2011, Beijing, China.
50. K. Tselios, E. Zois, A. Nassiopoulos and G. Economou, “Fusion of Directional Transitional Features for Off-Line Signature Verification”,  International  Joint Conference on Biometrics (ICB-BTAS), IJCB 2011, October 11-13, 2011, Washington DC.
51. I. Theodorakopoulos, I. Rigas, G. Economou and S. Fotopoulos, “Face Recognition via Local Sparse Coding”, IEEE International Conference on Computer Vision, ICCV 2011 - Barcelona, Spain, Nov 6-13, 2011.
52. Rigas, I., Economou, G., Fotopoulos, S., "Human eye movements as a trait for biometrical identification", IEEE 5th International Conference on Biometrics: Theory, Applications and Systems, BTAS 2012 , pp. 217-222
53. Louvros, S., Iossifides, A.C., Aggelis, K., Baltagiannis, A., Economou, G., "A semi-analytical macroscopic MAC layer model for LTE uplink", 5th International Conference on New Technologies, Mobility and Security - Proceedings of NTMS 2012 Conference and Workshops
54. I., Kastaniotis, D., Economou, G., Fotopoulos, S., "HEp-2 cells classification via fusion of morphological and textural features", Theodorakopoulos, IEEE 12th International Conference on BioInformatics and BioEngineering, BIBE 2012 , pp. 689-694
55. Theodorakopoulos, I., Economou, G., Fotopoulos, S., "Classification of dissimilarity data via sparse representation", ICPRAM 2013 - Proceedings of the 2nd International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods , pp. 194-199
56. Fotopoulou, F., Kastaniotis, D., Theodorakopoulos, I., Economou, G., "Shape representation via the generalized geodesic median point", ICPRAM 2013 - Proceedings of the 2nd International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods , pp. 473-478
57. K Barkoula, E Zois, E Zervas, G Economou, "Event Based Offline Signature Modeling Using Grid Source Probabilistic Coding", New Trends in Image Analysis and Processing–ICIAP 2013, 77-85
58. K. Barkoula, E.N. Zois, E. Zervas, and G. Economou, "Off-Line Signature Verification based on Ordered Grid Features: An Evaluation", 2nd Int. Workshop on Automated Forensic Handwriting Analysis, (AFHA 2013), 22-23 August 2013, Washington DC, USA.
 
 
3. Εκπαιδευτικά συγγράμματα:
 
‘Ανάλυση Σημάτων’ Α. Υφαντής , Γ. Οικονόμου, εκδόσεις “Ίων”.
‘Μετάδοση πληροφορίας’ Γ. Οικονόμου, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις.
‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικών Μετρήσεων’, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις.
 
 
4. Κεφάλαια βιβλίων
1. Ch. Theoharatos, N.A. Laskaris, G. Economou and S. Fotopoulos, Image similarity based on a distributional “metric” for multivariate data, in G. Obinata and A. Dutta, eds., Vision Systems - Segmentation and Pattern Recognition, ISBN 978-3-902613-05-9, ch. 17, pp. 333-352, ARS Int. Publications, 2007.
2. V.K. Pothos, Ch. Theoharatos, G. Economou and S. Fotopoulos, Robust classification of texture images using distributional-based multivariate analysis, Tools in Artificial Intelligence, I-Tech Education and Publishing, ISBN 978-3-902613-36-3, ch. 19, pp. 331-348, 2008.
 
 
·         Το δημοσιευμένο έργο του κ. Οικονόμου έχει περισσότερες από 300 ετεροαναφορές.